DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Treći šumarski fakultet


Mi razumijemo trgovačko-obrtničke komore, koje smatraju svojom
dužnošću da pokreću pitanja, koja su kadra da unaprijede interese trgovine
i obrta njihove oblasti rada. Mi razumijemo nastojanja jedne korporacije,
koja ide za tim, da se ožive ekonomski i privredni interes grada,
u kojem je njeno sjedište i interesi gradjana, čiji su predstavnici u toj
korporaciji. Mi razumijemo i narodne poslanike, koji će se lako zagrijati
za ovakove nove ideje, naročito onda ako oni od ostvarenja te ideje
očekuju izvjesne koristi za—mandate i partiju. Ali ne možemo da propustimo
da mi kao stručnjaci, koji nismo vezani nikakovim obzirima, osim
onih prema otadžbini i struci, ne progovorimo u ovako krupnom
pitanju. Nije to samo naše pravo, već je to upravo i naša dužnost.


Mi nikako ne vjerujemo, đa će državna vlast, rješavajući ovaj predlog,
moći da zastane na sitnom gledištu pokrajinskih, korporacijskih i
drugih užih interesa. Mi ne vjerujemo da će državna vlast ući u rješavanje
ovih pitanja a da nije konzultovala današnje predstavnike šumarske
nastave i nauke — fakultete — i najjači stručni forum šumara-praktičara
— Šumarsko Udruženje. Državna će vlast moći i morati da pristupi
k riješenju ovog pitanja samo na taj način da drži na umu isključivo
najviše i faktične državne interese i da operiše sa stvarnim razlozima.


Da podizanje treće šumarske visoke školo
nije za nas opravdani državni- interes — o tome ne
treba trošiti riječi. Ta nedavno smo donijeli članak iz širih stručnih
krugova, da su već dva današnja šumarska fakulteta za nas priličan luksus.
A sad se evo diže novi fantom — Ireća šumarska visoka škola. O
pravdavanje podržavanja triju šumarskih fakulteta ili davanje pristank i
za podizanje trećeg šutnjom šumarske javnosti značilo bi — stručnu neuračunljivost.


Ishodište, sa koga je pošao predlog sarajevske komore, posve je kri
vo. Gledište, da je šumovit ost nekoga kraja odlučna
kod odabiranja sjedišta neke visoke šumarske škole, posve je p o g r e šn
o. Za nastavu nisu potrebne što veće površine šuma već što veća mogućnost
lakog upoznavanja svih biljno-geografskih regija, svih vrsti drveta,
svih vrsti uzgoja, svih načina podizanja, iskorišćavanja, uredjivanja
i uprave šuma na različnim kategorijama posjeda. Dakle ne radi se o
šumi — prašumi, već o šumi, na kojoj se vide i rezultati dugogodišnjeg
rada šumara-uzgajaca, -uredjivača, -eksploatatora, -upravnika. U prvom
su redu te šume od vrijednosti po nastavu. Da u tom smjeru — dakie
kao objekti nastave — bosanske šume uprkos velikog procenta šumovitosti
Bosne, ne stoje na prvom mjestu, poznato je ne samo nama šumarima
,već i široj javnosti.


Šavremena šumarska nastava treba da se razvija
na univerzitetima, a ne izolovanim visokim ško