DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 36     <-- 36 -->        PDF

386 Literatura


„Glasnik za šumske pokuse". (Annales pro experimentis fo


re s ti ci s). Zagreb 1926. Izašao je prvi svezak naučnih publikacija „Zavoda za


šumske pokuse u Zagrebu" u redakciji prof. dr. A. Levakovića, predstojnika po


menutoga zavoda. Ovom edicijom iznose se pred naučnjačku i stručnu javnost


dosadanji rezultati rada Zavoda odnosno njegovih članova.


Sam Zavod zapravo je posve mlad. Formalno je osnovan pod konac 1921.


a mogao je početi sa organizatornim radom tek s proljeća 1922. Prebrodivši


sretno prve budžetne teškoće, boreći sa nestašicom prostorija, bez ijedne stručne


pomoćne sile, uspjelo je postaviti osnove zavodskoj knjižnici a tek godine 19^5.


mojlo se pristupiti terenskome radu.


Shvatajući svu širinu i važnost svoga zadatka, zavod je težište svoga rada


položio na istraživanja o uzrocima sušenja slavonskih hrastika. Uprkos posve


mašnje nestašice pomoćnih stručnih organa, Zavod je izaslao . teren članove


svoga stručnoga vijeća u cilju proučavanja sušenja hrastika. Rezultati toga prou


čavanja prikazani su u „Glasniku" u ovim radovima :


Prof. dr. A. Petračić : ,0 uzrocima sušenja hrastovih šuma u
Hrvatskoj i Slavoniji.
Prof. dr. A. Seiwerth : „Suše li se slavonski hrastovi zbog promjena
tla"?


Prof. dr. A. Langhoffer: „Gubar, i sušenje naših hrastovih šuma".


Dr. V. Škorić: „Uzroci sušenja naših hrastovih šuma".


Tima radovima iscrpno je obradjena tema sušenja. O rezultatima tih radova
isvijestili smo opširno na str. 201—206. „Š. L." 1926.
„Glasnik pored tih radova donosi još i ove originalne studije ;
Prof. dr. A. Levaković : „O odnošaju drvnog prirasta u stabala


naprama jednoj komponenti toga prirasta". U njoj autor poznatom
svojom egzaktnošću, solidnošću i naučnom spremom obradjuje pitanje,´kako bi se
za sastojine mogao da ustanovi apsolutni iznos tečajnog volumnog prirasta, a da
se pri tome ne obaraju primjerna stabla.


Dr. V. Škorić „Ervsiphaceae Croatiae" („Prilogfitopatološko-sistematskoj
monografiji naših pepelnica"). Autor — pored općeg pogleda na pojavljivanje
i studij pepelnica — razradjuje njihovu morfologiju, biologiju, srodstvene
veze, ekonomsku važnost, zaštitu protiv njih. Radnja sadrži sistematski opis
vrsta i 32 table i stručno i umjetnički vanredno uspjelih crteža, koje inače odličnoj
radnji daju još veću vrijednost.


Prof. dr. A. Seiwert: „Prilozi mehaničkoj analizi tla". Autor pokazuje
— na osnovu vlastitih pokusa i istraživanja — kakav utjecaj vrši voda,
upotrebljena kod analize tla, odnosno njen sastav, na rezultate mehaničke analize
tla. On taj utjecaj istražuje na sedimentaciji (Atterbergov aparat) ispiranju
(Kopecskov aparat) i prikazuje tabelarno rezultate tih istraživanja.


Dr. A. Langhoffer: „Gubar i sušenje naših hrastovih šumi". Zagreb
1926. Primili smo od autora ovu studiju kao separatni otisak „G as ka za
šumske pokuse. — Pisac — poznati naš entomolog i nastavnik zagrebačkog
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Literatura 387


gospod. šumarskog fakulteta — povodom proučavanja sušenja slavonskih hrastika,
ulazi u entomološku stranu ovoga pitanja. Sa dubokim poznavanjem stvari,
na osnovu mučnog i dugogodišnjeg pribiranja gradje u terenu, od šumarskih ureda
i organa te proučivši svu literaturu, autor prikazuje opširno : biologiju gubara,
njegovu štetu, sredstva odbrane i osvjetljuje ulogu gubara u čitavom procesu sušenja
hrastova i u organizovanju odbrane.


Sa šumarsko-entomološkog gledišta radnja je od velike vrijednosti. I šira
šumarska javnost duguje autoru za njegov rad zasebnu blagodarnost.


„...... .......... ...... . ..... ....... ......... y .........
.. X. .. .. .... 1919. —1924./25." ..... ...... ....... ....... .......
......... y ..... ....... ........ . ...... ...... ....... ......
y ..... ...... . ..... ....... .......... .. ..... .... .... .........
... je ....... ......, .. ......., .... .. .......... .. ........ ......
........, ........ .. : ....... ........., ....... ........, ........... .
.......... ........, .. ............ ....... (...... ....., ........ ..........
. ..... ......). ....... je ......... ........ y ........ „.....
. .... ....... ......... no ........ ......". ..... je ........ no .........
........ .... ..... ........., a ...... je ......... ......... ............
.... . ........


