DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 61     <-- 61 -->        PDF

jugoslovensko Šumarsko Udruženje


ing. Fasan, višji svetnik >Zagradba hudournikov v Sloveniji«.
Dr. Goglia, banski savjetnik i nastavnik univerziteta (tema još nije
utvrđena.
Dr. Gradojević, docenat univerziteta »Najvažniji štetnici endemičkih bal


kanskih četinara«. . , .,
Ing. Griinwald, inspektor »Male šumske općine u Hrvatskoj i Slavoniji«.
Ing. Jekić, inspektor »Šumarska terminologija«.
Dr. Jovanović (Doka), direktor, predsjednik J. Š. U. »Razvitak industrije


u Srbiji«.
Ing. Karolyi, gen. direktor »Kemijsko iskorišćavanje drveta«.
Prof. Kauders, direktor »Zašumljavanje krša«.
Dr. Košanin, profesor univerziteta »Geografija šuma Jugoslavije«.
Dr. Krbek, agrarni komisar (tema još nije utvrđena).
Ing. Krstić, šumar »Devastacija šuma u staroj Srbiji i Makedoniji«.
Dr. Langhoffer, profesor univerziteta »Najvažniji štetnici hrastovih


guma«.
Ing. Demarčić, industrijalac, podpredsjeđnik J. Š. U. »Šumska industrija
v Sloveniji«.
Dr. Levaković, profesor univerziteta »Istraživanja o zakonu prirašći


vanja«.
Ing. Manojlović (Milan), šumar (tema još nije utvrđena).
Ing. Manojlović (Petar), direktor »Sadanje stanje hrastovih šuma u Sla


voniji«.
Ing. Mađžarević, inspektor »Država kao preduzimač u šumarskoj pri


yredi«.
Ing. Metlaš, direktor »Kretanje cijena slavonske hrastovine«.
Ing. Miletić, savjetnik, tajnik J. S. U. »Preborna šuma na kršu«.
Dr. Milosevic, pravni referent »Šumske štete u bosanskim šumama«.
Dr. Nenadić, profesor univerziteta (tema još nije utvrđena).
Ing. Perušić, direktor (tema još nije utvrđena).
Dr. Petračić, profesor univerziteta (tema još nije utvrđena).
.Ing. Putick, nadsavjetnik »Rezultati istraživanja slovenskog krša«.
Ing. Radčenko, šumar »Šumarstvo Crne Gore«.
i Ing. Rohr, inspektor »Agrarna reforma i šuma«.


´i´Dr .
Rassler, docenat univerziteta »Naše ribnjacarstvo«.
Ing. Roth „Tarifaln.-. politika u odnosu prama trgovini i industriji drvet
"!
Ing. Rukonić, nastavnik univerziteta »Suha destilacija drva«.
Ing. Ružić, savjetnik »Mali šumski posjed u Sloveniji«.
Dr. Samec, profesor univerziteta „Dobivanje celuloze u Sloveniji".
Jos. Selak, direktor »Trgovina drvetom«.
Dr. Sladović, profesor univerziteta »Pravno-posjedovni odnosi šuma u>


iosni i Hercegovini«.
Dr. Spiller-Muys, agrara i komisar »Agrarni problemi Slovenije v svo


jih ođnošajih do šumarstva«.
Zol. Soimefeld, direktor »Tehnika iskorišćavanja bukovine«.
Ing. Šivic, nadsavjetnik »Rad oko zašumljivanja u Sloveniji«.
Dr. Škorić, docenat univerziteta »0 uzrocima sušenja hrastika."
Dr. ing. Šolaja, profesor univerziteta »Kemizam drveta«. .