DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Izenačenje lovskih predpisov «99


.´;.... . .,..
.,:; - , . ´ | .´1 : ;:. ;


Ing. Anton Šivic :


Alije izenačenje lovskih predpisov potrebno?´11


(S posebnim ozirom na stanje v Sloveniji.)


I.
Začnem na] najprej pri razmerah v Sloveniji, kjer snio prevzeli ob


prevratu deloma razn o ličn e lovske zakone, naredbe in predpise


in sicer:


ćelo vrsto izza posameznih let izvirajočih cesarskih patentov, mi


nist. ukazov in deželnih zakonov zaobmočje bivšeKranjske;


enoten deželni lovski zakon za obinočje bivše Štajerske


z izvršilnimi naredbami in manjšimi dodatnimi naredbami;
enoten deželni lovski zakon za območje bivše Koroške z izvršilnimi
in dodatnimi naredbami;
ogrski lovski zakon za območje Prekmurja i n M e d j imurja.


Ražen lovskih predpisov prihajajo v zvezi z izvrševanjem lova v po


štev še razni drugi zakoni in pravilniki, minist. ukazi, itd., ki se nava


jajo pozneje na drugem mestu tega spisa.


i Pri tolikšni množini lovskih predpisov je službeno poslovanje v


razmeroma ne velikem teritoriju Slovenije precej komplicirano in je


bila uprava brez primernega izenačenja zelo otežkočena.


Prva potreba, da se izenačijo posamezni predpisi je nastala, ko so
se začele urejati poprevratne razmere in je bilo treba odpraviti težkoče
ki so obstojalel. 1919 glede iovskih kart,različnih za,Kranjsko, Štajersko,,
Koroško inOgrsko,— katerih deli tvorijo današnjo Slovenijo. Da
.. leto 1920 ni, bilo treba tiskati in izdati četvero različnih vrst lovskih
kart, smo takrat predpise p, 1 o v ski h k a r t a h enostavno . iz e n.čili.
Ker pa so bila tuđi določila o p r e p o v e d an e m . o v skera
času,. :. vsakj navedenih bivših, dežej drugaična, treba je bilo twdi ta
dc^očjla i.z e .; a č it, i s in^i^tisoiti tudj na hrbet izenačene lovske karle.


itgoid^fi^p^je^jj^^^çl^n^^d^g^gjn^^Tiet, resoluçij ,in..pozi..1.*
..$...)^kfafeia-,E>ežeJnas vjaçia.:za;;§lpvenijp: dala. sestaviti.po


svojem (jozdarsk´em oddelku. besedilo za naredbi´, ki sta ižsli v Urad


´) Primerjaj razpravo ,-jng. A. 8 vica : .,?roučav%i^§ |o^t^.´,..^. kraij.j-v.ip;´
objavljeno v „Lovcu" 1. \9..... *i»»oJ« V 09(|.«{4. 9} H&WI St ibuJ ( -´