DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 6. „Šumarski List" Godina 50


Ing. Zlatko Turkalj [Ogulin]:


Šumsko orudje.


Zavod za uporabu šuma univerziteta u Zagrebu (predstojnik: Dr.
Ugrenović) razaslao je poznatih pet pitanja za šumsko orudje (alat) i to
za: sjekiru, bradvu, bradvilj, kosir, pilu, orudje za cijepanje, pomoćno
orudje i orudje za dizanje. Tim povodom stvar sam proučio i za Gorski
kotar, odnosno Modruško-riječki okrug, sakupio slijedeće podatke:


1. S j e k i r a. U glavnome su četiri tipa, koji su ovdje najviše u uporabi
i to: drežnička 1 ) (vidi sliku 1.), specijalna drežnička, zvana
»klipak« (slika 2.), lička (slika 3.)i kranjska sjekira (slika 4.).
Nazivlje: Ušice, list (pljoštica) i oštrac.
Dimenzije najobičnijeg tipa razabiru se iz slika 1—4.


.


a


q


H


si. i. SI. 2. SI. 3.
(Mjerilo M 1:7)


SI. 4. SI 5.
(Mierilo M = 1: 7)


Težina: drežnička 0.50—3 kg., srednji tip 2.10 kg.; klipak 0.70—3
kg.; srednji tip 2.15 kg.; lička 0.50—2.20 kg., srednji tip 1.20 kg.; kranjska
0,.40—2.20 kg., srednja težina 1.25 kg.


l) po mjestu Drežnica, sreza Ogulin (Drežničani pcz. li šumski radnici).
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Šumsko orudje


Fabrikat tvornički ili domaći. Od tvorničkih najviše upotrebljavana
marka S. T. (S) Štajerska industrijska družba, Z r e č e, Slovenija. Od
domaćih poznat je kao dobar kovač sjekira, Jakov Abramović u Crnom
Lugu.


Materijal: platneni čelik (Flammen-Stahl). Domaći kovači kuju sjekiru
od ocala; polaže se važnost da ušice budu čvrste, oštrac tvrd (zakaljen)
i otvor za usad dosta prostran. Oštri se turpijom ili brusom i to jednako
s obje strane.


Usad (toporište) sastoji se od držala ili d r ž a 1 i c e i b r ad
e (brada je širi dio držala, koji dolazi u ušice), vidi sliku 5., iz koje se
razabiru oblik i dimenzije. Usad se pravi od tvrdog drva, obično: bukva,
jasen ili lijeska.


Nasadjivanj e (nasaditi) biva tako, da se kraj držalice sa bradom
zabije u ušice sjekire i zaglavi sa š t i k o m od tvrdoga suhoga drva.
Brada dolazi na gornji kraj (vidi sliku 5.).


SI. 6. SI. 7. SI. 8.
(Mjerilo M = 1 :7)


Sjekira služi šumskim radnicima za obaranje, okresivanje i cijepanje
stabala. U zanatu upotrebljavaju je kolari, tesari i bačvari, a stanovnici
ovog kraja ponajviše za cijepanje ogrevnog drva i druge gospodarske
poslove.


2. B r a d v a. Dva tipa dolaze u ovom kraju: slavonska (vidi
sliku 6.) i lička bradva (slika 7).
Nazivlje: Ušice, pljoštica i oštrac.
Dimenzije najobičajnijih tipova razabiru se iz slika 6. i 7.
Težina 0.70—1.30 kg., najobičnija težina 1 kg. Izradak (fabrikat)


tvornički ili domaći. Od tvorničkih običajna marka S T. ili I V. (I. Verov


šek, kovač, Fram, Slovenija).
Materijal: plameni čelik.
Usad, zvan držalo ili držalica, pravi se od tvrdog drva.


Oblik i dimenzije razabiru se iz slike 8. Nasadjuje se slično kao sjekira.
Bradva se uporabljuje sa jednom rukom, prema tome postoji bradva d es
n a i lijev a t. j . da li je radnik dešnjak ili ljevak, analogno tome je
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Šumsko orudje


držalica iskrivljena na desno ili na lijevo. Bradva se upotrebljava za tesanje
gradje tanjih i kraćih dimenzija. U zanatu je rabe kolari, tesari,
bačvari i stolari, stanovnici ovog kraja za različite poslove u kućnom gospodarstvu.
Brusi se sa jedne strane.


