DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice


Prof. dr. Gjuro Nenadić [Zagreb]:


Nepotrošive šumske glavnice.*


U Šumarskom Listu od god. 1925. broj 9.—11. napisao je g. Ing.
Andrija Perušić, direktor Ogulinske Imovne Općine članak »Krajišk e
Imovn e 0 p ć i n e«, u kom izlaže svoje poglede na novo uredjivanje
i gospodarenje sa šumama Imovnih Općina, a naročitim osvrtom na Brodsku
Imovnu Općinu. Na neke poglede autora iznesene u tim člancima odvratio
je stvarno g. Ing. Z. Turkalj u Narodnoj Šumi iz 1025. g. broj
48 i 49, te istakao nekoliko ispravnih konstatacija o glavnoj biti šumskog
gospodarstva, koje stoje u protivnosti prema pogledima g. pisca.


Namjera je autora bila lijepa i hvalevrijedna, da po svojoj snazi doprinese
nešto boljem i naprednijem uredjivanju šuma Krajiških Imovnih
Općina.


Na ovaj dio rasprave pisca, koji se odnosi na uredjivanje šuma,
odnosno na taksaciju uopće, a na eksistenciju »nepotrošivih glavnica-*
kod Imovnih Općina napose, smatram potrebnim da o tom nešto rečero,
jer pogledi, predloži i zakjučci autora u tom pitanju nisu ispravni. To rni
je dužnost učiniti zato, što pisac svoju raspravu smatra naputkom za
uredjivanje šuma B. I. O., davši joj širi publicitet time, što je kao posebna
brošura izašla u knjižnici J. Š. U.


Na tu raspravu autora osvrnuo se je u »Drvotršcu« od 10. studena
1925. i g. Divjak, inspektor u Ministarstvu Šuma i Rudnika, koji piščevo
mišljenje o vanrednom prihodu usvaja i odobrava ovim riječima: »Smatrati
ranije uživanje odspjelih sastoiina kao izvanredni prihod, bez sumnje
je pogrješno, i čudnovato, da protiv toga dosad nije nitko ustao
osim g. P.«


Iz svih tih razloga smatram svojom dužnosti, da stvarno i objektivno
na pravu mjeru svedem pisanje gospodina Perušića u ovom pitanju,
jer bi se u protivnom slučaju mogli njegovi pogledi smatrati teoretski
ispravnima.


. * Mi smo donoseći raspravu Perušić „Krajiške Imovne Općine" posve jasno
odredili cilj za kojim smo ´išli. „Krenuti ovo pitanje sa mrtve tačke, potaknuti
njegovo javno raspravljanje." Mi smo taj cilj evo dosegli. U našem listu javila
su se dosad gg. Matić, Agić, Nenadić. Daljnja dva članka već čekaju da dodju
na red. Pitanje je krenuto sa mrtve tačke i o njemu se evo živo debatuie.


Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice


Prije nego prijedjem na raspravu pitanja o teoretskoj ispravnosti?


opstanka nepotrošivih šumskih glavnica uopće, a kod I. O. napose, —


iznest ću nekoliko loših prijedloga i krivih zaključaka pisca iz oblasti ove


nauke.


Tako on na str. 505. veli: »Preporuča se, da se izadje iz uskoga
kruga inače posve dobrih propisa o uredjivanju šuma K. 1. O ,
napustiti zastarjele metode uredjenja, a zavesti kombinovanu metodu sastojinskog
gosodarenja ...«


To je kontradkcija u jednoj rečenici, jer ako su prvi propisi o uredjenju
šuma K. I. O. dobri, to ih ne treba napuštati, a najmanje je sretna
preporuka, da se odmah u početku uvede sastojinsko gospodarenje koc5


K. I. O.
Sastojinsko gospodarenje predstavlja najviši ideal naš; ono se vodi
u financijalnoj ophodnji, kada zemljišna renta kulminira i kada postotak
zrelosti sastojine postaje trajno manji od traženoga gospodarskog kamatnjaka.
Put do sastojinskog gospodarenja u šumama K. I. O. vrlo je
dugačak, a po mom mišljenju to je za nas zasada pjesma budućnosti.
Uslovi za sastojinsko gospodarenje su ovi: potpuna izgradnja šumskih
prometala i uspostava približno normalne množine i poredjaja dobnih
razreda, postojanje u šumama najrentabilnije vrsti drveća i t. d. Sastojinsko
gospodarenje vodi se u državnim šumama Saske, gdje je smreka
kao najrentabilnija vrsta šumskog drveća osvojila malo ne sve tlo i po
tisla iz gospodarenja najnerentabilniju vrst drva — bukvu, gdje su prometala
tako gusto izgradjena, te gdje u velike razvijena industrija najtanji
materijal prorede, pa čak i panjeve iskorištava u svoje svrhe


Ne može se voditi sastojinsko gospodarenje u onim šumama, u kojima
se zbog ogrijeva mora da uzgaja bukva i topola na zemljištu, koje
je par excellence sposobno za hrast i jelu, a njihove vrijednosti stoje
spram vrijednosti bukve i topole od prilike kao 1:3:5 . Sastojinsko gospodarenje
uvest će se u šume K. I. O. najkasnije, jer su tu prilike po
mišljenju pisca i onako do zla boga nesredjene, a treba prevaliti još dugačak
put, dok se dodje do sredjenijih prilika u gospodarnju i čuvanju
šuma, iz kojih mora iščeznuti šumska paša i šumska šteta, (a da i ne govorimo
o opraštanju kazna za šumske štete!)


