DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Eksproprijacija velikog posjeda


Ing. Petar Rohr [Našice] :


Eksproprijacija velikog šumskog posjeda,


(Predlog JŠU. za izmjenu naredbe od 8. IV. 1925. broj 12.449).


Kako smo spomenuli u izvadku iz zapisnika II. sjednice glavne uprave


J. Š. U. održane u Beogradu dana 18. i 19. decembra 1925. pozabavila se
glavna uprava spomenutom naredbom naročito iz razloga, što se po toj
naredbi unatoč njene nejasnosti i kontradikcije već počela u nekim oblastima
vršiti eksproprijacija velikog šumskog posjeda, a da se nije znalo na
kojem temelju se eksproporcija vrši i kome se eksproprisane površine
predaju.
J. Š. U. donijelo je nakon svestrane debate jednoglasan zaključak, kojim
se usvaja rezolucija i obrazloženje užeg odbora, sastavljeni na temelju
pomnog proučavanja pomenute naredbe, kao i posljedica, i;oje bi n. stale
kada bi se po toj naredbi eksproprijacija zaista i vršila.
To obrazloženje i rezolucija glasi :


Gospodine ministre !


Povodom naredbe koju je izdao gospodin Ministar Šuma i Rudnika
sporazumno sa gospodinom Ministrom za Agrarnu Reformu pod brojem


12.449 od 8. aprila 1925., a kojom se odredjuje izručenje potrebitih šumskih
površina iz objekata velikih šumskih posjeda, u svrhu snabdjevanja
zemljoradnika drvom i popašom, prema odredbama čl- 41. Ustava, uslobodjuje
se, JŠU., da iznese ovime svoje mišljenje, u cilju, da svrati pažnju
gg. Ministara na one štetne mogućnosti, koje bi mogle po naše opće
šumsko gospodarstvo i privredne naše prilike da nastanu, kada bi se ta
naredba doslovno provodila.
Glavna misao te naredbe jest trajn o osiguranje onih zemljoradnika
drvom i popašom, prema odredbama čl. 41. Ustava, koji žive na dohvatu
privatnoga velikog šumskog posjeda.


Držimo, da je gotovo isključeno, da baš oni zemljoradnici, koji žive
tako reći u šumi, trpe toliku oskudicu na drvetu i popaši, da se državna
vlast mora tim pitanjem baviti kao nekim naročitim socijalnim problemom,
pa se nabacuje samo po sebi pitanje, što li će tek biti sa onim zemljorad
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda 3!


ničkim življem koji živi u nešumovitim ili kršnim dijelovima države, ili
odaljeno od šume.


Nemogućnost bezgraničnog ili besplatnog drvarenja ili pašarenja u
bilo kojemu šumskom objektu, još uvijek ne znači ono, što se u običnom
govoru naziva nuždom i oskudicom.


Dok je pašarenje vezano isključivo uz šumsko-uzgojne obzire i mjere,
to je jeftino drvarenje u velikim šumskim kompleksima gotovo uvijek
moguće — bilo da se u tu svrhu uzima razna leževina (u starijim šumama),
bilo da se provodjenjem proreda u mladim šumama, (koje su prorede
i sa šumsko-uzgojnog gledišta apsolutno potrebne) — namiruje lokalna
ekonomska potreba pučanstva, koje živi na dohvatu takovih šuma. To je
i do sada bio običaj a imade svoje prednosti u tome, što je to drvo vrlo
jeftino a nikada ne može da dodje u obzir za prevoz i u dalje, izvan do
hvata tih šuma ležeće krajeve. Ne zato što kvalitetom ne bi odgovaralo
već zato što poradi svoje niske prodajne cijene ne podnosi nikakovih
transportnih troškova.


Svaki šumoposjednik naprosto je prisiljen, da za ovakove sortimente
nadje svoga konsumenta po mogućnosti u samoj bližoj okolici. Gotovo
isto to vrijedi i za manje vrijedne drvne sortimente (sječenice) iz redovitih
sječina.


Takovo drvarenje cijeloga okolišnoga pučanstva, ne samo da je


uvijek moguće, nego je dapače za šumoposjednike i poželjno. Razumije se


uz primjerenu pravednu odštetu.


Ako je dakle uopće potrebno, da državna vlast pitanje snabdjevanja


zemljoradnika uredi naredbenim ili zakonskim putem, onda je poželjno,


da kodifikacija toga pitanja ne segne bez izričite potrebe, predaleko u


samu »šumu« kao glavnicu.