3. B r a d v i 1 j. B r a d v i 1 j ili p 1 a n k a č a, vidi sliku 9.
Nazivlje: ušiee, pljoštica, oštrac.
Dimenzije običajnog tipa vide se iz slike 9.
Težina: 2.40—4 kg., srednji tip 2.70 kg. Izradak tvornički marke
S T. ili domaći. Materijal: plameni čelik.


Usad zove se držalo ili držalica , pravi se od tvrdog drva. Qblik
i dimenzije usada vide se iz slike 10. Nasadjuje se kao sjekira, s tom razlikom,
da brada držalice dolazi na donju stranu, vidi sliku 10.


Upotrebljava se za tesanje gradje većih dimenzija, kao za tesanje
bordunala, podvlaka, vesala, vratila i t. d.


Oštri se sa obadvije strane, tako da radnik moža sa jednom i sa drugom
stranom tesati drvo. Osim šumskih radnika upotrebljavaju bradvilj i
tesari kod gradnje kuća.


1


SI. 9.
(Mjerilo M = 1 :7)
SI. 10.
4. K o s i r. Kosir , u Primorju:
cima: ko s i raca .
Nazivlje: list, oštrac i držak.
sjeka č ili lukić , na oto


Dimenzije i oblik najobičnijeg tipa vide se iz slike 11.
Materijal: čelik, izdjelak tvornički ili domaći.
Usad se zove držalo ili rog, pravi se od tvrdog drva, obično jasen,


bukva i javor. Usadjivanje biva, da se držalo po dužini primjereno provrta
i držak kosira u nj´ zabije i vrh željeznog drška na stranu savije, da
čvršće u usadu stoji. Upotrebljava se za rezanje mladica i u košaračkom
zanatu, a po stanovnicima ovoga kršja za obrezivanje vinove loze te
za podkresivanje živice. Oštri se nutarnji dio luka sa obadvije strane.


5. P il a. P i 1 a ili šumska ž a g a. Dva su tipa: jedan stariji sa običnim
trokutastim zubima, zvan žaga »čavlarica«, danas već malo u porabi


ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Šumsko orudje


kod šumskih radnika, i novi tip amerikanski zvan »a m e r i k a n k a«, najviše
upotrebljavan.


Nazivlje: pila ima lis t i dva rog a (dvije ručke), a na listu zube
za rezanje (slika 12a), i zube za čišćenje (si. 12b). Zubi rezač i
brušeni su naizmjence jedan s lijeve, a slijedeći s desne strane (slika 12.:
1 s lijeva, 2 s desna) i tako svi zubi rezači. Zubi za čišćenje su tupo (oko


w


SI. 11.
(Mjerilo M = 1 :7)


mito na list) brušeni i nešto su niži od rezača. Kod pilenja, odnosno povlačenja
žage po drvu, zubi rezači rasijeku drvna vlakanca poprijeko, a
zub za čišćenje, koji slijedi, pobere ta presječena vlakanca i nosi ih u svojoj
šupljini napred, to isto čine i ostali zubi rezači i zubi za čišćenje. Kad
zubi za čišćenje izadju napolje iz drveta, ispane iz njih odrezani materijal
(pilotina) van, isto tako biva kod povlačenja žage natrag. Prema tome


b ti. V.
(Mjerilo M = 1 : 2)


ta pila drvo u istinu reže i pilotina kod tvrdog drva naliči na dugoljaste
rezance.


Dimenzije: list srednjega tipa amerikanke dug je 180 cm. (5.50 nogu),,
(inače se dužine kreću izmedju 4.5—7 nogu), širok u sredini sa zubima
1*5 cm., bez zuba 11 cm.
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Šumsko orudje


List u hrptu debeo: 1.7 mm., a u zubima: 2 mm, taj prelaz u debljini
je konički izravnan i služi zato, da list kroz rez laglje propada, odnosno
da se iz reza lakše vadi. Težina lista navedenih dimenzija znosi 2.80 kg.
Materijal je lijevani čelik (Tiegel-Gusstahl, engleski: Silver-Steel).