Svaka uzvišena ideja u ljudskom životu prolazi trnovit put do svoga
ostvarenja i uvedenja u život. Nema u prirodi skokova, nego se sve razvija
svojim normalnim, prirodnim putem. Tako će i sastojinsko gospodarenje
u naše šume doći svojim redovnim prirodnim putem, jer se ono
ne da propisati naredjenjima vlasti ili možda uvesti novom gospodarskom
osnovom, dok nisu za to ispunjeni gore spomenuti potrebni preduslovi
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice 30!


Na str. 507. veli autor, da se »o konačnoj propasti šuma imovnih
općina govori i piše već decenijama.«


Ja taj pesimizam ne dijelim i ne znam, da se u tom pravcu kod nas
piše o šumama Imovnih Općina, nego naprotiv tome tvrdim, da su šume
Imovnih Općina u cjelini sovjoj ljepše i vrednije od mnogih šuma u Hrvatskoj
i Slavoniji, pa i od onih državnih, za kojih uzgajanje i njegovanje
nije tudjinska madžarska vlada dosta trošila. Kao primjer za to
ističem ovdje, da je za madžarske vlade šef zagrebačke direkcije šuma
prigodom kontrole na terenu inspektoru ministarstva iz Budimpešte
mladu šumu .. banske imovne općine htio prikazati kao svojinu države,
šio je lugar odmah porekao. Mlade šume Imovnih Općina u cjelini su
svojoj živ dokaz za to, da je u nas u nedavnoj prošlosti bilo šumara, koji
su potpuno vladali šumarskom naukom i sa svog visokog položaja intenzivno
utjecali na racionalno uzgajanje šuma krajiških Imovnih Općina.


Na str. 509, veli pisac ovo: »Zadojeni njemačkim šumarstvom nesvijesni
sprječavali smo pogdjekad pašu, gdje i nije trebalo. Smetala nam
je u otvorenoj šumi stopa govečeta, jer se pritiskom smanjuje produktivnost
tla.«


Teško je reći, što znači ova rekriminacija g. P. na prošlost našu i na
utjecaj njemačke šumarske nauke na naše prilike. Prije svega valja ispraviti
gornju konstataciju autora i reći, da njemačka šumarska nauka ne
uči samo to, da se šteta u šumama od goveda sastoji u smanjenju produktivnosti
tla zbog gaženja blaga. Šteta od paše blaga daleko je veća.
Ona se sastoji u odgrizanju lišća, pupova i izbojaka mladih šumskih
biljki. Nijemci, kao i svi drugi napredniji narodi na polju šumskog gospodarstva
spravno vele, da se šumska paša i racionalno šumsko gospodarstvo
medjusobno isključuju. Oni se medjusobno1 slažu kao vatra i
voda. Po mom mišljenju dobro smo radili, ako smo što više suzbijali
šumsku pašu, jer je ona narodu više od štete nego od kor;sf< U buduće
mora se šumska paša još jače suzbijati i narod siliti na naprednije sta.jsko
gospodarenje uz što veću proizvodnju krmnog bilja, a po tom i djubra.
Naš seljak mora već jednom doći do spoznaje, da množina njegove stoke
mora stajati u nekom razmjeru sa površinom obradjene zemlje: oranica
i livada, a ne da i dalje vodi brigu, kako će što više tjerati svoje blago u
šumske -branjevine, u kojima raste bujna trava.


Na str. 559. autor veli: »Ophodnju u visokim šumama za finansijskogospodarenje
odrediti sa 120—140 godina, a za proizvodnju seoske
g rad je sa 80 g. U matičnim šumama, dakle u krajiškom području, u koliko
to dozvoljava trajno ušumljenje i pomanjkanje gradjevnog drveta,
treba izdvojiti posebne objekte za čisto finansijsko ili bolje reći špekula^
tivno gospodarenje i za rezerve (za slučaj glada, povodnje). Qve bi šume
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice


činile posebne gospodarske jedinice, da se iz njih pokrivaju opće potrebe
čitave imovne općine«.


Ophodnja za šume hrastove visokog uzgoja od 120—140 godina
jest tinaneijalna, pa je zato dobra. Ali osnivati hrastove šume za proizvodnju
seoske gradje i s njima gospodarati u 80-godišnoj ophodnji,
štetno je i nepotrebno, jer se hrastova gradja u tu svrhu mora namaknuti
proredjivanjem šuma odnosno kupovanjem mekanog drveta, čamovine, izvan
teritorija Imov. Općine. Financijalni efekat je jasan, jer hrastove sastojine
na tamošnjem zemljištu u 80- godini postizavaju debljinu od 30—40
cm, a u toj debljini postizavaju one i kulminaciju svoga kvantitativnoga
prirasta, dok njihov kvalitativni prirast sve više raste. Prihodna vrijednost
ovakovih sastojina u toj dobi daleko je veća od vrijednosti njenog
sječivog prihoda. Sjeći hrastove sastojine u toj dobi, u dobi napona vrijednosti
prirasta, bilo bi štetno isto onako, kao kad bi napredan seljak
mladu dobru kravu muzaru prodao mesaru.


