DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 44     <-- 44 -->        PDF

604
............. ........ ........


se već sada preduzmu sve potrebne priprave, kako bi se niža šumarska škola u
Mariboru mogla otvoriti početkom školske godine 1927.-28.«.
Od VIII. sekcije: Lov.


I. »Povodom toga, što je riješenjem Gospodina Ministra za agrarnu reformu
od 22. septembra 1926. brcj 32.560 ponovno potaknuto pitanje provadjanja nared.
be Ministarstva Šuma i Rudnika od 17. IV. 1924. broj 12.377-1926. Jugoslovensko
Šumarsko Udruženje pozivno na svojoj glav. skupštini u Sarajevu 1924-u istom
predmetu donesenu rezoluciju -- smatra svojom dužnošću, da se ponovno umoli Gospodina
Ministra Šuma i Rudnika, da bi izvolio do donešenja novoga zakona o lovu
(odnosno do definitivnoga prenosa gruntovnoga prava vlastništva na interesente
agrarne reforme stavi*i van snage, napred cit´ranu naredbu broj 12.377-192(1
iz ovih razloga:
I. Ova se naredba kosi sa osnovnim načelima zakona o lovu od 27. IV. 1893
po kojem je pravo vršenja lova na teritoriju Hrvatske i Slavonije iz uzgojnih razloga
vezano na pravo vlasnosti zemljišta, dok se ovom naredbom oduzima sadanjem
vlasniku zemljišta pravo vršenja lova, koje izvire iz prava vlastništva zemlie.
a) Ova je naredba i bez obzira na napred navegeno u praksi neizvršiva, jer


agrar.iom reformom za sad jcš uvijek ekprcpriisano zemljište nema definitivno u


tvrdjenih granica, već podleži čestoj, malo ne godišnjoj prostornoj promjeni.


b) Racijonalni uzgoj lova na ovako privremenoj prostrano promjenljivoj povr


šini ne samo što je nemoguć, već je naprotiv i sadanje stanje plemenite divljači


time
ugroženo, a na znatnu štetu jedne važne narodnougospodarsko-privredne


grane.


c) Što držim», da je državna šumska uprava, kojoj u svrhu racijonalnog uz


goja
divljači ne stoje na raspoložbu dostatna novčana sredstva, a nema ni izgleda


da će državni godišnji proračun potrebu svakoga izdatka predvidjeti, nepodesna


za upravu takovih lovišta.


d) 1 konačno zato, što ta naredba u pitanju izlučenja lovišta zauzima i naro_
čito fiskalno stanovište raćunajuć sa prihodima^ koji bi unilazili sa naslova zakupnine
u svrhu agrarne reforme, te sa time organizaciju racionalnog uzgoja divljači
na tim lovištima time posve onemogućuju.


II. Da se izda naredba svim lovačkim udruženjima u državi, da trećina lovišta,
kojega imaju u zakupu, ima biti trajno pod strogom zabranom od izvršavanja
lova u svrhu, da se tim zabranama divljač uzgoji.
III. Da se izda odredba svima direkcijama šuma, da se državna lovišta ne izdaju
u zakup privatnicima, već da se ista u vlastitoj režiji uzdržavaju, U svrhu pokrića
troškova i rentiranja lovišta mogu se izdavati samo pojedinačne dozvole za
ubijanje pojedine vrsti divljači.
IV. Da se kod sv^h direkcija šuma imenuju lovni referenti u osobi šumarskihstručnjaka,
koji će se referenti starati za uzgoj i podizanje lova i odredjivati zabrane
u 1im lovištima.
Nakon što je kongres salušao i primio gornje rezolucije prihvaćen je budžet


za godinu 1927. koji iznosi:


Primici: 395.100 Din.


Izdaci: 377.013 Din.


Konačno je kongres pristupio k izboru novih članova glavne uprave, koji su


se
"..1> birati na mjesto onih, kojima je po pravilima mandat ove godine istekao.
Istaknute su bile tri listine i to