DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 4. „Šumarski List" Godina 50


Ing. Oskar Agić [Vinkovci]:


Autonomija ili podržavljenje Imovnih Općina.*


Potaknut člankom mojega druga šumarskog nadsavjetnika Jovana
Matica pod gornjim naslovom i općim pozivom uredništva šumarskog lista,
otisnutog u broju 1. godine 1926., rad sam da se još jedared vratim
pitanju Brodske Imovne Općine, u čijoj sam šumarskoj službi proveo svoj
vijek.


U svom pomenutom članku vrlo poštovani pisac napominje da su danas
već Krajiške Imovne Općine izgubile pravo bitisanja i to s dva razloga:
sa nacionalnog i narodno gospodarskog.


Pisac ističe da demokratsko ustrojstvo države ne podnosi dvojako
pravo državljana, jer se s tim ustrojstvom kosi opstanak povlaštenih i nepovlaštenih
državljana. Po njegovom bi mišljenju za žitelj e ze mljoradnik
e moralo odsele postojati jednako pravo na šumske užitke.
Svoje izlaganje potvrdjuje činjenicom, što su danas neovlašteni žitelji
zemljoradnici t. j . dojakošnji nepravoužitnici jednako doprinijeli svojim
žrtvama u krvi sve svoje sile za ostvarenje ujedinjenja i oslobodjenja
Srba, Hrvata i Slovenaca.


Ova je zamisao doista plemenita i pravedna. Tek moram istaknuti,
da je piščev predlog nepotpun. Po njemu se podržava i nadalje nejednakost
državljana dok on isključuje obrtnike, industrijalce i sve intelektualce
od šumskih užitaka i tako ostavlja velik broj zaslužnih državljana u redu
nepovlaštenih.


Ako Je baš ujedinjenje i oslobodjenje razlogom izravnavanja u
pogledu šumskih užitaka svih zemljoradnika, onda jamačno ima inteligencija
još većih zasluga za sretnu provedbu ujedinjenja i oslobodjenja.
Misao ovoga čina rodila se u glavama inteligencije, ona je svoje ideale
živom riječju i žrtvama ucijepila u duše našega troimenoga naroda, ona
je za tu svoju ideju trpila mučeničke muke i svojom krvi natopila bojna
polja. Pa ipak uprkos svega toga ona je kod razdiobe šumskih užitaka
potisnuta posve u pozadinu.


* Ostavljamo naslov članku onakav, kako ga je napisao autor, i ako znamo
da on tačno ne označuje ono, što je pisac mislio reći. Pisac raspravlja o pitanju,
da li zadržati današnju posjedovnu formu Imovnih Općina ili ih podržaviti. Autonomija
je samo jedna čest ovih funkcija, koje izviru iz prava vlasnosti, a odnosi
se na upravljanje i gospodarenje.
1
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Autonomija ili podržavljenje Imovnih Općina


Po narodnoj našoj poslovici: »Jednaka braća, jednake kape« tražila
bi pravičnost, da se svi državljani izjednače i u svojim dužnostima i u
svojim pravima. Dakle da budu odsele svi jednako privilegovani u šum.
skim užitcima, ako se promjeni dojakošnji poredak u uživanju šumskih
prava.


No kod pretresanja pitanja preinake opstanka Krajiških Imovnih Općina
nameće se pitanje, da li je sa pravnog gledišta preinaka uopće dopustiva.
Ako se uvaži postanak Krajiških Imovnih Općina evolucijom u
vremenu, dolazi se do jasnog zaključka da je preinaka opstanka Imovnih
Općina danas barem prostom uredbom egzekutivne vlasti pravno nemoguća.


Današnji pravoužitnici bili su još prije uredjenja vojne krajine, dakle
prije godine 1702. posjednici svih šuma svojeg okoliša, te namirivali nesmetano
sve svoje potrebe na šumskim užitcima iz šuma svojega područja.
Tek nakon više od jednog vijeka iza uredjenja vojne krajine zbijena su
prava šumskih užitaka Krajišnika u zakonske okvire temeljnim krajiškim
zakonima od godine 1807. i od 7. V. 1850., te od 3. II. 1860. i tako postali
ti užitci šumskim služnostima, koje su spomenuti zakoni krajišnicima
za vječita vremena zajamčili.


