DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Politika i uprava


27


Cl. 40.


Kandidat, koji na ´ponovnom ispitu n© bi dobio zadovoljavajuću ocenu,
ili se bez opravdanih razloga ne bi javio radi polaganja ponovnog ispita (čl. 39.)
gubi pravo na dalje polaganje ispita, o čemu će komisija doneti svoju motivisanu
odluku. Takav kandidat, kao činovnik pripravne grupe 1. kategorije mora biti
odmah preveden u drugu kategoriju i dolazi na onaj stepen osnovne plate u
drugo; kategoriji, koji odgovara broju godina službe, kojemu se po zakonu o
činovnicima računaju za osnovnu platu.


Cl. 41.


U toku ispita vodi se zapisnik, u koji se imaju uvoditi svi važniji momenti,
koji su se u toku ispita dogodili, a naročito sva savetovanja i odluke komshje;
ove zapisnike potpisuje cela komisija sa delovodjom, a predsednik ih predaje
Ministru Šuma i Rudnika sa svojim zasebnim izveštajem.


U ovom izveštaju naročito će se istaći, ako koji od kandidata pokazuje i
ima naročitu spremu i naklonost za, izvesnu granu šumarskog gazdinstva.


Cl. 42.


Prijavljeni kandidati za polaganje ovog državnog ispita ako su državni
činovnici mogu dobiti radi ovoga kao i radi izrade domaćeg zadatka, — teze
i putovanja do Beograda i natrag najviše dva meseca.


Cl. 43.


Ispitna komisija zajedno sa delovodjom za ovaj specijalni svoj trud oko
ocena teza kandtdatskih i ispitivanja imaju prava i na specijalnu aagradu, koju
će im odrediti Ministar Šuma i Rudnika, na teret državnog budžeta a za putovanje
radi polaganja terenskog praktičnog ispita, ako je mjesto polaganja ispiti
dalje cd pet kilometara od Beograda, po specialno podnetim računima.


Cl. 44.


Kad ovaj Pravilnik stupi na snagu prestaju važiti svi drugi propisi, koji
su do sada važili u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca za polaganje državnog
stručnog ispita činovnika 1. kategorije za samostalno vodjenje šumskog ga-r
zdinstva i za ...... u više grupe ove kategorije po čl. 54. zak. o činovnicima kao
i sva druga rešenja i naredbe, koja su po predmetu polaganja: ovoga ispita doueta.


Do stupanja u život ovoga pravilnika ostaju u punoj važnosti za dalja
napredovanja po struci šumarskoj položeni državni ispiti kod nas ili na strani.
Docnije položeni ispiti u inostranstvu neće se priznavati, kao ni ispiti, koji nisu
položeni u smislu ovog Pravilnika.


Cl. 45.


Ovaj Pravilnik d obija svoju važnost, kada ga potpiše Ministar Šuma i Rudnika,
a stupa na snagu od dana obnarodovanja u službenim novinama.


23.
januara 1926. god. Ministar Šuma i Rudnika :
Beograd. Dr. N i k o 1 a N i k i ć v. r.


ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Politika i uprava


Pojedinačno se ocenjuju na terenskim praktičnim ispitima, u kome slučaju


svaki ispitivač daje ocenu iz svoje grupe predmeta, a rezultat ocena iz svojih


ispitnih grupa važi kao ocena kandidata iz terenskih ispita.


No za ocenu opšte sposobnosti kandidatove merodavne
su sve tri ocene


(sa usmenog, pismenog i terenskog ispita). Opštu ocenu
o sposobnosti odredjuju


članovi ispitne komisije većinom glasova, no u slučaju
ravne podele glasova


odlučuje predsednik.


Cl. 36.


Ocene koje ispitni članovi daju kandidatima na samim
ispitima su: »z a


d o v o 1 j a v a« ili »n e z a d o v o 1 j a v a«.


Opšta ocena o ukupnoj sposobnosti kandidata za administrativno-tehničku


službu u slučaju položenog ispita jeste: »jednoglasno sposoban« ili samo »spo


soban«. Samo u izuzetnim slučajevima, ako se koji kandidat naročito istakao


od osUalih svojim stručnim znanjem, može se uzeti i ocena »jednoglasno spo


soban sa odlikom«.


Cl. 37.


Kandidatima, koji su položili državni ispit izdaje se o tome diploma, u
koju se unosi ocena iz čl. 36. ovog pravilnika.


