DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Politika i uprava


Pojedinačno se ocenjuju na terenskim praktičnim ispitima, u kome slučaju


svaki ispitivač daje ocenu iz svoje grupe predmeta, a rezultat ocena iz svojih


ispitnih grupa važi kao ocena kandidata iz terenskih ispita.


No za ocenu opšte sposobnosti kandidatove merodavne
su sve tri ocene


(sa usmenog, pismenog i terenskog ispita). Opštu ocenu
o sposobnosti odredjuju


članovi ispitne komisije većinom glasova, no u slučaju
ravne podele glasova


odlučuje predsednik.


Cl. 36.


Ocene koje ispitni članovi daju kandidatima na samim
ispitima su: »z a


d o v o 1 j a v a« ili »n e z a d o v o 1 j a v a«.


Opšta ocena o ukupnoj sposobnosti kandidata za administrativno-tehničku


službu u slučaju položenog ispita jeste: »jednoglasno sposoban« ili samo »spo


soban«. Samo u izuzetnim slučajevima, ako se koji kandidat naročito istakao


od osUalih svojim stručnim znanjem, može se uzeti i ocena »jednoglasno spo


soban sa odlikom«.


Cl. 37.


Kandidatima, koji su položili državni ispit izdaje se o tome diploma, u
koju se unosi ocena iz čl. 36. ovog pravilnika.


Cl. 38.


Tekst diplome je sledeći :


DIPLOMA.


Potpisata komisija ispita za administrativnu i tehničku državnu šumarsku
službu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ispitala je po propisima Pravilnika


o polaganju državnog ispita za administrativnu-tehničku šumarsku službu broj
. . . . (1926. god. . . G
rodjeno" u koji je kao redovni slušalac
u završio.
po nastavnom planu stručne šumarske nauke, pa .. našla — jednoglasno — da
je sposoban — sa odlikom — za administrativnu i tehničku državnu šumarsku
službu, i dalje unapredjenje u više grupe šumarskih činovnika 1. kategoriju.


U potvrdu
ovoga dajemo ovu DIPLOMU.
Predsednik
Delovodja : . Ispitne Komisije :


(2&.)


Članovi :


Cl. 39.


Kandidat, kojem bude saopštena komisijska odluka, da nije položio ovaj
ispit, može ga ponoviti samo jedan1 puta. Polaganje ovoga ispita u ničemu se ne
razlikuje od prvoga ispita samo će u odluku komisijsku biti označeno, kad će
kandidat ovaj ispit polagaiti i da li je potrebno da ponova podnosi opis prakse
uz svoju prijavu za ispit.