Izdjelak fabrički. Marka: »Tuttle Tooth« (zubi tako nazvani), tvrtke


E. C. Atkins et Co, Indianapolis, Ind. U. S.
Rogovi ili ruče:
Svaka amerikanka, jer je za dvijeruke (dva radnika,)imade dva roga.
Rog se sastoji od drvene ruče i jednog dvodjelnog željez. okov a
za ruču. Okovi, koji obuhvataju kraj drvene ruče, spojeni su vijkom, koji
ima krilati navrtak (Flugelmutter), Onaj dio okova, koji dolazi na pilu,
ima dva produžena kraka, medju koje dolazi list žage, a kroz te krakove
prolazi jedna zakovic a (Nieten) ili klinčić, koji se protisne kroz jedan
od otvora pile, bilo gornji, bilo donji, prema potrebi. Pored toga imade
taj dio okova čitavom svojom dužinom jedan urez, u koji brid kraja žage
točno pristaje. Kad se tako ruča stavi, pritegne se vijak i ruča apsolutno
čvrsto stoji pod pravim kutom t. j . okomito na gornji rub žage.


Pričvršćivanje dakle biva: a) da se nasadi rog, b) protisne klinčić
i c) vijkom pritegne.


Ovo brzo pričvršćivanje, odnosno skidanje roga imade i svoju praktičnu
stranu. Na priliku radnici su kod obaranja stabla potpilili isto
preko polovice, najednom stablo uslijed težine krošnje nasjedne natrag,
kamo ga radnik nije mislio obarati, pila je u polovici debla, za njom su
jedan ili dva klina. U tome slučaju radnik odmota vijak na jednoj strani,
skine ruču i izvuče list i po tome čitavu žagu iz reza, te sa protivne strane
podsječe stablo sjekirom, da padne tamo, kamo se nagnulo.


Rogovi su od tvrdog drva, većinom jasenova; dugi 32 cm., promjer


2.7 cm.
Za brušenj e amerikanke žage upotrebljavaju se turpije i to plosna
i okrugla, dok za razvraćanje služi poseban »Excelsior aparat«.
Uporaba jest slijedeća. Prije nego li se počnu zubi razvraćati, moraju
se izjednačiti. Da se to postigne, treba u Excelsior-aparat pričvrstiti plostiu
turpiju od 9 coli duljine. Sa pričvršćenom turpijom treba lagano tur-
Dijati šiljke zuba, dok se ne izjednače.


Zatim se postavi mjerilo aparata na svaki dvostruki zub (rezači), !


urpija se. dok se može. Budući da su zubi već u tvornici brušeni, to se


urpijanje mora prilagoditi tvorničkom brušenju.


Kod razvraćanja zuba postavi se podložni komad na koso drvo. Zaim
se stavi list na podložni komad tako, da zubi, koji se imaju razvraati,
stoje dobar četvr t cola preko kuta na podložnom komadu. U
vom položaju udara se na zub laganim čekićem 2—3 puta. Nakon toga
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Šumsko orudje


pomakne se zub po podložnom komadu napred i udari se jako čekićem na
šiljak zuba, kojim udarcem dobiva zub malu udubinu, koja povećava
sposobnost rezanja. Zatim se reguliše razvraćanje time, da se svaki zub
sa mjerilom kontrolira. Mjerilo se uzme u lijevu ruku i drži se na listu.
Šiljak mjerila na kraćoj strani kazuje, koliko se mogu zubi najmanje, dok
šiljak na duljoj strani pokazuje, koliko se smiju zubi najviše razvmuti.


Postranična turpija rabi se, ako se hoće sa pile odstraniti i najsitnija
greška razvraćanja. To se čini tako, da se list pile pričvrsti u škripac. Zatim
se pričvrsti u Excelsior aparat 8 coli duga plosnata turpija, i vuče se
lagano sa strane po zubima, dok se neredovitosti sa strane zuba ne otklone.


Redovito turpijanje zuba imade se provesti nakon razvraćanja.
Sa ovako uredjenom pilom pili šumski radnik posve lako, bez napora
i uspješno. Dva radnika sa amerikankom prerezu bukovo deblo od 50


.^\


O


Ti!i!iiM!i!iiiirmi!iiimii!nmmiimni4;rm


si. 13.
(Mjerilo M =~= 1: 5)


cm. promjera za tri minute vremena, i kako sam se osvjedočio, radnik je
u šumi izgubio više vremena čisteći sebi mjesto kraj debla i odstranjujući
grane koje mu smetaju, nego li pileći.


Cijena jedne amerikanske pile od 5.50 nogu, zajedno sa patent racama,
jest danas Din. 322.— na veliko, a pojedinačno po komadu Din.
350.—.


