DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 60     <-- 60 -->        PDF

212 Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


„Revue des Eaux et Forets". Janvier 1926. — La Sylviculture dans les Pays-
Bas et dans les colonies néerlandaises (1 er partie), par de K on in g (a suivre); (Gajenje
šuma u Hollandiji i njenim kolonijama (1 dio). — Une expérience sur . emploi
des tracteurs forestiers, pa r Gérard . (Iskustva o upotrebi šumskih traktora). — Un
maquis de procédures . Affaire de Colroy-Lubiné, par Cb. G u y o t. (Neobični sudbeni
postupci), La protection du Saumon, par Paul Buffault. (zaštićivanje salmonida.)


— Note complémentaire sur le tamarin des hauts de la Réunion, par Rigotard .
(Tamarin na otočju Réunion).
,.L´ Alpe", Gennaio 1926. II discorso del Direttore generaie délie Foreste nella
seduta inaugurale del Comitato forestale di Trieste. (Govor generalnog direktora šuma
na sjednici prilikom uvođenja šumarskog odbora u Trstu). — A. Merendi : Alla
vigilia del Congresso internazionale di selvicoltura di Roma. (U oči internacionalnog
kongresa u Rimu).


Primili smo : „Bulletin de la Silva Mediterranea" II. god. broj 1. organ
„Šumarske Lige" zemalja sredozemnoga mora, s ovim sadržajem : H i c k e 1 (Paris)
„Reunion du 27 Juillet 1925 a Grenoble" (Zbor od 27 jula 1926 u Grenobl-u), Ougre novitc
h (Zagreb) „Nos desseins et nos tâches" (Naši zadaci i ciljevi), Baub y
(Bouches-du-Rhône) „Le reboisement des collines" (Zašumljavanje humlja), Giac
o b b e „Sulla tecnica dell´ impianto del pino marittimo". (O tehnici podizanja
morskoga bora).


SPOMENICA O PEDESETOGODIŠNJICI UDRUŽENJA.
Danas smo već u položaju da iznesemo pred čitaoce »Šumarskog Lista<
rezultat našeg poziva za saradnju u stručnom dijelu Spomenice. Broj saradnika
daleko je veći, nego što smo to mogli i očekivati. To je očit dokaz, da je misao
donošenja stručnog dijela u Spomenici naišla ne samo na odobravanje već i na
živu moralnu pomoć u redovima svih onih stručnjaka, kojima je iskreno na srcu,
interes šumarstva i bliskih mu struka, kao i prosperitet našeg Udruženja. Radi
orijentacije gg. saradnika i čitaoca iznosimo ovdje imena one gg., koja su se
do sada najavila svoju saradnju u stručnom dijelu Spomenice i teme. u koliko
su do danas već utvrđene. To su gospoda:
Dr. lug. Balen, inspektor »Zašumljavanje krša« i »Zašumljavanje deliblatskog
živog pijeska«.
Ing. Baranac, šumar »Popularizovanje šumarstva«.
Savjetnik Braum, gen. direktor »Industrija tanina«.
lug. l´irković, direktor, podpredsjednik J. Š. U. »Impregnacija željezničkih
pragova u Srbiji«.
Ing. Č´eović. nadsavjetnik, tajnik J. Š. U. »Unapređivanje lova i lovarstva
«.


Dr. Daliđa. sekretar »Prodaja po taksi u bosanskim šumama«.
Direktor Dojković, šum. nadzornik %Važnost lova u Hrvatskoj i Slavoniji
«.




ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 61     <-- 61 -->        PDF

jugoslovensko Šumarsko Udruženje


ing. Fasan, višji svetnik >Zagradba hudournikov v Sloveniji«.
Dr. Goglia, banski savjetnik i nastavnik univerziteta (tema još nije
utvrđena.
Dr. Gradojević, docenat univerziteta »Najvažniji štetnici endemičkih bal


kanskih četinara«. . , .,
Ing. Griinwald, inspektor »Male šumske općine u Hrvatskoj i Slavoniji«.
Ing. Jekić, inspektor »Šumarska terminologija«.
Dr. Jovanović (Doka), direktor, predsjednik J. Š. U. »Razvitak industrije


