DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1925 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma


5. U nekim je slučajevima poželjno, da se ustanovljenje ophodnje
dovede u odnos sa vrijednošću šume i to tako, da se izračuna, k cjom
se postotnom stopom ukamaćuje ukupna šumska
glavnica uz ovu ili onu ophodnju.
Pretpostavka je poznavanje šumske vrijednosti i šumsk
e rent e za pojedine ophodnje koje dolaze u obzir.


Postotak ukamaćenja je tada


šumska renta v ino


šumska vrijednost


Ona ophodnja, kod koje je ovaj postotak najveći,
smatra s^e najpovoljnijom.


šumska se vrijednost sastoji iz vrijednosti tla i vrijednosti sastojina.
Budući da se ovdje radi samo o statističnim računima, smjele
bi se upotrijebiti i približne vrijednosti.


Šumska se renta ima da izvede iz sječne mjere, a ova se računa
za razne ophodnje, koje dolaze u obzir, kao etat po masi za


najmanj e godina (eventualno po metodi piščevoj).


Za visinu šumske rente vrijedi poznati izraz: šumska renta
= Au + D — (c -j- v), gdje Au znači glavni užitak, D vrijednost
eventualnih međutimnih i sporednih užitaka. Od ovih se vrijednosti
odbija zbroj godišnjih kulturnih troškova (c) i svota za porez, upravu,
gradnju puteva i t. d. (v).


6. Razmatranja, koja su bila istaknuta pod tačkama 1., 2., 3., a
eventualno i 5. ovoga poglavlja, dati će, sravnimo li ih sa latentnim
vremenom ophodnje, dovoljno podataka, da se u konkretnome slučaju
može odlučiti o tome, koje vrijeme ophodnje valja odabrati.
Odabare li uredivač ophodnju, koja je dulja od latentnoga vremena,
slijedi, da se u bližoj budućnosti neće moći koristiti ukupni
prirast te će se morati učiniti prištednja.


Ophodnja uiža od latentnoga vremena imati će za posljedicu, da
će se prvih decenija koristiti više od normalne godišnje sječine i godišnjeg
prirasta.


7. Potreba, dapače i mogućnost, da se, ako postoje razne
vrst i drveć a u istome gospodarskom razredu, radi sa više.ophodnja
ili da se izluči više gospodarskih razreda (vidi str. —.), nastupa
obično samo u slučaju, ako su vrste drveća prostorom odijeljene,
dakle ako tvore za se čiste sastojine ili uopće ako se radi o velikim
plohama.
Mješovitim šumama bora i omorike gospodari se uz istu ophodnju,
isto tako- i čestim mješavinama od omorike, jele i bukve.


U ostalom ćemo uvažiti zahtjeve pojedinih vrsti drveća na ovaj
način:


a) Po gornjim
se načelima odredi ophodnja napose za svaku vrst
drveća, koja zaprema bar % ukupne mase, pri čemu se ne uvaže
one vrsti drveea. koje nijesu izdašno zastupane u dva zadnja
dobna razreda. Divergiraju li ophodnje, uzima se njihova sredina.
Zahtjeve pojedinih vrsti drveća obzirom na ophodnju uva
ŠUMARSKI LIST 11/1925 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma


žice uređivac na taj način, da će pri sastavljanju gospodarske
osnove (str. —.) odrediti za korišćenje pojedine vrsti drveća
prema njihovoj zrelosti za sječu, čime će sječno doba po mogućnosti
dovesti u sklad sa ophodnjom, koja odgovara dotičnoj
vrsti drveća.


b) Ostavljanje pričuvaka za drugu ophodnju (obično kod hrasta,
bora i ariša) ne daje povoda, da se zbog toga računa sa dvije
ophodnje o i 2 X o. Ovakove pričuvke treba — ma da ih je
mnogo — snimiti tačno po broju i masi i zavesti ih u specijalnome
opisu sastojina (sastojinskoj skrižaljci). Za računanje etata
u glavnome užitku ne dolaze oni u obzir, sve dok ne dostignu
dob od 2 o.


8. Moguće je da se šuma cjelishodno uredi, a
da se vrijeme ophodnje brojčano uopće ne ustanovi.
Pretpostavkom je za takovo uređenje tačno poznavanje tekućega
godišnjeg prirasta. Ako je ovaj ustanovljen i skrižaljka dobnih razreda
pri ruci, može se lako ocijeniti, smije li se prirast u bližoj budućnosti
potpuno izkoristiti, a da se ne ogriješimo o potrajnost prihoda, odnosno
ima li se ili smije li se koristiti nešto manje ili više.


Uvjetom su pako za ovakovo uređenje prihoda perijodičke revizije,
prilikom kojih će se prirast uvijek nanovo ustanoviti i sa dosadašnjim
uporediti. Ovo upoređivanje pruža vremenom dovoljno podataka
za određenje etata.


Uz pretpostavku, da se ovako od perijode do perijode ustanovi
ukupni prirast, postaje i skrižaljka dobnih razreda izlišna za ustanovljenje
prihoda. Konačno je način, da se etat odredi kontrolnim ustanovljenjem
ukupnoga prirasta dobro upotrebiv pri prebirnoj šumi
(str. ) za koju ne možemo postaviti skrižaljku dobnih razreda te je
ovdje postao i pravilom.


20. Obziri pogledom na potrajnost šumskih prihoda.
Pod potrajnošću razumijevamo neku stalnu jednakost prihoda.
Obično se tu misli na jednakost prihoda obzirom na drvnu masu, ali
je često potrebno, da se ovaj pojam potrajnosti protegne također i na
jednakost prihoda u novcu.


U smislu uzgajanja šuma osigurava se potrajnost time, da se
sječine u pravo vrijeme pomlade prikladnom vršću drveća i da se
sastojine stručno uzgajaju.


Uređivac se na potrajnost prihoda obzire pri određenju sječne
mjere na taj način, da nastoji već unaprijed ustanoviti, za koje će razdoblje
prihodi u materijalu i novcu godišnje ili perijodično ostati
jednaki, odnosno, u kojoj će mjeri oni rasti ili padati.


Pctrajni se prihodi traže od svih državnih, zemaljskih, općinskih,
crkvenih, zadužbinskih i fidejikomisnih šuma kao i od posjeda,
koji je inače obvezama opterećen. I privatnik, koji u svome pravu
vlasništva nije skučen, polagati će obično vrijednost na to, da mu