Ove su šumske služnosti zakonom od 8. VI. 1871. otkupljene tako, d."
su krajiškim pravoužitnicima, te mjesnim školskim i crkvenim općinama
krajiškog područja u vlasništvo predane u jednom dijelu krajiške šume.
Ovaj je olkup proveden na osnovu § 8. i 0. zakona o otkupu šumskih
služnosti od S. VI 1871. u obliku dobrovoljne nagodbe izmedju drživne
vlasti i opunomoćenika krajišnika i Krajiških Općina i tek kad su opunomoćenici
krajišnika i općina nagodbu prihvatili pravno su imovne općine
nastale.


Ovim su pravnim činom t. j . nagodbom postali pravoužitnici i Krajiške
Imovne Općine vlasnicima svih onih šuma i šumskoga zemljišta, koje
su s naslova otkupa šumskih služnosti njima dane. Ovo vlasništvo pravoužitnika,
te mjesnih i crkvenih i školskih općina, ukratko Imovnih Općina,
na njima izlučene šume uknjiženo je kao takovo u javnim gruntovnim
knjigama, te je ono prema postojećim zakonima i državnom Ustavu nepovredivo.
Čim bi se u tim imovno-općinskim šumama podijelilo ma kakovo
pravo užitaka drugim fizičkim ili juridičkim osobama, koje nisu prigodom
sklapanja nagodbe bile pravno ovlaštene na šumske užitke, pogazio
bi se postojeći zakon i grubo povredilo samo pravo vlasništva.


Pošto je nepovredivost vlasništva jedna od stožernih tačaka našega
Ustava, to se nikako niti pomisliti ne može, da se krnji pravo vlasništva
pravoužitnika Krajiških Imovnih Općina putem same egzekutive. Kako
EU zakoni o otkupu i unutarnjem ustrojstvu Krajiških Imovnih Općina ..
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Autonomija ili-podržavljenje Imovnih Općina 231


autonomnoj podlozi bili prigodom sklapanja dobrovoljne nagodbe o
otkupu šumskih služnosti uz sam šumski posjed integralni dio predmeta
nagodbe, to se po mojem mišljenju i u sadržaju tih zakona danas ne bi
ništa smjelo jednostrano mijenjati, već je i u tom poslu neophodno nužna
privola samih pravoužitnika.


Dosljedno ovom izlaganju s pravnog je stanovišta jedino opravdana
autonomija Krajiških Imovnih Općina u okviru postojećih zakona. Ova
bi se mogla preinačiti samo u skladu sa zaključcima nosioca dojakošnje
autonomije Krajiških Imovnih Općina t. j . zastupstva Imovnih Općina.


Pravoužitnici Krajiških Imovnih Općina imadu dakle i nadalje ostati
povlašteni vlasnici krajiških šuma svoje Imovne Općine dok hoće takovi
biti, ma da druga njihova braća neće imati iz krajiških šuma užitke, jer
prvi posjeduju zakonom zajamčeno i nagodbom uglavljeno pravo vlasništva
na za njih izlučene krajiške šume.


Summum ius summa saepe iniuria (najveće pravo često je najveća nepravda),
prastaro je pravilo, koje se evo i kod pravoužitničkih šumskih
užitaka obistinjuje.


No nije ovo nerazmjerje u pravima tek samo na šumske užitke ograničeno.
I na drugim je područjima isto tako. Tako n. pr. ima zemljoradnika,
koji su vlasnici većeg zemljišnog posjeda nego što ga trebaju za svoje
uzdržavanje, a drugi zemljoradnici ne posjeduju vlastitog zemljišta ni
toliko, da se oskudno prehrane. Pa ipak se još nitko nije našao tko bi zagovarao
jednaku podjelu zemljišnog posjeda medju sve državljane, već se
svatko mora — u koliko se vlastitim trudom, umijećem i znanjem ne bi
dovinuo do boljih prilika -- prilagoditi prilikama, u kojima se je rodio,
da se poredak ljudskoga društva ne poremeti.


