DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 40     <-- 40 -->        PDF

600
............. ........ ........


VI. Sekciju: Dr. Andriju Petračića, sveuč. profesora Zagreb.
VII. Sekciju: Ing, Srećka Madjarevića, šum. nad. u m. Zagreb.
VIII.
Sekciju: Vilima Dojkovića, direktora, Vukovar.
Nakon reorganizacije sekcija saslušao je kongres izvještaj pojedinih sekcija
i prihvatio je slijedeće rezolucije:
Od i. sekcije: Šumska politika, zakonodavstvo i uprava:
»Povodom predloga Ministarstva finansija, da se Ministarstvo Šuma i Rud


nika reoiganizira na taj način, da se broj postojećih odjeljenja svede samo na


dva odjeljena i to u administrativno i šumarsko odeljenje, Jugoslovensko Šumarsko


Udruženje na svojoj V. redovitoj godišnjoj skupštini nalazi, da je ovakova reorga


nizacija neizvediva, jer poslovi uprave (gazdovanje) državnim šumama kao i nad


zor nad komunalnim i privatnim šumama zahtjeva mnogo detaljniju organizac:ju


Ministarstva žurna i Rudnika.


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje priznaje, da organizacija Ministarstva i


Generalne Direkcije Šuma, kakva je danas, ne odgovara poslovima i zadaćama,


koje trel a da vrši Ministarstvo i Generalna Direkcija, te će o organizaciji kako je


Udruženje zamišlja, u najkraćem vremenu izgraditi detaljan prijedlog na principima


odvajanja uprave državnih šuma od uprave i nadzora nad nedržavnim šumama i


podneti ga Ministarstvu Šuma i Rudnika. Nadalje J. Š. U. nalazi, da šumarsko ra


čunovodstvo i finansije treba bezuslovno da ostane u tijesnoj vezi sa upravom i


gazdovanjem šuma«.


Od II. sekcije; Podizanje i čuvanje šuma:
a) »Glavna skupština Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja prigodom svoje
50-godišnjice upućuje apel na Ministarstvo Šuma i Rudnika i na Narodno Predsjedničtvo,
da se godišnje osiguravaju u državnom budžetu što izdašnije sume u svrhu
pošumljivanja krša, goleti i živog pijeska — imajući u vidu interese svih naših krajeva
gdje nalazimo goleti, krš i nepošumljeni živi pijesak imajući u vidu, da se
pošumljivanje živog pijeska završi u narednih 10 godina da se na kršu i goletima
umjetnim načinom pošumi godišnje barem 5000 hektara, a putem resurekcije barem
10.000 hektara, davajući potpore i nagrade privatnicima koji pokažu stvarnoga
rezultata na pošumljivanju.
Akciju oko pošumljavanja krša i goleti neka i dalje vodi Ministarstvo šuma i
rudnika — no apelira se na Ministarstvo prosvjete, da izda što češći apel na učitelj
ki personal, radi odgajanja mladeži u pravcu čuvanja i odgajanja šuma.
Podjedno se apelira na Ministarstvo unutrašnjih djela, da ima u vidu interese
narodnog gospodarstva pri uredovanju organa toga Ministarstva u šumarskim predmetirra,
a naročito pri uredovanju o štetama počinjenim u šumama. Znajući da
opraštanje kazna ima redovno loše posljedice po šume Jugoslovensko Šumarsko Udruženje
cpelira na Ministarstvo Šuma i Rudnika i Ministarstvo unutarnjih djela,
da se po mogućnosti dosadanja praksa u ovom pravcu ne ponavlja,.
Iz razloga, što je pitanje pošumljavanja na kršu, goletima i živom pijesku usko
vezana sa pitanjem paše u tim krajevima, apelira se na Ministarstvo poljoprivrede
i Voda, da obrati naročitu pažnju podizanju gospodarstva u tim krajevima uopće,
a napose da prouči pitanje pašarenja kako ne bi izvršivanje pašarenja smetalo što
intenzivnijem pošumljivanju.
Podjedno se apelira na Ministarstvo Vojske, da na podesnim mjestima pripomogne
pošumljivanju — analogno dosadanjem radu izvjesnih vojnih komanda u ovome
pravcu«.