DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj S. i 9. ..Šumarski List;´ Godina 50


Prof. dr. A. Petračić [Zagreb]:


Pomladjivanje naših hrastovih šuma je u
opasnosti.


Vrlo su velike površine hrastovih (Quercus pedunculata) šuma, koje
su zadnjih godina djelomice ili posvema uništene od zajedničkog djelovanja
pepelnice i gusjenica.


Neki šumoposjednici, kao n. pr. 11. banska imovna općina, lišeni su
većeg dijela svojih hrastovih šuma, a ostali posjednici trpe takodjer ma:
nju ili veću štetu.


Namiče nam se pitanje, što će biti s površinama, na
koji masu se stabla osušila.


Dali će te površine biti opet pošumljene, ili će biti pretvorene u drugu
vrst težadbe?To je vrlo važno pitanje, i to ne samo za pojedine šumoposjednike,
nego i naše narodno-gospodarsko stanje uopće. Svakako
se to pitanje mora uzeti odmah u pretres kod mjerodavnih faktora naše
šumske uprave, i to iz slijedećih razloga.


Mnoge površine postradalih šuma dobivaju veću vlagu i to ili radi
povišene izdan-vode ili radi gornje vode, jer uslijed sušenja hrastova
nema na tim površinama dovoljno (ili ih uopće nema) stabala, koja crpe
i troše tu vlagu. Tako nastaje mokro tlo sa kiselim humusom. Takove bi
se površine imale pošumiti, čim se stabla u većoj mjeri počnu sušiti i to
u glavnom sa hrastom, brijestom, jasenom, grabom i topolom, dok druge
vrsti drveća dolaze u obzir u manjoj mjeri. Ne smije se dopustiti, da
se takove površine prepuste prirodi, da ih ona pošumi, kao što su to neke
površine u blizini stanice Lekenik, koje daju nemilu sliku za svakoga putnika,
a kamo li ne za šumara. Ako se takove površine odmah ne pošume,
vrlo ih je teško i vrlo skupo kašnje pošumiti. Naročito je teško pošumljenje
sa hrastom, koji na takovim površinama jedva uspijeva. A ipak
kod pošumljenja takovih površina dolazi bez dvojbe u obzir hrast, barem
sa 50 posto smjese sa drugim vrstama drveća, i to iz jednostavnog razloga,
jer je to najvrijednija vrsta našega šumkog drveća.


Nu odakle uzeti žir za ta pošumljenja?


Starih hrastovih šuma, koje češće rode žirom, nestaje brzo i mi ih
danas imamo već vrlo malo, jer ih nemilosrdno sječemo uslijed zahtjeva
raznih interesenata. No te šume imaju danas da izvršuju mnogo važniju


i
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Pomiadjivanje naših hrastovih šuma je u opasnosti.


zadaću u državnom šumskom gospodarstvu, nego li je tek uporaba njihove
drvne mase, a jedna od tih zadaća je obskrbljivanje trga žirom.
Mladih, približno dozrelih šuma imademo malo, no te, jer su sklopljene,
rode žirom slabo i rijetko, n. pr. potpun urod u petrinjskoj šumi Kotar
nije bio od god. 1912., dakle već punih 13 godina.


Mi danas nemamo dovoljno žira od h r a s.t.a
lužnjak a za svakogodišnje pošumljenje naših sječina, nastalih čistom
sječom, i za pošumljenje sušenjem postradalih površina. To je činjenica,


o kojoj treba da vode računa mjerodavni faktori, koji rukovode naše šumsko
gospodarstvo. Velike površine osušenih i posječenih šuma ne mogu
se danas pravovremeno valjano pošumiti, jer nema žira na tržištu. Da je
tome tako, svjedoči činjenica, da neki šumoposjednici (i fakultetsko dobro
Maksimir u Zagrebu) uzalud traže po nekoliko godina žir lužnjak,
ne mogu ga kupiti niti od trgovaca, niti od većih sumoposjednika, jer ga
ovi, — ukoliko žir urodi u njihovim šumama — i sami trebaju za
pošumljenje svojih sječina, a eventualni ostatak kod boljeg uroda ne prodaje
se (n. pr. kod imovnih općina) nego ostaje za žirovinu svinja.
Žira lužnjaka nema na tržištu, a ukoliko ga je zadnjih
godina bilo (jamačno od kradje) nije mnogo vrijedio, jer je bio loš
(20 posto valjanosti), te pomiješan sa žirom: kitnjakom i cerom, a ipak
vrlo skup, da je god. 1924. nabavljen iz Slavonije došao postavljeno na
stanicu Sesvete Din. 3.30 po kilogramu.


