DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Obči zbor Podružnice Ljubljana


Glede obračuna društvene drevesnice v Slivnici pri Mariboru za leto 1925.,


kakor tuđi o proračunu iste za leto 1927. ne more poročat . ker jih še ni prejel


Član preglednikov računov inž. Tavčar poroča, da sta z inž. Putikom pre


gledala blagajniško knjigo in račune ter našla vse v najlepšem redu.


Predlaga, da se izreče blagajniku razrešnica in zahvala občega zbora za


njegovo nad vse vestno in požrtvovalno delo, kar se soglasno sprejme.


K poročilu blagajnika omenja nadoskrbnik Lang, naj se člane, ki ostanejo


članarino 1 leto dolžni kratkomalo crta. Inspektor Ziernfeld pa predlaga da se


člane, ki še nišo plaćali članarine za leto 1925. še enkrat pozove in potem sele


crta, kar se tuđi sprejme. .; i , ,


! *


Nato poroča sreski šumarski referent v Mariboru ing. Ružić o poslovanju v


drevesnici J. Š. U. v Slivnici pri Mariboru.


Ta drcvesnica lepo napreduje in je že vsa površina v obratovanju. V letu


1925. se je izvršila prva večja oddaja sadik. Oddalo se je 125.000 komadov tri


letne smreke, 116 650 kom. belega bora, 20.000 kom. macesna (ariža), 30 hiljada


kom. dveletnih smrek. Za sadike se je izkupilo 28130 Din. Vseh prejemkov —


s podporo iz gozdnega zaklada v znesku 5.000 Din vred — je bilo 33-258 Din,


izdatkov pa 21.037 Din 25 .- Drevesnica pa še ni plaćala gozdnega semena v


znesku 8.043.42 Din in referent prosi, da se v to porabi še ne izplačana podpora


iz cemtralnega fonda za pošumljevanje v znesku 10.000 Din.


Oddaja sadik in obdelava drevesnice se je izvršila v redu. Le sadike belega


bora so odpovedale vsled obolelosti (Lophodermium pinastri), kar pa se je žal


prepozna ugotovilo, ko so sadike že bile oddane.


Ako se v preteklem letu upoštevajo vsi lastni dohodki in izdatki drevesnice,


vidimo, da je poslovanje bilo še pasivno za 797.67 Din. Vsled tega se v preteklem.


letu ni moglo postaviti toli potrebne lope. Poročevalec prosi, da se plačilo se


mena na omenjeni način likvidira, da se bi moglo letos postaviti lopo.


V letu 1925. se je posejalo 22 kg smreke, 9-25 kg macesna (ariža), 2 kg belega
bora, 1.25 kg črnega bora, 4.50 gladkega bora (Pinus strobus), 2 kg rdečega
hrasta, 1.40 kg Pseudotsuga Douglasi, 2 kg crne jelše, 0.10 kg Picea alba, 0.10
Cedrus Libaiiy 0-25 kg Chamaecyparis Lawsoniana in 0.50 kg Platanus occidentalis.
Posevki so dobro uspeli.


Letos je obratovanje drevesnice že normalno in je pričakovati kljub temu,.
da smo vsled obolelosti morali uničiti 250.000 kom. belega bora, precejšen presežek
dohodkcv. Poleg že vpeljanih đrevesnih vrst smo letos naročili in večjrm delom
dobili okrog 20 novih vrst eksot v svrho poskusov in gojitve za parke.


Za vneto in uspešno oskrbovanje drevesnice v letu 1925. predlaga. zaposlenemu
>oisebju zmerne priznalnine v skupnem znesku 1-300 Din, kar se odobri.


Proračun za leto 1927. je poročevalec sestavil sicer optimistično, pač pa realno.
Za cddajo bo spomladi 1927. gcdnih: 1,000.000 trileitnih smrek, 50.000 pre.
sajenih štiriletnih smrek, 30-000 belega, 10-000 črnega bora, 40-000 dveletnega,.
40000 dveletnega presajenega in 10-000 triletnega presajenega gladkega bora (P.
strobus), 30,000 macesna (ariža)_ 40-000 presajene zelene duglazije 2-000 crne
jelše, 2.000 javora *Acer negundo) 400 kom. rdečega hrasta, 2.000 Chamaecyparis
Lawsoniana, 500 platan, 5.000 jesenov in 1.000 kanadskih topolov (potaknjencev),
skupaj 1,262.000 kom. sadik s predviđenim iskupičkom 139-325 Din. Za
cddajo te velike količine raznovrstnih sadik bo treba poleg Slovenije pravočasno
zainteresirati direkcije na Hrvaškem in v drugih krajih.