DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Gubar i ostale štetočinje 53g


Ing. Adolf Jošovec [Križ] :


Gubar i ostale štetočinje1.


Opažanja u Žutici godine 1926.


U Žutici hara gubar već od god. 1923. neprekidno. Prijašnjih godina
nije se mogao opaziti ni pojedinačno, dok se u god. 1923. pojavio
u vrlo znatnoj mjeri. Došao je ponajviše sa juga, odakle se širio na
sve strane, jer je našao povoljne prilike za svoj razvoj. Granicu južnog
i istočnog dijela Žutice čine vode Česma i Lonja, koje, premda
pune vode, nijesu mogle zapriječiti širenje gubara. Opaženo je, da je
gubar te godine prenesen vjetrom preko spomenutih voda za vrijeme
dok se spuštao po nitima na zemlju. Pošto se bio pojavio onkraj Česme
u velikoj množini, to je znatna množina prenesena u Žuticu,
gdje je još iste godine znatne površine šuma potpuno obrstio. Prema
množini odloženih jaja (guba) moglo se već ljeti god. 1923. zaključiti,
da će se slijedeće god. 1924. u još većoj mjeri pojaviti. I zaista se
te godine pojavio u tolikoj množini, da je potpuno obrstio pp. 1800
kat. jut., a poslijedica toga je bilo sušenje hrastovih sastojina. Za vrijeme
spuštanja gubara na zemlju u svrhu, da se iz pobrštenih sastojina
seli u još nepobrštene, nastala je nenadana velika poplava, koja
je na nižim dijelovima potpuno uništila gubara, a po gredama u dosta
znatnoj množini. Stoga je bilo odlaganje jaja samo lokalno po gredama
i u maloj mjeri, što je bio uz znatnu površinu (600 kat. jut.)
osušenih sastojina razlog, da se gubar u god. 1925. pojavio u neznatnoj
množini i samo lokalno. Odlaganje jaja bilo je i te godine samo
lokalno po gredama i to po unutrašnjosti sastojina neznatno i nisko
na deblu, a po rubovima vrlo gusto i visoko (do 10 m), dapače i po
granama. Jaja je najviše nadjeno na hrastu i grabu, ali ih je bilo i jrt>
ostalim vrstima drveća (klen, brijest, glog, vrba tik uz Česmu, joha
rijetko), dapače nalazila su se i na listu na zemlji. Gube, koje su >.
nalazile nisko na deblu, bile su za vrijeme redovitih poplava pod


vodom, te je voda isprala dlačice, a boja im je posve poblijedila. Te
su gube imale izgled starih guba iz prošlih godina.


Već po množini odloženih jaja moglo se zaključiti na znatnu ali
samo lokalnu pojavu gubara u god. 1926., što je faktično i uslijedilo.
Ove sam godine razvoj gubara točnije opažao, pa stoga iznosim ovdje
svoja opažanja.


*) Referat o tome predložio sam Zavodu za šumske pokuse u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Gubar i ostale štetočine


Razvoj gubara pratilo je vrlo nezgodno vrijeme, kišovito, hladno
-i vjetrovito, s vrlo malo dana toplih i sunčanih. Prvo su se gusjenice
izlegle 30. marta i to na rubovima i na sunčanoj strani i od legla, koja
su se za vrijeme jesenskih i proljetnih poplava nalazila pod vodom.
U unutrašnjosti sastojina opažene su prve gusjenice istom 6. aprila.
Leženje gusjenica trajalo je 20 dana. Prvih dana bilo je leženje dosta
sporo, dok je poslije bivalo sve intenzivnije, da se zadnjih dana opet
uspori. Najmanje jalovih jaja imale su gube, koje su se nalazile zu
vrijeme poplave pod vodom, a najviše ona po unutrašnjosti sastojim,
koja su se nalazila niže na deblu.