Tako skupi žir jedva može šumoposjednik upotrijebiti za sadnju, a
ta skupoća je posljedica pomanjkanja žira.


Dakle nestašica žira diktira nam danas u prvo m redu , da na
neko vrijeme prestanemo uopće sa sječom starih hrastovih šuma
i to tako dugo, dok se posječene ili posušene površine, koje se imaju iznova
pošumiti, zaista i ne pošume.


No uz nestašicu žira im« još drugih razloga, koji govore proti uobičajenoj
goloj sječi starih hrastovih šuma uopće, a napose proti brzoj sječi
na velikim površinama, kako se provode zadnjih godina (brodska i gradiška
i. o., državni Prašnik, i t. d.), te umjetnom pošumljenju tih površina.


Evo nekih od tih razloga.


Uslijed katastrofalnih sušenja hrastovih šuma imaju danas šumoposjednici
mnogo sušaca, koje ne mogu prodati iz jednostavnog razloga,
jer se trgovcima nude na prodaju velike površine zdravih šuma. Priznajemo,
da su suha i polusuha stabla mnogo manje podesna za trgovinu,
nu mi vidimo, da se ipak i takova stabla izradjuju (Višnjički Bok), pa smo
uvjereni, da bi naši šumoposjednici pravovremeno i bolje unovčili oboljela
stabla, da se nije išlo na trg i sa zdravim šumama. Ovako šumopo
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Pomladjivanje naših hrastovih šuma je-u opasnosti.


sjednici oboljelih šuma imadu ne samo ogromne štete od osušenja šuma,
nego i od toga, što se polusuha i suha stabla ne mogu pravovremeno iz
šuma odstraniti, jer se ne mogu unovčiti.


Od takovog postupka ne trpe goleme štete samo šumoposjednici,
nego i cijelo državno šumsko gospodarstvo uopće. U oboljelim stablima,
koja neprodana ostaju u šumi po nekoliko godina, legu se milijuni
sitnih kukaca, koji onda napadaju i zdrava stabla istih ili susjednih šuma


i. uništavaju ih.
Dakle briga za brzom izradom i uporabom oboljelih šuma, nalaže
nam u drugo m redu , da obustavimo veće sječe starih hrastovih
šuma.


Daljnji razlog za obustavu gol e sječ e starih hrastovih šuma su
mjere, koje moramo poduzeti, da zaštitimo buduće mlade šume od ovakove
katastrofe sušenja, kakovu imademo danas. Medju te mjere spada na
prvom mjestu ona, da kod osnivanja i pomladjivanja šuma uzgojimo, namjesto
čistih hrastovih šuma, mješovite sastojine hrasta, brijesta, jasena,
graba, a to ćemo najbolje postići prirodnim pomladjivanjem
starih sastojina. Na nekim nižim mjestima imalo bi se to prirodno pomladjivanje
voditi uz dugačko pomladno vrijeme, da se dobiju sastojine
donekle raznodobne na manjim površinama, sa kojima bi se po potrebi
moglo gospodariti i prebornim putem.


Naveli smo razloge, radi kojih držimo, da bi se godišnja sječa ono
malo starih hrastovih šuma imala svesti n minimum. Težak grijeh pasti
će na sve nas šumare, a naročito na odlučujuće faktore, ako ne uvidimo
u pravo vrijeme, kakova odgovornost pada na nas pred potomstvom, ako
će nam ono imati pravo doviknuti, da smo im. ne samo potrošili njihove
šume (jer od šuma ima svaka generacija pravo rabiti samo godišnji prirast,
a ne smije trošiti temeljnu drvnu glavnicu) nego da im nismo ni pošumili
one površine, koje smo posjekli. Uspješan rad naših šumara zadnjih
50 godina na polju čuvanja i uzgajanja šuma. neka nam dade poticaj,
da se i mi u njih ugledamo, da ostanemo šumari vrijedni toga
imena.


Le reboisement de nos chenaies est en danger.
Fait remarquer Y auteur. Ce danger est cause par depërissance du chene,
par pénurie de gland et par les coupes a blanc étoc.
Rédaction.


..