DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 55     <-- 55 -->        PDF

POZIV ČLANOVIMA


Kako smo već u prošlom broju Šumarskog Lista spomenuli, obavljena
je reorganizacija odsjeka rađa sa svrhom, da bi rad J. S. U. bio
što intenzivniji i opširniji, a prema tomu i korisniji po našu šumarsku
nauku i struku, a i za članove Udruženja.


Da ne bi ova reorganizacija ostala samo na papiru, apeliramo na
naše članove i molimo svakoga, koji ima volje i želje da saradjuje u
kojoj sekciji, da se prijavi što prije glavnoj upravi J. Š. U. i da javi u
kojoj sekciji želi saradjvati.


Sve one koji ne žele pristupiti kojoj sekciji, kao njeni članovi, molimo
da nam javljaju svoja opažanja, bilo na polju šumarstva, šumarske
nauke, bilo o učinu koje odredbe i naredbe više vlasti na uzgoj i čuvanje
šuma, kao i na interese članova.


Ne može se zahtjevati, da sama glavna uprava sve zapazi, o svemu
vodi direktnu irigu itd., već je potrebna saradnja svih članova, da
glavnu upravu o svemu izvještavaju i stavljaju joj svoje predloge, koje
će ona svesrdno prihvatiti i dalje obraditi.


Samo složnim radom, potporom sviju ispuniti će glavna uprava a
prema tome i naše Udruženje, onaj veliki zadatak, koji u našoj
države namijenjen. Uprava


POZIV


Opozorjajo se vsi člani Jugoslovenskega Gumarskega Udruženja,
Podružnice v Ljubljani, da vplačajo od 1. januarja 1927. članarino in
naročnino na položnico ček. rač. štev. 34.293, katera je priložena 1. številki
Gumarskega Lista, ali pa s poštno nakaznico na naslov Jugoslovensko
Šumarsko Udruženje, Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.


! ). Š. Br. 43842-26.
Broj: 15.983 — 1920.


OBJAVA LICITACIJE
hrastove duge i trupaca.


Kr. Direkcija Šuma u Zagrebu prodavati će ofertalnom licitacijom dne 12. januara
1927. u 11 sati niže navedeni izrađjeni i na et overiš te kod ž, efljezničke
stanice u Vojniću izvezeni drvni materijal i to:


Skupin a I. 5753 «kova hrastove duge prve klase i 18.5 akova škart duge uz


iskličnu cijenu od 40 (četrdeset.) dinara po akovu za prvu klasu 1 25 (dvađesetpet)


dinara za škart dugu.


V a d i u m 23.000 d inar a.


Skupin a II. Oko 1666 m3 hrastovih trupaca i to: 757 m8 prve klase, 481 in3


druge klase, 277 m3 treće klase i 151 m3 četvrte klase uz prosječnu i iskličnu cijenu


od 250 (dvijestotinepedeset) dinara po svakom kubnorn metru.


V a d i u m 42.000 dinara.


Sa 100 dinara taksirane i dobro zatvorene ponude valja predati najzad do 11


sati dana 12. januara 1927. potpisanoj Direkciji, gdje se mogu vidjeti i dobiti dražbeni


i kupoprodajni uslovi, obrazac i omot ponude.


U Zagrebu, dne 3. decembra 192G. KR. DIREKCIJA ŠUMA


53
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Broj 8965—1926.


OBJAVA LICITACIJE


Dne 15. januara 1927. prodavače ee kod potpisane kr. Direkcije Šuma u 11 sati
pre podne javnom ofertalnom licitacijom sledeči izradjeni drvni materijal radjen ođ
sušaca u erezu Cvetni Vir ... šumske uprave jasenovačke:


I. skupina. Na etovarištu kod željezničko stanice u Dubici. 250 akova hrastove
dužice, 80 m3 ja.senove kolanake gradje, 298 kom. hrastovih hmeljskih stubova i 758
komada hrastovih željezničkih pragova od 1.80 i 2.20 m.
II. skupina. U Sumi kod panja i na šumskim stovarištima: Oko 9.500 akova
hrastove dužice, 145 kom. hrastovih željezničkih pragova od 1.80, 2.20 1 2.50 m, 422
komada hrastovih brzojavnih stubova sposobnih za hmeljske štange, 169 m3 jasenovih
i hrastovih trupaca i 315 pr. m. hrastovog, jasenovog i brestovog ogrevnog drveta.
Isklične cijene, opći i detaljni uslovi licitacije o prodaji mogu se saznati za
vreme uredovnih -sati kod potpisane Direkcije u Vinkovcima il kod kr. šumske
uprave u Jasenovcu.


Vinkovci, dne 28. decembra 1926. god, Kr. Direkcija Suma.


M. Šebetić
OGLAS
Državna sjemenara u Pribiniću prodaje prvovrsno crnoborovo (Pinus austriaca)
sjeme bez krila, provenijense iz brdovitih predjela Bosne u svakoj količini dokle zaliha
teče, za 65.— Dinara po kilogramu, a isto tako manju količinu sjemena od munike
(Pinus leucodermis) za 200 Dinara po kilogramu, loko sjeme Pribinić. vreće i otpreme
računaće se po režijskoj cijeni. Narudžbe treba slati na Kr. šumsku upravu u Teslicu,
Bosna.
Sarajevo , 30. oktobra 1926. Direkcija Suma


INZINJER SU MAE


apsolvirao 1924. god. u Beču traži bilo kafcovo nameštenje u šumarskoj
struci. Ponude slati na upravu lista.


. _ .
i Sto neznašrplfaj Univerzalni informativni Biro „A. R G U S" .
. Knez Mihailova ul. 35. Tel. 6-25 — Beograd — (Pasaž Akademije Nauka) .