Cl. 38.


Tekst diplome je sledeći :


DIPLOMA.


Potpisata komisija ispita za administrativnu i tehničku državnu šumarsku
službu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ispitala je po propisima Pravilnika


o polaganju državnog ispita za administrativnu-tehničku šumarsku službu broj
. . . . (1926. god. . . G
rodjeno" u koji je kao redovni slušalac
u završio.
po nastavnom planu stručne šumarske nauke, pa .. našla — jednoglasno — da
je sposoban — sa odlikom — za administrativnu i tehničku državnu šumarsku
službu, i dalje unapredjenje u više grupe šumarskih činovnika 1. kategoriju.


U potvrdu
ovoga dajemo ovu DIPLOMU.
Predsednik
Delovodja : . Ispitne Komisije :


(2&.)


Članovi :


Cl. 39.


Kandidat, kojem bude saopštena komisijska odluka, da nije položio ovaj
ispit, može ga ponoviti samo jedan1 puta. Polaganje ovoga ispita u ničemu se ne
razlikuje od prvoga ispita samo će u odluku komisijsku biti označeno, kad će
kandidat ovaj ispit polagaiti i da li je potrebno da ponova podnosi opis prakse
uz svoju prijavu za ispit.
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Politika i uprava


2.
grupa :
Proučavanje vrednosti šuma;
O raznim vrstama priraštaja šuma i njihovo proraounjavanje;
Uredjenje šuma;
Geodezija sa premeravanjem — snimanjem šuma i izradom situacionih
karata — planova;
Izračunavanje mase drveta i šume u raznim oblicima;


3.
grupa :
Šumsko gradjevinarstvo, u koliko ne spada u višu inžinjersko-arhitektonsku
struku, kao: trasiranje i izgradnja šumskih puteva, točila,
koturača, šumskih željeznica; izrada drvenih mostova i ćuprija kao
i manjih betonskih prelaza i propusta itd.
Uredjenje divljih potoka — bujica sa betonskom ili suhom izgradnjom
pregrada kineta i dr.


4.
grupa:
Organizacija šumarske struke u državi;
Zakon o šumama sa pravilnicima i uredbama;
Zakon o lovu i ribolovu sa pravilnikom;
Zaon o, činovnicima i ostalim službenicima;
Ustav i administrativna podela Kraljevine S. H. S.
Najvažnije odredbe drugih zakona ukoliko se tiču šumarstva;
Poznavanje glavnih propisa i naredaba kao i administracija Ministarstva
Šuma i Rudnika.


Cl. 33.


Terenski i s p i t : po svršenom usmenom i pismenom ispitu ima se
obaviti i terenski praktični ispit kandidata, na jednom od uredjenih i napredni!:
šumskih gazdinstva, na kome bi kandidati imali mogućnosti da i praktično pokažu
svoje znanje bar iz najvažnijih šum. disciplina.


Na ovaj terenski ispit puštaju se samo oni kandidati, koji su predhodhe
ispite položili ili bi male popravke imali učiniti, o čemu donosi odluku
ispitne komisije.


Mesto i vreme polaganja ovoga terenskoga ispita predlaže predsednik
komisije i odobrava Ministar Šuma i Rudnika. Kako je polaganje ovoga vrlo


ažnoga ispita skopčano sa kraćim putovanjima u ekskurzije, Ministar Šuma
i Rudnika odredjivat će u tome cilju kandidatima i ievesue moguće (subvencije)
....... pomoći.
Cl. 34.
I na ovim terenskim praktičnim ispitima kao i na usmenom svaki član
Ispitivač ispituje kandidate iz svoje grupe predmeta, davajući im u isto vreme
i zadatke, koje svaki samostalni i bez ičije pomoći ima rešavatl.
I za ovaj ispit važi odredba poslednjega stava članai 29. ovog pravilnika.
PredsedHik komisije ima prava ispitivati iz sviju grupa ispitnih predmet*.


Cl. 35.
Prilikom polaganja državnoga stručnog ispita kandidata se ocenjuje komisijski
ili pojedinačno.
Komisijski se ocenjuju kandidati na usmenim ispitima;
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 46     <-- 46 -->        PDF

272
Politika i uprava


Cl. 28.