Drugi je razlog, kojim se niječe daljnje pravo opstanka krajiškim Imovnim
Općinama narodno gospodarske naravi, jer se veli da nije nikako
opravdano da šuma stoji na prvorazrednom gospodarskom zemljištu,
koje bi se u poljskoj težadbi mnogo korisnije i unosnije moglo upotrebiti.
Dopuštam, da kod Petrovaradinske Imovne Općine, a možda pojedinačno
i kod drugih Imovnih Općina nekoji šumski predjeli zapremaju
gospodarska zemljišta bolje vrsti. No općenito leže šume Krajiških Imovnih
Općina na apsolutno šumskom tlu, ma da se ovo i prostire u nizinama.
Tako ima Brodska Imovna Općina nešto preko 56.000 jutara hrastovih
šuma u posavskoj nizini, pa od sveg tog zemljišta tek je neznatni
dio na trajno relativno gospodarskom tlu. Ove šume redovito topi u istočnom
dijelu zalazna voda rijeke Save, a u zapadnome dijelu inundaciona
voda potoka sa Psunja i Diljgore, te ih povremeno pretvara u nepregledno
more. Takovo tlo nije za poljsku težadbu podesno a niti će se u
dogledno vrijeme melioracijama moći popraviti.
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 6     <-- 6 -->        PDF

232 Autonomija ili podržavljenje´Imovnih Općina


Ovaj dakle nacionalno ekonomski razlog gotovo iščezava, jer i
Krajiške Imovne Općine imaju svoje šume na pretežno apsolutno šumskom
tlu. Taj se narodno gospodarski razlog raspe mahom u ništavilo, kad
se uvaže neprocjenjive koristi, što ih šumski sporedni užitci, paša i žirovina,
pružaju i pružat će još punom pregršti i u doglednoj budućnosti
našem rataru. Od kakve je koristi zemljoradniku oko Vinkovaca ispaša njegovog
blaga u šumama na apsolutnom šumskom zemljištu Psunja, Papuka,
Velebita i Kapele, kad ih radi velike udaljenosti svojom stokom doseći
ne može.


Pak i sam Vidovdanski Ustav uvidjajući neizmjernu važnost paše i
žirovine za kućanstvo zemljoradnika u članu 41. odredjuje, da svaki zemljoradnik
treba da dobije potrebitu šumu za ispašu svoje stoke, — razumije
se dakako stoci na dohvatu.


Tek je pašom i žiro vinom moguće našem rataru uzdržavati svoje gospodarstvo
danas i snašati svoje terete. Baš ovim šumskim užicima šuma
u velike blagotvorno utječe na blagostanje seljačkog žiteljstva i time vanredno
podiže u narodno-gospodarskom pogledu narodno bogatstvo. Baš
ti sporedni užici najjače opravdavaju opstanak šuma i na relativno šumskom
tlu.


Koliko vrijedi za naš seljački narod ono malo šumovitih ostrva u području
Brodske Imovne Općine, što leže na povišem, recimo prvorazrednom
gospodarskom tlu, kad poplava prelije sve šume, njive i livade niskog
položaja, može ocijeniti samo onaj misaoni čovjek, koji je vidio za vrijeme
takove nevolje silnu marvu, što se na ovim nepoplavljenim šumicama
sjatila da iz vode iznese tek živu glavu. Ovakve šumice spašavaju za vrijeme
poplave nebrojeno narodno blago te ovime u nacionalno-ekonom
skom pogledu donose kud i kamo veću korist, nego što bi se poljskom
težatbom ovih krajeva postići dalo.


