DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Zakonodavstvo.


Čl. 14.
Naknada štete.


Svaki zakupac lova na tudjem zemljištu odgovoran je za svu štetu, koja se
uzrokuje izvršivanjem lova sa strane lovaca, kerova odnosno od divljači (šteta kod
lova), i za svu štetu korisne divljači počinjenu sopstvenicima (šteta divljači).


Veličinu odštete odredjuje izborni sud, koji sačinjava načelnik ili njegov
zamjenik i jedno lice sa strane odštećenog i jedno sa strane ovlaštenika lova.


Načelnika i njegovog zamenika imenuje sreska upravna vlast po saslušanju
dotičnog opštinskog odbora i oblasnog lovačkog udruženja za vrijeme od tri godine
za jednu ili više susednih opštinskih lovišta.


Presuda izjbornog suda, donesena većinom glasova, izvršna Je.


Bliže odredbe propisat će o tome oblasne skupštine uredbom.


Cl. 15.
Prelazna naredj«nja.


U oblastima, gdje do sada nisu postojala ni vlastita ni zakupna opštinska
lovišta, sopstvenici arondiranih poseda od barem 200 ha u smislu čl. 4. ovog zakona
imaju pravo, da traže od sreske vlasti da se taj njihov posed proglasi vlastitim
lovištem i unese u katastar lovišta.


Obrazovanje opštinskih zakupnih lovišta u smislu čl. 5. ovoga zakona mogu
zaključiti oblasne skupštine; sreske i skupštine i opštinski sud svake opštine
većinom glasova za odnosna područja.


Čim polovina od broja opština, koje sreske odnosno oblasne teritorije, zaključi
izdavanje svoga atara kao lovišta pod zakup, ima se ovo dotično sresko,
odnosno oblasno područje po službenoj dužnosti od nadležnih sreskih vlasti porazdeliti
u opštinska lovišta, unijeti u katastar lova i pojedinačno izdati pod zakup
javnom licitacijom. Na osnovu ovakovog zaključka oblasnih odnosno sreskih
skupština ili opštinskog suda imaju sreske vlasti dotične teritorije odmah u smislu
čl. .. ovog zakona razgraničiti opštinska zakupna lovišta unijeti u katastar lovišta,
te u smislu čl. 6. ovoga zakona izdati putem licitacije u zakup.


Oblasna skupština ima za taj slučaj odmah izdati uredbu predvidjenu ovim
zakonom za reguliranje prilika lovarstva prema mesnim potrebama. Do donošenja
oblasne uredbe Veliki Župan izdaće potrebna naredjenja u smislu zaključnih
odredaba.


Čl. 16.


Za oblasti srezova i opštine, koje nisu u smislu čl. 12. ovoga zakona dont


jele zaključke, da se obrazuju opštinska lovišta, važe odredbe dosadanjih zakona


o lovu u koliko nisu u protivnosti sa ovim zakonom, za vreme od 10 godina od
dana stupanja na snagu ovog zakona. Iza toga roka Narodna skupština odrediće,.
dali se imaju opštinska lovišta u život sprovesti ili ne.
Č1.17.


Zaključne odredbe.


Ovome zakonu priložen je nacrt oblasne uredbe, koja ima da služi kao pri


mjer za pojedinosti u svima teritorijima sa opštinskim lovištima.


Na teritorijama, gdje postoje i gdje se po ovom zakonu uvedu zakupna
opštinska lovišta, oblasne sreske vlasti imaju si pridržavati priložene Uredbe,,
formulara za raspis licitacija i zakupnih ugovora, dok oblasna skupština ovo ne
reguliše Uredbom.