Dalje pisac kaže za financijalno gospodarenje da je spekulativno, što
podvlači i dalje na više mjesta ponavlja. Teško je pogoditi, što tim´ riječima
želi autor označiti. Pojam iinancijalnog gospodarenja mora da
mu je jasan, pa zašto taj jasni i idealni pojam svih naših čežnja i želja u
šumskom gospodarstvu nazivati spekulativnim? Taj izia^. je nesretno 1zabran
i takova oznaka za šumsko gospodarenje može da škodi ugivdu
naše nauke, koja je dio egzaktnih prirodnih nauka. Za financijalno gospodarenje
sa našim šumama reći da je spekulativno, posve je krivo,
jer u šumskom gospodarstvu nema mjesta špekulacijama, nego se ono
mora voditi po vječnim zakonima prirode, na osnovi matematike i zakona
nacionalne ekonomije.


Mogao bi još i dalje iznositi sličnih nezgodnih piščevih oznaka iz
oblasti ove nauke, ali to ostavljam na stranu, nego prelazim na osnovno
pitanje ove rasprave: na nepotrošive gavnice Imovnih Općina, kojima
autor poriče pravni i moralni osnov za opstanak.


Ali doneke teoretski ipak opravdava pisac njihov opstanak, jer na
str. 561. vel´i: »I ako je za stare hrastike iz uredjajnih razloga, a s obzirom
na buduće uredjenje šuma neuputno, da se izdvoje i za njih sastavi
´edna posebna gospodarska jedinica, ipak nema opravdane zapreke, da
se obuhvate kao jedinstveni uporabni objekti i po nalazu o vrijednosti i
izdržljivosti stvori pro ctomo osnova o iskorišćivanju onih jedinica, u
kojima se pojedine stare hrastove šume još nalaze«.


I u ovom svom mišljenju upao je pisac u kontradikciju. U početku
ističe, da je iz uredjajnih razloga neuputno stare hrastike izdvajati od ostalih
sastojina. a dalje dopušta, da »nema opravdane zapreke, da se obuhvate
kao jedinstveni uporabni objekat«. Ispravno je ovo drugo, što veli
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice 303


g. P., i stare hrastike od 200—300 godina valja zaista smatrati »jedinstvenim
uporabnim objektom«, jer su ih stoljeća odnjegovala, naši predji
sačuvali i današnjoj generaciji u amanet ostavili s nepisanim, ali samom
po sebi razumljivim testamentom, da ih ne samo za sebe dobro vpotrebi,
nego i za potomstvo svoje od njihove velike vrijednosti barem
nešto ostavi. Stari slavonski hrastici imadu obilježje prirodnih dobara
od neobično velike vrijednosti, ali kratke trajnosti. A zbog te njihove
kratke trajnosti ali velike vrijednosti, moralna je dužnost sadanje generacije,
da od njihove velike vrijednosti nešto malo odvoji i za poznije
generacije svoje ostavi.
Dobro opaža autor na str. 505., kad veli: »Za uredjenje šuma imovnih
općina nemamo uzora na strani ni kod kuće«.


Nadovezujući na ovo što pisac kaže, mogu reći, da bi Nijemci, kad
bi imali ovako velike organizacije svoga naroda na prostranoj površini
i kad bi raspolagali sa tako velikim kapitalom starih hrastovih šuma, kao
što raspolaže Brodska Im. Općina, sigurno od te velike vrijednosti odvojili
jedan dio i osnovali zaklade za vječna vremna u korist svojih budućih
generacija. Držim, da ne bi oni na dugo i široko raspravljali o suvisnosti
takovih zaklada, koje rasprave, kao ova g. P., mogu da pogoduju sadanjoj
generaciji u neograničenom uživanju tako velikih i vrijednih dobara,
kao što su stare hrastove šume. Poznata je istina, da pravoužitnicima
Imovnih Općina i zemlješnih zajednica nije nikada dosta drva,
jer ga raionalno ne troše i zbog toga oni sve više traže, da se njima
što više doznačuje drva u njihovim šumama, dok bezbrižno budućim
svojim generacijama prepuštaju, da za sebe brigu brinu za potrebno
drvo. kako najbolje znaju i umiju. U narodu našem moramo
uzgajati smisao, da se štedi drvo, jer je štednja uopće prvi
uslov našega kulturnoga i materijalnoga napretka . Poznata je činjenica,
da je glavna značajka kulturnih naroda štedljivost, koja se ubraja u njihovu
prvu vrlinu.


Ekstenzivno gospodarenje je jednako rasipanju, a intenzivno gospodarenje
je obilježje štednje.
O gospodarskoj karakteristici tih starih hrastika izražava se na str.


561. g. P. ovako: »Obratno, skraćeno uporabno doba zbog starosti i
slabije kvalitete i teže izdržljivosti neke hrastove šume neka se kao predhvat
užije na račun budućega gospodarskog razdoblja«.
Kako vidimo, autor govori o skraćenom uporabnom dobu za stare
hrastike. Pa kada bi se u ovom smislu moglo govoriti »o skraćenom uporabnom
dobu«, logično iz toga slijedi, da za te hrastike mora da postoji
i nekakovo normalno uporabno doba. Dalje, ja držim, da se kod
starih hrastika ne može teoretski govoriti o »skraćenom« ili «neskraće
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 10     <-- 10 -->        PDF

o04 Nepotrošive šumske glavnice


nom« uporabnom razdoblju. Vrijeme trajanja sječe starih hrastika zavisi
jedino o njihovoj fizičkoj starosti i brzini njihovog propadanja. A da
je dobro i korisno stare hrastike pustiti da živu do skrajne granice njihove
fizičke mogućnosti, najbolji je dokaz to, što je zadnjih decenija čije
na hrastovom drvu neprestano rasla. Prema gore izloženom, mišljenje
piščevo o gospodarskoj osebini starih hrastika stoji u diametralnoj
opreci s osnovnim pojmovima nauke o uredjivanju šuma, jer oni s mladim
hrastovim sastojinama ne čine gospodarske cjeline u smislu nauke o
uredjivanju šuma. Nauka o uredjivanju šuma principijelno ne pozna
predhvata, a ako ga u konkretnom slučaju iznimno dopušta, važi to samo
za one sastojine, koje će uskoro doći do sječe, dakle za dozrijevajuće sastojine
(angehend haubare Bestânde).