Poznato mi je i to, da se uz šume Brodske Imovne Općine prostiru
nepregledni općinski pašnjaci, koji su obrasli tek bujnom travom, a više
leže nego okolne šume, pa opet niko nije još plugom zašao u te pašnjake
ma da i oni čine prvoklasno gospodarsko zemljište i ma da njihova poljska
kultura ne traži nikakovo predhodno krčenje.


Na osnovu izloženih činjenica vidi se, kako je skroz neopravdan i
spomenuti narodno-gospodarski razlog pretvorbe tla, s kojeg bi trebale
Krajiške Imovne Općine prestati bitisati.


Spominje se da bi prestankom Krajiških Imovnih Općina imala država
preuzeti sve šume te iz njih potrajno podmirivati potrebe na šumskim
užicima svih svojih gradjana, koji se bave proizvodnjom zemaljskih produkata.
I ova je misao lijepo zamišljena, ali je uz današnje još prilike tehnički
— rekao bi — skoro neprovediva. Kapacitet naših prometila preslab
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Autonomija iii podržavl .... imovnih Općina


je da privaža potrebito drvo za podmirbu zemljoradnika sa apsolutno
šumskog tla u krajeve nizinske i onake brdske, u kojima danas već sječivih
šuma nema.


Tu je još i druga poteškoća a to su sami troškovi privoza. Ako nestane
šume u nizinama na relativnom tlu, moraće se ovamo iz dalekih
krajeva drvo privažati i to jamačno na trošak samog trošioca, a ti će troškovi,
bojim se, biti toliki, da će malog zemljoradnika prisiliti da se oduči
od uporabe drva. Moju ovdje nabačenu misao potvrdjujem iskustvom
stečenim u kućanstvu Brodske Imovne Općine. Ona privaža ogrijevno
drvo za pokriće potreba svojih pravoužitnika iz prikupljenih vlastitih šuma
sa Dilj-gore u posavsku nizinu na daljinu od 60—150 km. te imade
silnih poteškoća da tajogrijev priveze, a troškovi režije toliki su, da se
pravoužitnici ustručavaju gorivo preuzeti uz naknadu tih režijskih troškova.
A koliki bi tek troškovi bili da se drvo u Srem privaža iz planinskih
šuma Bosne, Zagorja i Like.


Tu još gotovo najodlučnije ulazi u račun vrijeme, u koje se drva žiteijstvu
doznačuju, te bih se usudio posumnjati, da će se kod općeg snabdjevanja
drvom zbog ogromnih masa rijetko kada poklapati čas predaje
drva sa časom potrebe drva.


Uočiv sve dojako nabrojene razloge biti će najprobitačnije i najpravednije
i za bivše krajišnike i za samu državu da se na današnjem autonomnom
ustrojstvu Krajiških Imovnih Općina u bitnosti ništa ne mijenja.
Smrću Krajiških Imovnih Općina preuzela bi državna vlast na sebe samo
ogromnu brigu i obaveze, te okrnjila i sam dosadašnji prihod državnog
fiskusa iz državnih šuma krajiškog područja.


Čuju se doduše glasovi, da su Krajiške Imovne Općine kao nedonošče
pokadšto malo shodnim postupkom i krivim liječenjem obnemogle
i izmoždene tako, da im je već teško sastaviti kraj sa krajem t. j . prihodom
na drvu pokriti rashod na drvu. Ali ovake glasine ne mogu danas nikako
opravdati negiranje pravne podloge za dalnji opstanak autonomnih Krajičških
Imovnih Općina.


Poteškoće u ravnovjesju izmedju prihoda i rashoda postoje doista,
no one su vjerojatno matematička posljedica geneze Krajiških Imovnih
Općina.