Interesantno je, da imade francuska, njemačka i austrijska imitacija te
pile; no imitacije nisu dostigle originala, tako nemaju list koničan, zaostaju
kvalitativno u materijalu, a zubi nisu pravilno izradjeni, kao koć
amerikanke. Još najbolja je njemačka imitacija. Cijena takovim pilama kre
će se oko Din. 200.—.
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Šumsko orudje


Konačno spomenuti ću, da svaki pravi šumski radnik meće list žage
da se ne ošteti, u drveni tok, zvan »n o ž n i c a«, koji imade na oba kraja
otvor, u koji se priveže konop, pomoću kojega prevjesi pilu preko ramena,
da je lakše prenosi.


Osim šumskih radnika, koji upotrebljavaju takovu pilu za obaranje
stabala i razrezivanje istih u trupce, upotrebljavaju je i tesari kod gradnje
kuća, a stanovnici ovoga kraja za pilenje gorivog drva.


6. O r u d j e za cijepanje. A.) V a g a č a, c j e p a č r a ztezač
ili nož daščivac.
Vagača se sastoji od jakog čelič. noža sa okruglim ušicama i drvene
ruče, od tvrdog drva, koja je okomito pod pravim kutom u ušice jednim
krajem zabijena i zaglavljena. Oblik i dimenzije vide se iz slike 13. Sam
nož je oko 40 cm. dug, 7 cm. širok, u hrptu 1 cm. debeo. Ruča duga oko
50 cm. promjera 5 cm. Težina oko 3 kg.


Materijal: plameni čelik. Fabrikat tvornički ili domaći kovački.


Si. u.
(Šematski)


Nazivlje: Ušice, list, hrbat i oštrac.


Oštri se na oštracu s jedne i druge strane.


Uporab a vagače ne može se tačno prikazati, ako se ne spomene
nešto općenito o cijepanju daske.


Cijepanje, daščanje ili vaganje jelove daske (šimle).
Stablo jelovo (smrekovo), koje je cjepivo, spili se na trupce od 80—100
cm. dužine. Trupac, ako je u promjeru 50—60 cm., rascijepi se najprije
(sjekirom nacijepi i sa dva drvena klina rascijepi) na dvije pole , ove
na dvije četvrtine, ove na dvije osmine.. Ako je trupac promjera
do 100 cm., onda se rascijepa na 16 jednakih isječaka, ako je u promjeru
do 30 cm., dovoljno je, da se iscijepa na četiri jednaka dijela. Ovakov
isječak (iscijepak) zove se z g o n t.


Ako isječak (zgont) potječe od trupca 100—120 cm. široka, t. j . ...
je sam 50—60 cm. širok, to se rascijepi poprijeko na pas u dvije pole.
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Šumsko orudje


Od vanjske ucijepi se oko deset dasaka, a od nutarnje 5—6 komada, vidi
sliku 14a). Ako je zgont 30—40 cm. širok, onda se cijelom njegovom
širinom iscijepaju četiri daske, a ostale kombinirajući (vidi si. 14b).
Trupac, a tako i zgontovi cijepaju se uvijek sa tanjega kraja prema debljemu
t. j . od vrha prema otražini. Zgont ili dio zgonta cjepa se uvjek
na dijelove, debele za dvije ili četiri daske, n. pr. odmjere se dvije daske
i iscjepi, iscijepak raspolovi i dobiju se dva komada ili se omjeri debljina
za četiri daske, odcijepi, raspolovi, i svaka polovica napol rascijepi,
tako se dobiju 4 daske. Ako je trupac tanji od 30 cm. promjera, onda se
od svake četvrti dobije po 4—5 slabijih dasaka.


Kod cijepanja imade se nastojati, da se cijepa što više prema srcu, a
što manje na pas (vdi sliku 14), a to zato, da kod sušenja daska ne puca
po polovici (širini).


