DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Broj 8143.925.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Na temelju drvosječne osnove za god. 1924./25. odobrene riješenjem Ministarstva
šuma i rudnika Generalne Direkcije juma od 3. lipnja 1925. broj
13816 i riješenjem od 15. oktobra 1925. broj 33522/1925. prodavat će se dne 11.
siječnja 1926. kod Direkcije Šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima slijedeća
zdrava, suha, polusuha i oštećena hrastovu stabla :


|1S


Kupac ima na sje-j


čini ostaviti iraov-i


noj općini najma-1


nje ogievni drva[


rt


u


Stabala a


lu
Ime E L


Procjenbena
vrednost


Opaska


5 g


! sječe "u
o


S.
V


´." >N 3


i i


ta D


s Dinara


kim. pros. m.


m


i i Ripača 458 458 1315 867.585 5-5 1.360
Krivsko-Oslrovo


2 179 — 179 983 550.163 12 1.000


1919.


te


Krivsko-Ostrovo


a 3 200 200 984 567.089 12 1.000


1920.

Zapadne Kusar


4 260 — 260 1751 1,3 2.085 6-5 1.300


1921.


O
Zapadne Kusare


5 264 — ! 264 1846 1,405.213 6-5 1.320


1922.


0 Varcaga 340 — 1 340 876 186.280 3 1,240 Suha, polusuha
oštećena »tabla. Po ! cijeloj sumi obilje


7 Surduk 290 — ! 290 537 99.506 5-5 880


žena rednim brojem
i u prsnom promje


8 Gradina 177 — 177 649 93.249 1-2 813


s ni bijelim pojasom


Ukuno . . 2168 — 2168 8941 5,061.170 — 8.913


Opći dražbeni uvjeti :


1. Stabla se prodavaju sa cijelim drvnim gromadama t. j . sa tvorivim drvom
izuzev gore naznačenu količinu ogrevnog drveta, koju je dostalac dužan o
svome trošku besplatno na sječini u izradjenom stanju sa 5% nadvisine imovnoj
općini predati. Sve ostale odpadke dužan je kupac izraditi za gorivo po uslovima
§ 14. d. LI. uz cijenu od 7-50 Din., po jednom prostornom metru, koja će se
svota kupcu isplatiti odmah nakon primitka drva.


2. Dražbuju se samo putem pismenih ponuda, koje moraju biti valjano
zapečaćene, propisno biljegovane sa 100 Din. ili odgovarajućim iznosom obložene
te navedenog dana do 10 sati prije podne po uredskom satu u blagajni Direkcije
šuma u Vinkovcima predane.
3. Kumulativne ponude ne primaju se.
4. Brzojavne ponude pođpunom žaobinom ne obložene, nikako ili nedostatnom
markom (biljegovkom) providjene, ispod isklične cijene, nakon ustanovljenoga
vremena predane, te u opće sa dražbenim uvjetima nesuglasne ponude
ne će se u obzir uzeti.


ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 75     <-- 75 -->        PDF

5. Kupovninu imade kupac isplatiti u gotovom novcu u blagajnu Direkcije
šuma brodske imovne općine ili kod onih novčanih zavoda, koje direkcija šuma
odredi i to :
Ako je kupljena jedna sječina
Va kupovine nakon primitka obavjesti o odobrenju dražbe t. j . kod potpisa
ugovora (§ 10).


Ostali dio sveukupne kupovine imade kupac platiti prije nego odpočne sa
izvozom materijala, izradjenog iz prodanih mu stabala, nu"svakako prije izmaka
90 dana, računajući od dana uplate prvog dijela kupovnine.


Za slučaj da kupovnina jedne sječine premašuje dostalnu svotu dviju najmanjih
sječina pogoduje se prema niže navedenom :


Ako je kupljeno dvije i više sječina
V4 sveukupne kupovnine nakon primitka obavjesti o odobrenju dražbe t. j .
kod podpisa ugovora § 10. o. u.
´. sveukupne kupovnine nakon 50 dana računajući od dana uplate prvog
dijela kupovnine.
Preostali dio sveukupne kupovnine prije započetoga izvoza materijala izradjenog
iz prodanih mu stabala, nu najzad za 60 dana, računajući od dana
uplate drugoga dijela kupovnine.


