DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Izenačenje lovskih predpieoir


in oblastih dotičnih krajev dani pogoji, ki bi omogočih podlago, da
preidejo tuđi tam do zakupnega sistema.


Začetkom leta 1925 se je pričelo ministrstvo za šume in rudnike
ponovno baviti s predmetom jn kabinet minist rstva je nekoliko preuredi!
in glede na razmere predelal osnutek, ki je bil došel svojčas iz Slovenije.
Želei je oživotvoriti akcijo radi izenačenja lovskili predpisov p -sebno
v svrho vnapredenja lovstva v krajih, kjer je isto skoro propadlo.


. V to svrho je bilo treba omogočiti, da se prizadet´ krogi se/:ianijo
z.okvirnim osnutkom. Treba je bilo sestaviti primerno obrazloženje,
poleg tega pa tuđi pokazati vzorec, ki naj pove, kako si je predstavljati
detaljne lovske zakone, to je: »Oblastne uredbe« ter pravilnike in v olaj


-.... poslovanja upravnim uradom (sreskim poglavarje/r;) potiebne
obtazce, kakor so na primer: Pravilnik za dražbo ebimskega lova in za
zakupne pogodbe z obrazci za razglas in za zapisnik o dražbi lova, za
zakupne pogodbe za lovske osredke; pravilnik glede tarife za uradne
stroške razsodišč in za povračilo škode po lovu in po divjačiin z obrazci
za zapisnik razsodišča, zapisnik za razprave in razsodbo, za odpra....
razsodbe itd; — praviinik glede katastra lovišc z obrazci za kat ister
občinskih, samosvojih loviše, ter razni statistični ubr.-´Zti, itd., itd.
Skratka, treba je bilo pribavit, substrat za uvedbo akcije, ki ie oila zamišljena
tako, da minstrstvo raspošlje posame´irm lovskim udruženjem
ali društvom najprej okvirni osnutek in obrazloženje v izjavo ter
štavljenje izmenjevalnih ali dopolnilnih predologov. Nato bi se bil v centrali
skušal urediti osnutek, ki bi po možnosti uposteva! glavne, po lovskih
društvih doprinešene, posebno pa soglašajoče nredioge.


Po tem, konkretizovanem osnutku bi se že lahko v e*rttrali sami
primerno preuredili detalji, t. j . uzorci za oblastne uredbe, pravilnike in
drugo, nato pa bi se tuđi vse to poslalo lovskim udruženjem, da izrazijo
svoje mnenje tuđi glede ten, detajlnih predpisov.


Na ta način bi se izoblikoval operat, ki bi se mogel končno predložiti
parlamentu.


Ker je bilo treba, da nekdo takoj, to je tekom kratkih par tednov, sestavi
in uredi material, ki naj služi opisani nameri, je kabinet ministrov
ukazal piscu teh vrstic, da pribavi vse potrebno. Slednji se je, kolikor
so mu dopuščali redni službeni posli, takoj lotil dela in dal izdelke pregledati
g. dr. T. Pri sestavi nacrta za oblastne uredbe in pravilnike je
upošteval velik del besedila iz osnutka deželnega zakona .. bivšo deželo
Kranjsko.4)


") Leta 1915 je bil sankcioniran enoten lovski zakon za Kranjsko. Zaradi
vojnih razmer pa ta zakon ni bil razglašen v deželnem zakoniku in zatorej ni
stopi! v veljavo.