Sve to, gore navedeno, cijepanje zgontova obavlja se vagačom ili
rastezačom i to na slijedeći način. Zgont se postavi na zemlju ili pak koso
upreši u prikladno mjesto (obično preko jednog debljeg zgonta pod žilu
ili kamen). Zatim se na čelu zgonta odmjeri daska za daskom po debljini


(1.5 cm.+ 1.5 cm.+ i t. d.), pa se iza te debljine nož vagače, koju radnik
drži lijevom rukom, udarcem malenog drvenog bata, zabije čitavom ši
rinom u zgont i zatim nategne ručom na jednu stranu, dok se drvo do
kraja ne razcijepi. Ručom se navija na one stranu, na koju se vidi, da je
drvo obilnije ili jače t. j . na onu stranu, na koju se pritiska ruča vagače,
ispane tanja daska. Ako se vidi, da ide odviše na tanko, okrene se zgont
pa se na istu stranu dalje nateže, dok se debljina daske izravna i konačno
ne iscijepi.
Tako iscijepane daske u šumi kod panja idu pod n o za c. Daska se
upreši (imade više načina) obično izmedju jednog panja i jednog zabijenog
kolca, koji imade u sebi jedan klin, pomoću kojega može se dasci
davati povoljan položaj, da se podjeljivanjem vigost ili vitoperost daske
odstrani i izjednači. Daska se sa nožcem podjela sa jedne i druge strane ;
ako je daska lijepo iscijepana, treba je sa podjeljačem vrlo malo popravljati.


Ako se šimla izradjuje kod kuće, onda se daska upreši u zgodnu izradjenu
klupu (zvanu »kuja«), na kojoj radnik sjedi i nožcem dasku podjelja.


Najbolja je šimla, ako izradjena imade 1.5 cm debljine. Prije konačne
uporabe, odnosno pribijanja na krov, mora se svaka daska s obje
strane na strug provući, da dobije ravne rubove. Imade više načina pribijanja
šimle na krov, najobičniji su: na dvije daske (letve u razmaku od
80 cm) ili na jednu dasku (letve u razmaku od 40 cm). Ako se pribije na


t. zv. jednu dasku i prije toga daska impregnira sa karbolom, može takav
krov trajati do 50 godina.


ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Šumsko orudje


B. Nožac, makija, podjeljač (rizevnik).
Nožac se sastoji od: lista, koji je usadjen u dva drvena rog a ili


. u č e. List ima hrbat, oštrac i ručice.
Oblik i dimenzije razabiru se iz slike 15.
Materijal: plameni čelik, teži 0.70 kg.


0


-...........^


/^...... TI i ; ! i ; ! : ; : ; imun n .......


u


SI. 15.
(Mjerilo M 1:5)


Fabrikat: domaći kovački ili tvornički. Od tvorničkih poznat austrijski
fabrikat marke »kruna« (Fulpmes, Tirol). Cijena oko Din 20.


Upotrebljavaju ga šumski radnici za obdjeljavanje daske (šimle) i
duge, zatim dolazi u porabi kod bačvarskog i stolarskog zanata. Brusi
se sa jedne strane.


7. P o m oć n o orudje. A. K 1 i n. Materijal: plameni čelik.
Oblik i dimenzije vide se iz slike 16.
B ..^


zzzna


SI. 16. SI. 17.
(Mjerilo M = 1 : 7) (Mjerilo M = 1 :10)


Nazivlje: Glava, pljoštica, oštrica.
Težak: 0.50—1 kg.
Fabrikat: domaći ili tvornički marke S. T.
Upotrebljava se kod obaranja stabala i cijepanja trupaca.


B. B a t, malj.
Materijal: suho, kvrgavo bukovo, grabovo ili drenovo drvo, da
bude jači sa oba kraja su nabiti željezni obruči, zvani i »tulije«. U sredini
imade provrtan otvor, u koji se zabije držalo i to sa tanjim krajem. Dr
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 12     <-- 12 -->        PDF

362 Šumsko orudje


žalo je takodjer od žilavog drveta, dugačko 70 cm., promjer 2.5 cm. Bat


je valjak dugačak 38—40 cm., a promjera 10—12 cm.
Oblik i dimenzije vide se iz slike 17.
Nazivlje: Glava i držalo.
Težina: 4 kg.
Izradba domaća.


.


SI. 18.
(Mjerilo M = 1 : 3 poprečni presjeci u narav, veličini)


Upotrebljava se kod cijepanja, tako da se s njime udara na ušice sjekire
ili po glavi željeznog ili drvenog klina.