u Srbiji«.
Ing. Karolyi, gen. direktor »Kemijsko iskorišćavanje drveta«.
Prof. Kauders, direktor »Zašumljavanje krša«.
Dr. Košanin, profesor univerziteta »Geografija šuma Jugoslavije«.
Dr. Krbek, agrarni komisar (tema još nije utvrđena).
Ing. Krstić, šumar »Devastacija šuma u staroj Srbiji i Makedoniji«.
Dr. Langhoffer, profesor univerziteta »Najvažniji štetnici hrastovih


guma«.
Ing. Demarčić, industrijalac, podpredsjeđnik J. Š. U. »Šumska industrija
v Sloveniji«.
Dr. Levaković, profesor univerziteta »Istraživanja o zakonu prirašći


vanja«.
Ing. Manojlović (Milan), šumar (tema još nije utvrđena).
Ing. Manojlović (Petar), direktor »Sadanje stanje hrastovih šuma u Sla


voniji«.
Ing. Mađžarević, inspektor »Država kao preduzimač u šumarskoj pri


yredi«.
Ing. Metlaš, direktor »Kretanje cijena slavonske hrastovine«.
Ing. Miletić, savjetnik, tajnik J. S. U. »Preborna šuma na kršu«.
Dr. Milosevic, pravni referent »Šumske štete u bosanskim šumama«.
Dr. Nenadić, profesor univerziteta (tema još nije utvrđena).
Ing. Perušić, direktor (tema još nije utvrđena).
Dr. Petračić, profesor univerziteta (tema još nije utvrđena).
.Ing. Putick, nadsavjetnik »Rezultati istraživanja slovenskog krša«.
Ing. Radčenko, šumar »Šumarstvo Crne Gore«.
i Ing. Rohr, inspektor »Agrarna reforma i šuma«.


´i´Dr .
Rassler, docenat univerziteta »Naše ribnjacarstvo«.
Ing. Roth „Tarifaln.-. politika u odnosu prama trgovini i industriji drvet
"!
Ing. Rukonić, nastavnik univerziteta »Suha destilacija drva«.
Ing. Ružić, savjetnik »Mali šumski posjed u Sloveniji«.
Dr. Samec, profesor univerziteta „Dobivanje celuloze u Sloveniji".
Jos. Selak, direktor »Trgovina drvetom«.
Dr. Sladović, profesor univerziteta »Pravno-posjedovni odnosi šuma u>


iosni i Hercegovini«.
Dr. Spiller-Muys, agrara i komisar »Agrarni problemi Slovenije v svo


jih ođnošajih do šumarstva«.
Zol. Soimefeld, direktor »Tehnika iskorišćavanja bukovine«.
Ing. Šivic, nadsavjetnik »Rad oko zašumljivanja u Sloveniji«.
Dr. Škorić, docenat univerziteta »0 uzrocima sušenja hrastika."
Dr. ing. Šolaja, profesor univerziteta »Kemizam drveta«. .




ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


Ing. Stencl, pomoćnik generalnog direktora »Dugoročni bosanski ugo


vori«.
Ing. Urbas, nadsavjetnik »Eksote v gozdnem gospodarstvu Slovenije«.
Dr. Vasić, generalni direktor >Ograničavanja šuma u Srbiji«.
Dr. Vnčković, „Šumarska bibliografija".
Ing. Ziernfeld, »Rezultati vlastite režije u Sloveniji«.
Skrećemo pažnju gg. saxadnika na to, da je u prvom redu potrebno da se


ne prekorači gornja granica broja stranica. Maksimalni iznos neka bude deset
stranica garmonda uzevši kao bazu današnju stranicu »Šumarskoga Lista«. Samo
ondje, gdje se prilažu slike, fotografije, grafikom i tebële može biti broj
stranica maksimalno dvanaest. Za veći broj stranica potreban je posebni dogo.
vor. Tim nije rečeno, da ne može članak pojedinog saradnika biti i manji. Naprotiv
izvjcsan broj članaka morati će biti kraći, jer bi inače knjiga bila suviše
velika. Molimo da način pisanja bude što pregnantiji, ne popularan već
stručan, rio ipak tako da će on biti pristupačan obrazovanom čitaocu ako on i
nije specijalista u grani, o kojoj članak govori. Potrebno je da gospoda .....nici
uvaže i našu molbu, koju donosimo na unutarnjoj strani omota u svakom
broju.


