DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Broj 12. „Šumarski List" Godina 50.


W. Rossinski, Ministarski savjetnik [VaršavaJ:
Organizacija šumarskih pokusa u Poljskop


Šumarski pokusi mogu da se smatraju kao neka kopca, koja vezuje
šumarstvo kao nauku sa šumarstvom kao praksom. U pretpostavi
da je šumarska nauka već dosegla svestrani razvoj, zapast će
šumarske pokuse zadatak da prirodno-znanstvene faktore šumskog
gospodarstva ispituju i da osvijetle principe onih smjernica, što ih
je utvrdila šumarska nauka a koji su u naučnoj teoriji od neke opće
važnosti i ne mogu se u istoj formi primijeniti i u svim prilikama.
Pod današnjim okolnostima — gdje srazmjerno mlada šumarska
nauka još uvijek treba za svoj razvoj istraživačkog rada na svim stranama
—neće se rezultati šumarskih pokusa upotrijebiti samo za rješavanje
praktičnih gospodarskih problema, već će oni biti od trajne
vrijednosti kao osnovice i pretpostave za daljnje razvijanje sam;
šumarske nauke. Ali da istraživački rad šumarske nauke uzmogne
biti od koristi, mora i njen metod rada da bude čisto naučni.


Dakle može se ustvrditi, da je zadatak šumarskih pokusa racijonalno
riješiti šumsko-gospodarske probleme u tijesnoj vezi sa naukom,
te primjenjujući naučnjačke metode rada.


*) Primili smo pismo g. ing. Wladislava Baranskoga, sekretara
Poljskoga Udruženja u Varšavi, kojim pisac iznosi misao, da poljski stručni
list »Las Polski« sa našim Šumarskim Listom izmijeni sivake godine po nekoliko
članaka. Svrha te izmjene bila bi, da se poljski i jugoslavenski šumarski
stručni krugovi što bolje medjuse upoznaju.


Svakome od nas treba da je jasno, da je samo na osnovi medjusobnog upoznavanja
moguće utiranje puteva stvaranju i sveslavenske šumarske zajednice.
Smatrajući da je taj predlog Poljskog Udruženja kadar da posluži utiranju ovih
puteva, mi evo donosimo ovaj informativni članak iz pera g. W. Rossinskoga,
Ministarskog savjetnika Ministarstva Poljoprivrede u Varšavi. Pozivamo drugove
i saradnike da nam jave, da li su spremni saradjivati u ovoj zamjeni članaka
i da nam što skorije stave takove članke na raspoloženje. Članci mogu


— prema informaciji sekretara »Poljskog Šumarskog Udruženja« — biti pisani
francuski ili njemački. Redakcija lista Las Polski prevesti će članak na poljski.
Uredništvo


1
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Organizacija šumarskih pokusa u Poljskoj


Izloženi osnovi — praktični cilj i naučna osnovica — uvaženi su
kako treba i kod organizacije šumarskih pokusa u Poljskoj.


Godine 1925. oživotvorena je u krilu Ministarstva Poljoprivrede
šumarska komisija, čija djelatnost počiva na tijesnoj saradnji profesora
šumarskih fakulteta i šumarske — prije svega državne — administracije.


Ovu komisiju sačinjavaju delegati šumarskog fakulteta visoke
škole za kulturu tla u Varsavi, poljoprivredno-šumarskog fakulteta
univerziteta u Poznanju i politehnike u Lavovu, Poljoprivrednog fakulteta
.Jagelonskog univerziteta u Krakovu, državnog poljoprivredno
naučnog instituta u Puljavi, zatim direktor šumarskog departmana,
šef šumarsko-političke sekcije i sekcije za uredjivanje šuma u
šumarskom departmanu, upravnik odjeljenja za šumarske pokuse u
šumarskom departmanu, te jedan direktor šuma. (Direkcija šuma jesi
administrativna jedinica drugog stepena državne šumske uprave).
Njen je zadatak, da izradjuje prethodne predloge, izvršuje organizaciju,
nadzor i prosudjivanje rezultata šumarskih pokusa, koji se mogu
provoditi jednako u državnim kao i privatnim šumama. U posljednjem
slučaju uz privolu privatnog vlasnika šume.


Kad je komisija bila konstituisana prvi je njen rad bio utvrdi ivanje
općeg programa rada oko šumarskih pokusa na osnovu nacrta,
izradjenoga u Ministarstvu Poljoprivrede. Ovaj je nacrt izradjen
uz pomoć predloga, što su ih predložili šumarski fakulteti, kao i predloga
pojedinih direkcija šuma iz oblasti onih praktičnih pitanja, za
koja je potrebno da se rješavaju putem pokusa.


