DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


VIII. odsjek : L o v. Predsjednik: V i 1 i m D o j k o v i ć, direktor,
Vukovar, Šum. uprava.
Nadalje je zaključeno, da u svaku sekciju udje najviše 10 članova,
od kojih je svaki moralno obvezan, da godišnje izradi barem jedan
obrazložen prijedlog obzirom na prilike u svom kraju i da ga
podnese Udruženju na daljnji rad i to tijekom godine, a najkasnije
dva mjeseca prije skupštine.


Prijedlog se podnaša glavnoj upravi J. Š. U., a ova ga upućuje
predsjedniku sekcije, koji će voditi brigu o razradi predmeta.


Jedno lice ne može biti članom u više sekcija, ali zato može sva


ki član sekcije, kao i svaki član Udruženja podnašati predloge i za


više sekcija.


Radi boljega razumijevanja priopćujemo, da je dužnost svakog


člana sekcije, ne samo da godišnje izradi barem jedan predlog, već


da i daje svoje mišljenje o svim predmetima, za koje ga predsjed


nik sekcije bude tražio.


Da ne bi ova reorganizacija ostala samo na papiru, apeliramo


na naše članove i molimo svakoga, koji ima volje i želje da saradju


je u kojoj sekciji, da se prijavi što prije glavnoj upravi J. Š. U. i da


javi u kojoj sekciji želi saradjivati.


Sve one koji ne žele pristupiti kojoj sekciji, kao njezin član, mo


limo da nam javljaju svoja opažanja, bilo na polju šumarstva, šu


marske nauke, bilo o učinu koje odredbe i naredbe više vlasti na


uzgoj i čuvanje šuma, kao i na interese članova.


Ne može se zahtjevati, da sama glavna uprava sve zapazi, o sve


mu vodi direktnu brigu i t. d., već je potrebna saradnja svih člano


va, da glavnu upravu o svemu izvještavaju i stavljaju joj svoje pred


loge, koje će ona svesrdno prihvatiti i dalje obraditi.


Samo složnim radom, potporom sviju ispuniti će glavna uprava


a prema tome i naše Udruženje, onaj veliki zadatak, koji joj u na


šoj državi namijenjen.


UPRAVA.


POTPORE IZ KEREŠKENJIJEVE ZAKLADE.
Početkom naredne godine 1927., Upravni odbor Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja dijeliti će potpore iz kamata Kereškenijeve zaklade,
siromašnim udovama, čiji su muževi bili članovi rečene zaklade.
— Molbe (netaksirane) treba poslati upravi Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja u Zagrebu, Vukotinovićeva ulica broj 2, najkasnije
do 31. I. 1927. godine.