DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 55     <-- 55 -->        PDF

......., ..... . .......... 2U7


M i 1 a a o Rim


Soba sa jednim ležajem 30 20 10 Lira 35 30 12 Lir*
Postelja sa dva ležaja 60 45 20 . 70 50 25 „
Zajutrak 6 6 5 „ 7 6 4 „
Ručak (večera) 25 20 15 „ 35 30 18 „
PurLoar (napojnica) 10% 10%
îftéeai i takse ... . 8% 4% 4% 8%


Cijene n hiksusnim hotelima veće su od onih u najvišem stavu za dva
cio dva i po puta.


Institut, koji aranžira kongres moli, da se najmanje 15 dana prije jav i
član i s at dolaska i u Milan i u Rim. (Prirodno je da prijave za Milan
troba poslati samo onda, ako se putuje preko Milana). Sve informacije , koje
se odnose na konačišta, mogu kongresiste dobiti u Milanu u Birou E. N. X: T.
na « entrai no j stanici u Milanu, a u Kimu u Birou za informacije E.


. !. T. na stanici Termiii, ) , ..


Kongresiste, koji žele učestvovati u kolektivnom posjet u šumarsk e
izložbe , koji će se održati 27. aprila 1926. god. poslije podne, moći će, kad
stignu u Milan u sekretarijatu Sajma (Fiora Campionaria, Via degli Amedei, 8)
dići pozivnice za banket, ulaznzice za izložbu i dobiti sve druge.potrebne upute.
Banket je određen za 27. aprila u 13 sati. Lokalitet bit će naknadno označen.


TJ programu je za sad ekskurzija -u Apenine odnosno u šume
Valom b r o z e, kao i posjeta visoke šumarske škole a F 1 o r en c i.
Gotovo je sigurno, da će na toj ekskurziji i posjeti kongresiste biti gosti talijanske
šumarske uprave. . .. .


Cijene željeznice označili smo u poslijednjem broju.


Ugrenović.


Šumarski kongres u Rimu. Saznajemo, da su za ovaj kongres predali svoje
radove g. profesori univerziteta: dr. Ivo Pevalek , „La fore t du Karst " i


LITERATURA


Ignotus :


O popularizovanju šumarstva.


Mnogo se je pisalo v „Sumarském Listu" o popularizovanju šumarstva.


Priporočilo se je, da naj se to popularizovanje pospešuje na razne načine
in čimbolj intenzivno, tzražena je bila želja, da naj se vpelje p o u k o osnovnih
pojmih šumarstva v ljudskih š o 1 a h, na U c it el jiščih´, v bogoslovnih
golah itd. Omogočijo naj se dalje poučni tečaji o šumarstvu v zvezi s
kmetijstvom pri v o j a š t v u. Organizujéjo haj se p o u Č ri a p r e d a v a n j a
za preprosto ljudstvo.


Lepe uspehe bi dosegla predavanja na nižjih ali na srednjih šumarski h
šolah, združena z demonstracija mi objektov, vzetih iz dobro urejenih
šolskih učnih zbirk. . :1 ;.,..,.


V.si ti predlogi so sposobni, da se doseže čitngloblje zanimanje za negovanje
šume in razumevanje šumarstva v slojih naroda. Poleg teh je navesti tuđi
individualno poučavanje posameznih, posebno ntanjših
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 56     <-- 56 -->        PDF

......., ..... . ..........


šumski h posestniko v v konkretnih vprašanjih po sreskih šumarskih re


ferentih in okrajnih gozdarjih povodom službenih, periodičnih pregledovanj šume


v dotičnem službenem okolišu. To, osobito informativno poučevanje na licu mesta


spada na pri v Sloveniji po instrukciji med službene dolžnosti omenje


nega šumarskega osebja.


Upati je, da bo po ministrstvu za šume in rudnike odrejeni dečji dan.


za pošumljavanje, kiše ima letošnje leto prvikrat udejstviti, mnogo pri


pomogel v to, da se mladina nekoliko seznani z načinom vzgajanja sadik v šum


skih drevesnicah in s pošumljavanjem sečin in drugih prostorov.


