DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Politika i uprava


2.
grupa :
Proučavanje vrednosti šuma;
O raznim vrstama priraštaja šuma i njihovo proraounjavanje;
Uredjenje šuma;
Geodezija sa premeravanjem — snimanjem šuma i izradom situacionih
karata — planova;
Izračunavanje mase drveta i šume u raznim oblicima;


3.
grupa :
Šumsko gradjevinarstvo, u koliko ne spada u višu inžinjersko-arhitektonsku
struku, kao: trasiranje i izgradnja šumskih puteva, točila,
koturača, šumskih željeznica; izrada drvenih mostova i ćuprija kao
i manjih betonskih prelaza i propusta itd.
Uredjenje divljih potoka — bujica sa betonskom ili suhom izgradnjom
pregrada kineta i dr.


4.
grupa:
Organizacija šumarske struke u državi;
Zakon o šumama sa pravilnicima i uredbama;
Zakon o lovu i ribolovu sa pravilnikom;
Zaon o, činovnicima i ostalim službenicima;
Ustav i administrativna podela Kraljevine S. H. S.
Najvažnije odredbe drugih zakona ukoliko se tiču šumarstva;
Poznavanje glavnih propisa i naredaba kao i administracija Ministarstva
Šuma i Rudnika.


Cl. 33.


Terenski i s p i t : po svršenom usmenom i pismenom ispitu ima se
obaviti i terenski praktični ispit kandidata, na jednom od uredjenih i napredni!:
šumskih gazdinstva, na kome bi kandidati imali mogućnosti da i praktično pokažu
svoje znanje bar iz najvažnijih šum. disciplina.


Na ovaj terenski ispit puštaju se samo oni kandidati, koji su predhodhe
ispite položili ili bi male popravke imali učiniti, o čemu donosi odluku
ispitne komisije.


Mesto i vreme polaganja ovoga terenskoga ispita predlaže predsednik
komisije i odobrava Ministar Šuma i Rudnika. Kako je polaganje ovoga vrlo


ažnoga ispita skopčano sa kraćim putovanjima u ekskurzije, Ministar Šuma
i Rudnika odredjivat će u tome cilju kandidatima i ievesue moguće (subvencije)
....... pomoći.
Cl. 34.
I na ovim terenskim praktičnim ispitima kao i na usmenom svaki član
Ispitivač ispituje kandidate iz svoje grupe predmeta, davajući im u isto vreme
i zadatke, koje svaki samostalni i bez ičije pomoći ima rešavatl.
I za ovaj ispit važi odredba poslednjega stava članai 29. ovog pravilnika.
PredsedHik komisije ima prava ispitivati iz sviju grupa ispitnih predmet*.


Cl. 35.
Prilikom polaganja državnoga stručnog ispita kandidata se ocenjuje komisijski
ili pojedinačno.
Komisijski se ocenjuju kandidati na usmenim ispitima;