DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Obči zbor Podružnice Ljubljana


Inž. Šivic: Nagrade in premije za uspešno pogozđo


v a n j e.


Bivše gozdarsko društvo za bivšo Kranjsko in Primorsko je leta 1896- na


svojem XIX. občem zboru sklenilo, da se iz društvenih sredstev podeljujejo kmet


skim posestnikom denarn e premij e za pogozdovanje golih zemljišč.


V izvcnrednih slučajih pa, da je podeljevati priznalne diplome.


Na temelju cit. sklepa so se leto za letom razpisoval i pogoji, pod


katerimi morejo prosilci dobiti določene nagrade.


Prošnje , ki jih je društvo ob določenem roku prcjelo, poslalo je bivšemu


deželnemu gozdnemu nadzorniku (ki je identičen sedaj z oblastnim šumarskim re


ferentom); ta pa jih je poslal dotičnim sreskim šum. réf., v katerih okolišu se je


nahajal pogozdeni objekt prosilcev. Sreski šum, referent, ki mu moraju biti goz


darske prilike v njegovem okolišu znane, je imel prošnjo p r e s o d ; t i in


p o r o č a t i, ali in kako je prosilec zadostil zahtevanim pogojem.


Na predlog dež. gozd. nadzornika (obi. šum. ref.) v Ljubljani odn. v Trstu je


društveno predsestvo podeljevalo denarne nagrade, v posameznih


slučajih pa priznalne diplome posestnikom ki so pokazali pri pogozdovanju p o


sebno zanimanje, požrtvovalnost in lepe uspeh e.


Me d vojn o in prva leta po vojni je zanimanje za pogozdovanje sečin


in drugih goljav p o j e n j a 1 o. Marsikdo tuđi ni m o g e 1 zadostiti niti po


gozdovalnim oblastveno odrejenim nalogom.


Zadnj a let a pa se odrejena in prostovoljna pogozdovanja gozdnih go


ljav zope t rednejš e izvršujejo, kar je vsekakor potrebno, ker se je po


sebne ob času, ko so bile cene lesa zelo visoke, prekomerno sekalo.


Sreski šum. referenti prav pohvalno poročajo o posameznih poseStnikih ki


?e izvanredn o t r u d i j o in uspešno prizadevajo, da izpremenijo čimprei


goljave zopet v plodonosne gozde. T a k e posestnike bilo bi v s a j v p o s a


mezni h slučaji h podpreti z nagradami, v posebnih slučajih pa odlikovati


z diplomami.


Zat o j e potrebno , da bi naša podružnica posnemala zadevno akcijo


bivšega Kranjsko-primorskega gozd. društva in sklenila, da se odslej zopet


a) podeljujejo denarne nagrade in diplome pod gotovini pogoji, ki naj jih


društveni odbor določi.


Za denarne nagrade in za lične diplome so seveda potrebna sred


stva , ki jih podružnica n i m a. Obstoija sicer pri centrali Jugosl. šum. udru


ženja fon d z a rasadnik e (gozdne drevesnice). Pravilnik za ta fond je


natisnjen na str. 57. Šum. lista v letniku 1923. Po čl. 4. tega pravilnika se pode


ljujejo »potpore i nagrade šumorvlasnicima i posjednicima goleti za uzorno pošum


ljavanje krša i goleti, i to bilo u novcu, bilo u naravi (v sadnicama, sjemenu i sličnem)
«i vendar doslej ni bilo ničesar slišati o kaki podpori iz t e rf a
fonda za predviđeni namen.


V Sloveniji je oblastni šum. referent imenom vel. župana v kulturne svrhe
u b o ž n i m in po ujmah prizadetim posestnikom dal iz drevesnic drž. obče uprave
b r e z p 1 a č n o ali po polovični ceni na razpolago v e č j e število gozdnih
sadik, s čimur je oblast izdatno podpirala pogozdovalno akcijo, podružnica
pa, kolik or meni znano, dosle j n i delovala na tem polju. Ker pa ima podružnica
v Slivnici svojo gozdno drevesnico, ki ž e producir a za oddajo spo sobne
sadike, mogla bi pričeti z brezplačnim oddajanjem sadik v svrhe,
ki sem jih opisal ter naj obči zbor tuđi v tem pogledu slon primercn sklep.