Zakonsko uredjenje toga pitanja treba da se ograniči samo na to, da


se interesentu zemljoradniku osigura mogućnos t nabavke potrebitoga


mu drveta uz uvjete, koji ne mogu i ne smiju da budu pretjerani.


Slično je i sa pašom.


Da se pako mogućnost namirena tih potreba pučanstva u opće, a


time i zemljoradnika, trajno osigura, imademo dostatne garancije u Zako


nu o Šumama koji — kako je poznato — odredjuje, da se šumsko zem


ljište ima trajno pod šumom održati, da se nakon posječe imade šumsko


tlo opet — odmah ili u primjerenom roku — ponovno zagajiti, da se bez


dozvole državne vlasti ne može ni jedno šumsko tlo pretvoriti u drugu


vrst kulture itd.


Dakle to je stvar, koja — u koliko bi sam vlasnik možda i drugačije


htio — leži u rukama šumarskih organa državne vlasti.
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda.


Ona je uvijek u mogućnosti, da prisili svakoga šumoposjednika na
striktno vršenje zakonom ili naredbama ustanovljenih dužnosti.
Osiguranjem mogućnosti nabavke, i kontrolom prodajnih cijena u glavnom
je pitanje snabdijevanja i riješeno.


Svaki drugi način suvišna je komplikacija, a može da bude i od nedogledno
loših posljedica po gospodarstvo onoga šumskog objekta, koji bi
bio time — promatrajući ga kao objekat od opće nacionalno-ekonomske
važnosti — pogodjen. Propisima Zakona o Šumama, osigurana je i potrajnost
produkcije i onih jeftinih šumskih vrjednota, koje su za lokalno
namirenje potreba zemljoradnika od važnosti.


Ustanovljivanjem pako savremenih cjenovnika za takove šumske
proizvode zaštićen je konsumenat od eventualnog neopravdanog iskorišćavanja
po producentu-šurnovlasniku.


Pitanje snabdijevanja zemljoradnika drvetom i popašom počelo je aa
rnuči muku neposredno nakon našeg narodnoga i državnoga ujedinjenja
Prva ministarska naredba u tom pitanju, ona od 12. 9. 1921. broj 20.100
od 1921. samo zato jer nije pošla sa gledišta gore istaknutoga najjednostavnijeg,
najbržeg i najpravednijeg riješenja ne samo da je promašila
svoj cilj, nego je izazvala poradi svoje nejasnoće i komplikovanosti, ogromnu
zabunu i kod interesenata-zemljoranika, (koji su tamo taksativno kaiegorisani),
jer su ovi u toj naredbi vidjeli dozvolu neograničenoga uživanja,
kao i kod samih posjednika šuma, kojima se činilo da su izgubljeni u
poremećenosti sklada kod dosada još uravnoteženog pravnog shvatanja.
Zabuna je unesena i kod samih onih šumarskih vlasti, kojima je bilo naredjeno
provodjenje te naredbe, jer se one nisu mogle odhrvati ogromnim
potraživanja interesenata, predvodjenih po neodgovornim licima, stranačkim
demagozima, ili eksponentima, dok su opet strukovnjaci šumari
vidjeli da će tim načinom naši tada usčuvani šumski objekti jednostavno
stradati.


Uslijedila je predstavka za predstavkom, anketa za anketom, borba
kadikad žešća kadikad blaža, tumačenje za tumačenjem, u svakom kraju
države drugačije, dok se konačno nije iskrastilizovalo mirnije i stvarnije
shvatanje kao osnovica za provodjenje te naredbe. Ona se u glavnom drži
ranije istaknutoga načela, navodeći tko i kojim redom ima drvo da dobije.
u kojem slučaju i uz koju odštetu. Iako ta naredba — onako kako je u
zadnjem njezinom stadiju interpretirana (na pr. odlukom g. velikog župana
osječke oblasti od 18. septembra 1924.) broj- 5085 od 1924) — nije
zadovoljila u svim tačkama principu najjednostavnijeg, najlakšeg, najstvarnijeg
i najprvednijeg rješavanja, ipak je umirila duhove, odstranila
prvobitnu zabunu i obnovila vjeru u postojanje pravne zaštite svojine, te
omogućila da i zemljoradnici, koji na to pravo imadu, dolaze
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 35     <-- 35 -->        PDF

1


Ekspropricija velikog posjeda


do svoga drveta. Vlasnici šumskih posjeda nastavili su svoje gospodarenje
pod dojmom uspostavljenog pravnoga stanja, a šumarske vlasti zaštićene
autoritetom svojim i svojih predpostavljenih viših vlasti, počele su gotovo
nesmetano da provode one intencije, koje su bile načelno mjerodavne kod
donošenja te naredbe.