Ispitna komisija prilikom ocenjivanja prakse pojedinih kandidata sastavlja
iz njih 12 pitanja za pismeni ispit bez obzira na podelu i grupe predmeta, i
-predlaže ih Ministarstvu Šuma i Rudnika, koje će od njih izabrati četiri i svako
zasebno zapečaćeno dostaviti Predsedniku ispitne komisije.


Prcdsednik komisije otvara ova pitanja jedno po jedno pred ćelom komisijom
i kandidatima, rteposrednp pred sam početak ispita. Ako bi ovaj pismeni
ispit imao trajati dva dana. Ispitna komisija će odlučiti, koliko će se pitanja otvoriti
prvog dana. Odgovor na primljena pitanja jednog dana ima se istoga i
završiti.


Cl. 29.


Za sve vreme pismenoga ispita prisustvuje ovome i vodi nadzor (po jedan
član ispitivač na izmjenično, a njih odredjuje Predsednik.
Kandidatima je dozvoljeno, da se na pismenim ispitima mogu poslužiti
samo šumarskim kalendarom kao pomoćnim sredstvom.


Kandidati su dužni da primljena pitanja samostalno razredjuju bez ičije
pomoći; svaka nedozvoljena radnja od strane kandidata povlači isključenje od
daljega polaganja ispita za ovu godinu o čemu donosi odluku Ispftna Komisija u
punoj sednici.


Cl. 30.


Primljena pitanja za pismenu razradu kandidat može razradjivati po redu
slobodno, kako sam bude odredio, no čim bude sa razradom jednoga pitanja
gotov, ima rad predati Ispitnoj Komisiji i produžiti razradu drugoga pitanja itd.


Po isteku odredjenoga roka za pismene radnje ima kandidat svoj rad ma
i nedovršen predati. Kandidat, koji pre isteka ovoga vremena završi pismene
radove, mora po predaji ovih odmah napustiti ispitnu prostoriju.


Ako je kandidat pismenu radnju radio i u konceptu, dužan je i ovaj sa


ostalim zabeleškama vršenim na ispitu predati Ispitnoj Komisiji.


Cl. 31.


Usmeni ispit je javan i obavlja se kod Generalne Direkcije Šuma.


Red kojim će kandidat polagati ovaj ispit odredjuje se kockom, a ispitivanje
kandidata traje .´2 do 2 časa i za to se vreme ispituje pfo redu iz sviju
grupa odredjenih za ispit.


Dnevno može polagati ovaj ispit najmanje tri, a najviše četiri kandidata.


Cl. 32.
Usmeni ispit sastoji se iz četiri grupe predmeta, koliko ima i članova ispita
vača, i to:


1.
grupa:
Podizanje i gajenje šuma u vezi sa naukom o poznavanju tla: Pošumljavanja
goleti i živih peskova:
Šumska botanika;
Šumska zoologija;
Upotreba i iskorišćavanje šuma;
Nauka o čuvanju šuma;
Šumska industrija i trgovina;
Ribarstvo ;
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Politika i uprava


Odluke komisijske za ove se.dn.ioe saopštava sekretar svakome kandidatu
napose preko njegove pretpostavljene vlasti, označujući u isto vreme pobliže
mesto i vreme polaganja ispita.


Cl. 23.


Ako kandidat u zakazani dan ne bude prestavljen komisiji radi polaganja
spita, smatra se da je od ispita svojevoljno odustao za tu ispitnu godinu, o čemu
će ispitna komisija doneti u svome plenumu odluku i saopštit! je kandidatu Rr>
ko njegove pretpostavljene vlasti.


Čl. 24.


Ispit je javan i sastoji se iz četiri dela i to:


1. Teza — domaći rad većega
obima kao pismeni sastav;
2. Pismeni ispit;
3. Usmeni ispit; i
4.
Terenski ispit.
Cl. 25.
Ispitom rukovodi predsednik ispitne komisije; on ima prava ispdtlivati iz
sviju predmeta. Članovi ispitivači ispituju samo iz one grupe predmeta, koja
im je dodeljena prema čl. 9. ovog Pravilnika.


članovi ispitivači imaju svoja pitanja saobražavati fakultetskoj spremi
kandidata, koju je morao imati i obimu prakse koju je imao.


Cl. 26.


Teza je pismeni sastav širega obima, koji kandidat podnosi uz molbu za
polaganje ispita; ona je ili opis dotadanje prakse kandidatove za vreme službovanja
,ili kakav njegov mali stručni rad ili projekat.


