DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 38     <-- 38 -->        PDF

190 Sušenje hrastovih šuma


Kod pomladjivanja današnjih sjecišta treba izbjegavati osnivanje čiste
hrastove sastojine. Dalje treba preći prirodnom pomladjivanju. Tim
će se najlakše podići mješovita šuma, a hrastu će se kao glavnoj vrsti moći
dati potrebna njega.


U našim lugovima provodim ovu metodu ondje, gdje ima lijepog
podrasta od graba, lipe, bresta i javora. Iza dvije do tri godine poslije
sječe pomnjivo se sade hrastove sadnice tako da ih od prilike sto komada
dolazi na jutro. Na našim današnjim površinama stoji samo 50 do 60
hrastova po jutru, no oni su zdravi, čisti od grana i lijepe krošnje. Ostalo
je drveće grab, brest i lipa.


Ondje, gdje se prirodno zašumljavanje ne može tako lako ili možda
uopće provesti, neće preostati drugo, nego da se latimo druge vrsti drveta.
U našem je kraju zato podesna akacija u turnusu od 30 godina ili
jasen, brest i amerikanski crni orah sa turnusom od 80 godina.


Šum e drug e grup e rasprostranile su se u izvjesnoj udaljenosti
od nasipa. Stanje njihove vode temeljnice ovisi o stanju vode
Dunava. Kod trajne poplave diže se voda temeljnica do površine tla
ili malo ne jednu do dvije lopate ispod površine. Tlo je različno: čisti
pijesak, ilovasti pijesak, ilovasto tlo, pa čak i baruština.


0 toj grupi ima hrastovih kultura u starosti od 10 do 80 godina.
Mlade kulture lijepe su i zdrave. One od 60 do 80 godina strahovito se
suše.


Sušenje hrastova i ovdje je prouzrokovano istim prilikama kao po
lugovima: čiste hrastove sastojine, Liparis dispar i Oidium. U ovim dijelovima
šuma javlja se još jedno drugo zlo, a to je visoko stanje vode
temeljnice. Hrastova srčanica u izvjesnoj dobi dosiže vodu temeljnicu,
obamiranje se izvršava ovdje bržim tempom po lugovima.


U ovim šumama neće biti moguće prirodno zašumljavanje. Zato je i
zamišljeno, da se uzgoj hrasta napusti posvema i da se kao glavna vrst
drveta odabere kanadska topola, amerikanski crni orah i amerikanski jasen.
Po spoljašnom licu pojedinih stabala i sastojina razabire se, da
stanište dobro odgovara pomenutim vrstama.


Šume treće grupe leže u poplavnom području Dunava i
Drave. Hrastovi se nalaze samo po gredama. Poplava onemogućuje
hrastove kulture. Sklopljenih hrastovih sastojina nema ili ih ima u vrlo
maloj mjeri. Abnormalnih sušenja hrastovih šuma ovdje nema.


Naši su predšasnici — a i mi stari šumari — podigli lijepe hrastove
hulture. I naši predšasnici a i mi bili smo ponosni na te svoje kulturne
radove. No nismo slutili da će gubar i medjika moći da svojim razornim
radom ponište tu našu nadu, kojom se zanosimo već 30 do 50 godina.