DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 64     <-- 64 -->        PDF

........ ........ . ......


......... ......... .... y ........ ........ ....... ......... .....—
.........


....... ......... ..... ...... ........... ce ........ 40% ......
........ y ...... ........ y ........ ...... y ........ ......... ........
......-.............. ......... .......—..... 20,000.000 .......


.... .. .. ......... .... y ...... ........ ........... . ..........
........ .. ....... ...... .... ....... ....... .... ...... .......... .
........ ........ ....... ... ...... . ...... .. ...... .......


........ ......... ........ ......".
...... ......... ....... ..... ...... y ...... ...... „Quaterly
Journal of Forestry" .. ....... 1925. .... y ....... ...... ......... ......
...... ....... :
„....... ... ...... ......... ...... ....... .. ...... ........,
,.... ce .... ...... ..... ...... je, .. ce ... .... .... 1) y ....... .....
i .. ..... ...... .... ..., 2) .. ce .... y ..... . .... ...... ........ . ....
....... ....... ...... 3-4 % ....... .... ......, ... ...... .... .......
.. ..... ......-........
.. ..... ... ....., .... .. ...... .... ce ....... ..., .. ... ce ........
.... ..... y ....... . ...... ...... ......., ....... ....
.......... .... ...... ....... ... ..............., ......... ..
...\ ..... ..... .... ......... ...... . .......... .. .... ..... . ..............
.........; ....... 75% ....... je ....... . ......... ..... ......
.... ...... .... . ...... ...... .... je ..... ....... ..... .......
.... ......, ... .... ....... ....".
........ ...... .......... .. .. .... ............ ..............
..... ..- ......, .... ce .... ....... . ......... ......... ........
.. .. ......., .... ......


........ ........ . ......


ANKETA . IMOVNIM OPĆINAMA


Na zamolbu direktora Krajiških Imovnih Općina sazvao je gosp. Ministar
Šuma i Rudnika svojim riješenjem od 18. novembra 1925. broj 11721925.
kab. stručnu anketu u Zagrebu za 7. i 8. decembra t. g. da pretrese
finansijsko i gospodarsko stanje Imovnih Općina.


Povodom toga sastali su se dne 7. XII. 1925 direktori Imovnih Općina
i to za petrovaradinsku direktor Sava Milutinović, brodsku direktor Stjepan
Šimić (i taksat. D. Brnjas), gradišku zamjenik Viktor Peičić, gjurgjevačku
direktor Petar Vlatković, križevačku direktor Teodor Solarić (i taksat. L.
Murgić),slunjsko-bansku direktor Jovo Lazić, ogulinsku direktor Andrija
Perušić, otočku direktor Mihovil Pećina, za upravu državnih šuma pristupila
su gg. direktori Dragutin Matizović i Aleksandar Havliček. Gospo
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 65     <-- 65 -->        PDF

........ ........ . ...... 36


dina Ministra Šuma i Rudnika zastupao je pomoćnik gosp. Bogoslav
Kosović- Dne 8. XII. t. g. prisustvovao je anketi gosp. Ministar Šuma i
Rudnika sa g. generalnim direktorom Miodragom Stamenkovićem i
načelnikom Lujom Novakom.


Nakon svestrane načelne i specijalne debate o gospodarskom i finansijskom
stanju Imovnih Općina, saglasili su se direktori Imovnih Općina
u ovim tačkama:


Imovne Općine mogu se s obzirom na finansijsko i gospodarsko
stanje podijeliti u dvije grupe i to : jedna grupa, koja se nalazi u takovim
poteškoćama da će zapeti u najkraće vrijeme njihovo poslovanje, dok kod
drugih Imovnih Općina to stanje neće skoro nastupiti.


U prvu grupu spadaju: otočka, slunjsko-banska i gjurgjevačka Imovna
Općina, a u drugu: petrovaradinska, gradiška, križevačka i ogulinska
Imovna Općina.


Poteškoće kod svih I. O. dolaze od same segregacije šumskih servituta,
koja nije ispravno provedena, zatim od sve većih potreba članova
uprave i gospodarstva, koje se potrebe iz redovitih prihoda šuma ne mogu
pokrivati, a da se ne dira i to vrlo osjetljivo u šumsku glavnicu. Ovo načimanje
glavnice kod pasivnih I. O. otpočelo je već sa njihovim postankom
i nastavlja se do danas, ali održanje šuma na apsolutno šumskom tlu, osobito
na kršu imperativno zahtijeva najstrožu potrajnost šumskih užitaka,
a da sve ne ogoli na ogromnu štetu naroda.


Takovo štetno gospodarstvo mora prestati, jer će se inače daljnjim
nedopuštenim sječama, koje se čine iz nužde naročito za pokriće tekućih
potreba uprave, uništiti šume.


Ovo je — po mišljenju ankete — moguće postići samo tako da država


1.) kod cabivnib 1-.. >rih Opçina preazrr.e uprava i plaće, ´´


2). da revizijom segregacije šumskih služnosti, koja bi se naknadno


imala provesti ispravi nepravde počinjene narodu diobom državnih šuma,


3.) ili da današnje vlasništvo šuma krajiških Imovnih Općina predje
u državno vlasništvo,a da se način uživanja tih šuma vrati u stanje prije
segregacije.


U protivnom slučaju ne mogu se pasivne I. O. uzdržavati, a prijeti i
opasnost devastacije šuma, koja je vrlo opasna za kraški teren, a nastati će
tim, što se stručna uprava i nadzor nad šumama ne će moći vršiti.


Zaključeno je da svaka direkcija pasivnih Imovnih Općina izazove
zaključak svoga zastupstva po prednjim predlozima i da ga valjano obrazložena
i instruisana dostavi Ministarstvu Šuma i Rudnika. Glede poboljšanja
sadanjeg stanja gospodarstva i uprave kod I .O. neka direkcija postupi
u vlastitom djelokrugu.


U vezi s pitanjem Imovnih Općina skrećemo pažnju i na članak gosp


Jovana Matica, šumarskog nadsavjetnika, na 17 str. ovoga broja.