6. Svi ostali potanji dražbeni uvjeti mogu se saznati za vrijeme uredovnih
sati kod Direkcije šuma brodske imovne općine u Vinkovcima, te kod šumskih
uprava u Cerni, Otoku i Trnjanima.
Direkcija Suma Brodske imovne Općine.
U Vinkovcima, dne 11. Decembra 1925.


Broj: 5521/1925.
Veleprodaja hrastovih stabala


Temeljem odobrenja Ministarstva Šuma i Rudnika. Generalne Direkcije
Šuma od 22. decembra 1925. broj 43800, obdržati će se dne 15. januara 1925. u
11-30 sati dopodne kod direkcije šuma gjurgjevačke imovne općine ponovna
dražba na :


1.) 371 hrastovo stablo u šumi „Skres" sa 2012.50 m3 uz iskličnu cijenu od


1,054.147-50 Dinara.


2.) 2071 hrastovo stablo u šumi „Mesarica" sa 8666.17 ms uz iskličnu cijenu


od 3,373.306-37 Dinara.


3.) 1201 hrastovo stablo u šumi „Palače" sa 2356.61 m3 uz iskičnu cijenu


od 728.523-92 Dinara.


Šuma pod 1.) udaljena je 9 km. ona pod 2.) 2 km., a ona pod 3.) 8 km.


od željezničke stanice.


Dražba će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda. Sa 100 Dinara


taksirana ponuda imade se predati najkasnije do li1/., sati dne 15. januara 1926.


Ostali uvjeti mogu se saznati kod direkcije šuma Gjurgjevačke Imovne


Opštine u Bjelovaru.


U Bjelovaru


DIREKCIJA ŠUMA IMOVNE OPĆINE GJURGJEVAČKE
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 76     <-- 76 -->        PDF

D.
Š. Br. : 4526/25.
OGLAS DRAŽBE.
Kod Direkcije Šuma u Sarajevu prodavat će se dne 16. janura 1926. u
sobi br. 81 u 10 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 10.000 (deset
hiljada) kubnih metara četinjača u državnoj šumi Vračac, odjel 1, 2, 3, 5, 7, 8, u
srezu Bugojanskom uz iskličnu cijenu 34 (trideset i četiri) dinara po kubiku
prosječno na panju.


Svaki nudioc mora prije početka dražbe položiti vadij u iznosu od 34.000


(trideset i četiri hiljade) dinara bilo u gotovom ili u vrijednosnim papirima, koje


država kod sklapanja ugovora prima. Stranci polažu vadij u dvostrukom iznosu.


Pismene ponude moraju stići ovoj Direkciji zapečaćene i providjene sa
propisanim vadijem te taksenom markom od 100 (stotinu) Dinara najkasnije do
9VS sati dne 16 januara 1926. sa oznakom „Ponuda na 10.000 m" četinjača u šum.
Vračac". Pored ponudjene kupovne cijene, dužan je kupac tla plati od cijelokupne
ponudjene kupovne cijene i 6% u fond za pošumljivanje.


Ne će se uvažiti ponude, koje kasnije stignu, zatim ponude bez propisanog
vadija (taksene marke) ili brzojavne ponude i nadalje naknadne ponude i
očitovanja. Posebni uvjeti prodaje mogu se za vrijeme uredovnih sati razgledati
kod Direkcije Šuma soba broj 81.


Dražba se neće održati, ako joj ne pristupe najmanje tri licitanta.
Svakom reflektantu stoji do volje, da prije licitacije razgleda šumsko područje.
Dostalac snosi sve troškove oko raspisa dražbe.
Ministarstvo Suma i Rudnika bira slobodno izmedju ponuda i može sve


bez
navadjanja razloga da odbije.
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
S a r a j e v o, 30. novembra 1925.


DIREKCIJA ŠUMA.


Broj : 16.350 — 1925.


OGLAS DRAŽBE.


Potpisana direkcija prodaje putem pismenih ponuda dana 26. januara 192t).
u 11 sati do podne 3.000 tti´ bukovih trupaca na državnom skladištu u Majuru
koji će biti izradjeni u sezoni 1925./26.


Isklična cijena po 1 m3 je
150 Dinara.


Žaobina 25.000 Din. za domaće, a 50.000 Din. za strane državljane.