Kao domaći rad iz prakse teza ima da obuhvati i obradi sve stručne poslove,
koje je kandidat vršio ili rukovodio za vreme njegovog službovanja; u
ovom pismenom sastavu će kandidat iznijeti sva svoja lična opažanja i kritiku.
Neposredni stručni starešina kandidatov ima na ovoj tezi staviti potvrdu, da li
ju je kandidat izradio samostalno, i da li opis rada i praksa odgovara stvarnosti.


Kandidat, koji se bude odlučio, da u vidu teze obradi kakav specijalan
stručni rad ili projekat, mora na tezi staviti svoju potvrdu, da je samostalno radio,
i navesti dela, kojima se je pri izradi služio.


Svoju tezu kandidat mora na ispitu u plenumu ispitne komisije uspešno
braniti.


Čl. 27.


Pismeni ispit ima se obaviti u toku jednoga dana i može trajati najduže
4 sata pre podne i četiri sata popodne. No ako iz budi kojih razloga bude nemoguće
obaviti ovaj ispit u toku jednoga dana, može ispit trajati najduže dva dana
pod istim gornjim uslovima. No ti ovom slučaju ne smiju se drugoga! dana
produžavati razr.adjivanja započetih radova, niti razradjivati prednodnog dana
dobivena pitanja. Predsednik Komisije ima se postarati blagovremeno, da od
Ministarstva Šuma i Rudnika ili dobije druga pitanja, ili sa dobivienim učini pcdelu
prema drugom stavu čl. 27. ovog pravilnika.
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Politika i uprava


Ako se ovakovi kandidati državni činovnici 1. kategorije ma koje grupe
ne podvrgnu ovome ispitu i ne polože ga u roku od dve gođitie, s njime se mora
odmafo postupiti kao i sa kandidatima iz čl. 15. i 16. ovih pravila, i oni će
biti ili penzionisani po molbi ako nai to imaju pravo, ili prevedeni u 2. kategoriju
i uvršćcni u status šumarsko-računarskih činovnika.


Cl. 19.


Da bi šumarski kandidat bio pušten na polaganje ispita mora se za ovo
pripraviti po odredbama ovog Pravilnika ´podnoseći molbu preko svoje neposredne
predpostavljene šumarske vlasti Gen. Direkciji Šuma za ispitnu komisiju.


Molbe se mogu podnositi u toku jedne godine najdalje od 15. decembra


t. g. za ispite, koji će se obaviti u maju nastupajuće godine.
Posle ovoga roka podnete molbe neće se uzimati u obzir za prvi naredni
državni ispit, već samo za idući drugi ispit, ako kandidatu za ovo nije istekao
rok od 4 godine po čl. 15. ovih pravila, ili nije nastupio slučaj iz člana 17. i 18.
ovih pravila.


Prijava mora biti taksirana po T. B. R. 9 pod b.


Cl. 20. —


Svaki kandidat uz svoju molbu, kojom traži dopuštenje za polaganje državnog
ispita; mora neizuzetno priložiti:
a) Svedodžbu o položenom ispitu zrelosti u originalu ili vlašću ovërenom.
prepisu.


b) Diplomu o potpuno savršenoj stručnoj šumarskoj spremi, na školanu
predvidjenima u tač. a čl. 13. ovih Pravila; i ovo mora biti u originalu ili vlašću
potvrdjenom prepisu.


v) Potvrdu predpostavljenu šumarske vlasti o provedeno] praktičnoj šumarskoj
službi, koju propisuje toč. b. čl. 13. ovih Pravila. Kandidati, koji su bili
U nedržavnoj šumarskoj školi, podneće ovu potvrdu potvrdjenu i overenu i od
strane državnog šumarskog stručnjaka nadzorne šumarske vlasti.


g) Kratak opis svoga života i rada;
d) Uverenje o vladanju izdano od političkih vlasti;
dj) Uverenje o podanstvu;
e) Opis dosadanje šumarske prakse u službi, odnosno stručan njegov rad,
opaske i projekti.
Cl. 21.


Odmah po isteku odrcdjenjoga roka za podnošenje molbe, prema odredbi
drugoga stava čl. 19. ovog pravilnika sekretar ispitne komisije slaće na proći tianje
i ocenu pojedinim članovima komisije stručne radove svakoga kandidata, koji
su predvidjeni u tač. e. 1. 20. ovog pravilnika.


