DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Nastava i nauka


........... ........ ............. .......... 1. ........... .......
y ......... .. X. ., na ce ........ ..... ........... .............. ..
....... .. .. .... ........ .... .......


...... ... .... ........ .... ........ ............ ....... y
......... .. X. .. ..... ....... .. .... .... ....... ... ....... .......
............ ........


....... .. ce ....... y ........ 27.-29. .... 1926. .. ....
....... ..... :


1. ....... . .......... .......... ....... ; 2. ...... ...... .....
.... .. ........ ......... ; 3. ..... ........ ...... ; 4. ........ .........
.........
.. ......... .... ......... ce .......... .......... ...........
............ ........ .. ce ........., .. ... ........ ...... ..........
y ..... . ... .........
....... Bac ... ......... ............, ............. .. ....... ..
.... ce .... ...... ........ . .......... ... 30. ...... :


1. ...... .. ........... .. ........ ; 2. ... .. ...... ........ .....
......., .... .. ce ..... ............. ..... ......... ; 3. .. .. .....
..... ..... ......., .... .. ........... ......., .. .. ... ...... ......
.... . ...... ........
.. ..........


............ ........:
.......: ... .. ........, ........ ............, ... .. ......, ........
............. ...... : ... A. ........., ........ ............, ... ..
......, ........ ............. ....... : ... .. ...., ........ ............."
........ : ... .. ........, ........ ....-...... .......... .... ..
..........., ...... ........ .... y ............ .... . ......., .. ..
´....., ........ ............ ............ . .....


»Sušenje hrastovih šuma u Slavoniji«. Pod ovim je naslovom nedavno (Beć
1926) izašlo izdanjem Ministarstva Šuma i Rudnika rad dra Petra Djiordje v
i ć a, profesora botanike beogradskog univerziteta.


Prof. dr. P. Djordjević promatra sušenje hrastika sa užeg botaničkog gledišta.
Autor pušta po strani druge uzročnike — gusenicu, medljiku, tlo, vfodu, navodeći
samo o njima dosadanju literaturu, i smatra glavnim uzročnikom sušenja hrastovih
šuma micelij i rizomorfe od Armillaria mellea, koje prouztfokuju anatomske
ŠUMARSKI LIST 5/1926 str. 38     <-- 38 -->        PDF

332 Literatura


(obrazovanje tila i mehurića od hifa) i fiziološke promjene u korenu i deblu hra


stovih stabala.


Zaslužuje pažnje, da je autor na olsnovu svojih istraživanja na području
šum. uprave Nijemci (srez Gradina, odeljak 19, uzvišena greda Gaćice) došao
do sličnih rezultata, do kojih je došla (sa gledišta fitopatološkog) i komisija zavoda
za šumske pokuse u Zagrebu.*) Radom g. prof. dra Djordjevića još skrenuta
je naročita pažnja na mednjaču (Agaricus melleus Quel), kao uzročnika sušenja
hrastika. Rad je popraćen vanredno uspjelim mikrofotografijama.


O vegetaciji Piješivice u Lici. Pod ovim je naslovom nedavno izašla edicij-i
Kr. svcuč. tftaniiko^ zavoda. Autor, dr. Iv|o Horvat, iznosi ovom radnjom pred´
širu javnost svoja feobotanička istraživanja na području gorja P´iešivice.


Ponajprije ukratko je prikazan rad predšasnika autorovih —- Kitaibela, Šlosera,
Vukoltinovića, Beck-a, Rossi i rezultati njihovih istraživanja. U opisu vegetacije,
koji iza toga slijedi, iscrpivo se (opisuje donja granica šume, zatim širina
šumskog pojasa, njegov sastav, pravilnost u rasporedjaju pojedinih komponenata
mješovite šume, pa gornja granica šume i regija zakrivljenih (sablasto-uzraslih]
stabala. Na alpskim pašnjacima, koji su bogati sa endemama, strogo su lokalizovani
pojedini tipovi.


Ovom je radnjom autor dao informativnu sliku flore i vegetacije Piješivice. Ali,
kako veli autor, »na svakom se koraku može konstatovati, da je vegetacija ir
glavnom neuplivisana.... može se s pravom govoriti o prašumama i poštedjenim livadama
« — dialkle ostaje još uvijek veliko polje za istraživanja.


„Lesnickâ Prâce" Čislo 3. — 1926. — Frić J.: Nekteré pîedpoklady
lesni hospodârské reformy (Neke pretpostavke za reformu šumskog
gospodarstva) — nastavak. — Maran Boh.: Vliv lesa na stav a


odtokovć vodv (Upliv šume na stanje vodostaj i množinu oticajuće
vode).


„Revue des Eaux et Forets" N9 3 - Mars 1926. — La Légende du déboisement
des Alpes et la valeur économique du reboisement des Alpes méridionales
(1-re partie), par J. Salvador, avec 2 photo. (Prikaz nestajanja šuma na
Alpama i ekonomska mogućnost pošumljenja južnih Alpa). — Une invasion de
Dasychira Pudibunda dans la foret domaniale de Sainte-Hélene (Vosges), par E
Hubault. (Navala Dasychira Pudibunda na šumu općine Sainte-Hélene).


„V Alpe" N" 3 — Marzo 1926. — La Selvicoltura in rapporto agli impianti
idroelettrici. (Šumarstvo naprama hidro-električnim postrojenjima). — A. Merendi :
Imboschimenti e sisternazioni momane ne! Regno dal 1. luglio 1923. al 30 giugno


*) Šum. List, 1926., str. 200—204. donio je kratak prikaz predavanja, održanog
po gg. članjovima komisije 6. II. 1926. Uskoro će izaći u »Glasniku Zavod,*
za Šumske Pokuse« originalni radovi gg. predavača.