Podude se imadu predati potpisanoj direkciji, a uvjeti dražbe i ugovora


mogu se saznati kod potpisane direkcije i državne šumske režije u Majuru .
radno vrijeme.
U Zagrebu, dne 19. decembra 1925.


KR. DIREKCIJA ŠUMA.


Broj 2966/1925.


Oglas dražbe.


Temeljem odobrenja Ministarstva Šuma i Rudnika u Beogradu od 27. X.
1925. broj 36403 prodavat će se putem javne dražbe dana 30. Januara 1926. u 11
sati kod direkcije šuma slunjsko banskih imovnih općina u Petrinji i to :
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 77     <-- 77 -->        PDF

..p et
.


se
se
-. c


*>B


´5´=°
m O (S 0-—. g-s
.


"3 r-
T3-*


«
eu 8-5


ai 11o oO cl a


a
S DJ5 D a-3?


´»ud
.. Q\ UIOUISlApUU i;s


I
1 1


tuoualpBjzi . <. ... i


-a.id UEZtip .) :in|i:jsoQ


OT te
OC CM CM
tD


cd
oo w


o
co
e ce
.. "* »^


t— in


o 4f
»- IO in
= S Q


^.;
:;? 00 X te


.. o
. ai t-
CM


to


te


..... « | 1


1
1


OJ


EfpeJte «O


E 1 1 1 1


CQ BjeqBjs
to.iq 1 __]_ CM 1 1
1


f-
ai 8


oc co
* X


..... i | 25 in


S
m m in 4f X
M 00 yf X


1?1..8 co oo 8


<
te *^


00
ai


OS
i


te 00
00 X X
co


ai 00 tc
CM co
.., in


i![i:qB}s joj q e
CM 4"


ai co te «
— CJ


1
1
co tut> e


tđ >|3(spo te~i> ""


. -co
CM > .


N M
o ce


03


a
o


a!znj}|0


C> X > >


a. -:53S
i
i:uidn>is < ce O Q .


co


M — M bjç
N CM (M


u —


V. ^~* . . . 3
. — —
3r->a >tj — m


M CM


t/1


«S
0 C Cl


2 ce-1-´O ta .o.
3 "—´ Cl o «fl 3
>

03


>
.* E


S L


1
1


"C c^


RAB.idn u>|simis 1! II
...0....


0
ls lu ´ET


^_„


Q a.
Bii^do eiiAotuj e>)su fîq «l B)(SU eq . Bjjsfunjs


OPCI USLOVI.


mski sjredje


1. Ponude imadu biti sastavljene u srpsko-hrvatskom jeziku, biljegovane
sa 100 (stotinu) dinara, dobro zapečaćene, te se primaju najkasnije do 11 sati
gore odredjenog dana. — Uvjetne, kasnije stigle, telegrafske i telefonske ponude
neće se uzeti u obzir.


ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 78     <-- 78 -->        PDF

2. Dražba će se obaviti isključivši usmene, jedino na temelju pismenih ponuda
(oferta) za svaku prodajnu skupinu, ali će zaprimiti i eventualne kotnulativne
ponude jedino za skupine označene slovima A i B te za skupine C i D.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su nudiocu svi dražbeni uvjeti dobro
poznati, te da ih u cjelosti prihvaća.
4. Ponudi treba priložiti 5% od procjenbene vrijednosti u ime vadiuma u
gotovom novcu ili u vrijednosnim papirima valjanim u kraljevini S. H. S. po nominalnoj
vrednosti. Podanici stranih država trebaju da ponudi prilože 10°/0 procijenjene
vrijednosti za svaku skupinu.
Osim toga dužan je dostalac 14 dana po obavijesti, da je dražba odobrena
uplatiti u blagajnu slunjsko-banskih imovnih općina u Petrinji 8*2% od kupovine
u ime raznih pristojba.


