DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Politika i uprava 2o9


a) koji su kao redovni učenici položili ispit zrelosti u gimnaziji, resici
ili realnoj gimnaziji, kod nas ili na strani svršili šumarski fakultet, visoku šumarsku
školu ili šumarsku akademiju.


b) pored uslova u tačci pod a) kandidata mora da je po svršenoj školi bio
bar dve godine u praktičnoj Šumarskoi Državnoj službi ili u privatnoj školi ravnoj
državnoj prema obimu raznovrsnosti stručnih šumarskih radova. Ravnopravnost
ove prakse oeniće od slučaja do slučaja samo ispitna komisijai


Rok za polaganje ovoga ispita ne može ni u kom slučaju biti duži od tri
godine, (čl. 54. zak. o šumama.)


Cl. 14.


Da bi kandidat poslije dvogodišnje predhodne prakse u državnoj službi
stekao pravo na polaganje državnog ispita, mora da je ovo vreme proveo i bio
zaposlen i to: jednu godinu dana na aktivnim taksatorskim radovima i jednu godinu
dana u izvršnoj i privrednoj šumarskoj službi.


Cl. 15.


Kandidati, koji žele da u državnoj šumarskoj službi steknu stalnost i predju
iz pripravne grupe I. kategorije u pomoćne grupe i dalje, dužni su poslije
priznate dvogodišnje šumarske prakse pripraviti se za olaganje prvog narednog
ispita.


Ako kandidat iz opravdanih razloga ne bude pušten na polaganje ovog ispita,
ili ovaj ne položi sa povoljnom ocenom. može se još jednom prijaviti radi
polaganja za prvi naredni ispit (čl. 39. Pravil.)


Kandidat, koji za vreme od četiri godine od dana stupanja u službu ne položi
ovaj državni ispit, ne može za to vreme dobiti višu grupu od 9.. a pri isteku
i četvrte godine ako želi ostati i dalje u državnoj službi; mora1 biti preveden i
uvršten samo medju nestručne činovnike druge kategorije.


Cl. 16.


Kandidati, koji se prema članu 15. ovih pravila prevedu iz 1. kategorije u


2. kategoriju dolazi na onaj stepen osnovne plate u 2. kategoriji, koji odgovara
broju godina službe, kojemu se po zakonu o činovnicima računaju za osnovnu
platu. (čl. 67. zak. o činovnicima.)
Čl. 17.


Samo u opravdanim slučajevima može kandidait tražiti odlaganje roka za
polaganje stručnoga ispita, o čemu donosi rešenjc Ministarstvo Šuma i Rudnika
prema pribavljenom mišljenju Ispitne Komisije.


Cl. 18.


Svi državni aktivni šumarski činovnici sa propisanom spemom 1. kategorije,
koji su posle oslobodjenja stupili u državnu šumarsku službu prvi puta u
ina kojem kraju naše države, kao i oni, koji su bili u državnoj šumarskoj službi
u krajevima, gdje je ovaj državni ispit bio propisan, pa ga nisu još položili ili
su od istog bili oslobodjeni, imaju se najdalje u roku od godine dana, od dana
obnarodovanja ovih Pravila podvrći polaganju ovoga ispita prema propisima
ovih pravila, i samo na taj način mogu i dalje ostati u državnoj šumarskoj službi


1. kategorije i napredovati u više grupe.