DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1926 str. 36     <-- 36 -->        PDF

450 Literatura


uredjivanje šuma, šumsko gospodarstvo, eksploatacija, prihod šuma, izvoz, drvarska
industrija,


„Revue des Eaux et Forets". No 5 — Mai 1926. — Le Laricio de Corse
dans son île d´ origine (1-re partie), par H. Saliceti (Korsikanski bor na ostrvu
svoga porijekla). — Pour la défense des futaies, par Paul Buffault (Za zaštitu
visokih šuma). Le revenu net des forets domaniales. (Cisti prihod državnih šuma).
La Voivre, (G. Huffel).


,,L´ Alpe". No 5 — Maggio 1926. — A. Merendi : Dopo il Congresso e la
Mostra di Selvicoltura. (Nakon Kongresa i šumarske izložbe). - G. Sala: Come
si e svolto il Congresso internazionale di Selvicoltura. (Kako se razvijao internacijonalni
šumarski konpres). — In memoria dei professori Francesco Piccioli
e Vittorio Perona (Nekrolog prof. F. Piccioli i V. Perona).


»Praktično uredovanje š.rme« (Hufnagl-Veseli-Miletić). [i nakladi ivnjižnice
Jugoslavenskog Šumarskog Udruženjai izašla je nedavno knjiga pod gornjim
naslovom. Kako se već iz samog naslova razabire, knjiga je posve praktična. U
njoj se problemi uredjivanja šuma obradjuju isključivo sa praktične strane. Obradjuju
se jednostavno t jasno. U tome i leži velika važnost edic ie. Ona će jednako
dobro doći šumaru-praktičaru kao i šumaru-studenta. Cijena joj je 20 D bez poštarine.
Sa poštarinom 25 Dinara. Naručuje se kod »Jug. Šumarskog Udruženja«
Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.


»Regeneracion de los montes de especies de luz (Peninsula iberica)«. E, Conzales
Vasque/.. Madrid 1926. Knjiga je izašla prilikom internac. šumar, kongresa u
Rimu te sadrži prikaz rasprostranjenja šumskog drveća po vrstama na Apeninskom
poluotoku. Poluotok razdijeljen je na zone te su za svaku zonu navedene stojbinske
prilike. Zapravo djelo može biti nazvano geografijom šumskog drveća na apeninskom
poluotoku. Tekst popraćen je botaničko-geografskim nacrtima.


„Vortrâge tiber die Waldwirtscliaft und Forstwissenschaft in Finland. Helsinki
1925. Knjiga sadrži predavanja održana finskim šumarskim stručnjacima i
naučenjacima na ekskurziji estonskih šumara u Finsku 26.—30. juna 1925- Predavanja:
A. K, C a j a n d c r »Organizacija — šumarske službe u Finskoj«. T. W.
Paavone n »Djelatnost šumarskog udruženja Tapio«, O. Heikinheim «
»Osnivanje šumarsko-znanstvenih pokusnih postaja i njihova djelatnost«, II! v
e s s a 1 o »Finski savjet na osnovi taksacije svih šuma u državi«, A. K. C ajande
r »Važnost šumarskih ekskurzija«, A. K. Cajande r »Razdeljenje plodnog
zemlišta«, O. J. L a k a r i »O zaštiti prirode«, A. K. Cajande r »Kultura
tudjih vrsti drveta u Finskoj«, E. J. Kostenma a »Splavarenje u državnim
šumama :, L. Ilvessalo »Šumarska nastava«, A. K. Cajander »Sječa
u državnim šumama cbzirom na pomladjenje«, A. K. Cajande r »Odvodnja
čretišta u finskim državnim šumama«, A. K. Cajande r »Šumarsko-znanstveni
pokusi«, 0. J. L a k a r i »Uredjivanje državnih šuma«, M. P e k k a I a


Kolonizacija finskih drž. šuma«, E. A. S a a r i »Posjedovni odnosi« A. K. C a;
a n d e r »Rad državne šumske uprave u Finskoj«.


»Suomi, the land ui iorests« by O. J. Lukkala (Finska, država i šume). Ovo
je zapravo album fotografskih snimaka sa kratkim predgovorom (uvodom) od 14
stranica. U fotografijama prikazane šume i šumarstvo Finske.