Posljednja naredba od 8. aprila 1925. broj 12.499 načinje ponovno
to pitanje, ističući odmah u uvodu, a i kasnije, one momente, koji su bili
odlučni za njeno donošenje t j. :


»da se zemljoradniku trajno osigura drvo i popaša u šumama privatnog
velikog posjeda«;
»da se ustanovi broji svih interesenata te ukupna količina njihove potrebe
«; te se u tu svrhu imadu:


»prikupiti potrebiti podaci« ;


»da se nadalje ustanove i tačno označe, a po tom izluče, oni dijelovi
velikih šumskih privatnih posjeda s kojima bi provodjenje tih propisa osigurano
bilo »trajno«, i tako da se dodje do odredjenog stanja u tom pitanju
i konačno :


»da se spriječi devastacija i potpuno uništenje šuma, kako sa strane
velikih posjednika tako i sa strane interesenata«;


Ova i ovakova je naredba, po shvatanju JŠU., u stanju, da izazove
novu suvišnu zabunu u redovima interesenata, u redovima zemljoradnika
i šumoposjednika, kao i u redovima onih vlasti, koje su po toj naredbi
zvane da ureduju i odlučuju. Ta okolnost može da urodi nepopravljivo
zlim posljedicama u dosada često uzorno gospodarenim velikim šumskim
privatnim posjedima, promatrajući ih kao objekte od opće narodno-gospodarske
važnosti. Da je tome tako, slobodni smo, da istaknemo one momente,
koji su za to shvatanje odlučni.


U uvodu se ističe potreba pribiranja svih podataka, dakle podataka,


po kojima bi se imao ustanoviti i provjeriti:


a) broj interesiranih lica i kućanstava,


b) količina i vrst potreba, nadalje:


c) opća mogućnost namirenja tih potreba iz vlastitog šumskog i pa


šnjačkog posjed, koji su svojina tih interesenata,


d) ina mogućnost namirivanja tih potreba; te konačno:


e) one objekte privatnog velikog šumskog poosjeda, koji bi u tu svrhu


u obzir doći mogli; i


f) ustanoviti da li su po svojoj strukturi ti privatni šumski ob


jekti, obzirom na dosadanji i budući način gospodarenja, kao i obzirom


na faktično stanje i prilike toga gospodarstva u času tog prosudjivanja, a


i po veličini njihovoj sposobni, da udovolje postojećoj potrebi, itd. Dok


je to jedan čisto t e h n i č k o-p r i p r a v n i, statistički r a d, to se


.
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


odmah u nastavku dalje govori o potrebi točnoga označivanja i izlučivanja
pojedinih dijelova, tako da se ve ć sad a po postojećim zakonima i naredbama
iz tih šumskih kompleksa interesenti podmiruju, i
to kako 51. 8. iste naredbe kaže »t r a j n o«.


Ova i ovakova naredba unosi već samom svojom nedosljednosti ponovno
zabunu medju sve interesovane faktore, jer zemljoradnik, koji zbu
njen povodom ranijih nejasnih naredaba, povodom raznovrsnog tumačenja
tih naredaba na raznovrsnim mjestima, te raziičnom provedbom u
praksi, jedva što se izmirio sa konačno iskristalizovanim interpretisanjem,
nailazi na ponovni poticaj, da uzteži za onim, što se možda nije ni htjelo.


Unosi zabunu medju privatne posjednike šuma, koji u provedbi te naredbe
gledaju komadanje svog posjeda, stavljajući pojedine dijelove
njegove »izva n zako n a«. Unosi ponovnu zabunu i u redove šumara
strukovnjaka, koji su teškom mukom jednom već riješili isti problem snabdijevanja
zemljoradnika drvetom i pašom, i ttoje nena.lano ponovo pred
tim problemom u jcš težem obliku.


Svaki pripravni rad iziskuje ne samo mnogo truda nego i mnogo vremena.
Što teži je problem, kojemu taj pripravni rad treba da posluži, to
valja da je i posao savjesniji.


