DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1927 str. 41     <-- 41 -->        PDF

..... ..... 2 ........ ....... ..... ....... ....... ...... je ..... ......
........ ..... y ... ......., y ....., a ...... .. .... .. 2,000.000 ....... .....
ce ..... ...... .. ..... ©. ................ . ........... ...... ..... ....... —
......... .. .. ......... .. .. .... ........ .... a ......... ....... ......
.. .... ...... ....... ce ...> ..... ........... .... ..... ..... 20 ....... ........
....... y ... ... 1.70 ...... a y .... OKO 50 ..........». .......... ....... ....
......... ...... ...... ..... .... .. 20 ....... ...&.., ....> .. je ..... ......
..... ...... ... 100.000 ......, ... ..... .... .. 100 ...... mo ...... ..........
.. .............* ..... ...... ....... .. ce ....... ...... .......... . ........
...... .... ...... .... ....... ..........


....... ....... .......... .......... ........ ............ .... . .......
...... je ... .. ........ .... ........ ....... ......... y ´...... m ..........
........ je ......... y ........ .. .. ...... ....., y ..... ce ..... ......
....... ............ y m t .............. ....... ....... ......... y .......
........... .... ...... ....... je ...... ....... i


...... ......... y ..... . ............ ......... ..... y ......... ta
....... ...&.. . ........., .... ........ ............ y ..... . .........., ..
...... ...... -. ...... .. 1861. ...., . ........... ...... (....... .. 1878.—1880.
....), ...... .. ..... a .... .. ........ ......... ...... ......... .... .
.......


- ..........
Pierre Georgévitch: Cerastomella Querci. Extrait des Comptes rendus des séances
de l´Académie des Sciences, Paris, 1926. ..... ...... ......... ...... ............
ča ....... .......... .. ........... ... ........ ..... Cerastomella Querci,
.. ...... ....&... .. ....... ....... ...... y ..... Cerastomella Querci, .......
........., .... ...... ..... ...... ........ ..... .... .... ..........


Francoska studija . naših agrarnih prohlemih. V Parizu je izšlo Oibsežno delo
docenta zagrebškega vseučilišča dr. Milana Ivšića: >Les problemes agraires
en Yougoslavie«. Knjigi, ki ima motto: »S svobodo k socialni in gospodarski
organizaciji«, je spisa! predgovor bivši francoski poljedelski minister, poslanec
Victor Boret, ki se laskavo izraza o delu in podčrtuje piščevo osnovno stališče, da je
vprašanje zemlje in kmeta temelj državne politike.


Spis dr. Milana Ivšića nima primere v naši literaturi. Nihče se ni s tako temeljitOBtjo
in tolikšnim poznavanjem problemov lotil analize jugoslovenskih agrarnih odnosov.
Problemi pa so zbog svoje samoniklosti, starodavnosti in zapletenosti, kakov


tuđi radi poizkusov, ki so se storili v prejšnji in v sedanji državi, da se rešijo v duhu


sodobnih socijalnih in ekonomskih stremljenj, tako zanimivi, da bo Ivšićeva studija


s pridom rabila tuđi strokovnjaku tujih narodov.


Knjiga, ki obsega 376 strani velike osmerke, je razdeljena na 3 dele. Prvi del
nudi zemljepisno-geološki pregled položaja našega državnega ozemlja s posebnim
ozirom na poljedelstvo. Ta pregled je namenjen v prvi vrsti tujcu, ki ga seznanja
s klimatskimi razmerami in pogoji poljedelstva ter mu prikazuje naše ozemlje kot
križišče svetovnih potov in civilizacij. V drugem delu je pisec premotril razvoj našega
poljedelstva z zgodovinskega vidika, podal ćelo studijo o fevdalizmu na Hrvaškem,
v Slavoniji, Vojvodini in Sloveniji, o nastanku in razvoju zadruge, o svobod


151
ŠUMARSKI LIST 3/1927 str. 42     <-- 42 -->        PDF

nem kmetu, o kmečkem plemiću, o vojaški granici in o kolonatetvu. Sledi studija o
turškem agrarnem režimu v Bosni, Hercegovini, Srbiji in Macedoniji. Tretji del, ki je
najobsežnejši, nudi informativno-ikritičen pregled o agrarni politiki po 1. 1918. Tu
so zbrani vs; podatki iz tega področja, ki osvetljuje peripetije, iskanje in zmote naše
agrarne reforme, vse podprto z bogato statistiko in bibliografijo. Tu najdeš podrobne,
še nikjer pregledno objavljene podatke o stanju naše velike in male posesti, o začasnem
zakupu, o kolonizaciji Ud. Skratka: bogat materijal, ki je tu razvrščen sistematično
in kritično.