Ikiffi ..&*.*.&..^.. .&....»«»»^
f0.is»s! sio«»»^^^ ..&.......&.!...


INDUSTRIJA DRVA D D |


DRACH il


rt Središte: SISAK: — Podružnica: VIROVITICA ff


PILANA: CAPRAG i VIROVITIČKI ANTUNOVAC


l| Telefon: Sisak broj 14. — Telefon Virovitica broj 15. Î*


fi É1


. Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog jasenovog i b´e- j?
V stovog materijala, gradje za željeznice i dužica V


0 0


54
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 57     <-- 57 -->        PDF

1«.^1.!»´!!!:11».».11.![!!!!!!!!´»!!.»1!!!.!!»..!


O


tt Sadnice šumskog i ukrasnog drveća


O


il iz rasadnika Jugosl. Šumar. Udruženja u Slivnici kod Maribora.


u


Iz rasadnika ]. S. U. u Slivnici kod Maribora izdavati će se na


y


proljeće 1927. god. slijedeće :


RASADNICE A


Smreka (Picea excelsa) 3 god. sjemenice za 1000 kom. 110.
110.110.—
—— Din


preko 1,000.000 kom. 1 „ presadjenice 140.— „
Ujeli bor (Pinus silvestris) 2 sjemenice 110.— „
Crni bor (Pinus austriaca) 2 sjemenice 110.— „
Glatki bor (Pinus str obus) 2 „ sjemenice 150.— „


V


2 presadjenice 170.— „
3 „ sjemenice 190.— „
V Ariš (Larix europaea) 2 sjemenice 160.— „


Si


ti Duglazija (Pseudotsuga 2 god. presadjenice 500.— „


|| Douglasii, zelena) o ,, sjemenice 600.— „
Bagrem (Ro-binia pseudoae.) 2 „ sjemenice 150.— „ S
Kesten (Oastanea vesca) 1 „ sjemenice 500,— „


ft


v Kanadska topola (Populus


. can.) 1 „ reznice 150.— „ 11
Vrba (Salix viminalis) 1 ., reznice 150.— „ 0
Cipresa (Chamaecyparis i 2 sjemenice vomad po 2. -„ =a


Lawsoniana) I 2 presadjenice 3.— „ ..
(Hngko biloba 1 „ sjemenice 5.— „
Crni orah (Juglans nigra) 1 „ iSJemenice 1.— „ V
Jes. Javor (Acer negundo) 2 „ sjemenice 2. -„ ?j
Platana (Platanus orient.) 2 sjemenice 2.— „ II
Amerik. Jasen (Fraxinus) II


alba) 1 „ sjemenice —.50 „ It
Crveni hrast (Quercus rubra)
. .
.. ... 2 „ sjemenice —.40 „


Sadnice su lijepe zdrave te pomno prebrane.
Sadnice i reznice, kojima je cijena označena za 1000 komada, ne šalju
se ispod 500 komada.


Šalje se stručno pakovano i kao brzovozna roba. Sa predajom na stanici
odgovornost vodstva prestaje. Kod narudžbe valja, naznačiti točan naslov
i željezničku stanicu. Cijene se razumijevaju loco rasadnik. Za, pakovanje
i dovoz računa se 10% do 20% od naznačenih cijena. Cim stigne narudžba,
obavješćuje se naručitelj da li će i približno kada će sadnice dobiti.
Sa obavijesti šalje se ujedno i ispunjena čekovna uplatnica. Sadnice se otpremaju
samo onima, koji odgovarajuću svotu uplate najkasnije do 15.


fi


februara 1927.
Narudžbe prima


Sreski Šumarski nadzornik u Mariboru.


fl


ifiasm ......! >

55
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 58     <-- 58 -->        PDF
ii[i(niiiii(j"tiHi´j ,niTmii||j]]´i»´jj .......^


I


ŠUMSKO SJEMENJE f


domaće i inostrano, te sjemenje trava i VOĆaka preporuča uz |l
najpovoljnije cijene i uvjete domaća tvrtka


FRUCTUS, LJUBLJANA, KREKOV TRG 10/1. 1


Telefon 349 Tražite cjenovnike Telegrami: Fructus II


I KRALJ. PRODAJA BARUTA ..
I INDUSTRIJA ORUŽJA .


1 BOROVrVIK i VRBANIĆ 1


Zagreb, Jurišićeva ul. Q.


li Prodaja svakovrsnog oružja, municije i lovačkih potrepština. j§
/a Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u S


. puškarsku struku, kao i montiranje dalekozora IJ
IJ Vlastita tvornica pušaka « Borovlju (Ferlach). fi
il Prodaja na veliko i na malo. .


»inee?«


DIONIČARSKO DRUŠTVO SOCIÉTÉ ANONYME
za eksploataciju drva d´Exploitation forestiere
Zagreb, Trg N br. 3. Zagreb, Trg N br. 3.


Telefon: 16-34,12-38 - Brzojavi: „EXPLOITAT" Téléph : 16 34,12 38 — Télégram : „EXPLOITAT"


Parna pilana i tvornica parketa: Scierie a vapeur et fabrique des parquets
VIROVITICA, KRUŠEVAC VIROVITICA, KRUŠEVAC


Prodajni ured: Bureau de vente:
BANJA-LUKA BANJA-LUKA


I


Proizvadja i eksportira: Produit et exporte:


hrastovu robu, parenu i ne-matériaux en chene, hetre étuvé
et non étuvé, bois tendre maté


parenu bukovinu, mekanu


riaux de construction, matériaux


rezanu gradju, gorivo drvo


sciés et bois pour chauffage et
te parkete. parquets.


«


I


&4iiiiimii,:!"


56