K razumevanju ciljev šumarstva bi mnogo pripomogle tuđi šumske raz


stave , ako se priredijo na tak način, da imajo poučen značaj.


Za poslušno povzdigo šumarstva pa dobro služijo tuđi poučni , po ljudno
prirejeni spisi med pismenim ljudstvom, posebno v pokrajinah,
kjer je številno malih, individualnih šumskih posestnikov, kmetov. Spisi morajo
biti bolj kratki, jedrnati, pregledni; obravnavajo naj predmete, za katere potrebuje
kmetski mali in srednji šumski posestnik razjasnil in pouka. Poljudne spise šumarske
vsebine je obavljati v strokovnih, med ljudstvom razširjenih in udomaćenih
listih ali pa jih, ako so večjega obsega, izdati v obliki letakov, brošuric in
knjig po ceni, ki mora biti zelo nizka. Niti pisec članka, niti založnik ali lastnik
dotičnega strokovnega lista ne smejo iskati pri tem materjalnega dobička.


Resnici na ljubo je treba povedati, da se je v Sloveniji glede popularizovanja
šumarstva s poljudnimi članki itd, že nekaj storilo, četudi ni preteklo velikolet,
odkar deluje tu par slovenskih šumarskih strokovnjakov. Obžalovati je, da jih
ie i med temi malo takih. ki so poleg svojih službenih poslov delovali v korist
ljudstva tuđi na literarno-strokovnem polju.


Izmed p o 1 j u d n i h in poučnih, specijalno za kmetskega šumskega posestnika,
torej za popularizovanjt šumarstva priobčenih spisov naj omenim sledeče :


Guzelj August:


»Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem in Pri


morskem". (Knjižica str. 112. Izdalo Gozdarsko društvo za Kranjsko in Pri


morsko. \%3).


„Glavna vodila za dobro pogozdovanje." (Izšlo vknjigi: »Gospodar


ski nauki," ki sta jo uredila Viljem Rohrman in Fran Dular. Knjigo je iz


dala Družba sv Mohorja v Celovcu 1905).


Članki, objavljeni v „Kmetovalcu" ;
„Kako si mali gozdni posestnik vzgoji gozdnik sadik?" (1912).
„Belokranjski gozdi in nova železnica". (1913).
„Nekaj o izpremembah gozdov v druge obdevalovalne vrste". (1913)«
„Zajedalke na koreninah gozdnega drevja." (1914)
„Vzgoja gozdov in izpremenitev bukovih gozdov v mešane:" (1914).
„K letošnjim pogozdovanjem-" (1915;


Šivic Anton:


Članki, objavljeni v „Kmetovalcu" :
„Ali bi bilo prikladnejše, sejati na pašniku, ki leži proti severu
smreke ali jelke?" (1912)
„Nove doloćbe glede pogozditve poljedelskih parcel, meječih ob tuja
poljedelska zemlišća." (1912)
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 57     <-- 57 -->        PDF

......., ..... . ..........


