DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1926 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Bilješke 454


Bilješke


Vlastita režija — u Francuskoj. Protiv načina iskorišćavanja državnih šuma
što su ^. zatekli Francuzi preuzimajući šumsku upravu u Alzasu i Loreni — izradjivanje
u vlastitoj režiji — dizali su se bez prestanka prigovori sa strane francuskih
trgovaca drvetom. I ovih je dana ponovo predložena sa strane nadležnih trgovačkih
komora predstavka Ministru Poljoprivrede u pitanju načina prodaje
šume. Ovu je predstavku podupro najviši forum drvarsko-trgovačkih organizacija
Francuske »Fédération des Syndicats du Commerce des Bois de France« u Parizu.
Znači u toj predstavci ogleda se načelno shvatanje vlastite režije u državnim
šumama sa gledišta trgovaca drvetom. Zato je i vrijedno da vidimo, koji su
to argumenti, kojima se u Francuskoj operiše protiv vlastite režije, što su je zaveli
Nijemci, dok je šumska uprava Alzasa i Lorene bila u injihovim rukama. Za
našu šumarsku javnost ono može da bude od interesa iz razloga, što se u nas pitanje
vlastite režije potezalo i tretiralo u javnosti a da se nije mnogo pitalo kojir.)
argumentima opravdavaju i francuski šumarski i drvarski krugovi svoju protivnost
vlastitoj režiji u državnim šumama.


Za shvatanje vlastite režije sa strane francuskih šumarskih krugova nije ništa
karakterističnije već činjenica, da Šumarski Institut u Nancy-ju svojim zavodskim
šumama ne provodi vlastitu režiju. Ne ćemo ulaziti u osvjetljavanje ovog
čisto šumarskog gledišta. Mi vjerujemo, da je francuski šumar u prvom redu uzgajivač
šume. Njegov osnovni je zadatak podizanje, njegovanje i održavanje šume načinom,
koji što bolje osigurava njenu budućnost, načinom prirodnim, A taj — kao
što je razumljivo — traži i više misaonosti i pažnje i vremena. Francuski je šumar
dakle i suviše apsorbovan ovim — po njegovom dubokom uvjerenju — najčišćlm
i najvažnijim problemima šumarstva a da bi mogao naći vremena da bude još i
trgovac. Prirodno-perfektan trgovac, jer samo je taj sposoban da se hvata u kolo
sa ljudima, kojima je trgovina drvetom isključivo poziv u životu


No nas više interesuje, kojim se sredstvima u borbi protiv vlastite režije u


državnim šumama služe trgovci od profesije.


Vlastita režija — ili kako Francuzi kažu — njemački način (méthode allemande)
iskcrićavanja šuma štetan je po drvnu industriju, jer je ona prinuždena da
raspolaže samo sa oborenim drvetom, koje je u velikoj česti natrulo, prešlo pa i
satrulo, dok dodje do preradjivanja.


Naprotiv francuska metoda — kažu — daje mogućnosti, da kupac obaranje


podesi svojim potrebama. On ima uvijek novu sirovinu na razpoloženje, koiu može


da preradjuje u dimenzijama, koje odgovaraju njegovim potrebama i obvezama,
-što daje mogućnost da iz sirovine izbije maksimum prihoda.


Traženje francuskih trgovaca drvetom kulminira u zahtjevu, da se u čitavoj


državi uvede isti način prodaje i unovčivanja šuma — francuski način (prodaja na


panju!, kako bi se na taj način sačuvao interes industrije drveta.


Slušači »Srednje tehničke škole« u Drvaru, predvodjeni po g. direkt. dru Beriću,
bavili su se ovih dana u Zagrebu te su tom prilikom razgledali i »Šumarski
Muzej« našeg Udruženja i Zavod za Uporabu Šuma.