Za redakcijom odbor:
Prof. dr. Ugrenovir.


ZAPISNIK


Podružnice }. S. U.
odborovi seji v Celju dne 26. I. 1926.
Navzoči : predsednik inž. Lenarčić, podpresednik inž. Pahernik in inž.
Rustia, ki vrši začasno tuđi posle tajnika, blagajnik inž. Obereigner, odborniki :


vi. svetnik Détela, inž. Šivic, Urbas, Tavčar, Travirka, Ružić ; Nadupravitelj Lang,
veleposestnik Podlesnik.
Predsednik otvori ob 7,11 seJ°> pozdravi došle in ugotovi sklepčnost.
Prva točka dnevnega reda: „Spomen knjiga". Rustia pročita zadevno


pismo prof. Dr. Ugrenovića. Šivic vpraša ali je zbrati in objaviti v zgodovinskem


(I. del knjige) spisu Schollmayer-Lichtenberga tuđi slike posameznih funkcijonarjev
preišnjega gozdarskega diuštva za Kranjsko in Primorsko, Sklene se, da se
jih vpošlje, kolikor jih bo mogoče dobiti ; in jih poseben odbor smatra za objavo
primernim.
Détela poroča, da ga je Schollmayer-Lichtenberg pooblastil, da prosto preprestavi
spis in predlaga skrašanje spisa, čemur odbor potrdi. Urbas izjavlja, da bi
bilo priporočljivo spopolniti „Spomenknjigo" tuđi s podatki, nanašajočimi se na
štajerski del Slovenije, na kar se sklene, da spopolnita Schollmayerjev spis za
prehodno dobo do udruženja v J. Š. U. Détela za Kranjsko-Primorsko, Urbas
za Štajersko. v ´"´.´ -.....


Za nabiranje in izbiro slik se voli odbor Šivic, Détela, .Rustia. .,


Šivic poroča, da se je prof. Ugrenović že sam obrnil na nekatere,:gospode
v Sloveniji radi prispevka k drugemu delu „Spomenknjige", (strokovni spisi), da
naj bi se poslali spisi, tičoči se Slovenije, posebnemu redakcijskemu odboru izvoli
se isti odbor kakor za izbiro slik.


Šivic priporoča predložitev spisov temu redakcijskemu odboru dp 15. maja
1926. Spise tičoče se Štajerske bi bilo poslati v pregled Urbasu v Maribor.




ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


Lenarčič, ki naj bi sestavil spis o lesni industriji vpraša, aii se ima spis
opremiti slikami. Temu se pritrdi s pripombo, da se morajo slike nanašati po
možnosti na raznovrstna lesno-industrijska podjetja,


Druga točka dnevnega reda: Gozdarska šo!a.


Predsednik prs i Urbasa, da zadevno poroča. Urbas pravi, da smo v tej
zadevi tam, kjer smo bili pred par leti. Glavno vprašanje je pr dobitev primernih
prostorov. Poslopja kadetnice v Mariboru ni bilo mogoče dobiti. Dasiravno je
ministrstvo za šume in rudnike izposlovalo del inventarjate sole, je bil i-ti v celoti
odnesen, pre se je moglo kaj izbrati. — Mišljena priključitev gozdarske sole kaki
drugi soli je neizvedljiva, ker so vse sole itak prenatrpane. — Preostaja le nakup
primernega poslopja. Treba za to le dovoljne glavnice, ki bi jo bilo preskrbeti z
ozirom na veliko važnost gozdarske sole za izobrazbo kmečkih sinov, ki bi postali
umni oskrbniki lastnih gozdov. — Lenarčič povdarja tuđi potrebo skorajšnje
ustanovitve sole, bi najbi nudila poduk učencem o pravilnem izkoriščanju gozdov,


o izrabi konjukture, o lesni industriji. Priporoča tuđi institucijo potovalnega učitelja,
ki bi podučeval gozdne posestnike na licu mesta o pravilnem proizvajanju
izdelkov. Urbas omenja, da bodo kurzi sestaven del sole ; polaga posebno važnost
na izbiro pravega voditelja.
Po daljnih različnih nasvetih glede rešitve tega vprašanja izjavlja Lenarčič,
da bode potom v plivnih oseb skrbel, da se vendar — ako le možno — prepusti
del kadetnice za solo, ali pa, da prevzame kak denarni zavod nakup primernega
poslopja. Temu namenu naj bi — nekako kot prvi obrok — služil že nekaj let v
državnem budžetu v postavljeni kredtt za gozdarsko solo. — Navzoči sprejmejo
z veseljem to ponudbo in prosijo Lenarčiča, da jo čimprej izvrši in da poroča
zadevno na prihodnji odborovi seji.