Spis đr. Ivšića veebuje tuđi osnutke in predloge o rešitvi posameznih perečih
problemov, h koncu pa sledi résume piščevih nazorov, ki loči pozitivne strani agrarno
reforme, kakor se je izvajala v Jugoslaviji v letih 1919—26 ter teh za Jugoslavijo
izredno važnih problemov.


Piščev credo je izražen v besedah: »Kmetski sloj, fizično zdrav in ekonomsko
zadosti krepak, tvori narodne temelje; dotok sveže krvi obnavlja m vzđržuje meeta«.
Knjiga je tehnično lepo opremljena; solidna francoska izdaja, ki je šla na avtorjov
račun. Naroča se pri avtorju (Zagreb, Kaptol št. 31.).


Ing. Stjepan Poštić »Nekoja fakta i uzročnici poljoprivredne krize« Zagreb 1927.
Brošira od 25 sirana, štampana kao fragmenat referata »Proučavanje seljačkog gospodarstva
i organizacija agronomskog rada u narodu«. Referat je čitan na glavnoj skupštini
Udruženja Agronoma u Zagrebu dne 12. II. te izazvao živu diskusiju učesnika.
Na osnovu toga referata skupština je donesla niz rezolucija važnih po našu poljoprivredu.


Ovom prilikom skrećemo pažnju i na drugo djelo g. Poštića >P o r e s k o opte rećenje
poljoprivrede i pores ka reforma« Zagreb 1926. Brošfrana
knjiga od 96 stranica.


I prva i druga edicija izdana je troškom pisca.


»Bosanski Šumar« ušao je u petu godinu svoga života. Urednik mu je gosp.
ing. Dragutin Veseli, profesor na šumarskoj školi u Sarajevu. Primili smo januarski
i februarski broj »B. >§.« Časopis je — kao i dosada — lijepo opremljen te sadržava
pored društvenih vijesti Organizacije šumar.-tehn. pomoćnog osoblja za Bos. i Herc.
još i stručne članke iz područja šumarstva i lovstva. U januarskom broju našli smo
interesantan i poučan članak >0 dobivanju smole«, a u broju za februar »Smiještanje
drveta i transport po putovima i cestama« te »Kune, tvorići i lisice«.


»Športski ribar« je ilustrovani veliki list za ribarstvo i ribarski uđičarski šport.
Izdaje ga Ribarsko društvo za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu. Ogledni broj besplatno.
Pretplata Din 50.— na godinu, šalje se na »Ribarsko društvo za Bosnu i Hercegovinu,
Sarajevo«.


Jan Prié: »Nčktere pfedpoklady hospodârské lesni reformy«, v Pisku 1926. U
svoje vrijeme, donoseći prikaz sadržaja »Lesnickâ Prâce«, mi smo upozorili i na ovo
djelo g. Friča. Sada je rad »Neke pretpostavke za reformu šumskog
gospodarstva « nakladom Os matice lesnické izašao kao posebna edicija. Primili
smo knjigu na 147 stranica, ukusno izdanu, lijepo opremljenu. To je po broju jedanaesta
edicija knjižnice »Os. matice lesnické«.


»Revue des Eaux et Forets« No 12 — Décembre 1926. — »La fidonie du pin
dans les pineraies d´Alsace et de Lorraine«, par A. Barbey (Borova Fidonia piniaria
Tr. a borovim šumama Alzasa i Lorena). — »La faillite du chene tardif a Vierzon«,
par Molleveaux« (Propadanje kasnog hraista u Vierzon-u). — »Statistique des forets
d´Alsace et de Lorraine«, par Huffel (Statistika šuma Alzasa i Lorena).


i 52
ŠUMARSKI LIST 3/1927 str. 43     <-- 43 -->        PDF

»Revue des Eaux et Forets« No 1 — Janvier 1927. — »La grande misere du
chene dans nos forets françaises«, par J. Demorlaine (Teški jadi hrasta u našim
francuskim šumama). — »Recherches rétrospectives -sur les insignes at les marques
distinct i ves de l´administration des Eaux et Forets en France«, par L. Lavauden (Pogled
na iistoriju znački i žigova šumarske administracije u Francuskoj). — »Le mouvement
forestier a l´étranger«, par G. Huffel (Šumarski pokret u inoetranstvu).