5. Ponuda veže nudioca odmah, a imovnu općinu nakon potvrde po Miistarstvu
Šuma i Rudnika u Beogradu.
6. Kupovina mora se uplatiti u tri obroka u gotovom novcu i to : prvi
obrok u iznosu od 25% kupovine 14 dana iza obavijesti o odobrenju dražbe,
drugi obrok u iznosu od 25% kupovine 3 mjeseca iza uplate prvog obroka, a
treći obrok a iznosu od 50% kupovine 6 mjeseci iza uplate drugog obroka, ali
svakako prije izvoza izradjene robe, kod direkcije šuma slunjsko banskih imov.
o. u Petrinji.
7. Za sječu i izradu stabala ustanovljen je rok i to za prodajnu skupinu
A 31. mart 1927., za skupine B od D 31, mart 1926., a za skupinu E 31
mart 1927.
8. Pobliži uvjeti mogu se saznati kod direkcije šuma slunjsko-banskih im
o. u Petrinji, kod šumske uprave imovne općine I. banske u Glini, II. banske u
Petrinji i Dubici,
te slunjske u Karlovcu.
Direkcija šuma slunjsko-banskih imovnih općina u Petrinji.


Bukvica (Bucheichel) 80% Din 8-—


u rezu


Hrastov žir ozimi u rezu 3-—
Breza, novi prirod „ 20-—
Jelovo sjeme 40% u rezu . . . . „ 40-—
Omorikovo sjeme 80% provenience Č5R. „ 60Bor
bijeli 80% . . „ 200za
1 kg. kao i sve drugo


šumsko i
voćno sjeme te sadjenice


prodaje uz najpovoljnije uvjete:
Semenârski zâvod stâtnich lesu Praha-Bubeneč470


Što neznaš pitaj Univerzalni informativni Biro »». R G U S"


KnezMihailova ul.35. Tel. 6-25 Beograd (Pasaž Akademije Nauka)
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 79     <-- 79 -->        PDF

jgXeXeXei s.fe^^^âfe^^fâ^^fâ^H^fe3^slfâ^


Našička tvornica tanina i paropila d. d. |


Centrala


ZAGREB


Mažuranićev trg 23.


Parne pilane : Sušine-Ojurgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci,
Podgradci i Karlovac.


Tvornica tanina, parketa, bačava, pokućtva
u : ušine-Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i Ijupljene
robe u Podgradcima, Impregnacija drva


u Karlovcu.


5^<4^â^§ife^isMfefe^^^fôJ^fâcfei§^fâM


OfSC h žnc§ystrSja drva cž, eL


Središte : SISAK Podružnica : VIROVITICA


Pilana; Caprag i Virovitički Hntunovac


Telefon: Sisik broj 14 Telefon Virovitica broj 15


Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog,
jasenovog i brestovog materijala, gradje za
željeznice i dužica.


Šumska Industrija


Fil 1.. Deutscha Sinovi


Vrhov/ševa ul. 1 ZAGREB Telefon broj 47


Parna pilana u Turopolju.
Expo f najfii i je hrastov ine. Na skladištu ima veli 1 e količine potpuno suve
hrast ive gra dje svih di menzija. UTEMELJENO GODINE 1860
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 80     <-- 80 -->        PDF

;
tanovu piljenu roba,


najbolje bijele i žilave kvalitete, bez raspuklina i inih
: pogrešaka, koja leži na skladištu najmanje 4 godine,
´ dugačku 4 metra i preko toga, debelu 70—120 mm.,
\ izrezanu od stabala posve čistih od grana i debelih
barem 40 cm. kupujemo u svakoj količini. Ponude u
dolarskoj valuti, postavno na njemačku granicu, neka
se šalju na adresu:


Harl HissmaiM, Holzgros handlmg


Ludwigshafen am Khein.


Filialen in Dtisseldorf unci Amsterdam.


Dioničarsko društvo
Société´flnonyme


za eksploataciju drva
d´Exploitation forestiere


Zagreb, Trg N br. 3. Zagreb, Trg N br. 3.


Telefon 16-34, 12-38 Téléphone 16-34, 12-38
Brzojav : „EXPLOITAT" Télégrammes: „EXPLOITAT"


Parna pilana i tvornica parketa Scierie a vapeur et fabrique de
VIROVITICA, KRUŠEVAC parquets SIROIlTîCfl HRUŠEVflC


Prodajn´ ursd BANJA-LUKA Bureau de vente BANJALUKA


Proizvadja i ehsportira: Produit et exporte :


hrastovu robu, parenu i
matériaux en chene, hetre étuvé
et non étuve, bois tendre ma


neparenu bukovinu, me


tériaux de constructio i, maté


kanu rezanu graciju, go


riaux sciés et bois pour chaurivo
drvo te parkete ffage et parquets.
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 81     <-- 81 -->        PDF

.