Ružić poroča o sedanjem stanju gozdarskih soi v naši državi in priporoča
za sedaj obisk enoletnega kurza za šumsko-tehnično pomožno osebje v Sarajevu.


Tretja točka dnevnega reda:Občni zbor podružnice J. Š. U.


Rustia omenja, da se o priliki zadnjega občnega zbora na Vrhniki radi po


manjkanja časa ni moglo sklepati o tem, kje naj bi bil občni zbor v letu 1925. in
da je o priliki odborove seje dne 16. novembra v Ljubljani blio govora o morebitnem
povabilu na Herbersteinovo posestvo pri Ptuju. O tem naj bi se izjavil


g. Urbas. Ta opozarja na izpremembe v upravi omenjenega posestva, ki bi mogle
preprečiti prej mišljeno povabil-o ; je pa mnenja in stavi predlog, naj bi se letošnji
občni zbor podružnice vsekakor vršil v Ptuju — ne da bi se računalo na
gostoljubnost lastnika posestva. - Objekti, ki jih bo prilika videti (Herbersteinovo
ali Čučekovo posestvo), bodo nudili udeležencem obilo zanimivega.
Predlog Urbasov, kakor oni Langa, naj bi se vršil občni zbor že v prvi
polovici meseca junija, se sprejmete. — Lokalni odbor naj bi sestavil Urbas.


Šivic predlaga, da se eventualne goste povabi le k dru emu (splošnemu)
zborovenju, ne pa k prvemu, ker se na prvem razpravljajo le društvene upravne
zadeve. Predlog se odobri.


Četrta točka dnevnega reda: E vent u a lija.


Šivic sproži vprašanje o prireditvi gozdarsko-lovske-ribarske razstave. Pre


čita se zapisnik o predmetni seji v Laškem dne 14. decembra 1925 in objavi se


sklep glavne uprave o dovolitvi zneska 500 Din za troske pripravljalnega dela. —


Šivic izjavlja, da se bo v kratkem doiočil širši odbor, ki bo sestavil program de


lovanja, kar se vzame na znanje.


Ob 1230 h zaključi predsednik sejo, zahvaljujoč se za udeležbo in
dokazano zanimanje.




ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 64     <-- 64 -->        PDF

216 Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


....... .......... ...... ................ ........ .. ............
Institut International d´ Agriculture y .... ....... je ..... ........
..... .......... ........... Revue Internationale des Renseignements Agricoles
y ....... .. ........ ..... To je ...... y ..... ce ..... .... ............
. ......... .. .... ...... ...... ... ........ ........ .... ........
.... .. ce ...... .... ........ ... je ....... ..... .... ... ..... .........
..... ....... .. ........ . y .............


„...... ......... y ..... ......". ........ y ........... .....
.... ...... ......... ........ .........., .......... ...........
.............. ........., ......... ... (.. .... 115.) .. je ... ........
............ ........ ...... ........... ...... ....... .........
....., ........... .. ........, ............, .. ... ... ....... ........
.. ..´.... ..... ......... .. .......... .. 8. ........
1925. ........ ... .. ........ (.......... 15. II. 1925. ... ......
59/1925), y ...... ..... ........ .... :


„..... ... .... ... .... je .. ............ ........
.a . .....-...... .....".
....., .... ce .. .. ...... ..........., ....... .. ..........
...........


ISKAZ UPLAĆENE ČLANARINE I PRETPLATE U MJESECU JANUARU
GOD. 1926.


