DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 36     <-- 36 -->        PDF

660 .......


....... 1


AEROPLAN U SLUŽBI ŠUMARSTVA


Za svjetskog rata su se iz aeroplana fotografirali položaji neprijatelja, a
tako dobivene slike terena služile su u ratne svrhe. Taj pronalazak na polju
fotografiranja terena iz vazduha pomoću aeroplana,primenila je prva Saska u
šumarstvu (1921.), načinivši na taj način nacrte šuma sa slojnicama terena.


Prof. šumarske akademije u Tharandtu, dr. ing. Hugershoff prvi je (1916)
pokazao način računanja koordinata tačaka terena, koje će se iz aeroplana fotografirati.
Njegova je zasluga i u tom, što je prvi predložio (1923.) merenje visina
sastojina iz aeroplana. Na taj način mogu se dobiti slike šuma, na kojima
se sastojine medjusobno razlikuju po visini odnosno po starosti, što je
vrlo važno kod reda seče šuma. Nije potrebno napose isticati od kolike je važnosti
i koristi taj novi način pravljenja nacrta kod uredjivanja šuma.


Primer Saske, koja je na taj način fotografirala iz vazduha i načinila nove
nacrte za 4000 ha državnih šuma, sledovale su druge savezne njemačke države.
Medju ovim je rekordni uspeh postigla Bavarska, koja je dosada iz vazduha
pomoću aeroplana fotografirala i napravila nove nacrte za 52.000 ha državnih
šuma.


Eto, na taj se način na mjesto staroga uvodi novo, koje će po svojoj kvaliteti
nadmašiti ono staro, koje će se i u šumskom gospodarstvu nekako smatrati
kao zastarelo i primitivno.


Neupuštajući se u pobliže opisivanje metode rada fotografiranja šuma iz
aeroplana, moram naglasiti, da u zemljama s naprednim šumskim gospodarstvom
taj novi način pravljenja šum. nacrta predstavlja velik napredak na polju
uredjivanja šuma. Nije ni mala stvar u relativno kratkom vremenu i sa malo
troška, dobiti nacrte šuma, na kojima su točno prikazani putevi, jarci, doline,
hrpti, čistine (enclave), te napokon i sastojine po visini (dobi), i sve to plastićki
prikazano sa slojnicama terena, a zašto je sve prije trebalo uložiti mnogo vremena
truda, muke i troška. Kod uredjivanja šuma za geodetske poslove i za
izlučivanje sastojina, te sve to prikazati na gospodarstvenom nacrtu, odpada sigurno
dvije trećine troška i vremena. U Bavarskoj svi troškovi oko fotografiranja
šuma i izrade nacrta iznose 4 M po ha.


Pa ne samo da je to od velike važnosti u državama sa naprednim šumskim
gospodarstvom, nego i u onima, gdje se sa šumama ne upravlja kako treba,
nego gdje se misli i radi samo oko eksploatacije starih sastojina i pravljenja
»privrednog plana« za stare sastojine, mogao bi taj novi način merenja šuma
dobro služiti. (Allg. Forst- und Jagdzeitung za Februar i Mai 1926.).


Prof, Nenadić


MOLBA


Obzirom na blage dane moguće je, da će gusjenice zlatokraja izaći iz svojih
zapredaka na granama hrasta, voćaka. Molim da se koji ovakav zapredak pošalje
Zavodu za šumske pokuse, Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.


Dr. Aug. Langhoffer