DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Obči zbor Podružnice Ljubljana


Inž. Josip Rustia, kateremu so bili na zadnjem občnem zboru poverjeni posli
tajništva, je poročal o poslovanju podružnice. Število članstva se je v pretečenem
poslovnem letu pomnožilo za 1 ustanovnega, 10 rednih in 2 člana pomoćnika,
medtem ko je izsitopilo 6 rednih in 1 član pomoćnik, tako, da je bilo stanje
članstva koncem aprila 1926: 11 ustanovnikov, 257 rednih članov, 3 pomočniki
in izven tega še 22 naročnikov na »Šumarski list«.


Poroičevalec apelira na navzoče, naj zbirajo nove člane, da bo podružnica
močna in kot taka v svojem poslovanju od merodajnih faktorjev upoštevana.


Notranje poslovanje podružnice se je vršilo> v redu; vsi dešli spisi in vpra.
sanja so se sproti reševali, tako da ni nikakih zastankov.


Od avguslta 1925 sem t, j . od zadnjega občega zbora je imel odbor podružžnice
pet sej. Na seji z dine 16. XI. 1925 v Ljubljani se je med drugim obravnavala
zadeva »Sponun-knjige« ob priliki 50 letnice Šum. društva in zadeva gozd.lovske
razstave v letu 1927 ali pozneje. Zgodovinsko razpravo oi bivšem Kranj.
prim. gozdarskem društvu je na obširni podlagi sestavil šum. direktor v p. g.
Schollmayer-Lichtenberg. Predelava in okrajšanje tega spisa sta se poverila sporazumno
s piscem vladnemu svetniku O. Deteli. — Glede razsitave se je sklenilo,
da se skliče poseben sestanek in pevabi na istega vse interesirane merodajne
faktorje. Ta sestanek se je vršil dne 16. XI. 1925 v Laškem. Tu se je izvolil
ožji cdbor, ki bi imel vpoklicati v širši odbor zastopnike vseh strok. Ta bi imel
nalogo sestaviti podroben program in izvršiti potrebne priprave, ^oročevaleo
omenja, da je glavna uprava dovolila znesek Din 500 v svrho kritja tekoćih
stroškov za te priprave in da se bo po obljubi predsednika sestavil ;´irši cdbor,
kar diosedaj ni bilo mogoče.


Na daljnih odborovih sejah 26- I. 1926. v Celju, 12. IV. 1926 v Ljubljani in


14. V. v Ptuju so se poleg tekočih zadev razpravljali predmeti gozdarske šolč
za Slovenijo in Spomen-knjige.
Glede toli potrebne gozdarske sole obstojajoi zapreke v pomanjkanju prostorov
in nezadostnega finansiranja. Krediti za šum. sole v državi so centralizizirani
in le v nezadostni visini vpostavljeni v budžet za leto 1926/27. S pomočjo
inž, Urbasa se je sestavila d nujni potrebi ustanovitve sole za Slovenijo dobro
utemeljena spomenica in razposlala Glavni upravi udruženja, ki naj jo priporoča
pri ministru za šume in rudnike, in 5 narodnim poslancem v Mariboru s prošnjo,
da izposlujejo čim večjo svoto iz centraliziranih kreditov. Prošnji se je loidzval
narodni poslanec g. Pušenjak, ki je glasom časopisnih vesti stavil na ministra za
šume in iudn;ke vprašanje glede ustanovitve gozdarske sole v Skweniji. O go.
zdarski soli bo govora tuđi v oficijelnem delu današnjega občega zbora.


Poroćevalec omenja, da je zaslužni predsednik podružnice inž. Josip Lenarčič
praznoval 22. .. 1926 svojo 70 letnico in da mu je odbor takrat k slavnosti
brzojavno čestital, kar bodo navzoči gotovo brezizjemno odobrili. Z ´ži


vijo« klici in ploskanjem so vsi navzoči pritrdili.
*


Blagajnik inž. Obereigner referira o denarnom poslovanju podružnice sledeče: