DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Broj 12. „Šumarski List" Godina 50.


W. Rossinski, Ministarski savjetnik [VaršavaJ:
Organizacija šumarskih pokusa u Poljskop


Šumarski pokusi mogu da se smatraju kao neka kopca, koja vezuje
šumarstvo kao nauku sa šumarstvom kao praksom. U pretpostavi
da je šumarska nauka već dosegla svestrani razvoj, zapast će
šumarske pokuse zadatak da prirodno-znanstvene faktore šumskog
gospodarstva ispituju i da osvijetle principe onih smjernica, što ih
je utvrdila šumarska nauka a koji su u naučnoj teoriji od neke opće
važnosti i ne mogu se u istoj formi primijeniti i u svim prilikama.
Pod današnjim okolnostima — gdje srazmjerno mlada šumarska
nauka još uvijek treba za svoj razvoj istraživačkog rada na svim stranama
—neće se rezultati šumarskih pokusa upotrijebiti samo za rješavanje
praktičnih gospodarskih problema, već će oni biti od trajne
vrijednosti kao osnovice i pretpostave za daljnje razvijanje sam;
šumarske nauke. Ali da istraživački rad šumarske nauke uzmogne
biti od koristi, mora i njen metod rada da bude čisto naučni.


Dakle može se ustvrditi, da je zadatak šumarskih pokusa racijonalno
riješiti šumsko-gospodarske probleme u tijesnoj vezi sa naukom,
te primjenjujući naučnjačke metode rada.


*) Primili smo pismo g. ing. Wladislava Baranskoga, sekretara
Poljskoga Udruženja u Varšavi, kojim pisac iznosi misao, da poljski stručni
list »Las Polski« sa našim Šumarskim Listom izmijeni sivake godine po nekoliko
članaka. Svrha te izmjene bila bi, da se poljski i jugoslavenski šumarski
stručni krugovi što bolje medjuse upoznaju.


Svakome od nas treba da je jasno, da je samo na osnovi medjusobnog upoznavanja
moguće utiranje puteva stvaranju i sveslavenske šumarske zajednice.
Smatrajući da je taj predlog Poljskog Udruženja kadar da posluži utiranju ovih
puteva, mi evo donosimo ovaj informativni članak iz pera g. W. Rossinskoga,
Ministarskog savjetnika Ministarstva Poljoprivrede u Varšavi. Pozivamo drugove
i saradnike da nam jave, da li su spremni saradjivati u ovoj zamjeni članaka
i da nam što skorije stave takove članke na raspoloženje. Članci mogu


— prema informaciji sekretara »Poljskog Šumarskog Udruženja« — biti pisani
francuski ili njemački. Redakcija lista Las Polski prevesti će članak na poljski.
Uredništvo


1