Članova redoviti :


Kundrat Emil, Zagreb, Din 50 za god. (1926.) ; Miljuš Petar, Zagreb, Din 50
(1S26.); Milić Djuro, Bačka Palanka Din 100 (1925. i 1926.); Zečević Vladimir.
Maglaj, Din 50 (1926.) ; Jovanovac Antun, Beograd, Din 50 (1926.); Baranac Slobodan,
Aleksinac, Din 50 (1926.); Kereškenji Velimir, Zagreb, Din 50 (1926.); Ljubisavljević
Simo, Varvarin, Din 100 (1923. i 1924.); Malečić Vatroslav, Ljeskovica, Din
50 (1926.); Dr. Andrija Petračić, Zagreb, Din 100 (1926.); Kovačević, Roko Sisak,
Din 50 (1926.) ; Hanzlovsky Venceslav, Gorje, Bled. Din 50 (1926.) ; Vuković Lazar,
Čardak, Din 50 (1926.) ; Neferović Franjo, Ogulin, Din 100 (1925. i 1926).;
Krebelj Petar, Bos. Novi, Din 57 (1925.) i upis; Franješ Juraj, Bjelovar, Din 50
(1926.); Budimir Strgar, Ogulin, Din 50 (1925.); Pogačnik Josip, Sarajevo, D1H 50
(1925); Asaj Franjo, Karlsdorf, Din 50 (1926.); Nedimović Dušan, Čajniče, Din 50
(1926.) ; Terrer Adolf, Dragović, 50 (1926.) ; Rukavina Josip, Ogulin, Din 50( (1926) ;
Serdar Stjepan, Sušak, Din 50 (1926.); Magdalenski samostan, Studenice, Din 50
(1926.); Hollmann Josip, Rogatica, Din 50 (1926.); Klimeš Janez, Rogatec, Din 50 (1926.)!
Pičman Karlo, Sušak, Din 53 (1926.) ; Kajfež Drago, Lokve, Din 50 (1926.) ; Radišević
Milan, Gospić, Din 50 (1926.); Pajc Miso, Vukovar, Din 50 (1926.); Kariolić
Stanko, Jastrebarsko, Din 50 (1926.); Rožman Viljko. Maribor, Din 50 (1926) ;
Ježić Miroslav, Novi-Vinodolski Din 50 (1926.) ; Tropper Ivan, Vinkovci, Din 50
(1926.); Stiivičević Nikola, Vinkovci, Din 100 (1925. i 1926.) ; Sablić Rudolf, Sušak,
Din 50 (1926.); Prof. dr. E. Rossler, Zagreb, Din 50 (1926.); Sevnik Franjo. Vukovar,
Din 50 (1926.) ; Schurer Ivan, Sarajevo, Din 50 (1926.) ; Hajde Josip, Li ica,
Din 100 (1927. i 192-.); Serbačić Karlo, Dubica, Din 50 (1926.); Barle Alojz, Ptuj,
Din 50; Sonnbichler Franc, Tržič, Din 50; Podlesnik Anton, Ribnica, Din 50;
Kamniška meščanska korporacija, Kamnik, Din 50; Weidl Emil, Slov. Bistrica,
Šuštešić Janko, Crnilug, Din 50 (1926.); Lastrić Dragutin, Zavidovići, Din 50
(1925.) ; Ivan Lovrenčič, Ljubljana, Din 50 ; Djurić Stjepan, Subotica, Din 50




ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Jugoslovensko Šumarsko Udruženje 217


