DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Zakonodavstvo. 615.


Kod licitacije opštinskih lovišta mora svaki učesnik položiti 2%ponudjene
sume u korist oblasnog lovačkog fonda.


Zakupiti lovište može i više lica. Broj zakupaca mora biti srazmeran veličini
površine lovišta i to tako, da na svakih 200 ha može doći samo po jedno lice,
a broj zakupaca ne može biti veći od 10 članova.


Zakupno vreme traje po pravilu 10 godina; ali je sreskoj vlasti osigurano
pravo, da može za slučaj devastacije lova sa strane lovaca zakup pre isteka zakupnog
doba razrešiti, Zakupno vreme može sreska vlast i produžiti.


Pazakup može dozvoliti sreska upravna vlast, ali ukupna suma pazakupnine
nesme prelaziti sumu godišnje zakupnine, a broj pazakupaca nesme biti veći od 10.


Zakupnina opštinskih lovišta ima se uračunati u opštinske prireze od
zemljarine svih posjednika na teritorija opštinskog lovišta srazmjerno površini
njihovog zemljišta i ide u opštinsku kasu. Ako je zakupnina lovišta veća od´


prireza zemljarine ne vraća se opštinarima. Sopstvenici vlastitih odnosno rezer-
Vatnih lovišta imaju u svrhu jednakosti tereta opštinskog prireza uplaćivati .
istu kasu zakupnini opštinskog lovišta srazmjeran doprinos u ime opštinskog prireza,
ili svoje lovište priključiti opštinskom lovištu.
Dalje odredbe o davanju opštinskih lovišta pod zakup o privremenom razre´
šenju zakupnih ugovora i o produženju zakupa, o pazakupa itd. propisaće Oblasne
Uredbe.


Cl. 7.


Sreska vlast ima sastaviti spisak sviju vlastitih i zakupnih lovišta, i rezervata
lova na tudjim zemljištima sa potrebnim podacima, koji se ima održavati
stalno u skladu sa stvarnim stanjem (katastar lovišta).


Cl. 8.


C) L o vačko-p o 1 ica j n i propisi.


Nitko nesme izvršivati lov bez propisane lovačke isprave, koju izdaje
nadležna sreska vlast. Lova,čke isprave važe za teritorij pojedine
oblast i osim onih, koji će se izdati čuvarima lova, samo za odredjeno lovište.


Dalje propise o oblasnim lovačkim kartama izdaje Ministar Šuma i Rudnika
pravilnikom.
Cl. 9.


U naseobinama i u blizini kuća i zgrada na odstojanim od 150 m može


se divljač tražiti i goniti, ali je zabranjeno ubijati ih oružjem. Na dvorištima,,


vrtovima i zemljištima, koja su trajno ogradjena tako, da je pristup dozvoljen


samo kroz vrata, pravo izvršivanja lova suspendovano je.


Kao ograde u smislu prednjeg stava ne smatraju se one ograde, koje su


postavljeno samo u svrhu odbrane stoke na paši.


Cl. 10.


Oblasne skupštine prema mesnim prilikama izdaće oblasne Uredbe o načinu


izvršivanja lova, o nadzoru pomoću zakletih čuvara lova, o izvršivanju lova sa


strane gostiju i šumarskih namještenika, o tamanjenju (odstreljevanju) divljači u


svrhu zaštite poljoprivrede, o ograničenjima i obvezama kod izvršivanja lova na


tudjem zemljištu, o hajkama, o nagradama za tamanjenje zvjeradi, o zabranjenim


lovačkim sredstvima i nedozvoljenom načinu lova, o postupku i visini kazne kod


lovačkih krivica, koja nesme prelaziti 1000 dinara odnosno 14 dana zatvora.