Gusjenice su odmah drugi dan po leženju puzale na stablo. Da bi
se kupile kod legla i nekoliko dana mirovale, nije se opazilo. Izmedju
8.—16. aprila vraćale su se gusjenice na svoja legla, gdje su na okupu
mirovale, a razlog će tome biti, što je nastalo hladno vrijeme. Tom
je zgodom poginulo pp. 20 posto gusjenica a valjda od zime. 17. aprila
vraćale su se gusjenice u masama na stabla, te su odmah počele brstiti.
Najintenzivnije brstile su od 20. aprila do 27. maja. 28. maja opaženo
je, da se gusjenice spuštaju na zemlju, što je bio znak, da će
nastati seoba. Izmedju 29. maja i 5. juna trajala je neprestano seoba
iz obrštenih u neobrštene sastojine. Vidjelo se velike množine gusjenica,
kako po zemlji puzaju. Prigodom seobe imale su gusjenice da
pred ju odvodni jarak, u kojem je bila voda, ali se nije opazilo — kako
to neki tvrde, — da je gusjenica prešla preko vode. Kod prelaza
preko jarka poslužile su se granjem, koje je ležalo u jarku, te ih je i
tom zgodom poginulo dosta u vodi. Prigodom seobe usput brstile su
list šumskog grmlja, dapače i travu, šaš i sitak. U početku brstile su
gusjenice samo hrast i grab, a kad su se posve razvile, a osobito prigodom
seobe, brstile su sve vrsti drva i grmlja, jedino je bio poštedjen
jasen i joha, koje su vrlo neznatno napale.


Izmedju 7. i 9. juna počele su se prve gusjenice zakukuljivati, a


21. juna već se pojavio leptir u većoj množini, 22. juna opažene su
prve ženke, koje su odlagale jaja. Odlaganje jaja trajalo je do konca
jula, kad je već skoro posve jenjalo. Jaja su odložena na svim vrstima
drveća osim na jasenu, gdje je to iznimno, zatim na grmovima, dapače
i na šašu i radničkim barakama.
Razmjer ženki prema mužjacima bio je pp. 1 :2. Lijet mužjaka bio
je najintenzivniji u predvečerje, ali je bio i dosta običan za oblačnih
dana. Da bi ženka letjela, kako to neki pisci tvrde, nije se moglo opaziti,
a isto tako ne, da bi ženka sa zemlje puzala na deblo, gdje bi odložila
jaja. Ženka je samo puzala po stablu i tražila zgodu, gdje će
odložiti jaja. Kao dokaz, da ženka ne leti, može služiti činjenica, da je
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Gubar i ostale štetočine


niedfn pobrštenim sastojinama ostala kao neka oaza neobrštena mlada
sastojina od 40 god. u površini od 80 kat. jut., u kojoj se opazilo,
da leti gubar, ali nigdje se nije našlo odloženih jaja. Znak, da je letio
samo mužjak, a ne ženka, jer bi se inače moralo bar negdje naći odloženih
jaja.


Naglo pogibanje gusjenica od bilo kojeg uzroka nije se opazilo,
osim onoga slučaja, koji je gore spomenut. Ichneumonida nije bilo a
Tachinaria u vrlo neznatnoj količini. Od ptica opaženo je jedino, da
sjenice jedu jaja a Litta caesia ličinke, dok su još male, ali i to u tako
maloj množini, da ne dolaze u obzir kod tamanjenja gubara. Nije se
moglo oapziti, da bi kakovi kornjaši tamanili gusjenice, dapače ni
mravi nisu dirali u gusjenicu, koja je bačena za pokus u mravinjak. Vopće
se može reći, da ove godine nije bio razvoj gubara smetan ničim,
što se i opaža po množini odloženih jaja kao znak ozbiljne pogibiji
za slijedeću godinu.


Osim gubara pojavili su se i razni štetni kornjaši, koji su se prije
pojave gubara nalazili u neznatnoj množini u pojedinim sušcima. Vadjenjem
tih sušaca, nestali su i oni iz šume, te se može reći da je Žutica
prije pojave gubara bila intakna od tih kornjaša. Medjutim su pojavom
gubara došli i mnogi štetni kornjaši, koji su nastavili razorno
djelovanje u hrastovim sastojinama. Od najvažnijih konstatiranih štetnih
kornjaša jesu :Xyleborus, Platypus, A gril us, i Cer
a m b y .. Posljednji opažen je samo u starim hrastovim sastojinama,
te kod katastrofalnoga sušenja hrastovih sastojina ne dolazi u
obzir. Razvoj generacije tih kornjaša ni jesam mogao točno pratiti, ali
sam mogao kao sigurno ustanoviti, da su oni posve sekundarna pojava.
Svi bez razlike pojavili su se — nakon pojave gubara — u stablima,
koja su već propadala, te im se kod sušenja hrastovih sastojina
ne može pripisivati kakva osobita važnost. Dozvoljavam, da bi se po
gdjekoje stablo i održalo nakon djelovanja gubara i medljike, da se
nijesu pojavili ti kornjaši, jer sam ih našao u stablima, koja su imala
još zeleni list, ali svakako je djelovanje tih kornjaša kod katastrofe na
ših hrastika bez većega efekta, te su samo naravna posljedica đjelova
nja guibara i medljike, jer su se njihovim djelovanjem razvile povoljne
prilike za razvoj tih kornjaša.


