DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 46     <-- 46 -->        PDF

272
Politika i uprava


Cl. 28.


Ispitna komisija prilikom ocenjivanja prakse pojedinih kandidata sastavlja
iz njih 12 pitanja za pismeni ispit bez obzira na podelu i grupe predmeta, i
-predlaže ih Ministarstvu Šuma i Rudnika, koje će od njih izabrati četiri i svako
zasebno zapečaćeno dostaviti Predsedniku ispitne komisije.


Prcdsednik komisije otvara ova pitanja jedno po jedno pred ćelom komisijom
i kandidatima, rteposrednp pred sam početak ispita. Ako bi ovaj pismeni
ispit imao trajati dva dana. Ispitna komisija će odlučiti, koliko će se pitanja otvoriti
prvog dana. Odgovor na primljena pitanja jednog dana ima se istoga i
završiti.


Cl. 29.


Za sve vreme pismenoga ispita prisustvuje ovome i vodi nadzor (po jedan
član ispitivač na izmjenično, a njih odredjuje Predsednik.
Kandidatima je dozvoljeno, da se na pismenim ispitima mogu poslužiti
samo šumarskim kalendarom kao pomoćnim sredstvom.


Kandidati su dužni da primljena pitanja samostalno razredjuju bez ičije
pomoći; svaka nedozvoljena radnja od strane kandidata povlači isključenje od
daljega polaganja ispita za ovu godinu o čemu donosi odluku Ispftna Komisija u
punoj sednici.


Cl. 30.


Primljena pitanja za pismenu razradu kandidat može razradjivati po redu
slobodno, kako sam bude odredio, no čim bude sa razradom jednoga pitanja
gotov, ima rad predati Ispitnoj Komisiji i produžiti razradu drugoga pitanja itd.


Po isteku odredjenoga roka za pismene radnje ima kandidat svoj rad ma
i nedovršen predati. Kandidat, koji pre isteka ovoga vremena završi pismene
radove, mora po predaji ovih odmah napustiti ispitnu prostoriju.


Ako je kandidat pismenu radnju radio i u konceptu, dužan je i ovaj sa


ostalim zabeleškama vršenim na ispitu predati Ispitnoj Komisiji.


Cl. 31.


Usmeni ispit je javan i obavlja se kod Generalne Direkcije Šuma.


Red kojim će kandidat polagati ovaj ispit odredjuje se kockom, a ispitivanje
kandidata traje .´2 do 2 časa i za to se vreme ispituje pfo redu iz sviju
grupa odredjenih za ispit.


Dnevno može polagati ovaj ispit najmanje tri, a najviše četiri kandidata.


Cl. 32.
Usmeni ispit sastoji se iz četiri grupe predmeta, koliko ima i članova ispita
vača, i to:


1.
grupa:
Podizanje i gajenje šuma u vezi sa naukom o poznavanju tla: Pošumljavanja
goleti i živih peskova:
Šumska botanika;
Šumska zoologija;
Upotreba i iskorišćavanje šuma;
Nauka o čuvanju šuma;
Šumska industrija i trgovina;
Ribarstvo ;