Fizička starost starih slavonskih hrastika 2—3 puta je veća od financijalne
ophodnje od 120—140 godina, u kojoj će se sjeći sadanje
mlade šume Brodske Imovne Općine. Kako smo gore rekli, izmedju sadanjih
mladih sastojina i prestarih hrastika nema potrebne gospodarske
veze ili kontinuiteta, one zajednički ne predstavljaju gospodarske cjeline
od skupa sastojina, za koje valja da se sastavi zajednička gospodarska
osnova. Razlika izmedju sadanjih prestarih hrastika i budućih 140-godišnjih
sastojina, vidi se po broju stabala na jedinici površine. Po prihodnim
tablicama za hrast u 140-toj godini mora biti stabala 80 do 100
po jutru, dok danas starih hrastovih stabala kod Brod. I. O. ima jedva
20 po jutru. Još je veća razlika izmedju njih po vrijednosti. Debljina
prestarih hrastova kreće se od 80—100 cm i više, većinom 80 do 120 cm,
prosječno 90 do 110 cm promjera u prsnoj visini, dok debljina financijalno
zrelih hrastovih stabala u 140-godišnjoj ophodnji iznosi 50—60 cm.
Budući da vrijednost hrastovih stabala proporcionalno raste po debljini,
to je očita razlika u vrijednosti izmedju sadanjih debelih prestarih
hrastovih stabala i budućih tanjih stabala, koja će se uzgojiti u 140-godišnjoj
ophodnji. Ukratko: po svojoj konstituciji prestari hrastici i mlade
sastojine medjusobno nemaju ništa zajedničkoga doli imena. Zbog
svega toga držim ispravnim, da se prestari hrastici smatraju zasebnim
gospodarskim objektom, da se s njima zasebno i nezavisno od mladih
sastojina gospodari. Za kontinuitet njihova gospodarenja mora biti odlučna
smo njihova fizička starost i propadanje, a nikako »skraćeno uporabno
doba«. Pa zbog svega toga ne valja na njih primjenjivati pojam
predhvata na »račun budućeg gospodarskog razdoblja«, kako to želi


g- P.


Još valja ispraviti konstataciju autorovu, str. 563., da »vrijednost


starih hrastika ne raste«, dok na str. 636. obratno tvrdi: »Znamo i to,;da


je slavonska hrastovina sve skuplje drvo«. i .:
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice


Prirast vrijednosti sastojine čine tri njena prirasta: kvantitativni,
kvalitativni i prirast skupoće (bolje porast cijene drvu). Prva dva prirasta
za stare hrastike ne dolaze u obzir, nego je za njih od važnosti samo
treći prirast skupoće (Teuerungszuwachs). Mi do sada žalibože nemamo
rasprave, koja bi tabelarno i grafički prikazala rastenje cijena hrastovom
drvu u zadnja 3 do 4 decenija. Znamo samo to, da cijena hrastovom
drvu raste, ali kako, to ne znamo. Kada bi i to znali, uvjeren sam, da
bi došli do mnogih korisnih zaključaka u pogledu valjanog gospodarenja
sa hrastovim šumama. Za hrastovo se drvo može sigurno reći, da će
mu cijena i u buduće rasti, kao što uopće po zakonima nacionalne ekonomije
raste cijena rijetkim i skupocjenim dobrima (na primjer zlatu)
Sudeći po brzini sječe starih hrastovih šuma, čini se, da se u nas ovaj
nacionalno-ekonomski zakon dosta ne uvažuje.


To je velika greška i šteta, a još je gore štetnije pisati i dokazivati, da
u bržoj sječi starih šuma leži spas kako drvne industrije tako i naše valute
(!), kako su to neki stručnjaci pisali.


No ipak ima nešto, u čemu se slažem sa mišljenjem g. P. Naime autor
kritikujući staru gospodarsku osnovu za šume B. I. O. (1905.), ispravno
ističe, da nije valjalo po Hartigovoj metodi izračunavati etat
hrastovih šuma nadjeljivajući sve periode sa jednakim drvnim masama
od starih i mladih sastojina. Po toj osnovi iznosi etat na redovitom prihodu
82.692 nr, a na vanrednom prihodu 57.527 m,3. Taj vanredni prihod
nastao je abog skraćenog uporabnog vremena prestarih hrastika (za
bolje sastojine 40 godina, za slabije 20 godina). Iz toga vanrednog prihoda
nastala je poslije nepotrošiva glavnica, koja je krajem godine 1917.
iznosila 36,500.000 zlatnih kruna.


