DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 56     <-- 56 -->        PDF

......., ..... . ..........


šumski h posestniko v v konkretnih vprašanjih po sreskih šumarskih re


ferentih in okrajnih gozdarjih povodom službenih, periodičnih pregledovanj šume


v dotičnem službenem okolišu. To, osobito informativno poučevanje na licu mesta


spada na pri v Sloveniji po instrukciji med službene dolžnosti omenje


nega šumarskega osebja.


Upati je, da bo po ministrstvu za šume in rudnike odrejeni dečji dan.


za pošumljavanje, kiše ima letošnje leto prvikrat udejstviti, mnogo pri


pomogel v to, da se mladina nekoliko seznani z načinom vzgajanja sadik v šum


skih drevesnicah in s pošumljavanjem sečin in drugih prostorov.


K razumevanju ciljev šumarstva bi mnogo pripomogle tuđi šumske raz


stave , ako se priredijo na tak način, da imajo poučen značaj.


Za poslušno povzdigo šumarstva pa dobro služijo tuđi poučni , po ljudno
prirejeni spisi med pismenim ljudstvom, posebno v pokrajinah,
kjer je številno malih, individualnih šumskih posestnikov, kmetov. Spisi morajo
biti bolj kratki, jedrnati, pregledni; obravnavajo naj predmete, za katere potrebuje
kmetski mali in srednji šumski posestnik razjasnil in pouka. Poljudne spise šumarske
vsebine je obavljati v strokovnih, med ljudstvom razširjenih in udomaćenih
listih ali pa jih, ako so večjega obsega, izdati v obliki letakov, brošuric in
knjig po ceni, ki mora biti zelo nizka. Niti pisec članka, niti založnik ali lastnik
dotičnega strokovnega lista ne smejo iskati pri tem materjalnega dobička.


Resnici na ljubo je treba povedati, da se je v Sloveniji glede popularizovanja
šumarstva s poljudnimi članki itd, že nekaj storilo, četudi ni preteklo velikolet,
odkar deluje tu par slovenskih šumarskih strokovnjakov. Obžalovati je, da jih
ie i med temi malo takih. ki so poleg svojih službenih poslov delovali v korist
ljudstva tuđi na literarno-strokovnem polju.


Izmed p o 1 j u d n i h in poučnih, specijalno za kmetskega šumskega posestnika,
torej za popularizovanjt šumarstva priobčenih spisov naj omenim sledeče :


Guzelj August:


»Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem in Pri


morskem". (Knjižica str. 112. Izdalo Gozdarsko društvo za Kranjsko in Pri


morsko. \%3).


„Glavna vodila za dobro pogozdovanje." (Izšlo vknjigi: »Gospodar


ski nauki," ki sta jo uredila Viljem Rohrman in Fran Dular. Knjigo je iz


dala Družba sv Mohorja v Celovcu 1905).


Članki, objavljeni v „Kmetovalcu" ;
„Kako si mali gozdni posestnik vzgoji gozdnik sadik?" (1912).
„Belokranjski gozdi in nova železnica". (1913).
„Nekaj o izpremembah gozdov v druge obdevalovalne vrste". (1913)«
„Zajedalke na koreninah gozdnega drevja." (1914)
„Vzgoja gozdov in izpremenitev bukovih gozdov v mešane:" (1914).
„K letošnjim pogozdovanjem-" (1915;


Šivic Anton:


Članki, objavljeni v „Kmetovalcu" :
„Ali bi bilo prikladnejše, sejati na pašniku, ki leži proti severu
smreke ali jelke?" (1912)
„Nove doloćbe glede pogozditve poljedelskih parcel, meječih ob tuja
poljedelska zemlišća." (1912)