DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


Lenarčič, ki naj bi sestavil spis o lesni industriji vpraša, aii se ima spis
opremiti slikami. Temu se pritrdi s pripombo, da se morajo slike nanašati po
možnosti na raznovrstna lesno-industrijska podjetja,


Druga točka dnevnega reda: Gozdarska šo!a.


Predsednik prs i Urbasa, da zadevno poroča. Urbas pravi, da smo v tej
zadevi tam, kjer smo bili pred par leti. Glavno vprašanje je pr dobitev primernih
prostorov. Poslopja kadetnice v Mariboru ni bilo mogoče dobiti. Dasiravno je
ministrstvo za šume in rudnike izposlovalo del inventarjate sole, je bil i-ti v celoti
odnesen, pre se je moglo kaj izbrati. — Mišljena priključitev gozdarske sole kaki
drugi soli je neizvedljiva, ker so vse sole itak prenatrpane. — Preostaja le nakup
primernega poslopja. Treba za to le dovoljne glavnice, ki bi jo bilo preskrbeti z
ozirom na veliko važnost gozdarske sole za izobrazbo kmečkih sinov, ki bi postali
umni oskrbniki lastnih gozdov. — Lenarčič povdarja tuđi potrebo skorajšnje
ustanovitve sole, bi najbi nudila poduk učencem o pravilnem izkoriščanju gozdov,


o izrabi konjukture, o lesni industriji. Priporoča tuđi institucijo potovalnega učitelja,
ki bi podučeval gozdne posestnike na licu mesta o pravilnem proizvajanju
izdelkov. Urbas omenja, da bodo kurzi sestaven del sole ; polaga posebno važnost
na izbiro pravega voditelja.
Po daljnih različnih nasvetih glede rešitve tega vprašanja izjavlja Lenarčič,
da bode potom v plivnih oseb skrbel, da se vendar — ako le možno — prepusti
del kadetnice za solo, ali pa, da prevzame kak denarni zavod nakup primernega
poslopja. Temu namenu naj bi — nekako kot prvi obrok — služil že nekaj let v
državnem budžetu v postavljeni kredtt za gozdarsko solo. — Navzoči sprejmejo
z veseljem to ponudbo in prosijo Lenarčiča, da jo čimprej izvrši in da poroča
zadevno na prihodnji odborovi seji.


Ružić poroča o sedanjem stanju gozdarskih soi v naši državi in priporoča
za sedaj obisk enoletnega kurza za šumsko-tehnično pomožno osebje v Sarajevu.


Tretja točka dnevnega reda:Občni zbor podružnice J. Š. U.


Rustia omenja, da se o priliki zadnjega občnega zbora na Vrhniki radi po


manjkanja časa ni moglo sklepati o tem, kje naj bi bil občni zbor v letu 1925. in
da je o priliki odborove seje dne 16. novembra v Ljubljani blio govora o morebitnem
povabilu na Herbersteinovo posestvo pri Ptuju. O tem naj bi se izjavil


g. Urbas. Ta opozarja na izpremembe v upravi omenjenega posestva, ki bi mogle
preprečiti prej mišljeno povabil-o ; je pa mnenja in stavi predlog, naj bi se letošnji
občni zbor podružnice vsekakor vršil v Ptuju — ne da bi se računalo na
gostoljubnost lastnika posestva. - Objekti, ki jih bo prilika videti (Herbersteinovo
ali Čučekovo posestvo), bodo nudili udeležencem obilo zanimivega.
Predlog Urbasov, kakor oni Langa, naj bi se vršil občni zbor že v prvi
polovici meseca junija, se sprejmete. — Lokalni odbor naj bi sestavil Urbas.


Šivic predlaga, da se eventualne goste povabi le k dru emu (splošnemu)
zborovenju, ne pa k prvemu, ker se na prvem razpravljajo le društvene upravne
zadeve. Predlog se odobri.


Četrta točka dnevnega reda: E vent u a lija.


Šivic sproži vprašanje o prireditvi gozdarsko-lovske-ribarske razstave. Pre


čita se zapisnik o predmetni seji v Laškem dne 14. decembra 1925 in objavi se


sklep glavne uprave o dovolitvi zneska 500 Din za troske pripravljalnega dela. —


Šivic izjavlja, da se bo v kratkem doiočil širši odbor, ki bo sestavil program de


lovanja, kar se vzame na znanje.


Ob 1230 h zaključi predsednik sejo, zahvaljujoč se za udeležbo in
dokazano zanimanje.