Za tu ogromnu glavnicu veli g. P. na str. 631. ovo: »Sastojala se je
dijelom iz domaćih, dijelom iz austro-ugarskih vrijednosnih papira. Tadašnje
domaće zlatne krune pretvorio je rat godine 1919. u papirnate po
prilici 70 puta manje vrijedne od zlatnih. Danas se na te papire primaju
kamati u papirnatim Dinarima, koji su isto tako mnogo manje vrijedni
od zlatnih Dinara. Austro-ugrski vrijednosni papiri sastoje se većinom iz
obeznica ratnih zajmova. Ovi papiri danas nose samo oko 27.000 Dinara.
Kamati vrijednosnih papira, koliko sam upućen, imali bi iznositi po
predratnom računu do 600.000 zlatnih ili današnjih 42,000.000 Kruna.
Koliki će još biti dobitak na ovim papirima, utvrdit će se riješenjem ovoga
pitanja medjunarodnim pravnim putem u koliko ono ne dodje na riješenje
reparacionoj komisiji. Za Brod. Im. Općinu je odlučeno, da već
sedmu godinu ne računa sa nepotrošnom šumskom glavnicom«.


| U ovoj konstataciji zbog sudbine tih glavnica jest glavni otpor piščev
protiv vantrednog prihoda, a po ovom i protiv neptrošive šumske
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice


glavnice, koja je zbog rata propala. Ja ne vidim opravdanog razloga rekriminirati
čine bilo pojedinih zvaničnih lica, bilo korporacija za njihova
djelovanja ove vrste učinjena za rata, kad se zna, da se je tako moralo
činiti pod pritiskom jedne velike sile, pa i uz cijenu života. Još manje
držim opravdanim tužiti se danas i na to, što Brod. Im. Općina »prima
kamate u papirnatim Dinarima, koji su isto tako mnogo manje vrijedni
od zlatnih Dinara«.


Dužnost je sviju nas, da sve svoje snage uložimo oko što boljeg uredjivanja
naših šuma, da što bolje iskoristimo ono, što imamo, a da ne
rekriminJiramo prošlost, jer od toga nema nitko koristi. Stečena sloboda,
te naše narodno i državno ujednjenje ne da se mjeriti ni sa milijardama
zlatnih kruna!


Po mom mišljenju ovakove rasprave mogu samo da smetaju dobroj
upravi Imovnih Općina, koju je danas zbog poratnog mentaliteta pravo«žitnika
vrlo teško dobro voditi. Prava je vještina biti danas dobar šef Imovne
Općine, koji muku muči brineći se za buduće generacije, te koji
ne vodi računa samo o tom, da se zadovolje želje sadanjih uživaoca, pa
bilo to i na račun poznijih pokoljenja. Poricati pravnu egzistenciju vanrednog
prihoda zbog propasti nepotrošive glavnice za vrijeme rata, čini
mi se, da je to slično onom: zbog Petra mrzi sv. Petra.


O egzistenciji vanrednog prihoda veli autor na str. 631. ovo: »Ne
stoji računanje sa vanrednim užitkom u financijskom gospodarenju: ne
postoje vanredni užici ni nepotrošna glavnica, već se radi o predhvatu«.


To je mišljenje iz osnova pogrješno. U financijskom pogledu iskorištavanja
šuma postoji vanredni prihod u punoj svojoj mjeri. Ta to
proizlazi iz pojma definicije vanrednog prihoda, koji nastaje: ako je
zbiljni etat veći od normalnog zbog suviška prezrelih starih sastojina;
ako se ophodnja skraćuje, zbog čega je zbiljna drvna zaliha veća od normalne:
ako se visoki šumski uzgoj pretvara u srednji ili niski itd.


A zar ne siječe danas Brod. I. O. prestare sastojine, koje reprezentiraju
veliku vrijednost i to daleko veću od vrijednosti normalnih sastojina
koje se uzgajaju u 140-godišnjoj financijalnoj ophodnji? U toj razlici
vrijednosti postoji i te kako vanredni prihod, a o prethvatu tu nema ni
govora, jer se predhvat može principijelno da odnosi samo na sastojine,
koje bi u uredjenoj šumi došle na red za sječu u najbližoj budućnosti.


Dalje autor na str. 632. veli: »Moje je mišljenje, da ranija sječa prezrelih
šuma kod Imovnih Općina nije vanredni užitak, već prethvat, a logično
poslije toga osporavam nepotrošnost glavnice, nastale takovim
vanrednim užitkom. Gospoda profesori šumarstva bolje će znati, da li
je kodifikovanje ovako neispravnog shvaćanja odgovaralo i šumarskoj
nauci onoga vremena«.
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice 307


. Općenito je poznato1, da je zakon o imovnim općinama dobar, te ga
j sam pisac na više mjesta hvali. Ljudi, koji su taj zakon stvarali, bili su
dobri šumarski stručnjaci onoga doba (M. Durst), te su vladali potpuno
naukom o uredjivanju šuma, što je dokaz, da su u zakon o Imovnim Općinama
uvrstili ustanovu o vanrednom prihodu, koji je bitni uslov za pravilno
i pravedno uživanje abnormalnih šuma (gdje stare sastojine prevladjuju),
a što nauka o uredjivanju šuma unosi u svoja osnovna pravila.
Pa i zakon od godine 1894. i odnosni naputak za sastanak gospodarskih
osnova za šume, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom, pozna
vanredni prihod i primjerom ga obračunava.