Svi, koji su odredjeni i zvani, da taj ili takov pripravni rad vrše, znaju
da su za njega i odgovorni.
Stoga je vrijeme jedan nerazdruživi pojam u provodjenju toga posla.


Stupanjem ove naredbe na snagu »već sada«, obnovila bi se — a b strahirajući
na čas ostalu njenu sadržinu — poradi nedostatka
dovoljnoga vremena za sabiranje svih potrebnih podataka koji tačno
odgovaraju istini i prvomu stanju stvari, ona ista griješka, koju smo već
toliko puta doživjeli kod donošenja raznih drugih, inače i dobrom intencijom
prožetih naredaba — kako je to bilo baš i kod donošenja prve naredbe
o snabdijevanju zemljoradnika drvetom i pašom.


Pa i sam čl. S naredbe od 8. aprila 1925. broj 12.449 kaže:
»kada se potrebiti podaci priberu izlučiće se ... itd.« pa se taj pripravni
rad ne može logički dovesti u sklad sa čisto kontradiktornom i stanovom
iste naredbe, u kojoj kaže, da se »već sada« iz tako izlučenii:
šumskih kompleksa po postojećim zakonima i naredbama zemljoradnici.
koji su interesenti, podmiruju.«
Držimo, da nam je dužnost upozoriti na ovu kontradikciju koja bi,
ako je pregledamo, mogla izazvati katastrofalno rješavanje našeg općeg
šumsko-gospodarskog problema.
Podaci, koji treba da posluže kao csnovica u prosudjivanju tih važnih
pitanja, moraju biti apsolutno istiniti i po mjerodavnom objektivnom
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


šumarskom stručnjaku provjereni, a ne kako se to na brzu ruku više puta
dogadja, posve šablonski, površno i neobjektivno sastavljeni »popisi«.
Tek na temelju tako pribranih i tačno proradjenih, istinskih podataka,
moglo bi se pristupiti konkretiziranju same stvari.


Ali s obzirom na neke važne momente, koji govore u opće proti v
na s i 1 n o g izlučivanja pojedinih šumskih kompleksa iz velikih
šumskih objekata, slobodni smo slijedeće primijetiti:


Valja zamisliti samo jedan uzorno gospodaren šumski objekat, koji je
i u šumarsko-uzgojnom, kao i u eksploatacionom, industrijskom i uredjajnom
pogledu stabilizirao oblik i smjer svoga gospodarstva, osnovanog
na recimo strogo potrajnoj bazi! To znači, da je u tom šumskom
cbjektu, za — recimo — sto i više godina gotovo tačno unaprijed
označeno, koje i kakove sastojine mogu u izvjesnome roku da se sijeku
(eksplcatišu) i dakakako pomladjuju.


Tako uredjeno gospodarenje teče, recimo, već dugi niz godina na tom
«objektu.


Gotovo je nemoguće zamisliti, da se iz ovakovog cjelovitog objekta,
koji ne bi mogao da udovolji svim do sada na nj stavljenim zahtjevima o
snabdijevanju zemljoradnika drvetom itd., najednom istrgne jedan ili vige
njegovih dijelova.


Cijelovitost takovog objekta bila bi nasilno narušena, kontinuitet,


uredjajnim operatom učvršćenih gospodarskih smjernica prekinut, cijeli


sistem uredjajne strukture oštećen. Svi nacrti, iskazi, površina itd .okrnjeni.


Medjusobni odnos dobnih razreda poremećen. Osnovica za račun etata


a time i podloga cijeloga gospodarsko-i´inanci;skog problema za taj ob


jekt poništena


Sve to zlo postaje to izrazitije, što je objekat bolje uredjen ; što je go


spodarsko uredjenje objekta starije, i što su investicije učinjene na objektu


veće.


Ako se dakle pitanje snabdijevanja zemljoradnika iz šuma velikog pri


vatnog posjeda može drugim načinom riješiti — a da se može to znade


mo — neka se po mogućnosti ne uništavaju onakovi šumski objekti, koji


služe na korist našeg općeg šumsko-gospodarskog — dakle i narodno


gospodarskog života.