Javornik Josip, Žalna, Din 100 ; Petrović Paja, Sr. Mitrovica, Din 50 (1926.) ;
Piršić Vilim, Ogulin, Din 50 (1926.); Bergan Rudolf, Lokve. Din 100 (1925 i 1926);
Wassner Josip, Sarajevo, Din 50 (1926.); Savić Djordje, Sarajevo, Din 50 (1926);
Vlaha Lovro, Han-Kumpanija, Din 100 (1925. i 26.); Fischer Makso, Nova Gradiška,
Din 50 (1926.); Havranek Josip, Vukovje-Darovar, Din 50 (1926.); Dunst
Viktor, Beli Manastir, Din (1926.); Posestvo Križničkoga reda Vel. Nedjelja, Din
50 ; Herman Gumpert, Ptuj, Din 50 (1926.) ; Savić Jovan, Deliblato, Din 50 (1926) ;
Slanina Franjo, Grubišnopolje, Din 50 (1926); Ferenčić Stjepan, Bjelovar, Din 50
(1926.); Kelez Marin, Dubrovnik, Din 50 (i926.); Gorić Sulejman, Rogatica Din
50 (1926.) ; Manojlović Branko, Čakovec, Din 50 (1926.) ; Slunjski Ferdinand, Vrlika,
Din 100 (1925. i 1926.) ; Miljuš Nikola, Sarajevo, Din 50 (1926.) ; Gorišek
Milan, Sv. Lenart, Din 50 ; Eger Gustav, Železniki, Din 50 ; Drobnik Emil, Podsreda,
Din 50; Ton Josip, Donji-Miholjac, Din 50 (.6.); Rajković Vel. S. Boljevac,
Din 50 (1926.); Lôwy Marko, Sjetlina, Din 50 (1926.); Pere Vilim, Zagreb,
Din 50 (1925.) ; Lončar Ilija Sokolovac, Din 50 (1926.); Zastavniković Slavko,
Karlovac, Din 50 (1926.) ; Muck Walter, Otočac, Din 50 (1927.) ; Filipović Mato,
Bjelina, Din 5 upisnina ; Joksimović Branko, Knjaževac, Din 50 (1925.) ; Lach
Milan, Lož, Din 100 (1924, i 25.); Crvenčanin Božidar, Sarajevo, Din 50 (1926.);
Marković Milan, Aleksinac, Din 100 (1925. i 26.) ; Uprava oskrbništa keserjeve
grajščine, Ortenek, Din 25; Drago Nemec, Jasenovac, Din 50 (1926.) Muller Djuro,
Virovitica, Din 50 (1926.); Šćurovski Nikola Sisak, Din 50 (1925.); Rajković Vel.


S. Boljevac, Din 100 (1027. i 28.) ; Pavlić Ante, Garešnica, Din 50 (1926.) ; Draženović
Ivan, Oriovac, Din 100 (1927. i 26.); Milovanović D. Beograd, Din 50
(1927.) ; Ljuština M., Skoplje, Din 50 (1926) ; Drenovac Svetozar, Drežnik, Din 50
(1925); Hefner Josip, Djakovo, Din 50 (1926.); Ružičić Antun Djakovo, Din 50
(1926.); Zwikelsdorfer Ivan, Kalje, Din 50 (1926.); Vojvoda Franjo, Voćin, Din 50
(1926.) ; Manojlović Petar, Vinkovci, Din 50 (1926.) ; Simunović Živan, Beograd,
Din 50 (1926.) ; Dmitrašinović Rade, Dobrljin, Din 50 (1926.) ; Hanika Hugo, Bo
Gradiška, Din 150 (1924. 25. i 26.); Herman Josip, Vrbanja, Din (1926.); Stanivuković
Simo, Teslić, Din 50 (1926.) ; Palme Josip, Zagreb, Din 50 (1925.) ; Attemsa
gozd. urad Slov., Bistrica, Din 50 ; Rojić Savo, Ilidža, Din 100 (1925. i 26.).
Članova pomagača:
Stanimirović Jovan, Beograd, Din 25 za god. (1926.) ; Crvenčanin Božidar, Sarajevo,
Din 25 (1925.); Karadžić Ivan, Karlsdorf, Din 25 (1926.); Opačić Vojislav, Zagreb,
Din 25 (1926.); Katavić Mijo, Urgorc, Din 30 (1925. i upis.).


Članova pođupiratelja :
Greiner Julio, Ljeskovica, Din 50 za god. (1925.) ; Budinj Ivan, Sjetlina
Din 105 (1925.) i upis.


Pretplata: za Š. L. u mjesecu januaru 1926. god.


Šum. uprava Srednje, Din. 100 za god. (1926.) ; Šum. uprava, Gornji Milanovac,
Din 120 (1922. i 23.); Direkcija šuma križev. im. općine Bjelovar, Din 100(1926.);
Direkcija šuma, Sušak, Din 100 (1916.); Šumska uprava, Udbina, Din 100 (1926.);
Šumska uprava, Škare, Din 100 (1926.); Šumska uprava Leskovac, Din 100 (19..) ;
Šumska uprava, Otočac, Din 100 (1926.); Šumska uprava Krasno, Din 100(1926.);
Šumska uprava, Sv. Rok, Din 100 (1926. ; Šumska uprava, Gospić, Din 100
(1926.); Šumska prprava, Kosin1, 100 (1926.); Krapinska tvornica pokućstva i
parna pilana d. d., Krapina, Din. 100 (i925.).