„.... y ......... .. X. .. ... je ..... ...... ...... .............
.... . ....... (......... ......... ....) ... ...... .........
.......... a .. .......... ......... : ......... (.... ..... .........).


1. ............ .... ^......... y ......... .. X. .. 2. ........ . ........
..... 3. ........ .... no ..... ....... 4. ........ .... no .....
........... 5. ....... ....... . .............. 6. ............ 7. ......
.......... . ...... ......... .. ....... je ......., .. no .... ....
........ .. ......... ............ ........ . .......... .... no .........
. ......... ..... ....... ....... ........, .. .. ....... .... no
....... ....... ..... .. ......... . ....... ............ ............
........
..... ........ .... .... ........ .............. . ..... ......
... ...1)..... .... ...........


........ ................. ......... ........ y .... ...... je
....... ............. ............ .. ............ ..... :
„......... y ............. .........". (Sylviculture dans la République
Tchécoslovaque), Prague 1926. ca .......... ......... :


1. ........ .......... y ............. (.......... ........ ....,
........, ....... ....... ..........., .......... ......... ........,
....... no ........... . ....... ......, ..... ...... . ........, ....... .
......... ...., ....... ...., ...... ....... ...., ....... ......., ..........
.... .. I. X. 1929. .. 30. IX. 1920. ........ ........).
2. ..... ......... ............., ............ ...... . .........
...... (...... ..... ......... ............. y ......... ........., ..........
...., ...... ....., ........... ..... ........, ......... .......
........., ........... ...... ......., ........ ..........., ......-
...... ......, ..... ......... ..... .. ...... ....).


ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 38     <-- 38 -->        PDF

388 Literatura


....... . ........ .... y ............. ......... (........... ......,
.........., ............ ......, ............ ....... .........., .......
...., ..., ........ ......... .....).


....... ........ ..... . ...... ........... ....... .......... ......
............. ......... ..... ......... ........... ....... .......
......., ........ ...... . ...... ...... .......... y ........ ......
.. .. .. ...... ......... y ....... .......... ......... . ........ .......
......... ... . ........... ...... ..... ..... ............. ..
Liparis monacha. ...... ............ . ........ ....... .......... (......
.........., ............., ......... .... . ...... ......., ....... . ......
....). ........... ....... ........ ....... . ....... ............
....... ....... ........ .......... . ........ ....... ...... . .......
..... ....... ........ ........ . ...... opgaHn3au,iije.


..... je ...... .......... ......., ..... ........ ............ .......,
........ . ........ no ..... ......... .......... ............. .............
..........


„Italia Forestale" Firenze 1926. ... je ..... ...... ...... .....
.. ............ . ......... y ....... y .... ........... ........ .................
........ . ......... ........ . ... ........ ... .........
...... ..... .... ....... ........, .......... . .......... ........
. .......... ......... ......... .. : .......... . ............. ...............
........... ...., ...... ...... ..... ....... ......... . ..............
........ ....... (..... A. ......) ........ je ..... .. ......
... ........... ....... ....... je ....... ...... .......... . ........
....... ........... (dott, P. Carloni . ..... A. Serpieri). ........ ......
........... ......... ............. .... .. ... A. Stela, ......... ........
...., . ..... .. Trifone.


... .. .......: „.... ..... y ..... ..... ....... (.... ......
.........^......... ..... CXLX. .... ...... 54) ....... 1926.
..... ....... ... ..... ...... ..... y ...... ...... :


Ephedra macedonica Košanin, Crocus Cvijići Košanin, Crocus sardicus
Košanin, Salvîa Jurišići KošaHin, Centaurea Soškae Hayek.


..... ......... ..... ....... . ...... .......... ...... .. ........
........... ............ .... ...... je ........... ..... .. ...... a
.......... je ....... ..... ..... Ha ...... ...... ........ je ..... ..........
..... ........ ....... ...... ..... .... .......... ..........
...... je ......... ... ......, y .......... ............. ....... . ......
. ... .......... ..... je .... ........ . ....«..... .......


„Revue des Eaux et Forets" No 4 — Avril 1926. La Légende du déboisement
des Alpes et !a valeur économique du reboisement des Alpes méridionales
(Suite et fin), par J. Salvador. (Prikaz nestajanja šuma na Alpama i ekonomska
mogućnost pošumljenja južnih Alpa). — A propos de la foret de Besse-en-
Oisans, par P. Mougin (Nešto o šumi Besse-en Oisans). — Historique d´ une
coupe pendant|80 années, par Dumas (Povjest jedne sječe kroz 80 godina). —
Les Sociétés de peche et la Pisciculture des salmonidés, par L. Kreitmann, avec
3 photos (Društva za ribolov i gajenje salmonida).