DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 41     <-- 41 -->        PDF

............ ........ ........ 601


b; »Neke naše rijetke vrste drveća (Picea cmorica Panč; Pinus leucodermis


Pinus .....) čine danas tek male sastojine, a neke gotovo izumiru. (Picea omorica


Panč) ove sastojine mnogo trpe od lošeg gospodarenja, od pastira, od paše marve,


a napose od požara, kojega u glavnom prouzrokuju pastiri. Tako je jedan dio sasto


jine od Picea omorica Panč. u šumama kod Žlijeba (Višegrad) Bosna) na »Stolcu«


stradao od požara te je na tom mjestu ostao gioli krš.


Apelira se na Ministarstvo Šuma i Rudnika da se sve ovakove sastojine ili
barem dio istih proglase prirodnim spomenicima sa karakterom zabrambene šume.
Ovakove sastojine trebalo bi posebno mapirati i s njima posebno gospodariti, a napose
imade se u njima kalo i u zaštitnom okrugu oko njih zabraniti svaka paša.


Iz razloga, što brza sječa zatire i posljednje ostatke naših starih šuma »hrasta
lužnjaka« poznatih u cijelom svijetu pod imenom »Slavonske hrastove šume
«, koje i stranci dolaze u nlovije vrijeme da vide i proučavaju, bilo bi u interesu
našeg šumarstva, da se barem 200 katastralnih jutara tih šuma u državnoj šumi
Prašnik sačuva od sječe i uzdržava kao prirodni spomenik onih šuma, po kojima je
naše šumarstvo došlo na glas po cijelom svijetu i od kojih je naša domovina i naš
narod dosada tolike koristi crpio«.


c) »Iz razloga, što se od dana u dan u sve većoj mjeri pojavljuju razni zareznici-
štetočinje u našim šumama, prouzrokujući sve osjetljivije i veće štete po našu
privredu ´ira pr. sušenje hrastovih šuma), a da šumovlasnici ne poduzimaju gotovo
T.ikakovih cbrambenih mjera, pa iz razloga, što se redovno ne čiste od zamii-
Mvarrja, ni naravni a ni umjetni vodotoci i odvodne grabe u šumama — čime nastaje
stagnirajuća voda skreće se pažnja Ministarstvu Šuma i Rudnika, da se
pomenutim činjenicama obrati što prije — što intenzivnija pažnja.


Od potrebe je, da Ministarstvo Šuma i Rudnika izda strogu naredbu za čišćenje
(tamanjenje) štetcčinja prema propisima zakona o šumama i da vodi što
intenzivniju brigu cko izvršenja raredjenja, bilo čišćenja štetočinja, bilo o držanju
reda u vodotocima«.


d) »ife razloga, što se u mnogim šumama dozvoljava pod nadležnim vlastima
čista kao ; neka reobična vrsta sječe srednjedobnih, zdravih hrast, sastojina, koja
se sastoje u vadjenju iznad 30 cm. debelih stabala u mladim hrastovim šumama, na


mjenjHJući tako slabijem drveću funkciju buduće glavne sastojine, pa iz razloga, što
se to dozvoljava danas, kad naše šumarstvo proživljuje krizu radi velikog sušenja
hrast, suma, koje se me raju brzo sječi i drvo iz šume brzo izvažati, te iz razloga,
što mnoge posječene hrastove šume nisu ni djelomičnlo pošumljene hrastovim ži.
rom„ nego se prepuštaju prirodi, da ih ova pošumi bilo kojim vrstama drveća i
bilo u koje vrijeme, a zatim iz razloga, što se u velikom dijelu naših šuma ne
gospodari danas po odobrenim gospodarskim osnovama, nego se dozvoljavaju prethvati
na dugačko vrijeme i preko polovice ophodnje (turnusa), koji se način gospodarenja
sa šumama protivi svim načelima pravilnog i urednog gospodarenja, te
vodi sigurnoj i brzoj prlopasti naših šuma i znatno umanjuje ugled šumarskog stališa,
koii je zvan, da u prvom redu vodi brigu o uzgajanju šuma. — Glavna skupština
Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja apelira na Ministarstvo Šuma i Rudnika,
da se preduzme sve što je od potrebe, kako bi se šume sačuvale od svih
pomenutih pojava u našem šumskom gospodarstvu«.
e) Zadnjih godina učestali prehvati naših šuma bez razlike vlasništva koji
s´žu na ovije do tri perijode odnosno prekto polovine ophodnje. Pošto su prethvati
na sječi dozrijevajućih sastojina teoretski dozvoljeni samo za polovicu I. perijode
odnosno u naročitim slučajevima jedva za cijelu prvu perijodu od 20 godina, to