Tu mogućnost priznaje i sama ta najnovija naredba u svom Ll. 6, u


kojemu se kaže, da:


»objekti, sa pretežno tehničkim drvetom. naročito za industriju, ne


će se po mogućnosti odredjivati za te svrbe«. Tim članom treba da se


osiguraju onakovi objekti od sakaćenja, koji daju produkte našoj doma


ćoj industriji, te koji daju onakove vrijednote, kakove se u inostranstvu


cijene.
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


Dobro uredjeni i gospodareni privatni veleposjed, i ne može drugačiji
da bude. U tome i leži baš i n.egova opća nacionalno-ekonomska
važnost za državu, baš zato, što je takove g karaktera.


Ali i taj član ne izražaje to kategorički i imperativno, nego ostavlja
tek mogućnost, da se takovi objekti poštede od izlučenja.


Prihvatom onoga načina snabdijevanja zemljoradnika drvetom. kakav
je dosada postojao, dalo bi se udovoljiti potrebama interesenata, a
da se takovi objekti u´suštini svo,oj ne diraju. Tim više. što svaki dobro
uredjenii šumski objekt, i . ade s v o j u g c s p o d a r s k u o s . o v u,
koja ne bi bila potpuna,, kada ne bi predvidjala i opskrbu okolišnog pučanstva
sa svojim proizvodima.


Time bi se dala stilizacija toga člana (6) u toliko promijeniti — (imperativno
uvjetovati), — što bi posjednici velikih šumskih objekata biii
primorani voditi račun i brigu o tome, (u koliko to već ne čine), da
svojim šumama onako gospodare kako će biti što bolje osigurana produkcija
što ljepših, tehnički sposobnih sastojina — što konačno, kako
rekosmo, i treba da jest konačni, glavni cilj i svrha svakog velikog šumskog
posjeda.


Još jedan argumenat, koji je od velike važnosti za ovakovo tumačenje
i shvatanje, jest činjenica da bi izlučenjem pojedinih šumskih dijelova
iz cieline nekoga šumskoga objekta, jedva bilo moguće udovoljiti
intencijama pomenute naredbe, jer je više nego sigurno, da je u svim
takovim slučajevima eksploatacija vršena u velikim suvislim povi šinama..
koje su sada već penovno razumno pomladjene ili u opće neporiiladjene.


Taj princip eksploatacije važi jednako kod dobro uredjenog, a još
više kod nevaljalog šumskog gazdinstva, jer ga diktiraju tehnički obziri,,
koji su u tijesnoj vezi sa izgradnjom transportnih srestava.


Dok bi dakle žiteljima, koji se s I u čajn o na dohvatu starijih još


neeksploatisanih šumskih sastojina, mogla izlučenjem takovih dijelova


biti možda podmirena petreba. to bi onim drugima, koji su slučajno na


dohvatu samo posve mladih sastojina, tek pomladjenih, ili možda čak ;


nezasadjenih sječina, bilo izlišno svako izlučivanje.


I kod starijih još neeksploatisanih sastojina kažemo takođjer samo


možd a zato jer znamo, da se u takovim sast)jinama gctjvo uvijek radi


— barem kod visokog šumskog uzgoja — samo o starim za pilanu spo.,
sobnim stablima.
Takovi izlučeni dijelovi sami za sebe nemogu da osiguraju potrebu
okolice u onoj mjeri u kojoj bi to vršio cijeli posjed, u kojemu su zastupani
svi dobni razredi.


Ovdje bi član 4. naredbe od S. aprila 1925. broj 12449 došao u ne
milu opreku sa zbiljnim stanjem nakon eksproprijacije. Taj član naime:
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


kaže: Maksimum, koji ostaje neopterećen velikom posjedniku itd., ne
može biti odredjen na onom mjestu, koje radi blizine sela dolazi u obzir
za namirenje potreba tog sela«.


Iz ovcga slijedi, da bi sela mogla dobiti same mlade za sječu nedorasle
šume, pak bi od eksproprijacije bila slaba korist kroz mnogo godina.


U protivnom slučaju ako vlasnik dobije samo mlade za sječu nezrele
sastojine nema cd njih mnogo godina nikakovog prihoda već jedino izdatke
oko čuvanja i uzgoja, a tim on gubi prihod kapitala investiranog u
šumsko gospodarstvo.


Dakle veliki posjed, koji je dužan iz svojih guma — bilo slobodnom


prodajom bilo uz propisani cjenovnik — da namiruje potrebe okolišnog


žiteljstva, voditi će o tome brigu, da bilo iz redovitih svojih godišnjih sje


čina, bilo iz sastojina, koje se proredjuju, ili pako leževinom iz starijih


šuma, namiri svu potrebu. Zato držimo da je glavno, da se zemljorad


niku, koji drvo treba, osigura samo mogućnost podmirenja njegovih


potreba iz onih šuma. koje su mu na dohvatu, a da je manje važno vezati


tu mogućnost snabdijevanja baš na stanoviti kompleks.