Na suhim hrastovima prvi se opazio Xyleborus, te je već postojala
bojazan, da će se raširiti po svuda i time smanjiti znatno vrijednost
osušenih sastojina, a eventualno i onemogućiti unovčenje njihovo.
Medjutim se ta bojazan nije ispunila. On se doduše umnožio i širio
dosta jako, ali samo po nekim stanovitim stablima, dok je ostala
stabla poštedio. Taj me je slučaj ponukao da ispitam, što je razlog, da
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Gubar i ostale štetočinje


seXyleborus pojavio samo na stanovitim stablima. Ispitujući to došao
sam do zaključka, da se on pojavio samo na stablima, koja su se
osušila za vrijeme vegetacije, dok se na stablima, koja su svoju — ako
i sblabu — vegetaciju dovršila, nije pojavio ili se pojavio samo u bije


li. Dapače ga nije bilo ni u materijalu izradjenom od takovih stabalaa
koji je ležao dulje vrijeme u šumi ili na skladištu. Pošto su većinom
sve suhe sastojine u Žutici završile svoju vegetaciju nakon pojave gubara
i medljike te slijedećega proljeća nijesu više listalea stabla, koja
su se osušila za vrijeme vegetacije, bila su samo pojedinačna i u manjoj
mjeri, to se i on nije tako širio, kako se to očekivalo.
Najrašireniji od svih štetnih kornjaša i gotovo stalni gost svakoga
sušca je Agrilus(biguttatus Fabr. ustanovljen po g. prof.
Opermannu). No njegova je pojava sigurno sekundarna i bez većega
upliva na sušenje hrastika, jer se pojavio samo na stablima, koja su
već propadala. Platypu s se pojavio u manjoj mjeri, te se u svemu
vladao kao Xyleborus.


Od gljiva, koje djeluju kod sušenja hrastika, konstatirana je A rmillari
a mellea , čije je djelovanje opisao dr. Petar Gjorgjević
u svojoj naučnoj i uvjerljivoj raspravi.2) Prema svojim opažanjima
došao je do zaključka, da je \rmillaria mellea sekundarna pojava,
i da su dapače štetni kornjaši primarniji od nje, te da kod katastrofalnoga
sušenja hrastovih sastojina nema onu važnost, koju joj
pripisuje dr. Gj. Nemam razloga, da osporavam važnost istraživanja
dr. Gj., ali držim, da je neispravan njegov zaključak, »da je neposredan
uzrok onom naglom sušenju hrastovih stabala, a često i čitavih
hrastovih sastojina micelija gljive Armillaria mellea«. Prama postavljenim
premisama, koje su plod istraživanja jednoga objekta bez obzira
na sve druge uzročnike sušenja hrastika, ne može se logički doći
do tako općenita zaključka, jer za to postoji premalo utvrdjenih činjenica
i premalo je objekta istraženo. To potvrdjuje i sama činjenica,
da su svi preduvjeti za njen razvoj opisani u raspravi postojali i prije
u drugim našim hrastovim sastojinama, a ipak se nije opazilo sušenje
hrastovih sastojina prije pojave gubara i medljike.


Svakom većem sušenju hrastovih sastojina, a osobito sadašnjem
katastrofalnom bio je preteča gubar i medljika. Utvrdi li se zajedničko
djelovanje tih triju faktora kod sušenja hrastovih sastojina, kao i
stepen i način djelovanja pojedinih faktora, moglo bi se eventualno
Armillariji podati onu važnost kod sušenja hrastovih sastojina, koju


*) Sušenje hrastovih sastojina u Slavoniji.
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 19     <-- 19 -->        PDF

G ubar i csfale šletcčinje


joj pripisuje dr. Gj. Zaključak »da ona dejstvuje i onda, kada se nijedan
drugi uzrok za sušenje ne bi mogao utvrditi«, može, da vrijedi za
pojedina stabla, ali nipošto za katastrofalno sušenje hrastovih sastojina,
jer je stručnim istraživanjem nesumnjivo dokazano, da kod sušenja
hrastovih sastojina imade više uzročnika.


Lymanliia dispar


et insectes unisibles aux chenaies.


Rédaction.


®&§3


.