Ispravna je ustanova zakona u Imovnim Općinama, koja odredjuie,
da se »ranija sječa starih hrastovih šuma smatra izvanrednim prihodom
(ausserordentliche Holznutzung) za razliku od redovnog potrajnog užitka
«. To je ispravno ne samo sa zakonskog, nego i teoretskog gledišta
nauke o uredjivanju šuma, koja ovakove objekte principijelno izlučuje i
zasebno ih u njihovoj gospodarskoj funkciji prosudjuje dajući im time
neko izvanredno značenje i poklanja im vanrednu pažnju. U nauci o uredovanju
šuma poznate su rezerve, pa ćemo u jednom od narednih brojeva
o tim rezervama nešto više reći.


Toliko neka bude rečeno o tom vanrednom prihodu sa zakonskog i
teoretskog gledišta nauke o uredjivanju šuma, a sada ću nešto reći o
provadjanju i računanju toga vanrednog prihoda u praksi.


Budući da sam službovao kod Petrovaradinske Imovne Općine, to
su mi prilike njenih starih šuma prilično dobro poznate, a te su prilike u
cijelosti jednake onima kod Brod. I. O. U uredjajnom zapisniku gospodarske
osnove, koju je godine 1903. sastavio tadašnji nadšumar-taksator


g. Jovo Metlaš uz savjet zaslužnog šefa ove Imovne Općine pck. Pavla Barišića,
a koju je osnovu odobrila bivša hrvatska vlada, sadržan je obračun
vanrednog prihoda za stare hrastove šume Morovićke i Bosutske šumarije.
U tom uredjajnom zapisniku izmedju ostaloga stoji ovo: »Po zakonu
od 11. VII. 1891. o Imovnim Opštinama (§ 24^28 nap. A, te po §


40. nap. B), može u šumama biti vanrednog užitka u dva slučaja:
a) ako je zbiljna zaliha veća od normalne, pa se prema tomu više siječe,
nego što bi se inače sjeklo;
b) ako je, zbiljna zaliha jednaka ili manja od normalne, ali se mora
sjeći preko etata zbog prestarjelosti najstarijih sastojina.
ad a) Ovakovi visci ne nastaju u kratkom vremenu, nego u dugom
nizu godina, pa ako su ostali kao baština iza prijašnjih generacija, pravedno
je, da kamate te baštine uživa i sadanja i buduća generacija.
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice


ad b) Zakon prdvidja da vanredni užitak može biti i onda, ako je
drvna aliha jednaka ili manja od normalne. Ovo nastaje onda, ako ima
takovih sastojina, koje se radi svoje trošnosti ne mogu dulje vremena držati,
pa se siječe više, nego što to potrajni prihod iznaša.


Sve ono dakle, što se preko potrajnog prihoda siječe, jest sječa
glavnice, a to se nikako ne smjie potrošiti, nego se ima unovčiti, i utržak
kao nuždom u novac pretvoreni dio šumske glavnice za sva vremena ka
pitalizirati«.


Konstatujući to g. Metlaš u svome operatu dodaje odmah ovo : »Ovo
jasno zakonsko odredjenje ne stoji doduše u suglasju sa teorijom, po kojoj
bi se taj, u novac pretvoreni dio šumske glavnice smio potrošiti u ono
doba, kada se uslijed nezrelosti sastojina bude sjeklo manje, nego što to
redoviti prihod iznaša ili makar u ono doba, kada se šumska glavnica
uslijed tih sječa, koje su manje od redovitih, u naravi nadopuni do normale
«.


Ako bi se dakle i moglo osporiti, da se u novac pretvoreni dio šumske
glavnice, a to je svakako vanredni užitak, ima ostaviti kao nepotrošiva
glavnica za »sva vremena«, neosporno je. a i potrebno je, da ga
treba sačuvati makar do onog vremena, koje g. Metlaš označuje.


U ovom propisu za uživanje starih hrastika Petrovaradinske I. O.
sadržan je po mom mišjenju i naputak za uživanje starih hrastika Brodske
Imovne Općine.


Kod toga valja istaći, da su na čelu taksacije šuma Petrovar. Im Općine
bili odlični šumarski stručnjaci pok. Pavle Barišić i g. Jovo Metlaš,
bivši direktor šuma zagrebačke direkcije, koji su kroz decenije intenzivno
promatrali fizičko propadanje starih hrastovih sastojina, te došli do zaključka,
da propadanje starih hrastika nije tako naglo, da bi to tražilo njihovu
bržu sječu. U gospodarskoj osnovi za stare hrastike gore spomenutih
šumarija uveli su znatno dulje vrijeme za sječu starih hrastika, koje
bi imalo trajati do 1950. g., a koliko znam, taj je rok još više produžen.
Zahvaljujući radu ovih svojih zaslužnih činovnika, a kasnije šefova, došla
je Petrovarad. Imov. Opć. u srećniji položaj, da će svoje hrastove dulje
sjeći od Brod. Imov. Opć.