VILIEM SEQUilRDT


Ljubljana, Selenbupgova ulica V.


Generalna zastupstvo i glavno skladište instruminati


Starte S Rammerer, Nien.


Teodoliti, tahimetri, nivelacioni poljski i šumarski instrumenti,
nivel. letve, trasirke, libele, busole, meraći lanci
i vrpce, planimetri, pantografi, ombografi, ombrometri,
visinski barometri i aneroidi, brojčani CeKKi, Šumska
kladiva i sve Šumarske instrumente i
potrepStine, crtaći pribor, precizna šestila, svetlobni
prozirni i milimetarski papiri, „Normograph" šablone
za pismo.
Brušenje risaćih pera i sve popravke točno i solidno.
Zajamčeno precizna rektifikacija geodetskih instrumenata.


:<5S©(D3©G5K963<96S©<35OE>^


I Slovenska industrija kožnatih odela


DRAGO SCHWAB


Ljubljana, Dvorni trg broj 3.


lzradjuje sve vrsti kožnatih odela, kao
kaputa, gunjaca, hlača, kapa i t. d. iz
najfinije kože.


Specijalno skladište


engleskog i češkog sukna za odela, i
ogrtače.
Bogati izbor svakovrsnih odela, zimskih
kaputa, raglana, ogrtača i t. d.


Vlastita izradba!


Nepromočivi plaštevi, ogrtači za kišu od
jednostavnih do najfinijih.
Za cij. gg. šumare znatan popust!


Tražite uzorke !
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 82     <-- 82 -->        PDF

..........!^^^^^^


KR. PRODAJA BARUTA


INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB
«» * -* ^% vProdaja svakovrsnog
oružja, municije
lovačhlh potrepština.


Obavlja svakovrsne popravke, koji´spađaju
puškarsku struku, kao i montiranje dalekozori


atJS
Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach). . ^^
Prodaja na veliko i na malo. >


a^w´^´W11^11^11^"1^^´1^


Šumske lekice


Društvene i športske znakove, vigncte, štampilje od najbolje
francuske gume, pećatnjake, gravure u zlatu i srebru, klišeje
za zlatotisak, šablone, emajjne ploče izradj´uje brzo i jeftino.


Zavod za ...^..... i šfa»ipiS|e


BREZINA I DRUG


ZAGREB, Frankopansks ul. 9. Telefon 8-53.
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Pregled


oglašenih licitacija u mjesecu januaru 1926.


ogrjedrv.
Isklična


Dražbuje se građevno


vrst Broj vno ug-cijena
stadrva
bala 8 S


dne kod u m" mD P


O.
i.
!


Direkcije šuma Vinkov


1J./L hrast 2168 8.941 5,061.1701 —


brodske im.opć. cima


!
hrast 371 2012.50 —— — 1,054.147 50
Direkcije šuma 3
15./I. gjurgjevačke > » 2071 8666.,, —— — 3,373.306 37


o
"5


im. opć.


.


» 1201 2356.6l —— 728.523 92


četi34
D


16./I. Direkcije šuma Sarajevu -10.000 ——— 3


njače po mbuko


26./I. Direkcije šuma Zagrebu — 3000* — -150 D


vo


: po m3 ]


*tru] )ci (balvani)
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Knjižnica Jugosiovenskog Šumarskog Udruženja


Dosada izasla izdanja:
Br. 1. Ugrenović: „Iz istorije našeg šumarstva" .
Br. 2; PevuŠić: „Krajiške Imovne Općine" . .
Din 10" Din
10-—
..; 3. ........: ».... ri ...... ........ y
.........." ... 25"—


Izlazi uskoro:


Br. 4. Hjfnagl-Veseli: „Praktično uređivanje. Šuma".


U nakladi Jug. Sum. Udruženja štampano:


.........: „..... o ......" ..... . ... 20´—


Ugrenović : Sum mar sko-politička osnovica Zakona
6 Sumama". , . .. . . . . Din 30"—
Ružić: „Zakon o šumama" Din 50"—


Knjige se naručuju kod „Jugoslavenskogi Šumarskog
:: Udruženja1 S Zagreb, VUkotinovićeva ulica 2. ::