Opći osnovi programa i podjele rada komisije izgledaju ovako:


1. Opće odjeljenje: utvrdjivanje granica šumarsko-geografske oblasti
Poljske i općili njenih osobina staništa, utvrdjivanje granica
rasprostranjenosti pojedinih vrsti grmlja i drveća, tipovi staništa i
sastcjina te razvoj posljednjih u pojedinim oblastima Poljske itd.
2. Odjeljenje za gajenje šuma: istraživanje mogućnosti pomladjivanja
raznih vrsti drveta pod raznim prilikama staništa, uzgajanje
sastojina različnih tipova, prilike priraštaja i gospodarsko značenje
egzota, upliv podrasta na stanište, istraživanja u rasadnicima,
vještačko pomladjivanje itd.
3. Odjeljenje za uredjivanje šuma: razradjivanje tabela o prihodima,
o masama i oblikovnim brojevima za pojedine vrsti drvefa,
utvrdjivanje faktora redukcije.


ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Organizacija šumarskih pokusa u Poljskoj


4. Odjeljenje za zaštitu šuma: tamanjenje štetočina, principi za
gos pod a r en je rezervatima.
">. Odjeljenje za iskorištavanje šuma: istraživanje na području
tehnologije drveta, upliv vremena sječe na tehnička svojstva drveta,
konzerviranje drveta itd.
Na osnovu ovog općeg programa izradjen je radni program za
najbližu budućnost. Podjedno je članovima komisije povjereno rukovodjenje
i istraživačkih radova.


Zadatak, koji je stavljen u dužnost prvome odjeljenju — utvr


djivanje granica biljno-geografskih oblasti Poljske — već je riješen
po podkomisiji.
Sabiranje materijala za izradjivanje prihodnih tabela, koje je
zavelo Ministarstvo Poljoprivrede još pred tri godine, nastavlja se
pod rukovodjenjem jednog profesora visoke škole za kulturu tla u
Varšavi pri čemu pomažu studenti, koji su specijalno angažovani u
tu svrhu.


Proveden je čitav niz pokusa na području gajenja šuma pod rukovodstvom
jednog profesora univerziteta u Poznanju i apsolvenata
te visoke škole. Provedeni su pokusi o tamanjenju štetnika Panolie
flammea iz avijona, a pomoću kemijskih sredstava te su polučeni odlični
rezultati. Ekspediciju, koja je rukovodila te radove, sačinjavali
su entomolozi, kemičari i piloti.


Ovi primjeri o organizaciji rada karakterišu stanje i način provodjenja
radova oko šumarskih pokusa. Ovako zamišljeni organizacijom
aparat moći će da zadovoljava samo dotle, dok rad oko šumarskih
pokusa ne dosegne izvjesni stepen intenziteta.


Za budućnost zamišljeno je podizanje mreže stanica za pokuse i
»nadšumarija za pokuse« u tipičnim kompleksima šuma raznih sumarsko-
geografskih oblasti. Posve razumljivo, ove će ustanove izvoditi
samostalna istraživanja i zapažanja u šumi, te pokuse iz područja
gospodarskih mjera (pomladjivanje, iskorišćavanja), i služit će kao
objekti za demonstraciju onih mjera, što će ih predložiti uprava pokusa.
Rezultati opažanja u pojedinim nadšumarijama, odredjenima
za pokuse, bit će razradjeni od česti po samoj upravi, od česti po profesorima,
koji rukovode rad, a eventualno po centralnoj stanici za
pokuse. Funkciju centralne stanice preuzet će šumarsko
odjelenje poljoprivrednog naučnog
instituta u P u 1 j a v i. Ono će rezultate istraživanja i zapažanja
nabrati i publikovati.
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 8     <-- 8 -->        PDF

632 Organizacija šumarskih pokusa u Poljskoj


Tako izgleda savremena organizacija šumarskih pokusa u Poljskoj.
Njen razvoj mora da omogući poljskom šumskom gospodarstvu:
u najbližoj budućnosti racijonalno na nauci osnovano rješavanje
brojnih privrednih problema.


L´ organisation des recherches forestieres en Pologne.


Le but de cet article est les cercles forestiers yougoslaves informer sur la
situation des recherches forestieres en Pologne et serrer les liens entre la Pologne
et Yougoslavie forestiere.


Rédaction.


.