DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 40     <-- 40 -->        PDF

192 Praktično uredjivanje šuma


Dr. Ihifnagl-prof. Veseli [Sarajevo]:


Praktično uredjivanje šuma.


(Svršetak.)


31. Odredjjivanje kićevine i panjevine, gubitka povodom sječe i guljenja
kore te faktora za pretvaranje prostornih mjera.
Preporučili smo, da u elaboratu o uredjivanju treba da se svi podaci


o drvnoj gromadi odnose na masu bez kićevine. Tada će biti potrebno,
da se naknadno odredi i masa kićevine.
U glavnome užitku možemo računati kićevinu kod omorike i jele sa
8—12%, kod bora sa 7—10%, kod ariža sa 5—8%, kod hrasta sa
8—16%, kod bukve sa 8—15%.


U sporednom užitku je prihod na kićevini kod četinjača po prilici za
dva puta, a kod listača za polovinu veći od onoga u glavnome užitku.
Količina panjevine i žiljevine ovisi u prvome redu od visine panjeva,


koja treba da iznosi najviše .% do s/4 debljine panjeva.


Odlučna je i okolnost, da li se dobiva žiljevina i do koje debljine ili
se krči samo panj bez žila. Prvo je najviše u običaju kod omorike i jele
i daje prosječno 14%, drugo kod ostalih vrsti drveća i to u iznosu od
10%. (Ovdje se razumijevaju postoci od nadzemne mase bez kićevine).


Za knjiženje sječnih prihoda važno je, da se uzme obzira na gubitak
uslijed izrade i guljenja.


Gubitak uslijed izrade i guljenja možemo procijeniti
sa 2—3 %, a ako je teško plavljenje*) i ako se mjeri na stovarištima,
Željezničkim stanicama itd., dapače i sa 5—7 %.


Ostave li se panjevi viši od Vb—"U njihove debljine, povisuje se gubitak
uslijed izrade za daljnjih 1—5%.


Uredjivač uvažava ovaj gubitak tako, da ili izravno smanji sječnu
mjeru za ove postotke ili odredi, da pri zavadjanju u gospodarskoj knjizi
količini drveta treba pribrojiti gubitak uslijed izrade.


Još je važniji gubitak na procijenjenoj masi, ako se neki sortimenti
mjere bez kore.


Podaci gospodarske osnove odnose se uvijek na drvo sa korom. Tome
nasuprot se tvorivo drvo obično mjeri i zaračunava bez kore, a katkada
i neki sortimenti ogrjevnog drveta.


*) U Bosni zovu radnici dostavljanje kalvana ogrjevnih drva, željezničkih
pragova i t. d. od pinja do stalrrh prometala (bacanje, kotrljanje, saonice, suha.
točila) „plavljenjem". Napomena prevodiočeva.