Služeći kasnije u šumarskom odsjeku bivše hrvatske vlade, imao sam
priliku da uz vrlo dobrog šumarskog stručnjaka i prerano umrlog Andriju
Borošića saradjujem kod obračunavanja vanrednog prihoda za prestare
šume Brod. i Petrovaradinske Im. Opć. Kod toga se računalo po
zakonu vrlo savjesno i oprezno sa tendencijom, da se za buduće generacije
od ovih prestarih šuma što više odvoji i korisno uloži. Razlozi su
bili jaki, a tendencija plemenita, a što su poslije toga veliki svjetski dogadjaji
to izmijenili, ne može,se ništa u zlo upisati onma, ko i su tako
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice


radili, jer su radili po zakonu i u najplemenitijoj namjeri za budućnost
svog naroda. Tadašnji šei šumarskog odsjeka Ferdo Zikmundovsky imao
je vrlinu, da je zaveo štednju u upravi Imovnih Općina, pa su njegovim
nastojanjem rasle potrošive i nepotrošive glavnice imovnih općina iz godine
u godinu. To je činjenica, koja se mora priznati i ovom čovjeku u
zaslugu upisati. On Je zaveo i disciplinu u upravi imovnih Općna, koja
je prije njega (do 1890.) ´bila slabo poznata. U bivšem šumarskom odsjeku
hrvatske vlade bilo je šumara, koji su teoretski bili temlejito obrazovani,
te im je teoretska ispravnost o postanku vanednog prihoda bila
jasna i uvjerljiva. Po mom mišljenju nije g. P. svojom raspravom ništa
otkrio time, što negira egzistenciju vanrednog prihoda i n^potrošnih
šumskih glavnica. Naprotiv ja držim, da je autor svojom raspravom u
današnje doba, u doba »Umwertung aller Werte« znatno naškodio potrebnoj
štednji današnje generacije i da je time oslabio njenu brigu za
bolju budućnost svoga potomstva.


Preka je potreba da današnja generacija plaća neku taksu za drvo
i šumske prihode. Nema više davanja drva, paše i žira badava. Danas su
nastale nove prilike u životu pravoužitnika Imovnih Općina, pa se o tim
novim prilikama mora voditi računa u pravcu uzdržavanja starih suma
i odvajanja što većeg dijela njihove vrijednosti za buduće generacije. Materijalno
blagostanje u novoj i proširenoj našoj državi mnogo je bolje,
nego što je prije bilo pod neprijateljem, a osobito* u doba osnivanja
imovnih Općina, pa zbog toga ne će narodu biti teško, da plaća izvjesnu
taksu za prihode šuma, kako bi se od starih hrastika mogao odvojiti što
veći dio za njihovo potomstvo, odnosno za korisne investicije.


U argumentaciji svog gledišta protiv vanrednog prihoda i nepotrošive
glavnice g. P. uzima za temelj svoga dokazivanja zmljište, kao jedini
i ispravni kapital šumskog gospodarstva (str. 633.), koju argumentaciju
i g. Divjak usvaja i na široko u »Drvotržcu« obrazlaže. Tretirajući dakle
pitanje, dali »predhvat« ili »vanredni užitak« g. D. čini istu grešku kao
i g. P. jedino je ispravna tvrdnja g. D., da ta glavnica ne bi trebala biti
»nepotrošiva za sva vremena«. Da je g. D. bio poznat spomenuti operat


g. Metliša još od prije 23. godine i stručni šumarski rad vlade u Zagrebu,
ne bi sigurno tvrdio, da je g. P. prvi počeo raspravljati o ovom važnom
pitanju.
Da autor dokaže ispravnost svoga mišljenja, da je zemljište glavni
kapital u šumskom gospodarstvu, uporedjuje on to sa zemljištem u poljoprivredi.
To on obrazlaže ovako: »Stvarno uzeto, stabla dakle plodovi
zemlie, koja se posijeku prije sječnog reda bilo iz kojih razloga (prezrelost,
bolest, pretvorba tla u drugu vrst kulture itd.) ne mogu predstavljati
pravu šumsku glavnicu, već dobiveni novac za posječena stabla ima
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Nepotroši.ve šumske glavnice


svoju posebnu i pravnu i gospodarsku narav. Takva se stabla napose ne
mogu smatrati nepotrošnom šumskom glavnicom, jer novac dobiven oc!
plodova zemlje jest po svoj prirodi potrošiv«.


Prije svega valja ispraviti gornje mišljenje g. P., da je u potrajnom
šum. gospodarstvu, koje ovdje dolazi u obzir, zemljište glavni i jedini kapital.
Kod prekidnog gospodarenaj (aussetzender Betrieb) u smislu nauke
šumske statike jest zemljište jedini produktivni kapital, ne uzimajuć;
u obzir troškove uprave i čuvanja, te kulturne troškove. Naprotiv tomu
kod potrajnog godšnjeg gospodarenja (Nachhaltsbetrieb), osim zemljišta
jest postojeća drvna masa, osobito ako potiče od starih sastojina, glavni
šumski kapital, koji je daleko važniji i vrijedniji od kapitala zemljišta. U
zreloj šumi otpada na vrijednost drvne mase 80% i više, dok na vrijednost
zemljišta otpada jedva 20% od sveukupne vrijednosti šume. Da je
tomu tako, dokazom je činjenica, što se gospodarske osnove sastavljaju
u prvom redu zbog procjene mase sastojina i zbog uredjenja uživanja
glavnog kapitala šume — drva, a tek u drugom redu dolazi u obzir kapital
zemljišta, komu pomoću osnove valja uzdržavati njegovu plodnost.
Da se ovo ne bi krivo shvatilo, ističem, da proizvodna snaga šumskog tla
u velike zavisi o dobrom gospodarenju sa šumom. Ta snaga može rasti i
padati, već prema tomu, dali se sa šumom dobro gospodari ili ne. Po tom
dobrota zemljišta nije samo zadani faktor prirode, nego je ona zavisna o
načinu gospodarenja sa šumom.