„Kako se obvarujemo škode po smrekovem lubadarju?" (1912)
„Kje dobi gozdni posestnik nasvetov in potrebnega pouka v zadevah,
spadajočih v gozdarsko stroko?" (1912)
„Ali je dovoljeno spravljati les in druge gozdne pridelke čez tuja
: ´ zemljišča?" (1912)
„Ali ... jemljemo steljo iz gozda?" (1912)
„Kdaj in kako naj se iztrebi grmovje, ovirajoče gozdno drevje r
rasti?« (1912)
„Listje gozdnega drevja — krmilo za živino." (1912)
„Kanadski topol, njegova vzgoja in gospodarska poraba." (1912)
„Jeseni ni vsej dobro saditi gozdne sadike." (1912)
„Varčujte z lesom !" (1912)
„Dobava smrekovih sadik po znižani ceni." (1912)
„O dobivanju in prodaji božičnih drevesc." (1912)
Gozdi na Kranjskem." (1912)
„Omela, škodljivec sadnega in gozdnega drevja." (1912)
„Osebna dohodnina v gozdarstvu in v splošnem." (1912)
„Drva na metrsko mero." (1913)
„O izpremembi bukovih gozdov v igličaste." (1913)
„Izprememba gozda v drugo obdelovalno vrsto." (1913)
, , 0 zasilnih potih v gozdu." (1913)
„Prodaja lesa iz gozda." (Štiri poglavja 1913)
„Pobiranje in nabava gozdnega semenja." (1913)
„Ravnanje z godnimi sadikami, ki se takoj ne posade" (1914)
„Dobivanje lubja v hrastovih nizkih gozdih." (1914)
„Ogibajmo se napak pri merjenju debelnih premerov z merskim klupami."
(1914)
„Katero listnato gozdno drevje naj zasadim, da mi bo dajalo veliko
listja za steljo-" (1916)]
„Izvrševanje paše in pašnih pravic v gozdih na Kranjskem." (1919)
„Pomen kmetskih gozdov." (1923)
„Zatiranje vran." (1923)
„Kako se gozdni kapital obrestuje?" (1924)
r „Pravice in dolžnosti med zemljiškimi sosedi." (1924)
Ražen teh člankov objavil mnogo odgovorov na od članov „Kme,.
tijske družbe" stavljena vprašanja raznovrstne šumarske vsebine v strokovnem
listu „Kmetovalcc".
„Poljudno navodilo za merjenje lesa". (Brošura str. 111. Izdala in
, : založila Kranjska kmetijska družba 1914; drugo izdajo ista družba za Slovenije
1922)


Urbas Janko:


Članki, objavljeni v „Kmetovalcu" :
„Kako je oskrbovati gozde, ki se iz njih dobiva trtno kolje?" (1912)
„Akacija, njena vzgoja in poraba." (1913)


Ritiić Anton :


Članki, objavljeni v „Kmetovalcu" :
„0 prijavi sekanja v gozdih." (1921)
Razem tega nekaj odgovorov na stavljena vprašanja v istem listu.
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 58     <-- 58 -->        PDF

......., ..... . ..........


Putick Viljem:


V istem strokovnem Hstu:


„Nekaj o ceni bukovih pragov za železnice in ceni drv za kurivo (1922)
(Prešnja leta tuđi nekaj pojasnit na zastavljena vprašanja članov
Kmetijske družbe.)


Rohrman Viljem:


V istem strokovnem listu :
„Naši pašniški gozdi." (1924)
„Pogozdovanje in nabava gozdnih sadik." (1925)


Ražen teh, takorekoč iz vsakoletne potrebe ljudstva izvirajočih spisov, (ki
nikakor nišo izčrpno našteti) imamo po kalendarjih raznih letnikov (n. pr. Družbe
sv. Mohorja, Kmetijskih kalendarjih, in dr.) raztresena, prosveti ljudstva namenjena
šumarska navodila in tabele, porabne za lesne trgovino.


Koristno bi bilo, ko bi se že objavljeni, navedeni in nenavedeni, po raznih
publjkacijah razkropljeni članki, v kolikor so za kmetskega šumskega posestnika
trajne važnosti, zbrali in po potrebi današnjim razmeram in zakonodaji primerno
preuredili in dopolnili še z novimi spisi o gradivu, ki morda še ni dovolj obdelano.
To gradivo je deloma naiti v taznih, v „Kmetovalcu" objavljenih vprašanjih
in odgovorih. Slednje bi bilo treba le temeljitejše obdelati, kakor je bilo z ozirom
na interes posameznega vpraševalca potrebno in na omejeni prostor v dotičnem
listu mogoče. Izdajo zbirke takih navodil naj bi materialno omogućile pod-
pore centralnega fonda za pošumljavauje, Jugoslov. šumarskega udruženja (fonda
za propagando šumarstva), oblastnih šumskih zakladov i dr.


´


..... . ........


„............. .......". ...... .. .. ...... 3. .... „..............
........" .. .... .........: ....... : Poljoprivredna izložba u
Pragu 1925. — .... .... ....... .......: ..... ...... ........ .......
...... ... . ...... ........ ......? — Ing. .. Guralj : Kampanja šećerne
repe 1925.-26. — Ing. .... ..... J. ...... : ...... .......... ..........