U vezi s time, a u interesu normalnog razvoja naših šumsko gospo


darskih prilika na objektima naših velikih posjeda, držimo ne samo štet


nim po cpće gospodarstvo, nego prema gornjem i nemogućim , a i ne


potrebnim, da se pri donašanju odluke o odobrenju gospodarskih os


nova i drvosječnih planova — to odobrenje čini ovisnim o tome, da li


su uzete u dovoljni obzir odredbe ove, t. j. »da se odvojeno tre


tira i z 1 uč e n i d i o« a »o d v o j e n o n e i z 1 u č e n i dio« (član 9).


Sve mane izlučivanja, koje ranije navedosmo. tim se postupkom samo


umnažaju i povećavaju.


Ta odredba, koja se postavlja kao uvjet odobrenju g os p o d a r s


k i h osnova i d r v o s j eč n i h piano v a, upravo je kao stvorena


zato. da obustav i cijeli gospodarski život jednim mahom — jednim


potezom pera.


U čk 11. naredbe se kaže, da se »ovom odredbom ne prejudicira


zakonskom riješen ju ovoga pitanja«.


Ali tko znade, da je donošenje gospodarskih osnova — ako je sa


vjesno proveden rad, -- jedan ogroman i ozbiljan posao, koji zahtijeva


da sastavljač sa svom bistrinom svoga duha gleda u daleku budućnost


od sto i više godina, tko zna, da svom operatu mora dati podlogu, koja


će barem u prvoj, recimo stogodišnjoj ophodnji odgovarati jednom stal


nom i tvrdom načelu, taj neće moći, da kod donošenja odobrenja jedne


»gospodarske osnove«, učini svoju odluku ovisnom o nečemu, što još


ne postoji, i što će bog zna u kojem obliku, opsegu i kada, da nastupi. U


času donošenja i odobrenja, svaka gospodarska osnova postaje za sva
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


koga šumara gledom na stanoviti objekt, za koji je osnova učinjena i
za vrijeme za koje je učinjena, — pisanim pozitivnim »zakonom
«, o koji se ne smije nitko ogriješiti, dok on vrijedi. Ni posjednik, ni
nadzorna vlast! Pošto je to zakon, štiti on od svega i svakoga tako dugo.
dok ne bude promijenjen, a u dobro uredjenom gospodarstvu takova se
promjena ne može provesti — obzirom na stalnost gospodarstvu postavljenih
smjernica — prije nego isteče barem onaj rok (ophodnja), na kojemu
je cijeli račun osnovan.


S razloga tih nije moguće donositi ni takove nove gospodarske uredjajne
operate, u kojima se u meritornoj stvari, donose tek uvjetno takove
sankcije, koje mogu da poruše stabilitet osnovnoga gospodarskoga temelja.
To vrijedi za osnove (operate), koje će se imati tek da donesu, a u još
pojačanoj mjeri, za osnove (operate), koje već dugo vremena postoje.


Kako su generalni drvosječni planovi zapravo stvarni, sastavni dio
svake osnove, svakog operata, to ni za njih ne postoji mogućnost uvjetnog
priznanja, kada se radi o suštini same stvari, koju poznajemo pod
pojmom redovitog etata.


Svaka gospodarska osnova, te drvosječni i ogojni planovi, mogu da
računaju samo sa pozitivnim objektima, dakle stalno raspoloživim površinama
i masama i to već u času njihova utvrdjenja. I to je baš taj fakat
i najodlučniji razlog, da se već prije samog zakonskog rješavanja onih pitanja,
koja se tiču velikog privatnog posjeda, ne može i ne smije naredbenim
putem suspendovati pravo viastnosti na pojedinim dijelovima šumskog
velikog posjeda. Taj je fakat ujedno i najodlučniji dokaz, da je ustanova
čl. 9. ove naredbe nemoguća. Stoga svaki drugi način snabdijevanja
zemljoradnika drvom, osim onoga, kojemu smo mogućnost ranije
priznati, nije ni pravno ni socijalno opravdan, niti je ekonomski potreban,
a pogotovo nije on šumarski strukovno moguć.


