DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 8     <-- 8 -->        PDF

fiE Izenačenje îovskih predpisov


nem listu in sicer dne 6. decembra 1919., Ur. !. štev. 784 (z dostavkom
2 dne 10. decembra 1920., Ur. 1. štev. 469) in naredba z dne 22. decembra
1919., Ur. !. štev. 826 (z dostavkom z dne !0. januarja 1920., Ur. 1.
štev. 25). Obe naredbi sta bili leta 1922 itzakonjeni.


Da se olajša uradovanje in da bodo lovci, ki prebivajo na bivših»
sedaj ne već obstoječih d e ž e 1 n i h mejah lažje obvladali lovske zakonite
predpise, se je gozdarski oddelek takratne Pokrajinske uprave za
Slovenijo že začetkom leta 1921 bavil z namero, da izenači za teritorij
Slovenije po možnost i vse obstoječe lovske predpise ter da
sestavi, zaslišavši poprej interesovane faktorje in njihove zastopnike:
Pokrajinski oddelek za kmetijstvo, Slov. lovsko društvo, Kmetijsko družbo
za Slovenijo, Muzejskega društva odsek za varstvo prirode, modern
in danim razmeram prikladen lovski zakon za o b m o č j e vse SI o-
v e n i j e.


II. —,
Ko se je bilo v I. poglavju označeno delo baš pričelo, je prišla od


redba ministrstva za šume in rudnike iz Beograda, ki je zahtevala, fia


naj se čimprej pribavi material za nacrt o k v i r n e g a iovskeg a


zakona, primernega za o b m o č j e vse države. Tej odredbi se


e Gozdarski cddelek ta´koj odzval je poslal jeseni 1921 osnutek´)/ za


t.:k zakon, ki se je sestavil sporazumno z gori navedenimi faktorji, ter


se je prilagodil načelom Vidovdanske ustave. Tuđi nckatere druge po


krajine so predložile osnutke.


Ne ozirajoč se mnogo na te osnutke je posebna komisija v ministr


stvu za šume in rudnike leta 1922 izdelala poseben načert,H) ki pa ....


za podlago našga zakupnega sistema, temveč načelo prostega lova, ka


kršno je bilo in je v ozemlju prejšnje Srbije, ki pa ne omogoča racio


ralnega lovstva.


Proti izvedbi nači ta te komisije se je kmalu dvignil velik odpc-r a.


raznih krajev ozemlja izven bivše Srbije. Posebne resolucije so sivkn;li


na v to svrho sklicanih sejah: »Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribo


lova« v Zagrebu dne 15. iebruarja 1922, »Slovensko lovsko društvo« v


Ljubljani dne 28. marca 1922 in istega meseca tuđi »Jugosloveusko šu


marsko udruženje«.


Vsa akcija je nato zastala, vendar pa se je skušalo doseći sporazum,


da bi se mogel ustvariti primeren nacrt za okvir lovskega zakona v drža


vi ter se je šio pri tem tako daleč, da se koncedira krajem, ki imaju prosti


lov, da istega obdrže, dokler nišo tam, odnosno v posameznih srezih


») Osnutek je natisnjem v „Lovcu" v članku, navedenem na naslovni stran


tega spisa v opazki pod crto.


") Tuđi ta nacrt je objavljen v «Lovcu" istotam.