DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Treći šumarski fakaltet .57


1 a m a. Ta si je osnovna misao već u praksi prokrčila puteve osnivanjem
šumarskih fakulteta i ne treba da je mi tek ovdje teorijski branimo.
Nije cilj visoke nastave da dade upravnom aparatu okretne izvršivače mehaničkih
radova, kojih — rado priznajemo — ima u šumarstvu prilično.
Njena je svrha, da da široke elemente teorijskog obrazovanja, pomoću
kojega će se mehanički:elementi obrazovanja lako dokučiti u samoj prakr
si. Ona treba da oplodjava praktično znanje teorijskim istraživačkim- radom-
i da< trajno prima nove pobude za taj rad iz ruku prakse. Cilj visoke
šumarske na&tave-mora da.bude dalji.od običnoga »drdlovanja«. Ona mora
da ispomogne izgradjivati šumarstvo kao naukn,,kako bi ova-opet
donijela, Sto, veće koristi praksi. Dakle podržavanje veze^ šumarsEsta sa
bliskim naukamai osnovni je usiov za razvoj nastave-, nauke i prakse; tenjihovih,
predstavnika.


Ovaj cilj može da poluči šumarska nastava; samo, onda, ako je-mo-<
guće održavanje veza sa osnovnim i pomoćnim
disciplinam a biološke, matematičko-tehničke i pravno-ekonoov
sko-komercijalne prirode. Zato se traže nastavnici-speeijaliste. Ove ne
može dati sama šumarska visoka škola. Oni mogu da se nad ju samo na
srodnim visokim školama i fakultetima^ Iz ovoga praktički slijedi, da a
sjedištu-šumarske visoke škole mora da budu i sve te srodne visoke škole,
kakobi se ta veza mogla i održati. Tih veza Sarajevo, koje nema ni
univerziteta ni tehničke visoke škole — nemože nikako dati.


Savremena visoka šumarska škola treba da se nalazi na raskrs nici
željezničkih puteva, kako bi se moglo lahko prilaziti
šumskim objektima. Sarajevo je u tom cilju posve nezgodno poradi svoga
perifernog položaja i velike udaljenosti od najvažnije saobraćajne linije
Beograd, Zagreb, Ljubljana, na kojoj zapravo leži najveća čest za
nastavu najvažnijih šumskih objekata.


Konačno ujedinjavanje rudarske i šumarske n a?
s t »VA; danas je posvema nesavremeno. Ono je bilo
razumljivo u njihovim prvim počecima, dok je i rudarstvo imalo sa šumarstvom
jednu zajedničku crtu — dok je jedno i drugo bilo empirija
i dok je rudarstvo bilo važnije od šumarstva.


Golema je razlika izmedju rudarstva i šumarstva. Rudarstvu je cilj
da iskoristi izvjesno prirodno blago, koje se nalazi gotovo u tlu. Kad
je to iskorišćavanje dovršeno, prepušta se to tlo svojoj sudbini. O njemu
niko više ne vodi računa. Šumarstvu nije cilj da samo iskoristi šumu.
Njegov je osnovni i najvažniji zadatak daleko veći i dublji. Ono treba
da na zemljištu, na kojem je šuma iskorišćena, — stvara novu šumu. Rudar
samo eksploatiše — mogli bi reći — on samo žanje plodove, kojih
on nije stvarao. Šumar mora da u času žetve vrši i sjetvu. On treba da
stvara nova dobra, on treba da producira plodove, koje će opet žeti oni,