Shvatamo intenciju, koja ide za tim da se neki šumski objekti ili dije


lovi osiguraju za potrebe zemljoradnika ili drugim riječima, da je toni na


redbom trebalo stanovite objekte spasiti od onog uništenja, od deva


stacije, o kojoj naredba uvodno govori.


Ali prema tome izgleda, kao da je bila potrebna tek ova naredba,


da se naše šume očuvaju od devastacije. Odnosno izgleda, kao da nema


nilakovih drugih zakonskih mogućnosti, da šume očuvamo od uništenja,


te da je bila potrebna tek ova naredba, samo da se očuvaju od devastacije


barem oni izručeni dijelovi.


Ali naprotiv mi znamo dobro, da postoje i te kakove mogućnosti za


očuvanje svakog šumskog, na i onog velikog privatnog š

svake devastacije, te je to samo stvar sanîe državne vlasti, da pribavi


dužno poštovanje postojećim propisima.
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


Poznato je konačno i to, da je kod nas baš privatni šumski posjed
prednjačio svojim izvrsnim gospodarenjem, a u koliko to možda nije, i
danas kod svih tih posjeda slučaj, smatramo, da je kriv u glavnom nedo
voljni nadzor vlasti i raznim suvišnim eksperimentima poljuljana vjera u
jakost zakonom zajamčenog pravnog poretka i zakonom zaštićenog prava
privatne svojine. Naprotiv znamo, da su osim nekih spomena vrijednih izuzetaka
baš šume, koje su u vlasnosti naših zemljoradnika, iako su gotovo
sve pod direktnom upravom šumara stručnjaka, najvećma opustošene, devastirane,
i najmanje uredjene. čast iznimkama.


Mi kao šumari strukovnjaci odsudjujemo svaki pokušaj direktne ili
indirektne devastacije, dolazio on makar sa koje strane, te vjerujemo,
u to da su dosadanje zakonske mjere posve dostatne, da se spriječi
svaka devastacija i bez ove naredbe. Iz svega ovoga stvaramo naš zaključak
da je pitanje snabdjevanja zemljoradnika (interesenata) drvetom i pašom
iz guma velikog šumskog posjeda, uz naplatu cijena prema cjenovniku
za državne šume najjednostavniji način riješenja toga pitanja, te ujedno
molimo gospodina Ministra za Šume i Rudnike kao i gospodina Ministra
za Agrarnu Reformu da:


1. Uvaži ove naše primjedbe s obzirom na ustanove pomenute naredbe
»O snabdijevanju zemljoradnika sa drvom i popašom«, koju je
izdao gospodin Ministar za Šume i Rudnike u sporazumu sa gospodinom
Ministrom za Agrarnu Reformu« od 8. aprila 1925. broj
12.449. t. j. da se provodjenje njezino preinači i ograniči jedino na pripremni
rad oko sakupljanja potrebnih podataka u rečenom smislu.
Ovo je potrebno u toliko prije, što se ni članom S. naredbe, ne naredjuje
ni jednoj vlasti.da izlučivanje površina vrši na licu mjesta u
terenu, a ipak nekoje oblasti to već u praksi na terenu provode i time
prejudiciraju zakonskom riješenju :


Da se kod toga sabiranja podataka svrati naročita pažnja na one
šume i pašnjake te šumska zemljišta, koja su danas veo u rukama zemljoradnika
kao pojedinaca, općina ili zera. zajednica, a kao njihova
vlasnost, i to tako da se pri tom uzme u obzir cjelokupna takova
p rodukci´ona površina njihova.


Skrećemo naročitu pažnju, na to s razloga, što je na žalost činjenica,
da mnoga sela, zemljišne zajednice itd. raspolažu danas već sa
razmjerno velikim takovim šumskim i pašnjačkim površinama, koje
su nemarom tih interesenata u tako jadnom stanju, da ne odbacuju
niti jedan dio onolikog prihoda na drvetu i na paši (travi), koliko bi uz
veću pažnju, odbacivati mogle i morale, i da se odredi za te objekte onaj
način gospodarenja i uzgoja, kojim će potrebe zemljoradnika biti
najbolje, najbrže i najtrajnije osigurane.
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


2. da do konačnog zakonskog uredjenja toga pitanja gospodin Ministar
za Šume i Rudnike izdade novu jednu jasnu i pravednu naredbu
kojom bi se nedvoumno označilo:
a.) tko imade pravo na tu pogodnost
b.) u kojem slučaju
c) koliko tko može da dobije i
d) kojim radom i putem bi tko mogao doći do potrebnog drveta


i paše. a n a osnovu načela kupa i prodaje, uz ci jene
cijenovnika, koje bi se cijene same imale periodično da dovedu u
sklad sa srednjim ili najnižim stavkama dnevnog trga.