Cl. 22.


Krajem meseca februara sastaje se ispitna komisija na pismeni poziv Predsednika
Komisije, pregleda primljene molbe i priloge u njima iz čl. 20. ovih
pravila i većinom glasova donosi odluku o svakom kandidatu napose, da li se
pušta na polaganje ispita ili ne, a o svem radu na ovoj sednici vodi sekretar
zapisnik, koji moraju svi članovi i sekretar potpisati.
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Politika i uprava 2o9


a) koji su kao redovni učenici položili ispit zrelosti u gimnaziji, resici
ili realnoj gimnaziji, kod nas ili na strani svršili šumarski fakultet, visoku šumarsku
školu ili šumarsku akademiju.


b) pored uslova u tačci pod a) kandidata mora da je po svršenoj školi bio
bar dve godine u praktičnoj Šumarskoi Državnoj službi ili u privatnoj školi ravnoj
državnoj prema obimu raznovrsnosti stručnih šumarskih radova. Ravnopravnost
ove prakse oeniće od slučaja do slučaja samo ispitna komisijai


Rok za polaganje ovoga ispita ne može ni u kom slučaju biti duži od tri
godine, (čl. 54. zak. o šumama.)


Cl. 14.


Da bi kandidat poslije dvogodišnje predhodne prakse u državnoj službi
stekao pravo na polaganje državnog ispita, mora da je ovo vreme proveo i bio
zaposlen i to: jednu godinu dana na aktivnim taksatorskim radovima i jednu godinu
dana u izvršnoj i privrednoj šumarskoj službi.


Cl. 15.


Kandidati, koji žele da u državnoj šumarskoj službi steknu stalnost i predju
iz pripravne grupe I. kategorije u pomoćne grupe i dalje, dužni su poslije
priznate dvogodišnje šumarske prakse pripraviti se za olaganje prvog narednog
ispita.


Ako kandidat iz opravdanih razloga ne bude pušten na polaganje ovog ispita,
ili ovaj ne položi sa povoljnom ocenom. može se još jednom prijaviti radi
polaganja za prvi naredni ispit (čl. 39. Pravil.)


Kandidat, koji za vreme od četiri godine od dana stupanja u službu ne položi
ovaj državni ispit, ne može za to vreme dobiti višu grupu od 9.. a pri isteku
i četvrte godine ako želi ostati i dalje u državnoj službi; mora1 biti preveden i
uvršten samo medju nestručne činovnike druge kategorije.


Cl. 16.


Kandidati, koji se prema članu 15. ovih pravila prevedu iz 1. kategorije u


2. kategoriju dolazi na onaj stepen osnovne plate u 2. kategoriji, koji odgovara
broju godina službe, kojemu se po zakonu o činovnicima računaju za osnovnu
platu. (čl. 67. zak. o činovnicima.)
Čl. 17.


Samo u opravdanim slučajevima može kandidait tražiti odlaganje roka za
polaganje stručnoga ispita, o čemu donosi rešenjc Ministarstvo Šuma i Rudnika
prema pribavljenom mišljenju Ispitne Komisije.


Cl. 18.


Svi državni aktivni šumarski činovnici sa propisanom spemom 1. kategorije,
koji su posle oslobodjenja stupili u državnu šumarsku službu prvi puta u
ina kojem kraju naše države, kao i oni, koji su bili u državnoj šumarskoj službi
u krajevima, gdje je ovaj državni ispit bio propisan, pa ga nisu još položili ili
su od istog bili oslobodjeni, imaju se najdalje u roku od godine dana, od dana
obnarodovanja ovih Pravila podvrći polaganju ovoga ispita prema propisima
ovih pravila, i samo na taj način mogu i dalje ostati u državnoj šumarskoj službi


1. kategorije i napredovati u više grupe.


ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 42     <-- 42 -->        PDF

268 Politika i uprava


Prilikom sastava komisije članovima ispitivačima odredjuje se jednovremeno
i zemjenici.
Ovako sastavljenoj komisiji odredjuje se i jedan šumarski stručnjak za
sekretara ispitne komisije radi vodjenja administrativnih poslova.


Cl. 7.