C. Turpija (lima, lijega).
Materijal: čelik za turpije (Feilen-Stahl).
Turpija usadjena je u drveni rog ili držak.
Oblik: plosnate i trougle (vidi sliku 18).
Si. 19.
(Mjerilo M 1:7)


Dimenzije: plosnate duge 6—10 coli, debljina 3 m/m, trougle duge
3.50—8 coli.
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Šumsko orudje 363
Težina: plosnate 0.10—0.15, trougle ....—0.10 kg.
Fabrikat: tvornički. Najviše tražena marka »zec«, firma: Gebriider
Wellershaus, Wermlskirchen-Preyermuhle, Njemačka.
Obje turpije rabe za brušenje pila i šumskog orudja.
8. Orudj e za dizanje . A. Cap i n:
Materijal: plameni čelik.
Oblik i dimenzije vide se iz slike 19.
Nazivlje: ušice, nos, držalo.


Držalo dugo 1.50 m, od tvrdog drva, zabije se u ušice capina i zaglavi.


Težina: 2—3 kg.


Fabrikat: domaći ili tvornički marke S. T.


Po obliku razlikujemo capin: talijanski, kranjski i koruški, t j . prema


tome, da li mu je nos više ispružen ili pokučen.
Upotrebljava se kod okretanja, povlačenja, dizanja i utovarivanjs
trupaca. Praktična strana mu je u tome, što kod uporabe držalo capir.a
dodje na polugu, kojom radnik može nategnuti četiri puta više od svoje
jakosti. Capin mora imati jake ušice, tako da radnik može s njima udarati
po željeznoj kvaki , koju mora po više puta zabiti i izvući iz trupca
kod izvlačenja.


B. Dizalica, vinta (Stockwinde).
Materijal: kovani čelik i drvo.
Nazivlje: čelična letva sa zubima, mehanizam, okretna ruča, zaponac,
okovi, drvo. capa.
U trgovini dolaze dizalice pod brojevima 1, .]/2, 2, 2>14, 3, 4, 5, b.
7 i 8. Slijedeća skrižaljka daje nam podatke za nosivost u kg, debljinu čelične
letve, visinu, težinu te cijenu za brojeve 1. I12, 2, 2.., 3 i 8, (podaci
za brojeve 4, 5, 6, 7 nisu navedeni).


Broj 1 IV, 2 2V.
Nosivost normalno . 800 900 1.000 1.500 2.0C0 8.000
u kg. maksimalno 1.000 1.100 1.500 2.000 2.500 10.000


Debljina kovane čelične letve u m/m 46X22 50.22.46.25 60X20 50X26 65X40
Cijele visine cea m/m 710 720] 750 780 7851 905
Težina oko kg 14 15 16 16 17 43


Dizalice obične (Stockwinden) Din 510 544 561 629 672 1.216
Dizalice sa capom (Pratzwinden) Din 578 595 612 697 731 1.309
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Šumsko orudje


Cijene se razumijevaju u dinarima, postavno tvornica.


Fabrikat tvornički sistem Guthmann iz »Prve austrijske tvornice dizalica
August Guthmann, Sieding-Stixenstein«.


Imade drugih sistema drugih tvornica.


Naši šumski radnici rabe najviše brojeve 1, ... i 2. Nekoji domaći
kovači prave dizalice, no te u tehničkoj izradbi ne odgovaraju, prema
tome je sigurnost i nosivost manja.


Dizalica se upotrebljava tako, da radnik podigne kraj jednog
trupca sa polugom, a drugi radnik podmetne dizalicu (glavu čelične
letve) pod trupac, okreće okretnu ruču i podiže trupac do- visine kola, te
sa drvenom polugom potisne dignuti kraj na kola, tako isto podigne ;
drugi kraj. Ako se radi sa dvije dizalice, posao ide brže. Gdje terenske
prilike dozvoljavaju podlože se dvije drvene 1 e g e od zemlje na kola,
po kojima se trupac valja na kola, a radnik u sredini pomaže sa dizalicom.
Dizalica se može u povoljnoj visini sa čeličnim zaponcem, koji zahvaća u
zub okretne osi, ukočiti, tako da drži kroz čitavo vrijeme teret na sebi.


Imade obična dizalica i dizalica sa capom ; to je isto takova
dizalica samo što imade kod donjega okova sa strane jednu željeznu capu.
na koju radnik kod okretanja, odnosno dizanja, pritisne nogom, da bude
stabilniji i da se dizalica ne izmiče.


Mehanizam dizalice imade se u redu držati i češće puta uljem namazati,
da lako djeluje.


„V outillage forestier".


L´ auteur décrit les types différentes des haches, cognées, doloires, serpes,
scies, coins etc., employés dans utilisation des forets en Yougoslavie.


Rédaction.


.