3. Uzimajući prvenstveno u obzir raznu leževinu te razni proredni
materilal, koji ne podnosi nikakove ili vrlo malene transportne troškove,
i konačno takav materijal iz sječina, koji ne može da služi eksportu.
Dok bi se za eksport sposobni sortimenti isključili od pogodovnih
cijena u opće.
Ovim načinom izbjeglo bi se potrebi izlučivanja pojedinih kompleksa,
auvadjanju novoga se r v i t u t a.
Glede gradjevnog drveta (čl. 5) mišljenja smo, da jednokratna
ukupna, a možda tek slučajna potreba na gradjevnom đrvetu ne


koga recimo sela, ne mož e bit i mjerodavni m m j e . i-
1o m za odredjivanje trajnoga godišnje g e t a t a
potrebe .
Faktična potreba je jedino mjerilo za tu ustanovu,


4. Da se i državne šume, koje leže na dohvatu zemljoradničkog
pučanstva obavežu na dužnost snabdijevanja drvetom i popašom.
jednako kao i svaki drugi veliki šumski posjed kao i svaki momentani
posjednik etata.
5. Da se omogući slobodan sporazum-kup i prodaja- onih i onakovih
šumskih i pašnjačkih dijelova, koji neće gospodarstvu velikog
šumskog posjeda onemogućiti normalni razvitak i rad, te da se omogući
nakon odobrenja ugovora po nadležnim za to vlastima .gruntovni
prenos takovih površina sa imena veleposjeda na ime kupca, sela,
zemljišne zajednice, općine itd.
Mišljenja smo, da bi ovakav sporazuman prekup, odnosno prodaja
stanovitih šumskih i pašnjačkih dijelova interesovanim zemljoradničkim
krugovima, imao najbolji uspjeh.


6. Da se kod izdavanja dozvola za pretvorbu cijelih velikih
šumskih objekata u oranice- kako se to zna dogoditi u ravnicama na
terenu bivših velikih posjeda — uzme dolični obzir na buduće potrebe
tamošnjega zemljoradničkoga naroda, koji bi takovim pretvaranjem


ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


šume u oranicu »na veliko« mogao ostati bez šume i došao iz obilja
u oskudicu na drvetu, te time dospio onamo, gdje se danas nalaze
ostali naši krajevi, koji na daleko i široko šume u blizini nemaju, a
koje od oskudice spašava santo željeznica.


Ne može i ne smije se dogoditi, da takav /jvalj padne onda na
teret onoga šumoposjednika, koji je svoju šumu valjano i dalje uzdržavao,
odrekav se unosnije špekulacije, pretvaranje šume u oranice.


1 ravnice trebaju svoje šume, ako se želi uzeti u obzir potrebe
svoje okolice.
Stanoviti dio šume i na relativnocm šumskom tlu mora da ostane
u svakom slučaju netaknut.


OPASKA : Glavna uprava je u audijenciji kod g. Min. Šuma i Rudnika, razložila
i usmeno svoje stanovište prema toj naredbi, predočila sve štetne posljedice»
koje bi nastale, ako bi se po toj naredbi, postupalo i umolila je gosp. Ministra
Šuma i Rudnika, da tu naredbu povuče ili preinači u smislu našega predloga.


Gosp. Ministar je obećao, da će učiniti sve, što će biti u interesu pravilnog
postupanja u provedbi člana 41. Ustava.


Pri završetku lista možemo već našim čitaocima priopćiti da je gosp. Ministar
Šuma i Rudnika brzojavno obustavio svako daljnje izvršivanje eksproprijacije po
toj naredbi. To naredjenje već su primile sve niže područne oblasti.


Mi zahvaljujemo gosp. Ministru na tako brzom uredovanju, jer je tim aktom


zapriječio, da u provodjenju eksproprijacije velikog šumskog posjeda đodje do
posvemašnjeg kaosa.
Tajnik : Čeović.


„La reforme agraire".


Une suggestion du bureau de . Union Forestiere lougoslave concernant le
reglement de cette question. „ . . .,


4 Rédaction.