Izabrani članovi komisije imaju u roku od 15 dana po prijemu imenovanja
k znanju izjaviti pismeno Ministarstvu Šuma i Rudnika, da li se primatu izbora
ili ne, u kome slučaju imaju navesti razloge sa kojih se ne mogu primiti.


Cl. 8.


U slučaju ako je koji od članova komisije sprečen da na Ispit dodje, ima


o tomu blagovremeno izvestiti Predsednika komisije, koji će u tomu slučaju
pozvati zamenika, a ako bi i ovaj bio sprečen Predsednik će zamoliti Ministarstvo
Šuma i Rudnika da imenuje drugoga zamenika, u kome slučaju može predložiti
kandidata.
Cl. 9.


Kad se odredjena komisija konstituiše, ona onda izmedju svojih članova


bira ispitivače za pojedine grupe predmetai iz kojih će se ispit prema ovim pra


vilima polagati. Po izvršenoj podeli dužnost je svakog člana ispitivača da pri


premi iz svoje grupe predmeta pismene zadatke (teze), koje će kandidait na pis


menom ispitu razradjivati, da ove razradjene teze pregledaju i dla kandidate


. usmenim ispitima iz svoje grupe predmeta ispituju.


Cl. 10.


Državni stručni ispiti za činovnike pripravne grupe šumarske struke 1.
kategorije odredjuje se jedanput godišnje i to u maju mesecu. ´Dan i mesto
polaganja ispita odredjuje Predsednik komisije i izveStava o tom kandidate.


Cl. 11.


Sastav ispitne komisije, imena nastavnika za pojedine grupe predmeta,
kao i svi predmeti pojedinih grupa, dalje svaka promena u toku jedne godine
objavljivaće se kandidatima zainteresovanim licima preko Šumarskog Lista i
ova .. objava za svakog obavezna.


Cl. 12.


Ispitna komisija deluje samostalno i njena rešenja odnosno kandidata su


izvršna.


Sva rešenja Ispitne Komisije o ispitima objavljuju se svršenom ispitu u


Šumarskom Listu od strane Personalnog Odseka Generalne Direkcije Šuma,


koja se rešenja stavljaju na samoj prijavi kandidatovoj i po svršenom ispitu pre


daju personalnom odseku.


Ova rešenja potpisuju predsednik Komisije, svi članovi ispitivači i delo


vodja.


Cl. 13.


Polaganju državnog stručnog ispita ove kategorije mogu se pustiti ovi


kandidati:
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Politika i uprava 267


Cl. 2.


Na osnovi odredaba člana 54. zakona o činovnicima Ministfar Šuma i
Rudnika propisuje ovaj pravilnik o polaganju državnog i stručnog ispita, koji
važi za činovnike šumarske struke I. kategorije, njime se ujedno uredjuje način
obaveznog polaganja ovog ispita.


Cl. 3.


Svaki činovnik šumarske struke u pripravnoj grupi I. kategorije dužan je,
da se podvrgne polaganju državnog stručnog ispita za tehničku i administrativnu
državnu šumarsku službu kako iz stručnih šumarskih predmeta, tako i iz
poznavanja svih zakona, uredaba, propisa i pravila po struci šumarskoj i onih,
koji su u tesnoj vezi sa ovim. Bez povoljno položenog ovakovog ispita: ne može
činovnik zadobiti stalnost niti preći u narednu pomoćnu grupu svoje kategorije
(čl. 53. zak. o činovnicima.)


Cl. 4.


Činovnici šumarske struke mogu biti oslobodjeni od polaganja ovog državnog
stručnog ispita samo u ovim izuzetnim slučajevima.


1. Kad se u slučaju velike službene potrebe primi u državnu službu lice,
koje se naročito istaklo svojim dotadanjim priznatim stručnim radom (čl. 17. zak.
o činovnicima). No u ovakovim slučajevima Ministar Suma i Rudnika može primiti
u državnu službu činovnika i dati mu odmah stalnost samo po povoljnom
mišljenju Stručnog Saveta.
2. Stalnost mogu dobiti i osloboditi se polaganja državnoga ispita i oni
činovnici — strani podanici, koje bi Ministar Šuma i Rudnika primio u državnu
službu po odluci Ministarskog Saveta i po odobrenju Državnog Salveta a prema
posljednjem stavu čl. 2. Zakona o činovnicima no i u ovom slučaju samo po povoljnom
mišljenju Stručnog Saveta.
3. Oslobadjaju se polaganja ovog državnog ispita i ističu stalnost te mogu
napredovati u više grupe I. kategorije i oni činovnici, koji su diplomirali prije
oslobodjenja i bili . službi u pokrajinama, u kojima nije bilo ni propiisato polaganje
ovoga ispita.
4. U pokrajinama gdje je polaganje ovoga ispita bilo obavezno, oslob;>
djavaju se polaganja državnog ispita oni činovnici, koji su diplomirali pre oslobodjenja,
pa su prije nego što su stekli pravo na polaganje ovog ispita pozvati
na vojnu dužnost, i na istoj ostali najmanje jednu godinu dana.
Cl. 5.