— Ing. .. Spirhanzl: . značenju zemljišnih reakcija. — ....... ; 1.., .......
.......... ....... .. ........, ....... ce 1927. .... y ....... — Doba
žetve u svetu. — .......... .......... ......... — Gojenje pataka. —
200.000 ..... ...... .. ..... y ........ ....... 1925. — Upotreba motornih
plugova u poljoprivredi u Rusiji. — ....... ......... ......... ..........
— Bundeve kao hrana za krave muzare. — ....... .. ....... ......... .......
y ......... — Protiv bolesti krompira. — ..... ...... .......... ....
..... ........ — Uzorni vrtlar. — ..... ..... ...., ............ y ......
. ........ ......... ........ — Napredak poljoprivrede u Austriji. — ........
...... .. ....... — Neplodnost voćnih drveta. — . . . . . . . . . . .
.... ce ...... ..... ..... — Naputak za sakupljanje i gajenje ljekovitog bilja:
„............. .......", .......... ....... ....... ^...^^......
............. ........... ...... 1.. 15. y ...... ... ...........
.-. ..... ........-...... y ..... ...., .......... ... 20, ....... .........
.. ......., ....... . ......... 100, ........ 130 .......
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 59     <-- 59 -->        PDF

......., ..... . ..........


.... ....... ............. ....... ....... je 5 ...... ..... ....,
.* ..... ........... ...... ..... y 6. ...... ..... ......... ........
...... ... .... ........, ......... .. .. ..... ..... ........ ..........


„............. ......." ........ je . .... ........ ......... .........
............ ..... ........ . ........... . ........, y ........
..... .......... .......... .. ......... ...... ..... „.............
.......", ...... je .... ....... ........ .............. ......... .. ...........
........ .. 145 ........, .. .... ..... ... . ....... ..............
.......... To .. je ...... .. .... ... ..... ........ y .....
.... . ....... .... y .............


....... „.............. ........" . ....... . ... .... ........
......, .... je ......, .......... . .......... ......... ..... .... .
.... ............ ......, .. je ...... ....... ....... . ..... ........
y ..... .... ..... ................. . ............. .............
.... .............. ........, a ... ...., .... ...... ......... . .....
..... .... ce .......... .. ............. ....., . ... ....... ........,
.... .: ......... .... ........, .... . y ..... ........... ......


„............. ......." ....... ..... ....... ......, ... ..... ..
.. .. .... ........., .... ..... .. ........ .. ...... ..............
......, ... ...... ....... . ..... ........ ........ ............. .......
y ...... . ...... .... ....... ..... . ....... .......


... .... „............. ......." ......... je ......... ........
........... ....... ......... ............, ... ..... y ..............
....... ......... ......, ... ..... .. ..... .......... .... je ..........
...... ........ ..... .... .............. ............ .. ....., — ............
.......... ......-......... ......, ...... ...... .........
............ ....... ... ............, a ... ...... .......... .. ... ..........
.....: .......... ...... ..... . .... ...... ...... .... .......
...... .......


Ha ... ..... .... „............. ......." .. .... ............
......... .. ...... .... ... no ...... ........ . ....... ......... . y
.... ..... .......... ... ....... ...... ............. ........, ........
. ..... ... . ......


„Lesnickâ prace" Ćislo 1. — 1926. — Pâty rok Lesnické prâce. (Peta
godina Lesnické Prace). — KonSe l J., prof. Ing.: Pressleruv kvaiitni
prirast v cenč lesa a v jeho pestëni. (Presslerov kvalitativni prirast vrijednosti
šume i njezina uzgoja). — Fri č i., Ing. : Nëkteré pfedpoklady
lesni hospodâr^ké reformy. (Neke pretpostavke za reformu šumskog gospodarstva).
— Praza n Fr., In g : Budoucnost suché destilace dfeva.
(Budućnost suhe destilacije drva). — Gnt h G. H. : Studie o sosnach
severni Ameriky. (Studija o borovima sevjerne Amerike). — Rosen fel
d V., Ing. : Z praxe v boji proti lesnim škudcum. (Iz prakse borbe
sa šumskim štetnicima).— Hendryc h VI., I n g : Posledni zprâvy o
ondatfe z. .. 1924. (Zadnji podaci o Fiber zibethicus iz god. 1924,);