DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Obči zbor Podružnice Ljubljana


Kar se tiče pribave a e n a r n i h sredstev pa naj podružnica dotle)


dokler jih društvena centrala n e mor e dati na razpolage, skuša dobiti po


trebno podporo lećo ..\ ktom predvsem iz fondaz a pošumljavanje,


ki obstoja pri Generalni direkciji šuma v Beogradu.


Ako ta poizkus ne bi uspel, naj bi se podružnica obrnila do ljubljanske in


mariborske oblasti s prošnjo za dotacijo najpotrebnejših kreditov za tekoče leto


— in sicer iz sredstev oblastnih gozdnih zaklado v.
Zadevna naredba bivše deželne vlade za Slovenijo iz 1. 1920- določa v § 3, da se
srestva teh zakladov porabljajo — ražen v druge svrhe, ki tu ne pridejo v poštev
— »za nagrade in podpore za vzorno gozdorejo<´. Radi tega je pričakovati, da se
podpora za navedene svrhe ne bo odklonila.
Zaključujoč svoja izvajanja pred 1 aga m, obči zbor s k 1 e m i da


se odbor podružnice pooblasti in obveze, da ukrene v najkrajšem času vse potreb


no da se omogočijo podeljevanja nagrad in diplom v smislu mojih predlogov in


nasvetov.


K besedi se priglasi ing. Ružić in pozdravlja veleaktuelni predlog predgovornikov.
Žal pa se predlogu za breezplačno odd´ajo sadik iz društvene drevesnice,
kakor tuđi za podeljevanje nagrad iz društvenega »fonda za pošumljavanje« —
kar v praksi pomeni iz dohodkov drevesnice — zaenkrat ne more priključiti. Kakor
je že prej navedel pri poročilu o drevesnici, se ista nahaja v stadiju začetnega
zbiranja kapitala v svrho začetnega zbiranja kapitala v svrho razširenja obrata
in delokroga, čemur bi nasprotovalo tuđi najbolj plemenito brezplačno oddajanje
sadik. Čim se pa drevesnica v začrtanem smislu primerno razvije, je samoobsebi
umevno, da bo »fond za pošumljavanje« tuđi v tem oziru mogel v polnem
obsegu stopiti v akcijo.


Ob enem opozarja na to, da vsebuje enako določilo tuđi statut pokrajinskega
gozdnega zaklada. Kolikor mu je znano, tuđi iz tega še nišo bile podeljevane
predlagane nagrade. Prosi, da se predlog inž. Šivica sprejme, toda tako, da se
vsaj začasno finansiranje te hvalevredne akcije vrši iz oblastnih in iz centralnega
fonda za enkrat od tega izvzame.


Po nadaljni debati se inž. Šivicev predlog v načelu sprejme in pozove podružnični
odbor, da to vprašanje prouči in čimprej pokrene.


K točki 8. dnevnega reda predlaga vladni svetnik Détela, da naj se vrši prihodnji
obči zbor na Gorenjskem in inž. Šivic pripomni, naj se kraj zborovanja prepusti
odločbi odbora. Preedlog se sprejme.


K eventualijam om en ja predsednik glede sredstev za Spomenknjigo ob priliki
50-letnice šum. društva, da je to častnazadeva članov in naj vsakdo prispeva
100 Din,


Ker ni drugih predlogov in se bliža ura za oficijelni del, zaključi predsednik
sejo in se zahvali navzočim za udeležba in izkazano zanimanje.
Ob 17.30 je sledil oficijelni del zborovanja.


Oficijelni del.


Ob 17.30 otvori predsednik inž. Jos. Lenarčić oficijelni del zborovanja in
pozdravi kot goste g. vel. župana dr. Otmarja Pirkmayerja, g. sreskega poglavarja
vladnega svetnika dr. J. Vončino, g. župana mesta Ptuja dr. Mateja Senčara g.
okro´ž. sodnika in načelnika Ptujskega muzejskega društva dr. Vladimirja Travnerja,
in oblast, komisarja za agrarne operacije vi. svetnika dr. Spiller-Muys-a, ki .