Državni stručni ispit za činovnike I. kategorije polaže se u Beogradu kod
Generalne Direkcije Šuma pred Komisijom koju odredjuje Ministar Šuma i Rudnika
pismenom svojom odlukom sa mandatom od tri godine.


Cl. 6.


Komisija za polaganje državnog ispita sastoji se iz pet članova i to: Predsjednika
i četiri člana ispitivača.


Predsjednik komisije je Generalni Direktor Šuma ili njegov zamjenik
pri Generalnoj Direkciji Šuma. Članovi ispitivači biraju se prema grupama predmeta
iz kojih se ispit polaže izmedju viših činovnika glavnih grupa I. kategorije
Generalne: Direkcije Šuma sa fakultetskom spremom.
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Politika i uprava


AKO ce ... ....., .. je ........ ...... ...... na ............ .. ..1
............ """..... ....... .... ........., .. ne ..... .... ........
.... ...... .. ... .... ........ (... ........ ........... .... ce ....
..... ...........), .... ce .... ... .......... ......... ............... y
.......... .... ce .... ........... ...... y .... ......
..... ...... ........, .. .... .. ......... one rpa.............
........ ...... ...... ........., ....
...... . ..... . A .. je ... ... ........, ... ... .. ....... .........,
je .. je .. ..... ..... ....... ......... ........... ....... ...... ..., ...
...... ............, .. y ... .......... ..... ...... ......... .... ce
.... .. .......... ........, ... . y ........ ....... ... ...., .... ce
.... .. .... ......... A ........ ... ......, .. ce .. ........ .........
y ............ . <;........... ...........


... ce .... y ... ........, ........ . ....... ......... ... .....
........ ........, ... .. ........ .... ..... . ...... y ....... .....
.......... ....., .. ....... ...... ..... ....... ........... . ........
......... ... .. .... ......... . ....... — ...... .... ....... ..
......... ..... ..... .... ........ .. .... y ..........., .... ........
.... y .... ........ ........, ... je ...... ........ .... ...........,
.... ....... .... y .... ........ . ........ ........ a ........ ... ....
..... ....... — .........., .......... . ...... ......... ........ ........
........ ...... .... . ..... ........ .. . .... . ..... .
..... , .... ce ........ y ...... ..... .......... .. ..... ..... ..........,
.........., ......, ....... . .. .. ... .. ......... ........ . ..........
. . . a . . a .. . a . y . . . . . ... .. . a, .... ce ... ........ ........
........, ......... .. ........ .. ........ . .... .......... ..
..... ....... ........................... . .........
...... . ... .. ...... ...... .... ..... ...... .... ... .. ..... ..
.. ...... ........... ........ ....... y ............. ...., .........
........ .... ..... . ....... ....... ........


.... ..... ...... no ......... ..... .... „........... y . ..
a . .. ..", ... .. ......... . ....... ...... no ........... ....... ......
je .... „........... y ....", .... ce ........ .... ...... . ... ......
...... ........ ...... .. .... ... .... ......... ... .... ...........
A ..... .... .. ... ..........


PRAVILNIK


. polaganju državnog i stručnog ispita za šumarsku tehničku i admirns^trativnu
službu šumarskih činovnika1 I. kategorije.


Cl. 1.


Svaki činovnik šumarske struke stupajući prvi put u državnu službu ulazi
,po pravilu u najnižu grupu I. kategorije, i nemože: dalje napredovati, t. j . preći iz
pripravne 9. grupe I. kategorije u neposredno višu pomoćnu grupu, dok ne postane
stalan, dotle, dok ne položi državni stručni ispit prema 61. 53. i 54. zakona


o činovnicima i odredbama ovoga pravilnika.