Kako i moj vrlo poštovani drug šumarski nadsavjetnik Matić u svojem
opširnom članku priznaje — što i ja potpisujem, — roditelji su i nastavnici
Krajiških Imovnih Općina t. j . zakoni i napuci potpuno još zdravi
i dobri. Dakle predleži mogućnost, da će Krajiške Imovne Općine preboljeti
časovite krize, te uz razumno i štedljivo gospodarenje, poštenom
ljubavi za svoje šume i dovinuti se boljih prilika vlastitom snagom.
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Autonomija ili podržavljenje Imovnih Općina


Ovdje sam nabacio, da je vjerojatnim uzrokom poteškoća Krajiških
Imovnih Općina sama geneza, jer se je kod njihovog poroda postupalo
nekom hitnjom.


Kod provedbe otkupa šumskih služnosti Krajišnika nisu svi užici
zbrojeni te tada krajišnicima i krajiškim općinama u vlasništvo predane
šume u onakoj površini da bi mogle trajno podmirivati sve potrebe ovlaštenika,
već je dioba izmedju države i Krajišnika provedena u novčanoj
vrijednosti, tako da su šume u polovici te vrijednosti pripale državi a druga
polovica Imovnim Općinama. Ovim se je ključem doista dala hitno provesti
inventura i dioba šuma, no bojim se, da je taj način za pravoužitnike bio
neshodan.


Krajišnici ovih krajeva uštinuti su prigodom diobe i time; što su
drvne zalihe na površini od 30.000 jutara koje su pripale Investicionalnoj
Zakladi, obaška izlučene iz sklopa krajiških šuma, te nisu sadržane u segregacionom
operatu.


Kod samog ustanovljenja novčane vrijednosti šuma Krajiškog područja
prošli su Krajišnici i u tom zlo, što su za njih izlučene šume, koje
su radi blizina sela i gradova stavljene u viši razred šumske vrijednosti,
nego kompleksi državi pripaliti šuma, koji su udaljeniji od nastanjenih
mjesta.


Kod takve klasifikacije pušteno je s vida a na uštrb Krajišnika još i to,
da je nadzor i čuvanje šuma u bizini sela a k tome još raštrkanih u omanjim
predjelima kud i kamo skuplji, te da baš ovi zamašni troškovi čuvanja
samu vrijednost šume za kućanstvo imovne općine znatno umanjuju.


Ovo moje mišljenje utvrdjuje činjenica, što su se pravoužitničke
ogrijevne pripadnosti od postanja Brodske Imovne Općine do danas već
u više mahova morale snizivati pak i sad opet predstoji primjena §-a 17,
naputka A) zakona od 11. VII. 1881. i stim skopčano umanjenje kompetencija
a to ne s razloga što bi se broj ovlaštenih selišta umnožao već što
potrajni prihod na drvu iz vlastitih šuma ne dotječe za pokriće užitnim katastrom
zajamčenih ogrijevnih pripadnosti.


Dosljedno ovome leži, čini mi se, začetak latentne bolesti Krajiške
Imovne Općine u ključ i, po kojem je svojedobno izveden otkup šumskih
služnosti krajišnika.


Izlišno je doduše danas o tom jadikovati, jer je otkup krajiških služnosti
u obliku dobrovoljne nagodbe već prije pola vijeka proveden, te je
sada za oba kontrahenta nastala zakonska dosjelost.


Državna bi vlast sada mogla iz vlastite pobude u provedbi čl. 41
Vidovdanskog Ustava u pomoć priteći Krajškim Imovnim Općinama, te
ublažiti po njih štetne posljedice danajskog dara. kojim je „carskamilost"
ŠUMARSKI LIST 4/1926 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Autonomija ili podržavljenje Imovnih Općina


svojim reskriptom od 8. VI. 1871. nadarila svoje mile graničare, te revizijom
segregacije nadopuniti šumski posjed Krajiških Imovnih Općina
utoliko, da će svim pravoužitnicima za vječita vremena potrajno biti osigurani
pozitivnim postojećim zakonima zajamčeni užici.


„Autonomie ou acquisition par . État".


L´auteur traite la question: autonomie ou acquisition par l´État des Communautés
des bienfonds sur le territoire des anciens confins militaires.


Rédaction.