Od godišnjeg etata uredjene normalne šume ide od prilike 80% na m;-
tu drvne mase, a 20% na rentu zemljišta. Tehnika gospodarenja i principi,
po kojima se poljoprivreda vodi, ne mogu se nikako primjeniti na
šumsko gospodarstvo. Kapitali u šumskom gospodarstvu imaju sasvim
drugo gospodarsko značenje od kapitala u poljoprivredi. U poljoprivredi
ne postoje oštre razlike u vrstima kapitala kao u šumarstvu. Tako na
primjer stoka ekonoma nije u svojoj gospodarskoj funkciji kongruentna
sastojinama u šumi. Stoka sa zemljištem ekonoma u poljoprivredi čini jedan
zajednički kapital; ona se u gospodarskom smislu ne može od zemljišta
ogvojiti, ona se je s njime srasla i čini sa zemljištem gospodarsku
cjelinu. Bez snage stoke ne može ekonom zemljište obraditi, bez djubra
stoke ne može zemlja razne plodove radjati itd.


Posve je drugačije sa drvnom masom sastojina u šumskom gospodarstvu.
Drvna masa sastojina u šumskom gospodarstvu predstavlja jedan
zaseban kapital, koga nauka o uredjivanju šuma i šumarska
statistika zasebno prosudjuju priznavajući kapitalu drvne mase daleko
veću vrijednost i dajući masi veću važnost nego kapitalu zemljišta. Da se
iz šume može potrajno dobivati godišnji prihod, potrebno je da u šumi
ima sastojina od (1-u) godina starih. Sve te sastojine zajedno predstavljaju
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice


jedan kapital, koji se u šumi morao kroz decenije i decenije stvarati, a
baš ta duljina vremena u stvaranju mase u ekonomskom pogledu predstavlja
trošak odnosno kapital, koji se morao nabaviti. Drvna masa najstrijeg
dobncg razreda nije ništa drugo nego suma svih godišnjih tečajnih
priraštaja sastojina od (1-u) godinu starih, koji priraštaj predstavlja
godišnji prihod šume.


Iz svega gore rečenog slijedi, da nije dobra gornja argumentacija
piščeva protiv vanrednog prihoda odnosno nepotrošivih glavnica Imovnih
Općina, što on zemljište uzima kao glavni i jedini kapital šumskog
gospodarstva. Iz te krive pretpostavke izveo je autor i kriv zak´jučak,
da se do sada vanredni prihod od starih hrastika krivo računao, a po njemu
da se nepotrošiva glavnica neispravno stvarala, što u buduće valja da
prestane, nego se stari hrastici imaju uživati putem predhvata.


Naprotiv tomu iz moga razlaganja izlazi, da se vanredni prihod,
kako sa zakonskog, lako i s gledišta nauke o uredjivanju š^ma ispravna računao,
a po tom da nepotrošiva glavnica Imovnih Općini osnovana iz
vanrednog prihoda, ;ma svoj ris.m d´etre. Ta nepotrošiva glavnica dobila
je doduše nezgodno ime »nepotrošiva za sva vremena«. U praksi doduše
nije bilo tako, jer su se kamati od te nepotrošive glavnice trošili i
od nje same kupovale šume (kameničko vlastelin. Petrovar. I. O. 3000 j .
1908 g.) dok je Brod. Im. O. kupila šume vlastelinstva Pleternica Velika


(14.212 jut. u g. 1891); Stražeman (2.729 jut. u g. 1912) i Kaptol (3.122
jut. u g. 1914). A poznata je stvar, da je Brod. I. O. htjela god. 1908. kupiti
prostrani posjed kneza Schamburg-Lippe više od 40.00D jut. šuma
i oranica, koji se posjed prostirao u srezu virovitičkom i slatinskom. Od
toga posjeda kupila je B. I. O. ove godne 7000 jutara vrlo lijepih i mnogo
vrijednih mladih hrastovih sastojina u srezu slatinskom. Kako vidimo
»nepotrošna šumska glavnica« bila je korisno upotrebljena, pa je bila
i bit će od koristi sadanjoj i budućoj generaciji. Da su gg. kritičari »nepotrošive
šumske glavnice« znali za gornju korisnu uotrebu njenu, to
joj ne bi poricali moralni i pravni osnov na opstanak.
Na završetku ovih mojih razmatranja o tom važnom pitanju moram
ponovno naglasiti, da se pitanje vanrednog prihoda i nepotrošive šumske
glavnice krajiških imovnih općina u prošlosti kod šumarskog odsjeka
hrvatske vlade temeljito raspravljalo i oprezno rješavalo, kako je to odgovaralo
važnosti samog predmeta i ugledu šumarske nauke. Od onog
doba do danas dijeli nas prilično dugački odsječak vremena, pa se može
rad šumarskih stručnjaka šumarskog odsjeka hrvatske vlade, kao i rad
većine šumara Imovnih Općina, zadnja 2—3 decenija kritički prosudjivati.
Ja držim, da je uspjeh njihovog rada u svakom pravcu bio poziti
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Nepotrošive šumske glavnice


van, jer su mlade šume krajiških Imovnih Općina živi dokaz njihove stručne
spreme i spomenici žive ljubavi za materijalno i kulturno napredova
nje našega naroda u Hratskoj i Slavoniji.


„Les capitaux fondamentaux et extraordinaires".


En connetion avec la question de . exploitation dans les forets des communautés
des Confins Militaires . auteur traite la notion des capitaux forestiers.


Rédaction.


.