DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Politika i uprava


27


Cl. 40.


Kandidat, koji na ´ponovnom ispitu n© bi dobio zadovoljavajuću ocenu,
ili se bez opravdanih razloga ne bi javio radi polaganja ponovnog ispita (čl. 39.)
gubi pravo na dalje polaganje ispita, o čemu će komisija doneti svoju motivisanu
odluku. Takav kandidat, kao činovnik pripravne grupe 1. kategorije mora biti
odmah preveden u drugu kategoriju i dolazi na onaj stepen osnovne plate u
drugo; kategoriji, koji odgovara broju godina službe, kojemu se po zakonu o
činovnicima računaju za osnovnu platu.


Cl. 41.


U toku ispita vodi se zapisnik, u koji se imaju uvoditi svi važniji momenti,
koji su se u toku ispita dogodili, a naročito sva savetovanja i odluke komshje;
ove zapisnike potpisuje cela komisija sa delovodjom, a predsednik ih predaje
Ministru Šuma i Rudnika sa svojim zasebnim izveštajem.


U ovom izveštaju naročito će se istaći, ako koji od kandidata pokazuje i
ima naročitu spremu i naklonost za, izvesnu granu šumarskog gazdinstva.


Cl. 42.


Prijavljeni kandidati za polaganje ovog državnog ispita ako su državni
činovnici mogu dobiti radi ovoga kao i radi izrade domaćeg zadatka, — teze
i putovanja do Beograda i natrag najviše dva meseca.


Cl. 43.


Ispitna komisija zajedno sa delovodjom za ovaj specijalni svoj trud oko
ocena teza kandtdatskih i ispitivanja imaju prava i na specijalnu aagradu, koju
će im odrediti Ministar Šuma i Rudnika, na teret državnog budžeta a za putovanje
radi polaganja terenskog praktičnog ispita, ako je mjesto polaganja ispiti
dalje cd pet kilometara od Beograda, po specialno podnetim računima.


Cl. 44.


Kad ovaj Pravilnik stupi na snagu prestaju važiti svi drugi propisi, koji
su do sada važili u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca za polaganje državnog
stručnog ispita činovnika 1. kategorije za samostalno vodjenje šumskog ga-r
zdinstva i za ...... u više grupe ove kategorije po čl. 54. zak. o činovnicima kao
i sva druga rešenja i naredbe, koja su po predmetu polaganja: ovoga ispita doueta.


Do stupanja u život ovoga pravilnika ostaju u punoj važnosti za dalja
napredovanja po struci šumarskoj položeni državni ispiti kod nas ili na strani.
Docnije položeni ispiti u inostranstvu neće se priznavati, kao ni ispiti, koji nisu
položeni u smislu ovog Pravilnika.


Cl. 45.


Ovaj Pravilnik d obija svoju važnost, kada ga potpiše Ministar Šuma i Rudnika,
a stupa na snagu od dana obnarodovanja u službenim novinama.


23.
januara 1926. god. Ministar Šuma i Rudnika :
Beograd. Dr. N i k o 1 a N i k i ć v. r.