DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 36     <-- 36 -->        PDF

396 Obéi zbor Podružnice Ljubijana


Sedanje stare bukove sestojine revirja Vurberškega ne kažejo ponekod tistih


polnolesnih in dolgih debel, ki bi jih po obstoječih dobrih talnih razmerah morale


imeti. Vzroke temu je iskati v nepravilni negi iz prejšnjih gospodarskih dob, v ka


terih so potom prebiranja najlepša izsekali drevesa, ki bi se bila morala tako


iz vzgojnih, kakor prirastnih ozirov ohraniti. Zato tuđi v teh gozdnih delih iz na


ravne zasemenitve nastala, sedaj 40—60 letna bukovina, nima primerne gostoče


in rasti, staro drevje pa je kratkodebelno, z močnimi rezkrečenimi krošnjami. po


rabno le za drva,


Mestoma zaostajajo bukove sestojine v rasti radi oslabelih tal, ki jih je po


vzročilo premoćno izkoriščanje talne listne stelje v prejšnjih dobah, kakor v »Na


miznem gozdu«, »Tičnici«, »Ciglenci«. Kjer so pa tla ohranila steljo, imajo pri.


merno produktivnost, ki se vidi na visokoraslih, polnolesnih deblih in v lepo


sklenjenih sestojinah.


V preteklem gospodarskem desetletju so posećali vso pažnjo pravočasnemu


in pravilnemu trebljenju mlađega lesa, ustavili, oziroma omejili so grabljemje sta


lje in zasadili pravočasno golicave. Uspehe tega postopka kažejo obsežne današ


nje čiste, smrekove in mešane smrekove in mecesnove kulture.


Načeloma bode vzgajati v prihodnje le mešane sestojine, ne toliko radi vre


menskih neprilik ki vsled ugodnih klimatičnih in terenskih razmer nimaju veii


kega vpliva, temveč zato, da se ohrani talna produkcija in s tem omogoči večja


donosnost gozda.


Med škodljivci se je do sedaj opažalo le koreninsko glivo (Agaricus melleus]
v sestojinah črnega bora, ki je mestoma uničila to kulturu. Poškodbe po žuželkah
so tako neznatne, da ne pridejo v poštev. Pač pa se mora, kakor že ponovno navedeno,
omeniti zle posledice, ki so nastale vsled grabljenja talne stelje. Povzročna
škoda se z vrednostjo dobavljene stelje ne more kriti.


V lovskem oziro kažejo vsi gozdni revirji v tem okraju običajno slabo stanje
divjačine. V revirju Vurberškem je poleg srnjadi najti fazane, zajce, poljske jerebice
in med škodljivo divjačino lisice, redko kune ter običajne ujede med pcrutnino.


Mali obsegi tega samostalnega lovišča in slabo oskrbovana okoliška zakupna
lovišča onemogočujejo vsak npredni razvoj lovstva.


Ob zaključku pohoda se je predsednik podružnice zahvalil grofu Herbersteinu
za vse, kar se je zborovalcem koristnega in podučnega nudilo povodom ekskurzije.


Zborovalci so nato ogledali graščino Vurberk, ki je oddana v najem in kjer
so si ruski zdravniki ustanovili sanatorij za bolne na pljučih.


Ekskurzija je končala z zakuskom pri graščinski zidanci pod gradom, kjer
se je izrekla zahvalna beseda vodji Heerbersteinove uprave in vsem činiteljem, ki
-so skrbeli za prireditev in točno izvedbo spretno zasnovanega razporeda.


[§X§3