DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Sedemdesetletnica gospoda inž. Josipa Lenarčiča.


Sedemdesetletnica gospoda inž. Josipa
Lenarčiča.


pođpredseđnika Jug. Šumarskoga Udruženja.


>Življenje Tvoje brez pocitka, je
delu posvećeno bilo. sadu dovolj je
obrodilo.«


Dne 22. t. ni. je praznoval svojo sedemdesetletnieo podpredsednik J. S. U.,,
predsednik Podružnice Ljubljana J. Š. U. gosp. inž. Josi p Lenarčič , veleposestnik
in veleindustrijalec na Verdu pri Vrlmiki-Ljubljani. Če pri kom, se
baš pri jubilantu udejstvuje izrek, da trajno, zadovoljivo delo obrani človeka
zdravega in čilega. Nikdo, ki ga vidi, kako mladostno-ëvrsto liiti po ulici ali ga
sliši, kako krepkim glasom navdušeno govori v dvorani, bi mu ne pripisoval
dosežene visoke starosti.


Rodil se je Lenarčič 22. februarja 1856. na Verdu pri Vrlmiki kot sin
preniožnili staršev. Realko je dovršit v Ljubljani, studira: je na to na tebniki ..
na visoki šol! za. zemijedelstvo na Dunaju, oddelek za poljedelstvo in na to ..
za gozdarstvo, ki naj bi mu služilo pri oskrbovauju domaćih gozdov.


Kmalu po dovršitvi šoi in po očetovi smrti je prevzel obsežno domaće
gospodarstvo. Neumorne delaven in surotreno uporabljajoč pridobljene nauke,
povzdignil je svoje posestvo in svojo tovarno do ugledne visine. Njegova z ..dernimi
stroji opremljena tovarna parketov in drngil finalnih lesnih proizvodov
je tuđi izven naše države znana in na uajboljšem glasu. Produkti iste se razpošiljajo
po večjih mestih naše države kakor ludi daleč v inozemstvo.


Jubilant je že vzgođnji mladosti posvetil svoje izborne moči javnemu
delu, predvsem na gospodarekem polju, stoječ ob enem kot narodnjak in rodoljub
v prvih vrstan. Že v i. 1879. je postal član Emetijske družbe za katero si
je — kot član glavnoga odbora ^kozi dolgo dobo 25 let prido´bil mnogo zaslug.
Z drugimi rodoljubi je ustanovil v domaćem trgu Kmetske posojiinico, kateri sr
danes načeluje; bi! je starosta lokalnoga Sokola in dolgo let predsednik citalnice.
Od leta 1896. član je trgovske in obrtne zbornice v Ljubljani, j´e toil 1.
1903. izvoljeti predsednikoin in je kot. tak 11 let deloval v prid te velevažne
institucije.


[Jpoetevajoč njegovo neumorno delovanje v splošno korist in njegove
izrodne zmožnosti, volila so ga notranjska inesta in trgi in kasneje trgovska in
obrtna zbornica poslancem za Kranjski deželni zbor, kjer je zelo uspešno deloval.
posebno v upravnom in financijskem odseku.


Kot zastopnik glavnih gospodarskih organizacij je bil Lenarčič ludi
član industrijskega sveta- do razsula Avstrije in član državnoga sveta na Dunaju
skozi dve perijedi, ter vsled poziva ministrstva za trgovino član državnešolske
komisije za obrtno šolstvo in čipkarsko industrijo.
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Sedemdesetletnica gospoda inž. Josipa Lenarčiča 197


\ vseh teli organ izaeijah si .je znal pridobiti z svojim temeljitim znanjem,
s svojo marljivostjo in đelavnostjo ugled in spoštovanje, tako. da so se
njegovi mi bogatih izkustvih sloneči nasveti vseskozi upoštevali in bili v
važnih gospodarskih priredbah odločilni.


Ob času, ko se je urejalo naše gospodarstvo in naša valuta, je izdal zanimivo
aktuelno razpravo »Valutno vprašanje v Jugoslaviji«.


Lenarčič je bil član bivšega gozđarskega društva za Kranjsko-Primorsko
od leta 1900. do leta 1918. Ves čas obstoja je hi la uprava tega društva v
nemških rokah. Koj po prevratu se je pokazala nujna potreba, da se društvo
preuredi novo nastalim razmeram primerno. Na za društvo velepomembnem
izrednem občnem zboru v Ljubljani dne 20. februarja 1919. je bil izvoljen novi
zaeasni odbor in pređsednikom Josip Lenarčič. .. rednom občnem zboru v Mariboru
duo 4. maja 1922. se je pod predsedstvom Lenarčiča izvršila likvidacija
gozđarskega društva in vstanovila podružnica Ljubljana Jugoslovenskega Šumarskoga
Udruženja.


Pri novih volitvah je bil Lenarčič izvoljen pređsednikoin podružnice in
podprođsednikom J. S. (,´. in kot tak potrjen tuđi od glavne uprave. Ob enem je
sil izvoljen v odseke za agrarno reformo, za promet-industrijo in trgovino. Vse


o funkcije vrši slavljenec trajno in uspešno v prid Udruženja in podružnice
se
do đanes.
Kot clan delavnih ođsekov je prevzel Lenarčič važne referate posebno
vprašanjih agrarne reforme, neposrednih davkov, tarifne politike in obdeoval
iste vsestransko izćrpno. Ministrstvo za šume in rudnike ga je kod znalega
strokovnjaka ponovno poklicalo na strokovna posvetovauja v Beograd. —
3ređ vsem ie kazal slavljenec, že od prvega začetka, posebno zanimanje za zaleve
agrarne reforme. Že na prvem izrednem občnem zboru Gozđarskega
ruštva je v dolgem dobro zamišljenem referatu obširno razpravljal o predletu,
predlagal in dosegel sklicanje ankete, ki naj bi sestavila in predložila
rizadetim oblaslvom nasvete in predloge v zaščito gozdne posesti v Sloveiji,
varujoč predvsem privatno lastnino in izključujoč služnost ne pravL8e flaše
i drvarenja, ki bi mogle imeti za posleđieo le opustošenje našiii gozdov, v
alerih je naše zlato.


Za zasluge, ki si jih je pridobil jubilant v interesu našega gospodarstva-


Limarstva je bil odlikovan z redom sv. Save III. vrste.


Ob pomembni slavnosti podpredsednika J. Š. U. in pređsednika Podružni>,
Ljubljana, pridružujemo se šumarji radevolje številnim gratulantom žoloč mu
ikreno — kot možu dela in uspeha — še dotgo vrst let čilosti in zdravja!


Rustia.