DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Obči zbor Podružnice Ljubljana 587


Primanjkljaj je tako ogromen, ker ni Glavna uprava nakazala podružnici
preliminarom za leto 1925- odobrenega zneska 9.800.—
in ker je morala podružnica plaćati za natis ing. Ružičevega nacrta
šumarskega zakona 12.800 Din namesto 8-000 Din, ki jih je ministrstvo
v ta namen dovolilo iz pokrajinskega gozdnega in lovskega zaklada
torej 4.800—


Skupaj torej . . . 14-600 —


Kakor bilanca za leto 1925. dokazuje se je od preliminiranih stroškov v


znesku 9.800 Din prištedilo . 1.52945


Koncem leta 1925. dolgujejo člani na neplaćanih članarinah 9.088


na vpisnim 40


ustanovniki - 1-000


predplatniki za Šumarski list 90-—


Skupaj . . . 10.218.-


Blagajnik predlaga, da se Glavno upravo naprosi, naj dovoli odpis neplaćanih
članarin iz leta, 1919-—1923. v znesku 1-308 Din. Člane se je vsako leto tirjalo
ali zaman. Večinoma se branijo dolžno članarino plaćati. Z odpisom članarine
iz let 1919-—1921. v znesku 613 Din ne bi trpelo J. Š. U. nobene škiode, ker
se takraitnim članom Gozdarskega društva ni moglo ničesar nuditi. Odpis članarine
iz leta 1922-v znesku 695 Din prizadene Udruženju sicer izgubo, ker so to
leto dobivali će člani Šumarski list.


Ne glede na dovoljeni odpis, se bo na vsak način še enkrat poizkusilo izterjati
dolžne članarine iz leta 1922.


B. Fond za propagando (volilo Sava) izkazuje kakor v letu 1924.
preostanek 2.500.—
C. Fond za skupščine (nadaljevanje) ima primanjkljaj . . . 33-18
D. Fond za rasadnike ima primanjkljaj 1.974.97
E. Obračun o prodaji knjige »Gozdarstvo v Sloveniji« izkazuje preostanek
. 1-972-20
poleg tega je še veliko izV´Oidov te knjige v zalogi.
Obračun za leto 1926- do konca aprila izkazuje: dohodkov: 2-903-34, izdatkov
3-417-10, torej primanjkljaj 513.76


Na članarinah se je do konca aprila 1926. vplačalo:
zaostankov iz leta 1924. 100 —
zaostankov iz leta 1925- 300-—
članarina iz leta 1926 2-024-članarine
za leto 1927- 1.—
pretplaitniki Šum. lista 300-—
člani pomagači 85,—


Skupaî . . 2-810


Po obračunu koncem aprila 1926. izkazuje:


Fond za propagando volilo »Sava« preostanek . . . . 2-500- —


Fond za skupščine primanjkljaj . . 2591


Fond za rasadnike primanjkljaj 1.974-97


Obračun o prodaji knjige »Gozdarstvo v Sloveniji . . . 1.971.95