DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 34     <-- 34 -->        PDF

260 Nastava i nauka


1 Nauka i nastava i


1 1


GUNNAR SCHOTTE


(1874.—1926.)-


OcTgospodina F. A m i n o f f a, generalnog direktora švedskog šumarstva, pri


mili smo njegovu publikaciju, koja je izašla ovih dana a posvećena je nedavno pre


minulom odličnom radniku na polju švedskoga šumarstva. Gunnar Schotte-u.


Povodom smrti Gunnar Schotte-a sva je evropska šumarska štampa pisala o nje


govom svestranom radu. Sva je evropska šumarska javnost uzela učešća u toj


žalosti, koja je smrću Schotte-ovom zadesila ne samo Švedsku već i šumarstvo


čitave Evrope.


Cijeneći zasluge pokojnika za šumarstvo uopće a za šumarsku nauku na


pose, mi se ovim pridružujemo tim sažalnicama.


Zasluga Gunnar Schotte-a leži u tome, što je on švedski institut za šumarska
istraživanja ne samo obogatio ličnim naučnim radom već ga je podigao
na visinu svjetskoga glasa. On je vršio vauredno jak upliv na čitavo šumarstvo
Švedske. Njegovi literarni radovi obilni su te se bave pitanjima i biološkim i uzgojnim.
(Upliv provenijencije sjemena, metode istraživanja klijavosti, geografsko
rasprostranjenje vrsti drveća, organizatorni rad instituta itd.).


Neka je svijetla uspomena Gunnar Schotte-a kao šumara i van granica
njegove otadžbine.


Ugrenović.


Šumarski Kongres u Rimu (od 29. IV — 5. V. 1926.). Da bi se oni, koji
kane učestvovati na tom kongresu, mogli orijentirati o pojedinostima, donosimo
najvažnije dispozicije.


Tko je prama našoj uputi u februarskom broju (str. 133.) podnio propisnu
prijavu i uplato propisani prinos, primit će od Medjunarodnog Instituta za Poljoprivredu
(Institut International D´ Agriculture) ova dokumenta :


a) Pristupnicu (carte d´ identité).


b) Dokumenat na osnovu koga će imati pravo propusta od 30% na talijanskim
željeznicama.


c) Prijavnicu, na osnovu koje će mu se rezervisati mjesta u hotelima u
Rimu i Milanu.


Dokumenta za put poslužit će za ove smjerove:


1. Od talijanske granice do Rima i natrag ili do Milana (Dokument je
označen oznakom A. R.)
2. Od Milana do Rima (dokumenat nije posebno signiran).
3. Kad se traži karta na stanici, potrebno je da se pored redovnih dokumenata
i putnih dokumenata predoči još i pristupnica, da bi se kongresista legitimirao.
Prijavnice za rezervisanje mjesta u hotelu treba predložiti što
brže. Naravno samo u onom slučaju, ako se kongresista želi poslužiti pogodno
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 35     <-- 35 -->        PDF

261 Nastava i nauka


stima, što ih uprava kongresa daje. Donosimo ovdje približnu visinu cijene u
hotelima. Ove cijene nisu obavezne.


Milano : Rim
Soba sa jednim ležajem 30 20 10 Lira 35 30 12 Lira
sa dva ležaja ... . 60 45 20 „ 70 50 25 „
# Zajutrak 6 6 5 „ 7 6 4 „
´ Ručak, večeraPurboar
25 20
10%
15 „

35 30
IO1-/«
18 „
Porezi i takse ... . 8% 4% 4% „ 8%


Cijene u luksusnim hotelima veće su do onih u najvišem stavu za dva do
dva i po puta.


Troša k željeznic e (brzi voz, cijela karta) iznosi otprilike:


Zagreb-Trst-Milano-Rim I. kl. 1500Din, II. kl. 1000 Din, III. kl. 600 Din.


Zagreb-Trst-Firenze-Rim I. kl. 1000 Din, II. kl. 750 Din, III. kl. 450 Din.


(Na talijanskoj teritoriji popust 30%. — Popust vrijedi od 1. aprila do


15. maja!).
Institut, koji aranžira kongres, moli da se najmanje 15 dana prijavi dan i
sat dolaska u Milan i u Rim (prirodno je da prijave za Milan, treba poslat
samo onda, ako se putuje preko Milana). Sve informacije, koje se odnose na
konačišta, mogu kongresisti dobiti u Milanu u Birou E. N. I. T. na centralnoj
stanici u Milanu, a u Rimu u Birou za informacije E. N. I. T. na stanici Termini.


Kongresiste, koji žele učestvovati u kolektivnom posjetu šflmarske izložbe
u Milanu, koji će se održati 27. aprila 1926. god. poslije podne, moći će, kad
stignu u Milan u sekretarijatu Sajma (Fiera Campionaria Via degli Amedei, 8) dići
pozivnice za banket, ulaznice za izložbu i dobiti sve druge potrebne upute. Banket
je odredjen za 27. aprila u 13 sati. Lokalitet bit će naknadno označen.


U programu je za sad ekskurzija u Apenine odnosno u šume Valombroze,
kao i posjeta visoke šumarske škole u Firenci. Gotovo je sigurno, da će na toj
ekskurziji i posjeti kongresisti biti gosti talijanske šumarske uprave.


„Lesnickâ prace". Čislo 2. — 1926. —Štorkan Jar., Dr. : Červci
(Coccidae) v lesdini hospodâfstvi. (Coccidae u šumskom gospodarstvu). —
Melichar J.: Mykorrhiza. — Frič J.: Nëkteré pfedpoklady lesni hospodafskć
reformy. (Neke pretpostavke za reformu šumskog gospodarstva),
(nastavak).


„Revue des Eaux et Forets." Février 1926. — La Sylviculture dans les
Pays — Bas et dans les colonies néerlandaises (2 e et 3 e parties), par de Koning.
(Gajenje šuma u Holandiji i njenim kolonijama, — nastavak i svršetak). — Les
ventes des coupes de bois en 1925., par G. Géneau (Prodaja sječina 1925). —
Les assurances sociales et le service forestier en Alsace - et - Lorraine, par Badré
(Socijalno osiguranje i šumarska služba u Ajzas-u i Loren-u). — Rouge et chute
des aiguilles de pin sylvestre, par Dufrénoy (Rdja i opadanje iglica kod običnoga
bora). — Les forets particulieres ou communales et le remploi des dommages de
guerre, par M. Verneaux (Privatne i komunalne šume i naknada ratne štete).


„V Alpe" Febbraio 1926. — F. C. Pallazzo : L´ avvenire della Sila (Budućuost
šumar, lista). Sitni članci i ostale šumarske vijeeti.
3