Hiekel et Guinier: »Une visite aux Pins Laricio de la Sila«. Versailles, 4


Boulevard de la République, 1926. Autori ove publikacije jesu gospoda prof. Robert


Hickel i direct. Philibert Guinier. Prilikom lanjskogodišnjeg boravka u Italiji — o


internacijonalnom šumarskom kongresu — autori su se zaputili u Kalabriju da ondje


prouče Pinus Laricio i njegove eastojine. U ovoj knjizi iznose autori rezultat svoga


studija o kalabrijskoj rasi crnoga bora.


Knjiga sadržaje prikaz istorije, topografije, geologije i vegetacije i načina,


iskorišćavanja. Tekst je popraćen sa 18 fotograma.


»L´Alpe«, No 12 — Dicembre 1926. — L. Pétri: »Precocita di fruttificazione del
Caslagno giapponese«« (Ubrzani proces fruktifikacije kod Castanea crenata). — Dc-tt.


T. Lucidi: »Castagneti e mal dell´inchioistro sul M. Amiata« (Kestenjari i crna bolest
— M. Amiata). — K. Buscaglione: »La sistemazione dei bacini del Rio Grosso
e del Rio Rigutino in provincia di Arezzo« (Uredjivanje bujica Rio Grosso i Rio
Rigutino u provinciji Arezzo). — »Castagneti e paline« (Kestenjari i ogrijev).
»L´Alpe« No 1 — Gennaio 1927 — La Direzione: »Al Lettore« (»Čitaocima«).


— F. G Palazzo: »11 carbone di legna oome carburante per gli autotrasportk (Drveni
ugalj kao gorivo za auto-transport).
»Lesniokâ Prâce« Čislo 1—1927. — Prof. lug. R. Friese: »Uvodom k dalšimu
obdobi »Lesnické prâce« (Predgovor đaljnem izdavanju »Lesnické prâce«). — Doc.
Dr. Jaromir Klika.: »O mezinârodnim geobotanickém a lesnickém vyzkumu bučiiK
(Medjunarodna geobotanicka i šumarska istraživanja na području bukovih šuma). —
Dr. Gustav Vincent: »Jak srovnâvati produkčni eehopnosti lesnieh pM« (Kako sravnjivati
produktivni kapacitet šumskih talâ). — Jaroslav Ružička: »O vyzna.mu lupiny
pro les« (Važnost (značenje) lupine za šumu). — Ing. Al. Nechleba: »Vybrané kapitoly
z lesni ochrany« (Izabrana poglavlja iz zaštite šuma). — Ing. Step. Matvienko-
Sikar: »Novy škudce na vejmutovkâcb« (Nove štetočmje na vajmutovom boru).


— .Soudek Štepan: »Praktička entomologie« (Praktična entomologija)., i— F. D.
Dwight, prof.: »Použiti vzrustovych diagramu misto tabulek vynosovych« (Upotreba
diagrama rast:´, umjesto tabela prihoda).
André Teikmans »Statistique forestiere de la Lettonie«. Riga 1926. Autor goep. A.
Teikmans — docent šumarskog odjeljenja letonskog univerziteta u svome djelu iznosi
brojne statističke podatke iz svih grana šumskog gospodarstva Letonije.


»Forstlicher Jalircsbericht«. Tubingen 1926. ....... Dr. M. Weber ..... ........
...... . .... .......... ..... y ....... 1925. .... je ......., ......... je
..... .. ....... ...... ing. Klimesch-a ....... ;... .. «... .... ........ ....
y ..... ........ ;....|.....«.. . ......... . ...... ....:..<... .. ............. ........
ce .......© ....... ....... ... ........... ...... ..... ......... ..........:
»..... . ...............- y ..........«.


.... je ......... ..... ..... ............. .... ...... . ...... ........ ......
viiiipKoc ...., .... ce .. .&..... y ...... ..........


153


I